Skip to main content

Full text of "Afrikaanse woordelys en spelreëls (Uitgawe 6.3)"

See other formats


AFRIKAANSE 

WOORDELYS 

en 

SPELREËLS 


© 

2434741 


Digitized by the Internet Archive 
in 2017 with funding from 
University of Pretoria, Library Services 


https://archive.org/details/afrikaansewoorde06bosh 


AFRIKAANSE 

WOORDELYS 

SPELREËLS 


In opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns 

'f 

Saamgestel deur die Taalkommissie: 

I 

Dr. S. P. E. BOSHOFF, Dr. S. J. DU TOIT, 

L. W. HIEMSTRA, m.a., Dr. W. KEMPEN, Dr. T. H. LE R£>UX, 
Dr. D. F. MALHERBE, Dr. J. DU P. SCHOLTZ NASIONALE BOEKHANDEL BEPERK 
KAAPSTAD BLOEMFONTEIN JOHANNESBURG 
1955 


MESENSKY-BIBlIOTEEK* 

UNív€RSlTE«T VAN RRETORIA 


Klasnommer ^iO-frf^RFMSe 


Registernommet 


VOORWOORD 


Hierdie druk van die Akademie se Woordelys en Spelreëls verskil 
aansienlik van die vorige uitgawes, hoewel die spellingbeleid en 
grondbeginsels feitlik ongewysig gebly het. So ’n bewering eis al 
dadelik ’n verduideliking. Ons behandel die verskille kortliks 
puntsgewyse. 

(a) Geskrap. ’n Groot aantal woorde en/of woordvorme uit die 
vorige Woordelys is geskrap, omdat hulle geen spelling- 
moeilikhede oplewer of behoort op te lewer nie. Ons noem 
slegs die volgende soorte gevalle: 

(1) Eenvoudige, onsamegestelde woorde soos: baan, bane; 
beer, bere; boer, boere; boom, bome; buur, bure. Die 
spelling van sulke woorde kan bowendien meestal uit 
samestellinge wat opgeneem is, afgelei word. 

(2) Samestellinge en afleidinge wat geen spellingmoeilik- 
hede oplewer nie. As bantamgewig en bantamhoender 
bv. aangegee word, is dit stellig oorbodig om bantam- 
haantjie en bantamhennetjie ook te vermeld. 

Samestellinge met en sonder verbindingsklanke 
(veral e en s) eis egter vanweë die vormverskille wel 
enkele toeligtende voorbeelde soos: boerbeskuit naas 
boerebeskuit, handdoek teenoor handearbeid, loonraad 
teenoor loonsverhoging, verjaardag naas verjaarsdag. 

(3) ’n Aantal vreemde, veral Franse, woorde is weggelaat, 
omdat daar in Afrikaans haas geen behoefte daaraan 
bestaan nie en die skrywer wat hulle moontlik af en toe 
nodig kry, tog maar die vreemde skryfwyse moet volg. 
Geleerde benamings (bv. in suiwer Latyn), soos Equus 
caballus, hoort ewemin in hierdie lys tuis; Ekwide 
daarenteë wel. 

(4) By byvoeglike naamwoorde word die trappe van verge- 
lyking wat geen vorm- en/of spellingmoeilikhede oplewer 
nie, meestal weggelaat en net die verboë vorme aange- 
gee, of anders word aangedui dat die betrokke woord 
ook onverboë of alleen onverboë gebruik word. In die 
meeste gevalle is dit ’n saak van grammatika eerder 
as van spelling. 

(5) Wisselvorme is, waar moontlik, verminder en dit sal 
stellig deur die publiek verwelkom word. Twintig jaar 


2 


gelede het ons daaromtrent gekonstateer: ,,Die alterna- 
tief is om tussen twee of meer vorme te kies, en dit 
kan alleen min of meer willekeurig geskied” (bl. VIII). 
Dit was destyds volkome juis, maar voortdurende waar- 
neming van die gesproke sowel as die geskrewe woord 
het ons oortuig dat sommige vorme minder gebruiklik 
as ander is en dat ons die onnodige weelde van ’n te 
groot vormverskeidenheid in baie gevalle goed kan ont- 
beer. Die hiperdeftige boter kan, om slegs ’n enkele 
voorbeeld te noem, nou sonder nadeel vir botter wyk. 

Twintig jaar gelede het ons ook die volgende aan- 

• beveling gedoen: „Waar daar in die geval van vreemde 

woorde tussen die vreemde en ’n verafrikaanste spelling 
gekies kan word, daar word in ooreenstemming met die 
spellingpraktyk van die oorgroot meerderheid van die 
skrywende publiek die voorkeur aan die verafrikaanste 
spelvorm gegee” (bl. XV, Opm. 1). Hierdie wenk het 
soveel byval gevind dat ons tans by talle van woorde 
die vreemde spelvorme met vrymoedigheid kan weglaat 
(kyk bv. maar net in die ou lys by woorde wat met 
au of c begin en vergelyk die paragraaf oor Vreemde 
Woorde hier onder). 

(b) Bygevoeg. Bogenoemde besnoeiings is ryklik vergoed deur 
aanvullings. Ons noem weer net enkele belangrike soorte 
gevalle: 

(1) Tegniese, natuurwetenskaplike en ander vakterme. Vir 
die vierde druk (1931) het die Taalkommissie reeds van 
die Akademie die opdrag ontvang om „meer tegniese en 
wetenskaplike terme op te neem” (kyk Voorwoord, bl. 
III). In daardie en die volgende uitgawe is aan hierdie 
opdrag enigsins skoorvoetend gevolg gegee, omdat ons 
tegniese terminologie destyds nog feitlik van die grond 
af opgebou moes word. Sedert die stigting van die 
Fakulteit vir Natuurwetenskap en Tegniek en van die 
Vaktaalburo, en danksy die publikasie van allerlei vak- 
woordelyste, het die toestand verander en het dit vir ons 
moontlik geword om nou ’n groot aantal natuurweten- 
skaplike en tegniese terme op te neem. Maar baie sulke 
terme bestaan nog net op papier en moet met versigtig- 
heid behandel word. Die Taalkommissie het ewenwel 
eenstemmigheid bereik betreffende die benamings van 
die skeikundige elemente en ook insake die meeste uit- 
gange van skeikundige terme. Wisselvorme word alleen 
nog toegelaat in die geval van die uitgange -lde/-ied en 
-len/-lne, maar wat bereik is, kan reeds as ’n voor- 


3 


waartse stap verwelkom word. Met belangstelling word 
aanbevelings afgewag oor vakke soos die dierkunde en 
geologie, om slegs enkele van die terreine te noem 
waarop ons tans nog weinig leiding gegee het of kan 
gee. Dit is ’n saak vir verdere samewerking deur die 
Akademie se twee Fakulteite en vir die Vaktaalburo. 

(2) Eiename. In hierdie uitgawe is ’n aantal persoons- en 
plekname uit die Bybel, die geskiedenis, die godeleer en 
letterkunde van die Oudheid en die lys van amptelike 
plekname in die Unie opgeneem, natuurlik veral in 
gevalle waar hulle spellingmoeilikhede kan oplewer of 
as tipes kan geld. Daar is blykbaar nog baie Afri- 
kaners vir wie dit nodig is om te beduie dat die bekende 
Griekse wysgeer in Afrikaans en Nederlands 
Aristoteles genoem word en nie Aristotle nie, en dat die 
Romeinse digter Horatius heet en nie Horace nie. 

(3) Afkortings. Die Akademie het in 1939 ’n Lys van 
Afkortings uitgegee. Hierdie lys, met byvoegings vir 
die natuurwetenskappe, word nou by die Akademie se 
Woordelys en Spelreëls ingelyf, ’n byvoegsel wat die 
naslaan behoort te vergemaklik. 

(4) Bladwyser. ’n Bladwyser behoort die opsporing van 
spelreëls te vergemaklik en die nut van hierdie uitgawe 
te verhoog. 

(c) Gewysig. Die voorgaande punte kan almal beskou word 
as ’n natuurlike voortsetting van ons spellingtradisie, altans 
as nie in stryd daarmee nie. Op ’n paar punte het ons 
wysigings aangebring wat gelukkig nie op ingrypende 
veranderings neerkom nie. Ons som weer kortliks op: 

(1) Hoofletter. Of ’n woord met ’n hoofletter gespel moet 
word, al dan nie, is taalkundig ’n lastige vraagstuk. In 
Reël 39 het ons leiding daaromtrent probeer gee. 

(2) Koppelteken en deelteken. Dit ly geen twyfel nie dat 
die gebruik van die koppelteken baie onoordeelkundig 
geskied, dat dit oordryf word en tot allerlei inkonse- 
kwensies lei. Die Taalkommissie beveel ’n spaarsamer 
gebruik daarvan aan en het die koppelteken in baie 
woorde deur aaneenskrywing of deur die deelteken 
vervang. Vergelyk vir die gebruik van die deelteken 
Reël 19. 

(3) Los of vas. In vorige uitgawes van die Woordelys het 
ons alleen aaneengeskrewe woorde aangegee, al is hulle 
soms met koppeltekens verbind. Woordgroepe is nie 
opgeneem nie, en dit het skrywers dikwels laat twyfel 


4 


of bepaalde verbindinge van woorde aaneen (met of 
sonder koppelteken) of los geskryf moes word. Dit is 
moontlik die belangrikste opsig waarin hierdie uitgawe 
van voriges verskil dat ons nou ook hierin leiding 
probeer gee deur voorbeelde van sulke woordgroepe op 
te neem. Ons is daarvan oortuig dat ook hierdie poging 
allerweë verwelkom sal word. So is bv. die aanbeveling 
omtrent die skryfwyse van toe, los of vas (kyk Reël 
42), ondanks besware daarteen, oor die algemeen deur 
die publiek verwelkom. In die praktyk het dit minder 
valstrikke vir skoolkinders beteken. Om spelling- 
makers te verwyt dat hulle “eye-philologists” is (soos 
Jespersen sommige taalkundiges genoem het), is om 
die aard van hulle taak uit die oog te verloor: hulle 
moet dit uiteraard dikwels wees, want spelling is iets 
vir die oog. 

(4) Aparte behandeling. Waar woorde duidelik in vorm en 
betekenis uiteengeloop het, daar het ons hulle vroeër 
apart behandel, bv.: aardig teenoor arig; dadelik teenoor 
dalk; fluweel teenoor ferweel; lid teenoor lit; melan- 
cholies teenoor mankoliek; praktiseer teenoor prakseer; 
tabak teenoor twak; versmaad teenoor versmaai. Waar 
hulle egter slegs as wisselvorme (d.w.s. as vorme sonder 
verskil in betekenis) beskou is, daar is hulle voorheen 
bloot as dubbelvorme behandel, bv.: absent naas opsent, 
absoluut naas opsluit, affêre naas affêring, bewerasie 
naas bibberasie, kwets naas kwes. In die praktyk het 
geblyk dat die vormverskil maklik tot betekenisverskil 
lei, en dit het in enkele gevalle in hierdie uitgawe tot 
verdere skeiding en aparte behandeling gedwing. Daar 
is natuurlik ook grensgevalle wat miskien te gou deur 
ons geskei is of wat andersyds later afsonderlik behan- 
del behoort te word — in ’n jong, lewenskragtige taal 
moet ons dit verwag. Ons kom telkens by dubbel- en 
oorgangsvorme. Die publiek moet nie te haastig 
wees om daarvan ontslae te raak nie: sommige daarvan 
kan nuttige diens verrig. Waar die kans daarop egter 
feitlik uitgesluit is, behoort standaardisering nou aan- 
gemoedig te word. 

Ten slotte kan dit nie te dikwels en te sterk beklemtoon word 
dat hierdie werk nie ’n woordeboek is nie, maar ’n woordelys, 
wat slegs op spellinggebied leiding wil gee. Dat ’n woord daarin 
ontbreek, is geen bewys hoegenaamd dat hy nie bestaan of dat sy 
bestaansreg nie erken word nie. 


5 


Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vlr 
Wetenskap en Kuns: 

S. P. E. BOSHOFF. 

S. J. DU TOIT. 

L. W. HIEMSTRA. 

W. KEMPEN. 

T. H. LE ROUX. 

D. F. MALHERBE. 

J. DU P. SCHOLTZ. 


AFRIKAANSE SPELREËLS 

GRONDBEGINSELS 

1. Die Afrikaanse spelling wil: 

(1) die algemeen gebruiklike uitspraak in beskaafde Afri- 
kaans as grondslag aanvaar; 

(2) aansluit by die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling 
(V.N.S.), soos in 1904 in Suid-Afrika aanvaar, en nie 
onnodig daarvan afwyk nie; 

(3) sover moontlik gelykvormig wees. 

Hierdie grondbeginsels is nou reeds ruim twintig jaar 
lank (d.w.s. sedert die vierde druk van die Akademie se 
VVoordelys en Spelreëls in 1931) gehandhaaf en verskil 
feitlik slegs in formulering van dié van 1921 (derde druk), 
met die gevolg dat ons, altans wat die grondbeginsels betref, 
’n spellingtradisie van ruim dertig jaar het. Die Akademie 
se spellingbeleid wat op hierdie beginsels berus, is deur die 
skrywende publiek en van regeringsweë aanvaar, en daar 
bestaan geen rede om tans sterk daarvan af te wyk nie. 

Dit moet egter vir iedereen duidelik wees dat genoemde 
beginsels noodsaaklikerwyse dikwels met mekaar in stryd is 
en dat soms die een en dan weer die ander die deurslag moet 
gee. Ons kulturele ontwikkeling gedurende genoemde tyd- 
perk het aanvulling van die Woordelys nodig gemaak en ons 
skryfervaring het tot groter presisering van verskeie spel- 
reëls gedwing (vgl. die Voorwoord, waarin besonderhede 
verduidelik word). 

Met die oog op die voorgaande vereis die grondbesinsels 
van ons spelling tans nouliks nog ’n breedvoerige uiteen- 
setting en kan ons volstaan met ’n saaklike toeligting. 

2. Eerste Grondbeginsel. — Ons wil die „algemeen gebruiklike 
uitspraak” in Afrikaans as grondslag aanvaar. Op grond 
van hierdie oorweging moes ons spelvorme soos baiing, 
biekie, hiekel, ens., weer. Hulle verteenwoordig elkeen ’n 
uitspraak wat wel in beskaafde Afrikaans voorkom, maar 
wat nie algemeen gebruiklik is nie. Andersyds hou ons 
rekening met ,,beskaafde Afrikaans” en moet ons derhalwe 
spelvorme soos agint, sperskies, tarmtyn, ens., afkeur. 

In ’n jong taal soos Afrikaans is dit egter dikwels nie 
uit te maak watter van twee en soms meer vorme as die 
gebruiklikste en tegelyk as beskaafde vorm erken moet 


7 


word nie. In sulke gevalle is die erkenning van dubbelvorme 
soos die volgende onvermydelik: aalwee naas aalvvyn, aart- 
appel naas ertappel, ken naas kin, móre naas more, nói naas 
nooi. Daar bestaan in Afrikaans veral ’n groot verskeiden- 
heid van werkwoordelike wisselvorme. Die Voorwoord en 
die volgende paragraaf kan verder hieromtrent die nodige 
inligting verstrek. 

3. Tweede Grondbeginsel.— As ons alleen met die Afrikaanse 
uitspraak rekening gehou het, sou daar geen rede gewees 
het om in ons spelling tussen ei en y en tussen f en v te 
onderskei nie. Dit sou egter sowel vir Afrikaners as vir 
Nederlanders groot moeilikhede by die lees van die ander 
volk se taal meegebring het, en om kultuurhistoriese redes 


het ons besluit om in hierdie geval nie van die 
wyk nie en skryf ons byvoorbeeld: 

V.N.S. af te 

ei 

y 

f 

V 

feit 

fyt 

fat 

vat 

lei 

iy 

fee 

vee 

Mei 

my 

feil 

veil 

peil 

pyi 

fel 

vel 

reis 

rys 

fier 

vier 

steil 

styl 

fonds 

vonds 

veil 

vyl 

fors 

vors 

wei 

wy 

frank 

vrank 

Waar die Afrikaanse 

uitspraak egter duidelik van die 

Nederlandse afwyk, daar moes die eerste vanselfsprekend ons 
uitgangspunt vorm, soos o.a. uit die volgende tiperende voor- 

beelde kan blyk: 
Nederlands. 

Afrikaans. 


doorn o/ 

doren 

doring 


garf 


gerf 


hoofd 


hoof 


ijzer 


yster 


inkt 


ink 


leven 


lewe 


mast 


mas 


muts 


mus 


nacht 


nag 


ogenblik 


oomblik 


over 


oor 


paard 


perd 


schaap 


skaap 


stipt 


stip 


zacht 


sag 8 


4. Derde Grondbeginsel. — Tussen die slotklante van hand en 
kant bestaan daar geen verskil nie. Die meervoudsvorme is 
egter onderskeidelik hande en kante, en gevolglik skryf ons 
in die enkelvoudsvorme in die een geval ’n d en in die ander 
’n t. Dit doen ons dan ooreenkomstig die reël van die gelyk- 
vormigheid, wat eis dat die grondwoord en sy samestellinge, 
afleidinge en verboë vorme sover moontlik op dieselfde 
manier gespel moet word. In ooreenstemming hiermee 
skryf ons bv. senuwee (nie senewee nie) en skaduwee (nie 
skadewee nie) met die oog op vorme soos ontsenu en oor- 
skadu, wat nie anders gespel kan word nie. Dergelike oor- 
wegings geld by spelvorme soos daardie en hierdie, waar die 
uitspraak mocntlik getrouer weergegee sou gewees het deur 
darie en hierie onderskeidelik. So word waarskynlik meestal 
uitgespreek sovel (of enigsins plat suffel) en wanner, 
terwyl in die spelling alleen met die vol vorme soveel en 
wanneer rekening gehou word. 

Die uitspraak stel egter perke aan die coepassing van 
hierdie grondbeginsel, en so skryf ons bv. hoof, al lui die 
meervoud hoofde. Allerlei faktore kan daarvoor verant- 
woordelik wees dat die verband tussen verwante woorde so 
verbleek raak dat alleen ’n opsetlik etimologiese spelling die 
samehang deur die skrifbeeld vir die oog kan herstel. So 
skryf ons bv. dalk teenoor dadelik, mos teenoor immers, 
watter teenoor wat vir, ens., hoewel hierdie woordpare 
etimologies saamhang. Daarmee kom ons weer by wissel- 
vorme uit, wat in die volgende paragraaf uitvoeriger be- 
handel word. 


WISSELVORME 

5. Die wisselvorme kan in twee groepe ingedeel word: 

(a) die met vreemde naas verafrikaanste vorme, bv. cachet 
of kasjet, chic of sjiek, corps of korps, restaurant of 
restourant, Tswana of Setsjoeana, Xhosa of Kfisa, 
7,ero of sero; 

(b) die wat verskille in die Afrikaanse uitspraak weergee, 
bv. eienaardig of eigenaardig, ken of kin, more of mfire, 
ploe of ploeë of ploeg. 

Wat (a) betref, is die aantal wisselvorme sterk ver- 
minder, soos blyk uit die spelling van vreemde woorde. Hier 
is getrag om sover moontlik net een spelling te gee, maar 
waar gemeen is dat die vreemde spelling naas die verafri- 
kaanste behou moet word, daar is dubbelspellings gegee. 
In hierdie verband kan veral vreemde naas Afrikaans® 


9 


meervoudsvorme genoem word, bv. carnivora of karnivore, 
daktili of daktilusse, historici of historikusse, laboratoria of 
laboratoriums, musea of museums, papiri of papirusse. 

Wat (b) betref, waar dit veral om verskil in uitspraak 
gaan, is eweneens daarna gestreef om die aantal wisselvorme 
sover moontlik te verminder. Wanneer ’n woord in die 
algemene, beskaafde taal egter meer as een uitspraak het, 
word dit gewoonlik in die spelling weerspieël. Daarom moet 
by groep (b) ’n ruim aantal (veral werkwoordelike) wissel- 
vorme behou word. 

6. Oor die algemeen word wisselvorme in die Woordelys ver- 
meld, maar in enkele gevalle is dit, o.a. met die oog op 
ruimtebesparing, voldoende geag om die wisselvorme net 
hier te vermeld en nie in die Woordelys op te neem nie. 
Ons noem die volgende gevalle: 

(1) Tussen 'n beklemtoonde en ’n swak beklemtoonde klinker 
word g in die afleidings- en buigingsvorme van Afri- 
kaanse woorde meestal uitgestoot, maar soms behou, 
bv. dag — dae of dage, hoog — hoër of hoger. Vorme 
met hierdie g (soos in dage en hoger) word erken, maar 
nie in die Woordelys opgeneem nie. 

(2) Dieselfde (as in (1) hierbo) geld ook by die meervouds- 
vorme van vreemde woorde op -oog. Teologe word bv. 
as meervoudsvorm van teoloog erken, maar in die 
Woordelys word alleen teoloë aangegee. 

(3) Verlede deelwoorde van werkwoorde op -eer word in 
die Woordelys alleen aangegee in die vorm met ge-, 
bv. geïgnoreer, geïllumineer, geïllustreer, hoewel daar 
ook, veral by alledaagse woorde soos loseer, makeer, 
probeer, regeer, studeer, waardeer, ens., vorme sonder 
ge- voorkom. 

Opm. 1. — Wanneer sulke verlede deelwoorde as byvoeg- 
like naamwoorde voor selfstandige naamwoorde 
gebruik word, kry ons alleen vorme met ge-, 
bv. geïllumineerde plate, geïllustreerde blaaie. 

Opm. 2. — Enkele tweelettergrepige werkwoorde wat nie 
op -eer eindig nie en wat die hoofklem op die 
tweede lettergreep kry, het soms ook vorme 
van die verlede deelwoord sonder ge-, maar 
word in die Woordelys alleen met ge- aan- 
gegee. Ons het hier werkwoorde van die tipe 
baklei, baljaar, galop, kapok, kasty: in die 
Woordelys word bv. alleen gegee gebaklel, 
maar het baklei word eweneens erken. 


10 

VREEMDE WOORDE 

7. In ons vorige uitgawe is woorde van vreemde oorsprong in 
drie klasse ingedeel: 

(a) Verafrikaanste, algemeen gebruiklike woorde wat 
volgens die gewone Afrikaanse spelreëls geskrywe word; 

(b) wildvreemde en moeilik verafrikaansbare woorde wat 
sover moontlik hulle vreemde spelvorm behou, en 

(c) ’n tussenklas wat volgens ’n vreemde en ’n Afrikaanse 
skryfwyse gespel word. 

Met „verafrikaanste woorde” het ons destyds woorde 
bedoel wat in gebruik, uitspraak, vorm of spelling nouliks 
van eg Afrikaanse woorde te onderskei is, terwyl ons met 
„moeilik verafrikaansbare woorde” gevalle in die oog gehad 
het wat in ’n Afrikaanse spelvorm vir ons onherkenbaarder 
en vreemder as in hulle vreemde spelvorm sou voorgekom 
het. Gharaas of gharaasj sou bv. vir die oog vreemder as 
garage gelyk het. In sulke gevalle het ons steeds die 
vreemde spelling behou. Hierdie indeling is sedert genoemde 
uitgawe nie juis prinsipieel verwerp nie, maar daar het so 
’n verskuiwing oor die hele linie plaasgevind dat daar in 
klasse (b) en (c) min van die voorbeelde van destyds oor- 
gebly het. ’n Groot aantal van die wildvreemde woorde van 
klas (b) is in die nuwe uitgawe geskrap (vgl. Voorwoord 
(a) (3) hierbo) en ander is in spelling verafrikaans, met die 
gevolg dat hulle tot klas (a) oorgetree het. In die geval van 
die woorde van klas (c) het die skrywende publiek in so 
’n mate ons wenk opgevolg om die voorkeur aan die ver- 
afrikaanste spelvorm te gee (kyk Voorwoord (a) (5) hierbo) 
dat hierdie woorde feitlik almal tot klas (a) oorgegaan het. 
Die verskuiwing het dus in die rigting van verafrikaansing 
gegaan. Ook dit is in ’n jong taal begryplik: wat twintig 
jaar gelede geleerd of vreemd geklink het, is vandag gewoon 
en algemeen gebruiklik. 

8. Ons maak derhalwe die volgende indeling: 

(a) Verafrikaanste, algemeen gebruiklike woorde van aller- 
lei herkoms word volgens die gewone Afrikaanse spel- 
reëls geskrywe, bv.: aia, apteek, atjar, baie, basaar, 
blatjang, eksamen, frikkadel, ghienie, Griekwa, hen- 
dikep, indoena, kaia, karmenaadjie, kerrie, kiepersol, 
kierie, koejawel, konsensie, krieket, kwagga, likkewaan, 
maroela, mebos, mielie, moesie, piekniek, piering, 
piesang, pikkenien, pikkewyn, ramkie, renoster, sarsie, 
tamaai, tameletjie, tarentaal, tollie, ens. 

(b) Wildvreemde en moeilik verafrikaansbare woorde behou 
sover moontlik hulle vreemde spelvorme, bv.: abattoir. 


11 


bahuvrihi, eschscholtzia, garage, genre, gentleman, 
patois, riigliy, saiulhi, ytterbium, ens. (kyk veral by 
woorde onder die letter C). 

(c) ’n Tussenklas word op twee maniere gespel, volgens ’n 
vreemde sowel as ’n Afrikaanse skryfwyse. In hierdie 
klas het slegs enkele gevalle oorgebly, waarvan die 
volgende as voorbeelde kan dien: cachet of kasjet, 
chic of sjiek, corps of korps, restaurant of restourant, 
zero of sero. 

Daar is woorde soos camouflage (vgl. die opmerking oor 
garage hierbo) wat moeilik in spelling verafrikaansbaar is 
en derhalwe die vreemde spelling behou, terwyl die werk- 
woord kamoefleer in ’n verafrikaanste spelvorm aanvaar- 
baar is. 

Naas ’n aantal verafrikaanste meervoudsvorme, bv. 
hippopotamusse, laboratoriums, gee ons ook nog die vreemde 
(geleerde) vorme aan, in hierdie gevalle hippopotami, 
laboratoria. Dikwels is die woordliggaam reeds in spelling 
verafrikaans en het ons slegs ’n vreemde naas ’n verafri- 
kaanste uitgang, bv. sentrums naas sentra, teoretikusse naas 
teoretici. 


KLINKERS EN TWEEKLANKE 

9. (a) In oop lettergrepe, behalwe die woordeinde, word die 

klinkers a, e, o en u nie dubbel geskrywe nie, bv. bane, 
mate, matig, trane teenoor baan, maat, traan; bene, 
geklede, oorsese, tering, vere teenoor been, klee of kleed, 
oorsees, teer, veer; bore, lote, slote, vore teenoor boor, 
loot, sloot, voor; kure, minute, mure, ure teenoor kuur, 
minuut, muur, uur. 

Opm. 1. — Om praktiese redes word die klinkerteken 
egter verdubbel in verkleiningsvorme soos 
paadjie en pootjie en in superlatiewe soos 
ruuste en skuuste. 

Opm. 2. — Die e word in afleidings- en buigingsvorme 
voor ’n swak beklemtoonde e en die uitgang 
-les nie dubbel geskrywe nie, bv. geër, 
onomatopeë, onomatopeïes, seë, treë, 
trogeë, trogeïes, tweë, tweërlei, veër, teenoor 
gee, onomatopee, see, tree, trogee, twee, vee. 

(b) In oop eindlettergrepe word die klinkers a, o en u nie 
dubbel geskrywe nie; die lang e, ter onderskeiding van 
die swak beklemtoonde e, daarenteë wel, bv. karba, 
ma, pa; buro, duo, foto; balju, parvenu, slu, maar see, 
tee teenoor se, te. 


12 


Opm. 1. — In enkele eiename (persoons- en plekname) 
word die lang o in hierdie posisie soms dubbel 
geskrywe, bv. Prinsloo; Karoo. 

Opm. 2. — Die dubbel geskrewe e word in samestellinge, 
samestellende afleidinge, verkleiningsvorme 
en, ooreenkomstig die reël van die gelyk- 
vormigheid, ook in ander afleidinge as die in 
Opm. 2 by 9 (a) hierbo genoem, behou, bv. 
seekat, tvveeloopgeweer; deemoedig, meevvarig; 
seetjie, treetjie; senuvveeagtig, tvveede, tvvee- 
heid, tvveeling, vveedom. 

Opm. 3. — Vreemde spelvorme met é (of ée) word in 
eiename en enkele vreemde woorde behou, 
bv. Fouché, Naudé; attaché, attachée; maar 
in die verafrikaanste spelvorme skryf ons ’n 
dubbele e, bv. dinee, kafee. 

10. Verkleinwoorde van selfstandige naamwoorde op -i, -o, -u 
en beklemtoonde -a kry ’n afkappingsteken voor die uitgang, 
bv. i’tjie, okapi’tjie; kommando’tjie, plato’tjie, menu’tjie, 
u’tjie, mama’tjie, ma’tjie, papa’tjie, maar mammatjie, 
paddatjie, pappatjie, oumatjie, oupatjie. Woorde op swak 
beklemtoonde e kry geen afkappingsteken voor die ver- 
kleiningsuitgang nie, bv. skadetjie, modetjie. 

Opm. 1. — Maatjie is dus die verkleiningsvorm van maat, nie 
van ma nie. 

Opm. 2. — Van blad (papier), gat, pad en vat is die ver- 
kleiningsvorme blaadjie, gaatjie, paadjie en 
vaatjie. 

Opm. 3. — Vir die verkleiningsvorme van woorde op ee kyk 
Opm. 2 by 9 (b). 

11. Die i-klank word soms as i en soms as ie geskryf en kom in 
woorde voor wat ons in twee hoofklasse (i en ii) kan 
indeel: 

(i) Woorde van nie-klassieke herkoms, d.w.s. Nederlands- 
Afrikaanse woorde, waarby ontlenings aan tale soos 
Engels, verskillende Oosterse tale (met inbegrip van 
Maleis-Portugees) en die inboorlingtale gereken word, 
m.a.w. woorde met ’n Nederlands-Afrikaanse spelling- 
tradisie; en 

(ii) woorde van klassieke (Griekse of Latynse) herkoms 
of aan die Romaanse tale (veral Frans en Italiaans) 
ontleen, d.w.s. woorde met ’n min of meer internasionale 
spellingtradisie. 


13 


Klas (i). — Hier word die i-klank, op enkele ontleende woorde 
na (kyk die opmerking), orals deur ie voorgestel, 
onverskillig of die lettergreep oop of geslote is: 
(inheemse woorde) bietjie, geskiedenis, iemand, iets; 
(uit Engels) krieket, piekniek, sieling of sjiellng; 
(uit Oosterse tale) kierang, mielie, piekel, piering; 
(uit inboorlingtale) kierie, oorbietjie. 

Opm. — By ’n klein aantal van hierdie woorde word 
die i-klank egter deur i voorgestel, o.a. 
derwisj, emir, fakir, okapi, sandhi. 

Klas (ii). — Hier word die i-klank in ’n oop begin- en binne- 
lettergreep deur i voorgestel: albino, artikel, fisika, 
fisikus, kritikus, titei. 

(1) In geslote lettergrepe en in ’n oop eindlettergreep 
(kyk egter die opmerkinge) word die i-klank 
voorgestel deur ie: anoniem, flottielje, parasiet, 
plesier, tragies; bagasie, formasie, monopolie, 
nasie, profesie, utopie. 

(2) By verbuiging en afleiding met Afrikaanse agter- 
voegsels soos -er, -erig, -ig word die ie van die 
geslote lettergreep in die oop lettergreep behou, 
bv. masjiene; subtieler; petieterig; plesierig. 

(3) By afleiding met vreemde uitgange soos -aal, 
-eer, -erie, -iaal, -is, -iteit, -ities, -itisme word die 
ie van die geslote eindlettergreep in die oop letter- 
greep vervang deur i: familiaal, masjineer, 
masjinerie, masjinis, aktiwiteit, Semities, para- 
sitisme. 

Opm. 1. — In ’n klein aantal woorde word die i- 
klank in ’n geslote lettergreep deur i 
voorgestel, soms met ie daarnaas in die 
verafrikaanste spelvorm, o.a. : chic (of 
sjiek), himne, illustreer. 

Opm. 2. — By ’n aantal woorde word die i-klank 
in ’n oop eindlettergreep deur i voorge- 
stel, o.a.: alibi, confetti, pari, vermi- 
celli. Hiertoe behoort ook meervoude 
op -ci en -i: historici, musici; papiri. 

12. (a) Lang, oop e, i, o en u word in oop lettergrepe met ’n 

kappie (sirkumfleks) geskrywe: affêre, bêre (ww.), lê, 
wêreld; wie (mv. van vvig) ; móre (naas more), sóe 
(mv. van sog) ; brQe of brúens, rúe of rúens (mv. van 
brug en rug). 


14 


(b) Met die oog op die gelykvormigheid (derde grond- 
beginsel, par. 4) word die kappie van die verboë, oop 
lettergreep egter ook in die onverboë, geslote letter- 
greep by die ê-klank geskrywe, m.a.w. militêr, primêr, 
skêr, ens., met die oog op militêre, primêre, skêre. As 
die klinker net in ’n geslote lettergreep voorkom, word 
geen kappie gebruik nie: kers, perd, stert, ver. 

Opm. 1. — Ons skrywe die kappie ook by die volgende 
woorde, hoewel die lettergreep geslote is: 
blêr, kês, en in samestellinge en afleidinge van 
hierdie woorde. 

Opm. 2. — By vreemde woorde kan die vreemde ai i.p.v. 

die verafrikaanste ê behou word: air, clair- 
voyant. 

13. Die au word behou in persoonsname, plekname e.a. eiename, 

bv. Naudé, Raubenheimer; Australië; Augustus; en in die 
vreemde woorde waarvan die spelling nie verafrikaans word 
nie, bv. aula, fauna. By verafrikaansing van die spelling 
word au vervang deur ou, bv. kousaai, ouditeur, toutologie; 
in enkele gevalle met au daarnaas: restourant naas 
restaurant. y 

14. Om historiese en kulturele redes (tweede grondbeginsel, 
par. 3) behou ons, net soos in Nederlands, ei naas y (Ndl. ij), 
hoewel ons, ewemin as die Nederlander, verskil in uitspraak 
maak tussen die twee: lei, steil, wei teenoor ly, styl, wy. 

Opm. 1. — Soms het ons el naas ee, soms met verskil van 
betekenis: bleik, teiken, vleis naas bleek, teken, 
vlees. 

Opm. 2. — Ons het y naas ee in op stryk/streek, van 
stryk/streek (af) en in dergelike uitdrukkinge 
met die betrokke woord. 

15. (a) Die verswakte vorme -lik, -liks is die reël, bv. dergelik, 

heimlik, waarlik; jaarliks, maandeliks; die vol vorme 
-lyk, -lyks word egter geskrywe in desgelyks, insgelyks, 
soortgelyk. 

(b) Die vol vorm -ryk is die reël, bv. heilryk, kunsryk, 
llefderyk, omvangryk, roemryk, vindingryk; die ver- 
swakte vorm -rik word egter geskrywe in belangrik. 

(c) Waar die voorsetsel-voorvoegsel by- in die uitspraak 
verswak tot be-, word dit ook so geskrywe: bedags, 
besonder, besonderheid, besonders, betyds. Ons spel 
egter byvoorbeeld, hoewel die voorvoegsel sowel verswak 
as vol uitgespreek word. 


15 


16. Die uitgange -lik, -liks, -ling, -loos, -nis kry dikwels die swak 
beklemtoonde e daarvoor, en van die uitgang -erig val die 
e meermale weg. By die vraag of die e voor die uitgang 
geskrywe moet word of nie, is dit prakties die beste om van 
die klankbou van die woord uit te gaan. In die Woordelys 
word alleen die vorme opgeneem wat as norm beskou word; 
waar ’n skrywer ’n vorm met -e wil gebruik, staan dit hom 
vry. Ons kry dan die volgende aanwysings: 

(a) Ons skrywe -elik en -eliks na: 

(i) b, d, vv: onhebbelik; dadelik, duidellk, geldelik, 
vyandelik, maandeliks; afskuwelik; 

(ii) ft, gt, kt, pt, st: skriftelik; aandagtelik, nagtelik; 
bedektelik; amptelik, stiptelik; feestelik, vorstelik. 

Na ander klanke en klankverbindinge as die genoemde 
word -lik as die norm beskou: erflik, onbeskryflik; 
beweeglik, deeglik; aantreklik, opmerklik; aanneemlik, 
betaamlik; beminlik, kenlik; begryplik, onherroeplik; 
begeerlik, deerlik; gewislik, buislik, wenslik, wyslik; 
besmetlik, hartlik, triomfantlik; koulik, vroulik. 

(b) Ons skrywe -ling na r: bekeerling, huurling, kleurling, 
leerling; anders is -eling baie gewoon: afstammeling, 
banneling, drenkeling, gunsteling, lammeling, skipbreu- 
keling, smekeling, stommeling, vlugteling. As die grond- 
woord op -e uitgaan, is dit vanself -eling: boeteling, 
ellendeling. 

(c) (i) Ons skrywe -loos na r: kleurloos, roerloos, weer- 

loos. 

(ii) Ons skrywe -eloos na d (kyk egter die opmerking 
hier onder), gt, pt, st: goddeloos, grondeloos, moede- 
loos, reddeloos; kragteloos, magteloos; ampteloos; 
bewusteloos, rusteloos. 

Opm. — By letterlike betekenis word na d -loos 
geskrywe: godloos („sonder God”), grond- 
loos. 

(iii) As die grondwoord op -e uitgaan, is dit vanself 
-eloos: eindeloos, haweloos, liefdeloos, redeloos, 
skaamteloos. 

(d) Ons skrywe in die meeste gevalle -enis, maar na r Is 
die vorm -nis: bekentenis, belydenis, gebeurtenis, ont- 
steltenis, verdoemenis, vermoeienis, teenoor hindernls, 
steurnis of stoornis, wildernis. 

(e) Ons skrywe gewoonlik -erig: bangerlg, bewerlg, 
doolerig, galsterig, houterig, krullerig, Iomerig, lymerig, 
melerig, nukkerig, skamerig, slaperig, temerlg, tingerig; 
maar na 1, m, ng voorafgegaan deur ’n swak beklem- 


16 


toonde klinker is dit -rig: knobbelrig, korrelrig, kreukel- 
rig; ivasemrig; doringrig, horingrig, ens. 

17. Waar die voorsetsel vir nie meer as sodanig gevoel word 
nie, maar verbleek het tot voorvoegsel, word dit ver gespel 
en vas aan die bepaalde woord geskrywe: verniet, vervas. 
Met die oog op die b.nw. verlief en die ww. vergoed skryf 
ons vir goed en vir lief (neem) los. 

18. Ten opsigte van die klinker e of i voor ng en nk word die 
woorde in twee klasse ingedeel in ooreenstemming met wat 
beskou word as die gebruiklikste uitspraak, nl.: 

(i) woorde met e: eng, meng, skenk („gee”), wenk (s.nw.), 
ens. ; en 

(ii) woorde met i: bring, dink, hings, sklnk (,,uitgooi”), 
wink (ww.) („teken gee met die hand”), ens. 

Opm.- — ’n Enkele keer is die skeiding nie moontlik geag 
nie en word derhalwe dubbelvorme gegee: 
opbrings of opbrengs, winkbrou of wenkbrou. 

DIE DEELTEKEN 

19. Die deelteken word gebruik: 

(a) Om lettergrepe te skei waar klinkertekens een- of twee- 
lettergrepig opgevat kan word: geleë, leër; belnvloed, 
onomatopeïes; reiinie; bedrieër, vlieër; oë, vermoë, 
koeël, ploeë. 

Opm. 1. — Die verbinding ae in eg Afrikaanse woorde, 
hetsy dit een- of tweelettergrepig uitgespreek 
word, kry geen deelteken nie: behae, dae, plae 
(mv. van plaag), hael, maer, swael, swaer. 
Vreemde woorde kry deeltekens by twee- 
lettergrepigheid van die ae: heksaëder, 
tetraëder teenoor Caesar, Caesarisme. 
Hebreeuse name soos Israel (drie lettergrepe) 
kry egter geen deelteken nie. 

Opm. 2. — Ons skrywe geleë en geneë, maar geleentheid 
en geneentheid; reël en gereël (dus ook 
’n vooraf gereëlde ontvangs) ; maar gereeld 
(bw.) ; vermoënd, maar moondheid. 

Opm. 3. — Ons skrywe woorde soos dieet, offisieel, subsi- 
dieer sonder deeltekens, teenoor diëte, offisiële, 
subsidiëring. 

(b) By ’n opeenhoping van klinkers waar ons nie met volle 
woorde in samestellinge te doen het nie (en ’n koppel- 
teken gebruik soos in na-aap), maar met die sogenaamde 
verbindingsvorme, bv. hidroëlektries, mikroorganisme, 
ens. 


17 


Opm.— Na ’n klinker met ’n kappie kry die aanvangs- 
klinker van ’n volgende lettergreep geen deel- 
teken nie: lêer, wie, rúe. 

DIE AFK APPIN GSTEIÏEN 

20. Die afkappingsteken word gebruik: 

(a) By die meervouds- en verkleiningsvorme van self- 
standige naamwoorde (met inbegrip van eiename) op 
-i, -o, -u en beklemtoonde -a: Nigrini’s, okapi’s — 
Nigrini’tjie, okapi’tjie; foto’s, Hugo’s — foto’tjie, 
Hugo’tjie; balju’s, parvenu’s — balju’tjie, parvenu’tjie; 
karba’s, ma’s — karba’tjie, ma’tjie; 

(b) by die meervouds- en verkleiningsvorme van die letter- 
name: a’s — a’tjie; m’e of m’s — m’etjie; 

(c) by die meervoudsvorme van persoonsname wat op ’n 
-e of -s uitgaan wat in die enkelvoud nie uitgespreek 
word nie: Terblanche’e; Celliers’s, De Villiers’s, Du 
Plessis’s, Marais’s, Viviers’s teenoor Du Toits, Rouxs, 
ens.) ; 

(d) by verswakte vorme: daar’s (naas daar is), g’n (naas 
geen), hy’t (naas hy het), ’n (as onbepaalde lidwoord 
teenoor die telwoord een), s’n (naas syn/syne cf se), ’t 
(as ’t vvare of hy is aan ’t oes) ; 

(e) in die verskuns waar digters om ritmiese of ander 
redes soms vorme soos berisp’lik i.p.v. berispelik verkies. 

MEDEKLINKERS 

21. Waar b en d in verboë vorme, soos ribbe, winde, gehoor 
word, maar in die onverboë vorme as p en t uitgespreek 
word, skrywe ons ter wille van die gelykvormigheid b en d 
in die onverboë vorme: rib, wind. As p en t daarenteë in 
die verboë vorme gehoor word, word hulle om dieselfde 
rede ook in die onverboë vorme geskrywe: krap, krappe; 
krip, krippe; lit, litte; stat, statte (..Kafferstat”). ’n 
Enkele keer word sowel die stemlose as die stemhebbende 
medeklinker geskrywe, soms met verskil van betekenis, bv.: 
saad, sade of saat, sate (sonder verskil van betekenis), teen- 
oor raad, rade naas raat, rate (met verskil van betekenis). 

22. (a) Die letter c kom nie voor in eg Afrikaanse woorde nie. 

By verafrikaanste spelling word c vervang deur k, s of 
tj, al na die uitspraak: kabaret, piekniek; sentimeter, 
sentrum; tjello; in enkele gevalle word c behou naas k: 
cachet of kasjet, corps of korps. 

(b) Die c word behou in woorde waarvan die spelling nie 
verafrikaans word nie: 


18 


(i) in woorde aan Latyn of ’n Romaanse taal ontleen: 
causerie, centumviraat, Renaissance, Renaissancis; 

(ii) in afleidinge van eiename met c: Calvinisme, 
Ciceroniaans, Cisterciënser; 

(iii) in die meervoude op -ci: botanici, historici; 

(iv) in soortname wat nog aan ’n eienaam verbind 
word: cayennepeper, curium teenoor nikotien of 
nikotine en serium. 

23. Die letterverbinding ch kom nie in eg Afrikaanse woorde 
voor nie. 

Die ch word behou: 

(a) (i) in afleidinge van eiename met ch: Chileens, 

Chinees (of Sjinees) ; 

(ii) aan die begin van woorde van Griekse herkoms 
(waar die uitspraak soms onvas is en dit as g of as 
k uitgespreek word) : chaos, chemie, chilias, chloor, 
Christen, Christus (dus ook n.C. ■ — na Christus en 
v.C. — voor Christus), chronies, chronologies, 
chroom, chtonisoterm, asook in afleidinge en same- 
stellinge waar die ch van sulke woorde in die woord 
te staan kom: achilie, antichris, melancholies, 
outochtoon, sinchronies, sinchronisme, spirocheet; 
Opm. — Ons skrywe egter in enkele woorde k, soos 

aan die begin van karakter, krisant, kroniek 
en in die middel van hipokonders of 
ipekonders en van mankoliek. 

(iii) in woorde wat uit of deur Frans tot ons gekom 
het en wat soms ’n verafrikaanste spelling met sj 
daarnaas het: charter, chauvinisme, chirurg; cachet 
of kasjet, chic of sjiek; 

Opm. — Soms het ons alleen sj: sjampanje, sjarmant. 

(b) Origens word ch, van watter herkoms ook al, deur g(g), 
k, s, sj of tj vervang, al na die uitspraak: amfibraggies, 
argief, argipel, bragisefaal, eggo; katkisasie; sarsie; 
masjien, masjinis; tjek. 

Opm. — Kyk by 29 (vii) insake die verbinding sch. 

24. Waar d in die uitspraak gewoonlik gelykgemaak word aan 
’n voorafgaande 1, n, r, bly dit in die spelling tog bewaar: 
kelder, solder; eenders, hinder, hoender, kinders; daardie, 
hierdie, perde. 

25. (a) Verlede deelwoorde het g’n -d op die end nie, behalwe 

waar die .grondwoord reeds op -d uitgaan: die skape 
word getel; die huis word verander; almal het gestem; 


19 


hulle het ons genool, teenoor sy lewe is gered; die 
oorlog het gewoed; die weg is verbreed. 

(b) Die verlede deelwoord van werkwoorde op -1, -m, -n, 
-ng, -r of ’n tweeklank kry in byvoeglike of figuurlike 
funksie gewoonlik ’n -d op die end, bv. hy is vandag nie 
goed gestemd nie; die onderwyser is baie bemind; die 
geselskap was gisteraand weer erg gemengd; die vrugte 
lê gesaaid onder die bome; die vee staan verspreid oor 
die land. 

Opm. — By woorde soos bepaald, gereeld, gewend is die 
-d vas. 

26. Op die end van Afrikaanse woerde word nie geskrywe nie: 

(a) d of t na f, g en s: bedroef, beleef, drif; besorg, bevoeg, 
bedug; bedees, bewus, gerus (teenoor Ndl. bedroefd, 
beleefd, drift; bezorgd, bevoegd, beducht; bedeesd, 
bewust, gerust) ; 

(b) t na k of p: bedruk, direk; gestreep, ongerep (teenoor 
Ndl. bedrukt, direkt; gestreept, ongerept). 

Opm. 1. — Waar d of t in verboë vorme of afleidinge te 
voorskyn kom, word dit geskrywe: beleefde, 
besorgde, bewuste, drifte; bedruktheid, 
benodigdheid, hoofdelik, ongereptheid. 

Opm. 2.— Dubbelvorme word toegelaat by ’n klein aan- 
tal woorde en by samestellinge en afleidinge 
daarvan, bv. ag of agt, agste of agtste, bors- 
rok of borstrok, koshuis of kosthuis, maag of 
maagd, meesal of meestal, tak of takt, takloos 
of taktloos. 

27. Die kïank wat in „berge” deur g voorgestel word, stel ons in 
eg Afrikaanse woorde deur g en in ontleende woorde dikwels 
deur gh voor: dagha (bouklei), gl:r ap, ghantang, ghienle, 
ghries, ghwano (naas guano). 

28. By verafrikaansing van die spelling word g(g) vervang 
deur k(k) of s, al na die uitspr ak: bakatel, bokkie; loseer, 
sersant. . Waar g by dieselfdo ,/oord meer as een uitspraak 
het, word die letter behou: korrigeer, regiment. 

29. Vir sover woorde van vreemde herkoms nie hulle vreem le 
spelvorme behou nie, word die volgence medeklinkerverbiu- 
dinge soos volg behandel: 

(i) gn word deur nj vervang: konjak, sinjaal, v'. ïjet; 

(ii) gu word, al na die uitspraak, vervang dc.r gb, f liw 
of k: ghitaar (naas kitaar) ; ghwano (nr.as gua: o); 
koe jawel ; 

(iii) II word deur lj vervang: briljant, medalje; 


20 


(iv ) Ph en rh word onderskeidelik deur f en r vervang: 
difterie, filloksera, ftisis, tifus; rapsodle, ritme; 

(v) qu word, al na die uitspraak, vervang deur k of kw: 
antikiteit of antikwiteit, kadriel, trankiel; kwestor, 
kwestuur, kworum; 

(vi) sc word, al na die uitspraak, vervang deur ■ of sk: 
konsensie, septer; arteriosklerose, skeptikus, skriba, 
viskose, maar tussen klinkers deur ss vir sover dit nie 
die uitspraak sk het nie: adolessensie, dissipel, dissl- 
pline, ossillator teenoor diskonto, fresko, ens., terwyl sc 
in vreemde woorde soos ensceneer, Fascisme en scenarlo 
behou word; 

(vii) sch word vervang deur sk: eskatologie, iskias; skema, 
skisma, skolastiek ; 

(viii) th word deur t vervang: eties, matematles, metiel, 
teoretikus, tesis, tesourie. 

30. Ons skrywe ss: 

(a) in die superlatief van ’n positief op -s: boosste, 
dwaasste ; 

(b) wanner in samestellinge die eerste deel op s uitgaan 
en die tweede met s begin: grassaad, toetssteen teen- 
oor gewetenstryd (naas gewetestryd), lewenskets, 
meisieskool, regeringsaak. 

Opm. — Oor ss in woorde soos adolessensie kyk 29 (vi) 
hierbo. 

31. By ontleende woorde word die t van -tie behou of vervang 
deur s, al na die uitspraak: digestie, kwestieus, suggestie, 
maar aksie, kwessie, nasie, projeksie. 

32. Die verbinding ts wissel soms af met s, soms met verskil in 
betekenis: groots naas groos, kwets naas kwes, koets (ww.) 
of koes. Ons skrywe kwesbaar of kwetsbaar, maar net 
kwetsend, kwetsing of kwetsuur. 

33. Aan die begin van woorde skrywe ons v of f in ooreen- 
stemming met die V.N.S. (kyk tweede grondbeginsel, par 3). 

34. By woorde van vreemde oorsprong word v in die lettergreep 
met swak klem soms afgewissel met w, soms deur w ver- 
vang. Ten opsigte van die spelling word die betrokke 
woorde in drie groepe ingedeel: 

(a) woorde wat met v gespel word: alluviaal, devalueer, 
envelop, invalide, universeel, ens.; 

(b) woorde wat gespel word met v of w: individu of indi- 
widu, revolusie of rewolusie, ens.; 

(c) woorde wat net met w gespel word: goewerneur, 
reserwe, serwituut, ens. 


21 


Opm. — Vorme soos konvensioneel, provinsiaal, provi- 
sioneel word met v gespel met die oog op die 
grondvorme konvensie, provinsie, provisie (derde 
grondbeginsel, par. 4). 

35. (a) Die x word behou aan die begin van woorde van 

vreemde oorsprong, asook waar sodanige woorde in 
samestellinge en afleidinge binne woorde te staan 
kom: xenograaf, xilofoon, xilose; euxantoon, fitoxantien 
of fitoxantine, piroxeen. 

(b) Die x word vervang deur ks in die middel of op die 
end van woorde wat in spelling verafrikaans is: 
aleksandryn, eksamen, eksaminandus, eksodus (,,uit- 
tog”), laks, ouksiliêr, sikspens. 

36. By verafrikaansing van die spelling word y vervang deur 
j: jaart naas yard, jen (Japanse muntstuk). In ’n woord 
soos youngbessie word y behou, omdat dit na ’n persoon 
genoem is. 

37. Die letter z kom oor die algemeen nie voor in Afrikaans nie. 
Die z word egter behou: 

(i) in afleidinge van eiename: Zvvingliaan; 

(ii) waar die uitspraak z vas is by woorde van vreemde 
oorsprong en by klanknabootsinge, soms met s daar- 
naas: zero of sero, zits, zoem. 

VERDUBBELING VAN MEDEKLINKERS 

38. (a) (1) ’n Medeklinker word in Afrikaanse woorde dubbel 

geskrywe wanneer dit tussen ’n kort, beklemtoonde 
klinker en ’n volgende klinker staan: makker 
(teenoor maker), stovvwe (teenoor stowe). 

Opm. — Die reël geld nie vir tweeklanke of vir 1/ie 
en oe nie: gaipe; sproete; dieper, tipe. 

(2) Wanneer die voorafgaande klinker daarenteë wel 
kort is, maar nie die hoofklem dra nie, word die 
medeklinker nie verdubbel nie: heerlike, middele, 
monnike. 

Opm. 1. — Na ’n kort, onbeklemtoonde a en o word 
die slotmedeklinker van die simpleks 
altyd in fleksievorme verdubbel: gam- 
matte, landskappe; biskoppe, eien- 
domme. 

Opm. 2. — Na ’n kort, onbeklemtoonde a, e, 1, o en u 
word ’n slot-s van die simpleks altyd in 
fleksievorme verdubbel: atlasse, judasse; 
irisse, kennisse; eposse; bonusse, sinusse. 


22 


(b) In die geval van vreemde woorde word sover moontlik 
die Ndl. spelling as rigsnoer gevolg ten opsigte van die 
verdubbeling van medeklinkers: baseer, interessant, 
klassikaal, papegaai, paraffien, passeer, ens. 

(c) Waar die Ndl. spelvorme weens vormverskille, onbe- 
kendheid van die woorde, of om watter rede ook al, 
weinig leiding kan gee, daar handhaaf ons die Afri- 
kaanse spellingtradisie en skrywe ons: 

(1) met ’n dubbele medeklinker: bobbejaan, frikkadel, 
likkewaan, pikkewyn, en 

(2) met ’n enkele medeklinker: tameletjie, tarentaal, 
tasal. 

(d) Afgeleide woorde wat, sover dit Afrikaans betref, ver- 
band hou met woorde op ’n medeklinker voorafgegaan 
deur ’n kort, beklemtoonde klinker (behalwe dié in die 
Opm. by 38 (a) (1) genoem) kry ’n dubbele mede- 
klinker: adresseer, appelleer, banketteer, bivakkeer, 
blokkeer, briketteer, debatteer, galoppeer, Japannees, 
kanonneer, kanonnier, kasseer, kassier, Iiasseer, 
modelleer, pardonneer, parketteer, rebelleer, skrobbeer, 
skrobbering, Soedannees, stoffeer (teenoor para- 
grafeer), tabelleer, tiranniseer (teenoor fatsoeneer, har- 
poeneer, pensioeneer, spioeneer) . 

Opm. — Afgeleide woorde wat, sover dit Afrikaans 
betref, nie verband hou met woorde op -n nie, 
kry ’n enkele n: fraksioneer, funksioneel, 
funksioneer, impressionisme, petisionaris, 
reaksionêr, revolusionêr of rewolusionêr, 
stasioneer. 

DIE GEBKUIK VAN HOOFLETTERS 

39. Dit is moeilik om die gebruik van hoofletters onder reëls 
te bring, en ’n mate van vryheid moet daarby gelaat word. 
In die algemeen word hoofletters gebruik by die skryfwyse 
van eiename en samestellinge en afleidinge daarvan wat nog 
met die eiename geassosieer word, terwyl soortname meestal 
met ’n klein letter geskryf word, ook waar hulle van eiename 
gevorm is en waar die verband met laasgenoemde verflou 
het (vgl. die Woordelys). Die volgende reëls wil derhalwe 
alleen in breë trekke leiding gee: 

(a) Eiename kry ’n hoofletter en daaronder val: 

(1) Die eerbiedsbenaminge: Almagtige, God, Heiland, 
Here, Verlosser. 

(2) Persoons-, land-, plek-, plein- en straatname, asook 
samcstellinge en afleidinge daarvan (kyk egter 


Opm. 2) : Adam, Calvyn, Gideon, Mohammed, 
Achilles; Afrika, Amerika, Asië; Paarl, Pretoria, 
Stellenbosch, Stalplein, Iíerkstraat; Adamsgeslag, 
Gideonsbende, Aehiileshiel; Calvinisties, Moham- 
medanisme, Afrikaans, Amerikaner, Asiaat, 
Paarliet, Pretorianer, Stellenbosse, Kerkstraatse. 

Opm. 1. — Onder die genoemde afleidinge is daar o.a. 

taal- en volksname (Afrikaans, Ameri- 
kaner, Asiaat). Ander dergelike name 
wat nie met die name van lande verband 
hou nie, asook samestellinge en aflei- 
dinge daarvan, kry natuurlik eweneens 
’n hoofletter: Bantoe, Boesman, Hotten- 
tot; Bantoetaal, Boesmanssprekend, Hot- 
tentotvolk; Bantoeïs, Bantoeïsme, Ban- 
toeïstik, Bantoeïsties, Hottentotisme ; 
Anglisisme. 

Opm. 2.— Dergelike eiename (met inbegrip van 
samestellinge en afleidinge daarvan) wa'; 
soortname geword het deurdat hulle ver- 
band verflou het of wat as onverboë 
byvoeglike vorme met soortname verbind 
word of wat as werkwoorde gebruik 
word, word met ’n klein letter gespel: 
jalap, sjampanje, swaap; duiskoring, 
klaaslouwbossie, namakwaduif; bajonet, 
torium; berlynsblou, spaansriet, turksvyg, 
boikot, duinkerk, macadamiseer. 

(3) Name van fabrikate, produkte, ens., na die name 
van die vervaardigers, ens., genoem en nog daarmee 
verbind, asook samestellinge daarvan: Ford, Han- 
sard, Krupp; Fordmotor, Hansardverslag, Krupp- 
kanon. 

Opm. 1. — Wanneer die verband met die eienaam 
onregstreeks is, is ’n klein letter toe- 
laatbaar: bunsenbrander, dieselmotor, 

kiekie, pinsbek, spykerbalsem. 

Opm. 2. — Name van gesteentes na persone of 
plekke genoem, word gewoonlik met ’n 
klein letter geskrywe, al word die ver- 
band (blykens die spelling) nog gevoel: 
bauxiet, lombardiet, zaratiet. 

(4) Titulatuurbenaminge wat as aanspreekvorme 
gebruik word of waar die eiename daarby ont- 


24 


breek, asook die afkortings daarvan: Administra- 

teur, Eerste Minister, Generaal, Kummandant, 
Professor, Voorsitter; Admin., Genl., Kmdt., Prof., 
Voors. 

Opm. — Waar sulke benamings (asook hulle afkor- 
tings) voor eiename verskyn, of die voor- 
letter(s) nou al daarby staan of nie, word 
hulle gewoonlik met ’n klein letter 
geskrywe: administrateur A. Botha of 
admin. A. Botha, generaal Burger of genl. 
Burger, ens. 

(5) Name van families, ordes, klasse en rasse (van 
diere en plante), asook samestellinge en afleidinge 

daarvan: Fries, Hereford, Jersey; Friesbees, Here- 
fordbul, Jerseykoei; Dikhuidiges, Koudbloediges; 
Lelieagtiges, Roosagtiges. 

(6) Name van aardrykskundige begrippe soos die 
keerkringe, sterre, sterrebeelde, ens.: Kreefskeer- 
kring, Steenbokskeerkring; Mars, Venus; Sewe- 
gesternte, Suiderkruis. 

r 

Opm. — Wanneer die naam van ’n windrigting ’n 
bepaalde deel van die aardoppervlakte aan- 
dui, kry dit ook ’n hoofletter, bv. die Ooste 
(Oriënt). 

(7) Name van die dae, kerklike en wêreldlike feesdae, 
maande, geskiedkundige gebeurtenisse en tyd- 
perke: Maandag; Goeie Vrydag; Krugerdag; April; 
Swarte Rondgang; Hervorming; Renaissance. 

(8) Name van gelowe, leerstelsels, partye, ens., en van 
die aanhangers daarvan: Protestantisme; Stoïsisme; 
Arbeidersparty; Protestant, Stoïsyn, Arbeider. 
Opm. — Ons onderskei bv. tussen Arbeider (lid van 

die Arbeidersparty) en arbeider (werker). 

(9) Name van inrigtings, instellings, liggame, studie- 
vakke, eksamens: Staatsbiblioteek; Staatsdiens- 
kommissie; Huishoudkunde; Matrikulasie. 

Opm. — Ons onderskei bv. tussen Geskledenis (ao 
vak) en geskiedenis (bv. in: Hy skrywe ’n 
geskiedenis vaii Suid-Afrika). 

(10) Name van boeke, koerante, tydskrifte, ens., en 
van samestellinge en afleidinge daarvan: Bybel, 
Openbaringe; Die Burger, Die Vaderland; Die 
Brandwag, Die Huisgenoot; Bybelkenner; Skrifuit- 
lêer; Bybels(e). 


25 


(b) Die eerste woord van ’n sin of van ’n opskrif (behalwe 
wanneer dit met die onbepaalde lidwoord ’n of ’n syfer 
of simbool begin), die opskrif as geheel of die ver- 
naamste woorde daarin word met ’n hoofletter geskryf. 

(c) ’n Aantal tradisionele afkortings (vir die name van 
lande, inrigtings, liggame, ens.), bekend as die sgn. 
lettername, word met hoofletters geskrywe (vgl. die 
Lys van Afkortings). 

MEERVOUDSVORME 

40. Die vraag omtrent die gebruiklike meervoudsvorme is ’n 
aangeleentheid wat eerder tuis hoort in ’n grammatika as 
by spelreëls en in ’n woordelys, wat alleen op spellinggebied 
leiding wil gee. Waar ons dit egter nodig geag het, het ons 
die betrokke vorme in die Woordelys aangegee. 

Dit is miskien nie onvanpas om hier ook enkele van ons 
reëls in verband met bepaalde soorte gevalle saam te vat nie. 

(1) (a) Die meervoud van selfstandige naamwoorde op -a 

word gespel met ’s as die hoofklem op die -a val; 
val die hoofklem daarenteë nie op die -a nie, dan is 
die afkappingsteken onnodig, omdat geen mis- 
verstand kan ontstaan nie: karba’s, pa’s, maar 
oupas, paddas (mv. van karba, pa; oupa, padda). 

(b) Die meervoud van selfstandige naamwoorde op die 
klinkers -i, -o en -u word gespel met ’s: alibi’s, 
buro’s, balju’s (mv. van alibi, buro, balju). 

Opm. — Kyk by Reël 9 (a), Opm. 2 insake die meer- 

voud van woorde op -ee, soos seë, tweë, ens. 

(c) Die meervoud van letters word met ’n afkappings- 
teken gespel: a’s, b’s, r’e of r’s, ens. 

(2) By woorde op -i skryf ons -ië (naas -’s) en by dié op 
-ie skryf ons -ieë, bv. alkalië (naas alkali’s) ehemika- 
lieë en genieë (mv. van alkali, chemikalie en genie). 

(3) By woorde op -(l)ing het ons: 

(a) soms net -e: aankomelinge, ballinge, drenkelinge; 

(b) soms net -s: affêrings, blindings, senings; en 

(c) soms -e of -s: beskawinge of beskawings, same- 
stellinge of samestellings, vergaderinge of verga- 
derings. 

(4) By samegestelde titels het ons die volgende: 

(a) By woordkoppelinge wat ’n rangsverhouding in ’n 
rangstelsel aandui sonder vermelding van die amps- 
hoedanigheid waarin die rang beklee word en 
waarby een van die dele ’n bepaling van die ander 


26 


ls, verbuig die laaste deel by meervoudsvorming: 
generaal-majoors, sersant-majoors; luitenant- 
generaals, luitenant-kolonels. 

Opm. — By die eerste twee voorbeelde bepaal die 
laaste deel die eerste, terwyl dit by die 
laaste twee voorbeelde net andersom is. 

(b) By kopulatiewe samestellinge, naamlik by same- 

stellinge waarby een deel nie die ander bepaal nie, 
maar waarby die begripsinhoud van die geheel die 
som van die dele is, kom die meervoudsuitgang 
eweneens aan die einde van die laaste deel: 
koning-keisers, koningin-regentesse, luitenant- 

betaalmeesters, offisier-veeartse, prins-gemale, 
sekretaris-penningmeesters, speurder-sersante, veld- 
heer-filosowe. 

Opm. — Vorme soos moedermaag(d), godmens en 
hereboer hoort, streng gesproke, ook by 
hierdie klas, maar word al as een woord 
geskryvi’-e. 

(c) By woordkoppelinge wat ampshoedanigheid aandui 
en waarby altyd die laaste deel ’n bepaling van 
die eerste is, kry die eerste deel die meervouds- 
uitgang: adjudante-generaal, goewerneurs-generaal, 
kommandante-generaal, kwartiermeesters-generaal, 
posmeesters-generaal. 

(5) (a) By persoonsname op -i, -o en -u skryf ons ’s: 
Nigrini’s, Hugo’s, Bossu’s. 

(b) By persoonsname op ’n -e of ’n -s wat in die enkel- 

voud nie uitgespreek word nie, skryf ons ’e of ’s 
onderskeidelik: Terblanche’e; Celliers’s; De 

Villiers’s; Du Plessis’s; Marais’s; Viviers’s. 

(c) By alle ander persoonsname skryf ons -e of -s 
(sonder apostroof), al na die geval: Buyse, De 
Vriese, Du Toits, Boose, Scholtze, Schooneese, 
Bothas, Coetzees, De la Keys, Fouchés, Rouxs. 

VERDELING IN LETTERGREPE 

41. Die verdeling van woorde in lettergrepe plaas ons voor ver- 
skillende fonetiese en ortografiese vraagstukke. Neem die 
twee woorde huisie en pot jie, elkeen met twee lettergrepe : by 
huisie val die skeiding voor s, by potjie voor tj, wat net een 
medeklinker voorstel. Wanneer woorde daarenteë skriftelik 
in lettergrepe verdeel word, kom ’n mens gou voor onge- 
rymdhede te staan. Neem dieselfde twee woorde. Die ver- 
dehng po-tjie sou meebring dat po- uitgespreek word poo-, 


27 


want in ’n oop lettergreep met hoofklem stel o ’n lang 
klinker voor; verdeel ons in pot-jie, dan is dit teen die 
uitspraak, want tj stel slegs een medeklinker voor en dié 
word in die uitspraak by die tweede lettergreep getrek. Die 
verdeling hui-sie klop met die uitspraak, maar die grond- 
woord is tog huis en die verkleiningsuitgang is -ie, nie -sie 
nie. 

Alles bymekaar geneem, moet ons tog maar verdeel in 
hui-sie en pot-jie, en die feite leer ons dat by die skriftelike 
verdeling in lettergrepe die deurslag soms gegee word deur 
die uitspraak, soms daarenteë bloot deur die spelling of die 
bou van die woord. 

By die behandeling van die verdeling in lettergrepe kan 
ons vir Afrikaans volstaan met die volgende gevalle: 

(a) As daar net een medeklinker is, word dit oor die alge- 
meen by die volgende lettergreep getrek: be-ker, gie-ter, 
hui-sie, ko-ning, pa-leis, ska-vot, woe-ker, boe-rin (ver- 
gelyk egter c (i) en i (i) hier onder). 

(b) As daar twee medeklinkers of bloot twee letters is, val 
die skeiding tussen die twee: ek-samen, pas-tei, sin-jaal, 
bak-ker, skot-tel. Let op dat ’n dubbel geskrewe letter 
soos die kk van bakker en die tt van skottel respektief- 
Hk net een medeklinker voorstel; die rede vir die ver- 
QUboeling van die letter word gevind in Reël 38 (ver- 
gelyk c-gtcr (c), (d), (e) en (f) hier onder). 

(c) Die dj en tj van verkleinwoorde stel net een mede- 
klinker voor en word: 

(i) nie geskeie nie wanneer die grondwoord op ’n 
klinker of tweeklank eindig: padda-tjie, karba-’tjie, 
see-tjie, okapi-’tjie, balie-tjie, kommando-’tjie, 
plato-’tjie, koedoe-tjie, menu-’tjie, laai-tjie, mou- 
tjie, of ’n swak beklemtoonde e aan die ver- 
kleiningsuitgang voorafgaan: rolie-tjie, walle-tjie 
(kyk vir die gebruik van die afkappingsteken by 
sommige van die voorbeelde Reël 20) ; 

(ii) wel geskeie in ander gevalle: bad-jie, net-jie, pit- 
jie, pot-jie, baad-jie, poot-jie, band-jie, klont-jie, 
woord-jie. 

(d) Die letterverbinding sj word na ’n swak beklemtoonde 
lettergreep, waar dit net een medeklinker voorstel, nie 
geskeie nie en tot die volgende lettergreep getrek: 
bro-sjure, deta-sjement, ma-sjien. 

(e) ng stel soms ’n enkele medeklinker voor, bv. in angel, 
engel, soms twee medeklinkers, bv. ingenieur, lnge- 


28 


wande. Ons skei in albei gevalle tussen die n en die g: 
an-gel, en-gel; in-genieur, in-gewande. 

(f) As die tweede van twee medeklinkers ’n 1 of r is en 
die voorafgaande klinker nie die hoofklem dra nie, word 
die twee konsonante nie geskeie nie en tot die volgende 
lettergreep getrek: ba-klei, ka-driel, ma-trone, neu- 
traal, sa-krament. 

(g) By meer as twee medeklinkers: 

(i) word meestal verdeel tussen die eerste medeklinker 
aan die een kant en die ander medeklinkers aan 
die ander kant: eer-ste, ek-skuus, kun-stig, mon- 
ster; 

(ii) word die verbinding str na ’n swak beklemtoonde 
lettergreep nie verdeel nie en tot die volgende 
sillabe getrek: magi-straat, regi-streer; 

(iii) moet soms die uitspraak beslis: fond-se, punk- 
tuasie. 

(h) (i) By voor- en agtervoegsels val die verdeling meestal 

tussen die voor- of agtervoegsel en die woord self: 
af-staan, in-stap, grys-aard, huur-Iing, wens-lik. 
(ii) As die agtervoegsel op ’n klinker begin, val die 
verdeling gewoonlik nie voor die agtervoegsel nie, 
maar voor die voorafgaande medeklinker van die 
grondwoord: boe-rin, sla-vin; heme-ling, roe-ping, 
vie-ring, wal-ging; lese-res, onderwyse-res. 

(i) (i) In die geval van duidelike samestellinge en aflei- 

dinge word verdeel tussen die betrokke dele: daar- 
om, hier-in, kort-om; skuins-te, wins-te, teenoor 
skuins-ste (superlatief). 

(ii) Waar die samestellende dele nie meer apart gevoel 
word nie, word verdeel soos in (a): o-ral, o-rent 
(respektieflik ontstaan uit oor al en oor ent). 

(j) By klinkers en tweeklanke word afgebreek tussen die 
klinkers, of tussen die tweeklank en die klinker: dra-er, 
la-er; leu-en; bou-er, rei-er. 

Die deelteken toon aan waar afgebreek moet word: 
re-ël, vo-ël, koe-ël. 

Let Wel. — As ’n woord aan die end van ’n reël afgebreek word, 
kan die = gebruik word. Hierdeur blyk duidelik of ons bloot met ’n 
verdeling in lettergrepe dan wel met ’n koppelteken (waarvoor - 
aangewend word) te doen het. 


S AME STELLIN G EN S AMEKOPPELIN G 
42. Wanneer woorde in afwyking van die natuurlike sins- 
verband onmiddellik op mekaar volg, het ons ’n same- 
stelling. Hulle moet altyd aanmekaar geskrywe word, wat 
in bepaalde gevalle egter kan beteken dat koppeltekens 
gebruik word om hulle te verbind. By ’n samekoppeling 
het ons daarenteë ’n natuurlike sinsverband van die betrokke 
woorde of woordgroep: hulle kan, al na gelang van faktore 
soos die betekenis, die klem, die funksie, die vorming, 
die spreektempo, die tradisie of om stylredes, aanmekaar 
(met of sonder koppelteken) of soms ook wel los van 
mekaar geskrywe word. 

Vir ’n taalkundige studie oor samestelling en same- 
koppeling word verwys na dr. D. B. Bosman se artikel 
oor „Die Aanmekaarskryf van Woorde in Afrikaans” in 
Die Huisgenoot van 10 November 1933 (deur die Nasionale 
Pers, Kaapstad, in brosjurevorm s.j. uitgegee). 

Met die oog op die spellingpraktyk en vir die 
taalkundig nie-geskoolde skrywerspubliek het dit nie veel 
sin om hier verder op die verskille tussen samestelling 
en samekoppeling in te gaan nie. Ons probeer hier 
gevolglik (afgesien daarvan of dit nou ’n samestelling 
dan wel ’n samekoppeling is) alleen ’n aantal verteen- 
woordigende tipes onder reëls bring, wat vir die skryfwyse 
as leiding kan dien, maar wat nie in alle gevalle as 
onverbiddelike reëls beskou moet word nie. Dit geld veral 
vir A (b) en B (b) hier onder. By A (a) moet aanmekaar 
geskrywe word, by A (b) kan daarenteë aanmekaar (of 
ook wel anders) geskrywe word; by B (a) moet andersyds 
’n koppelteken gebruik word, by B (b) kan dit gebruik 
word. Deeltekens kom, wat woorde van hierdie aard 
betref, alleen by verbindinge van ’n bepaalde tipe in 
aanmerking (kyk onder C). Raadpleeg verder die 
Woordelys wanneer die toepassing van die reëls ’n bepaalde 
geval moontlik nie heeltemal bevredigend dek nie of twyfel 
omtrent die skryfwyse daarvan laat ontstaan. 

A (a) Aanmekaar moet geskrywe word: 

(1) die groot aantal samestellinge (met of sonder 
verbiridingsklanke) waarby daar hoegenaamd 
geen rede bestaan om anders as aanmekaar te 
skrywe nie, bv. gebedeboek, gewetensklousule, 
handdoek, handearbeid, kerkhof, lewensver- 
sekeringsmaatskappy, polisiestasie, verversings- 
lokaal, vraelys; 


30 


(2) samestellinge en samekoppelinge met -er uit ou 
fleksievorme, bv. haarlemmerolie, kinderkamer, 
lammervvol, noorderlig, vvestergrens; 

Opm. — Ons skryf egter Noorder-Paarl, Suider- 
Paarl. 

(3) samekoppelinge waarin ’n byvoeglike naam- 
woord wat anders sou verbuig, in attributiewe 
posisie onverboë bly, bv. berlynsblou, frans- 
druivv’e, halfuur, hoogoond, privaatdosent; 

(4) aardrykskundige name waarvan die laaste deel 
’n soortnaam is, bv. Oranjerivier, Kossstraat, 
Vandermervvesrus, Vantondershoek; 

Opm. 1. Ons skryf egter Oranje-Vrystaat. 

2. Waar sulke name deur voorname voor- 
afgegaan word, word die voorname los 
geskrywe, bv. Jan Delangesfontein, 
Klaas Voogdsrivier. 

(5) verbindinge van die volgende tipe; bêrendlang- 
asem, jakobregop, janfrederik, jangroentjie; 

Opm. Name soos Jan Kap, Jan Salie, Jan 
Tuisbly word los geskrywe (en met 
hoofletters) wanneer hulle nog verbeelde 
persone voorstel. Wanneer hulle egter 
as soortname diens doen, word hulle 
aaneen (en klein) geskrywe: janrap, 
jansalie. 

A (b) Aanmekaar (of ook wel anders) kan geskrywe 
word: 

(1) samekoppelinge waarin ’n verboë of onverboë 
byvoeglike naamwoord nie ’n gewone bepaling 
van die volgende selfstandige naamwoord is nie, 
maar die twee tesame ’n soortnaam vorm, bv. 
geelperske, kortverhaal, vvildebees (teenoor geel 
perske, kort verhaal, vvilde bees); 

Opm, Met die oog op die opeenhoping van 
klinkers gebruik ons ’n koppelteken by 
woorde soos bebroeide-elers (plantnaam, 
teenoor bebroeide ejers), vvilde-eendi ens. 


31 


(2) woorde met vreemde voorsetsels en verbindings< 
vorme soos a, anti, arterio, bi, bio, di, elektro, 
ferri, ferro, hidro, liiper, infra, makro, mikro, 
neo, bv. ametrie, antitese, arteriosklerose, 
bikonkaaf, biochemie, dimorf, elektrodinamika, 
ferriverbinding, ferromangaan, hidrostatika, 
hiperkrities, infrarooi, makrosefaal, mikrose- 
faal, neologisme; 

Opm. 1. Geleentheidsvorminge kan ’n koppel- 
teken kry, bv. a-godsdienstig, anti- 
rooktablet, hiper-Afrikaans. 

2. By ’n opeenhoping van klinkers word 
in sulke gevalle die deeltekens ge- 
bruik, bv. biëmbrionies, elektroosmose, 
mikroorganisme. 

(3) samestellinge waarvan die eerste lid die stof 
aandui waaruit die tweede bestaan, bv. grasdak, 
klipmuur, koperketel, marmervloer, silwer- 
skottel, ysterpaal; 

Opm. Stofaanduidende byvoeglike naamwoorde 
op -e word natuurlik los geskrywe, bv. 
’n goue ring (teenoor ’n goudstaaf), 
asook wanneer hulle ’n figuurlike 
betekenis het (met of sonder slot-e), bv. 
’n stale wil (teenoor ’n staalkabel), ’n 
koper hemel (teenoor ’n koperketel). 
So verder ’n silwer vis (d.w.s. ’n silwer- 
agtige vis), ’n silwer rand teenoor ’n 
silwerlepel. 

(4) woorde van die volgende tipe wat met behulp 
van agtervoegsels van woordgroepe gevorm 
is, bv. inagneming, teraardebestelling (teenoor 
in ag neem, ter aarde bestel) ; 

(5) woorde van die tipe mondvol, mondevol, 
mondjievol, padlangs, ens., wat aaneen geskrywe 
word as die tweede lid nouer met die eerste 
lid saamgaan en los as dit minder nou daarmee 
saamgaan, sodat ons ook kan spel (in ander 
verband) mond vol, monde vol, mondjie vol, pad 
langs, ens. (Kyk nogtans na reël (9) hiervan 
i.v.m. verbindinge met toe.) 


2 — Afrik. Woordelys 


32 


(6) plantname waarvan die twee dele deur se 
verbind word, bv. aapsekos, baaisebos; 

Opm. Woordgroepe soos Bright se siekte en 
vanmelewe se dae word los geskrywe. 

(7) plekname in Suid-Afrika saamgestel uit twee 
familiename, bv. Fauresmith, Kaslouw, Koos- 
senekal; 

Opm. By enkele sulke name word die tradisie 
geëerbiedig om hulle met ’n koppelteken 
te verbind, bv. Graaff-Keinet, Schweizer- 
Keneke. 

(8) plekname in Suid-Afrika met ’n telwoord voor 
’n onverboë selfstandige naamwoord, bv. 
Drieankerbaai, Tweespruit, Vierfontein; 

Opm. Waar ’n telwoord deur ’n verboë self- 
standige naamwoord gevolg word, skryf 
ons los, bv. Drie Werwe, Twee Riviere, 
Vier Paaie. 

(9) die nasetsel toe by voorafgaande bjrwoorde van 
plek, bv. agtertoe, vorentoe, boontoe, ondertoe, 
binnetoe, buitentoe, daarnatoe, daartoe, hier- 
natoe, hiertoe, waarnatoe, waartoe, soheentoe 
of soontoe, ook wanneer dié woorde deur voor- 
setsels soos bv. na en tot voorafgegaan word. 
Opm. By voorafgaande selfstandige naam- 

woorde (met inbegrip van die tipe 
binnekant, buitekant, diékant, duskant, 
onderkant, ens.) en by bywoorde van 
tyd word toe los geskrywe, bv. huis toe, 
Kaap toe, kerk toe; binnekant toe, 
diékant toe, duskant toe, onderkant toe; 
tot nog toe, tot nou toe, tot vandag toe. 

B (a) Met ’n koppelteken moet geskrywe word: 

(1) aardrykskundige name en daarvan afgeleide 
byvoeglike naamwoorde wat onderskeidinge van 
die volgende tipes behels, bv. Agter-Indië, Voor- 
Indië; Noord-Holland, Suid-Amerika, Krugers- 
dorp-Noord, Pretoria-Oos; Groot-Brittanje, 
Klein-Letaba ; Waterval-Bo, Waterval-Onder; 
Brits-Oos-Afrika, Nederlands-Oos-Indië, Portu- 
gees-Oos-Afrika; Klein-Asiaties, •'Suid-Afri- 
kaans; 


33 


(2) samestellinge en samekoppelinge wat uiteraard 
nie aanmekaar geskrywe kan word nie, bv. 
kruicljie-roer-my-nie(t), laat-maar-loop-houding, 
wag-’n-biet jie-boom ; 

(3) woorde wat deur en verbind word, bv. haak- 
en-steekbossie, olie-en-asynstel, sieps-en-braai- 
boud, wins-en-verliesrekening; 

Opm. Waar by dergelike koppelinge geen en 
voorkom nie, word die slotgedeelte met 
’n koppelteken aan die voorafgaande 
verbind, bv. pond-vir-pond-stelsel. 

(4) samegestelde titels, bv. generaal-majoor, 
kommandant-generaal, luitenant-kolonel ; 

(5) koppelinge en verbindinge van die volgende 
tipes: aspirant-kandidaat, assistent-direkteur; 
balsem-kopiva, boa-constrictor; boer-in-die-nag 
(plantnaam), luitenant-ter-see, skout-by-nag; 
piet-my-vrou, piet-tjou-tjou (voëlname) ; 

(6) koppelinge van die tipe dertiende-eeus (teenoor 
dertiende eeu) ; 

(7) woorde wat met simbole of syfers saamgestel 
is, bv. A-grootterts, B-moI, 13-tonwa, D-groep, 
Q-taal, Standerd V3-klas, X-strale; 

(8) woorde saamgestel met nie-, non-, ou(d)- (in die 
betekenis ,,vroeër” of „gewese”) en vise- voor- 
aan en met -liulle agteraan, bv. nie-blanke, 
nie-nakoming, non-aktiwiteit, Ou(d)-Duits, oud- 
leerling, vise-voorsitter; pa-liulle, Piet-hulle; 
Opm. Ou verbindinge en samestellinge soos 

nieteenstaande, nietemin en nonkon- 
formis word aanmekaar geskrywe. 

(9) koppelinge met Latynse woordgroepe soos ad 
hoc-komitee, bona fide-boer, ex gratia-betaling, 
ex officio-lid. 

B (b) Met ’n koppelteken (of ook wel anders) kan 

geskrywe word: 

(1) redupliserende formasies, samestellinge daarmee 
en verkleiningsvorme daarvan, bv. fluit-fluit, 
nou-nou, staan-staan, woer-woer; dum-dum- 
koeël, tjou-tjoukonfyt, woer-woertjie, asook 
gedeeltelike herhalingsvorme van die tipe eksie- 
perfeksie, ewwa-trewwa; 


34 


Opm. Reduplikasies wat alleen in verkleinings- 
vorme bestaan, kry geen koppeltekens 
nie, bv. doemdoempie, tinktinkie, tok- 
tokkie. 

(2) gekoppelde name van lande, stede, dorpe, tale, 
dialekte, taalperiodes en afleidings daarvan, bv. 
Angel-Saksies, Fries-Frankies, Maleis-Portugees, 
Nieu-Seeland, Nieu-Seelander, Ou(d)-Germaans; 

Opm. 1. Ons skryf egter name van tale van die 
volgende tipe sonder koppelteken: 
Hooghollands, Laagmaleis, Middel- 
nederlands, Nedersaksies, Platduits. 

2. Kyk ook Opm. by A (b) (7) insake 
Roossenekal t e e n o o r Schweizer- 
Reneke. 

(3) koppelinge van die volgende tipe: ChristeUk- 
histories, Christelik-nasionaal, Rooms-KatoUek, 
Sosiaal-demokraat; 

Opm. Ons skryf egter Nederduits Gerefor- 
meerd of Hervormd los. 

(4) bepalinge van gesteldheid van die volgende 
tipe: been-af, hand-uit, raad-op; 

Opm. 1. Waar sulke bepalinge egter rigting 
aandui, word hulle los van mekaar 
geskrywe, bv. berg af, berg op, jaar 
in, jaar uit, pad langs. 

2. Kyk by A (b) (5) hier bo insake 

padlangs in ander verband. 

(5) by ’n opeenhoping van klinkers, maar alleen 
wanneer aaneenskrywe die lees sou bemoeilik 
of misverstand kan veroorsaak, bv. Drie- 
eenheid, drie-elektrodebuis, Drie-enig, ganna-as, 
na-aap, see-eend, wa-as (teenoor handearbeid, 
marineoffisier) ; 

Opm. By ’n aantal woorde het ons wissel- 
vorme, met of sonder koppelteken, bv. 
buite-egteUk of buitenegtelik, duifeier 
of duiwe-eier, ewe-eens of eweneens, 
skoppe-aas of skoppenaas. 


35 


(6) waar dubbelsinnigheid vermy moet word, bv. 
dop-ertjie, pronk-ertjie, ru-gare; 

Opm. Baie sulke woorde word tog aanmekaar 
geskryf, bv. beroepseer, bokerf, bosluis. 

(7) by minder gebruiklike verbindinge en woorde 
wat deur hulle lengte die lees bemoeilik, bv. 
Chicago-tentoonstelling, seekus-inboorlingstam, 
Skooleindsertifikaat-eksamen. 

Opm. Hierby moet heelwat vryheid gelaat 
word, mits dergelike woorde nie los 
* geskrywe word nie. 

C. Die deelteken word gebruik by ’n opeenhoping van 
klinkers wanneer die sogenaamde verbindingsvorme 
(soos elektro- ens.) met volle woorde verbind word, bv. 
elektroosmose, mikroórganisme. 

Opm. Wanneer die eerste deel nie ’n verbindingsvorm 
is nie, maar ’n volle woord, gebruik ons die 
koppelteken, soos in Drie-eenheid, na-aap (kyk 
ook by B (b) hier bo). 


36 


TOELIGTING 

Verboë vorme word aangedui deur ’n bykomende letter of letters 
sonder meer aan te gee, bv. „aardige” deur die verrrielding 
„aardig, -e”; of deur vei'melding van die verboë vorm van die woord- 
deel wat bestaan uit die slotkonsonant en die voorafgaande vokaal 
of vokale, bv. „addisionele” deur die vermelding „addisioneel, -ele”. 
Dit beteken dat ,,-ele” agter „addision-” gevoeg moet word. 

By meervoude met ,,-ië” of ,,-ieë” word die slotletters duidelik- 
heidshalwe herhaal, sodat „alkali, -ië of -’s” beteken ,.alkali, 
alkalië of alkali’s” en „religie, -ieë of -s” beteken „religie, religieë 
of religies”. 

Herhaling van ’n b.nw., bv. ,,boos, boos of bose”, beteken dat 
,,boos” sowel onverboë as verboë gebruik word: ,,’n boos kêrel” 
of ,,’n bose kêrel”. 

Herhaling van ’n enkelvoud beteken dat dit ook as meervoud 
diens kan doen; bv. „dode, dode of dodes” beteken: die mv. van 
„dode” is „dode of dodes”. 


37 


A 

a, -’s 
a! 

a, ge- 
aai, ge- 
aaklig, -e 
aalmoes, -e 
aalmoesenier, -e o/ -s 
aalwee, -s o/ aalwyn, -e 
aambeeld, -e 
aambei, -e 
aamborstig, -e 
aanbevelenswaardig, -e 
aanbid, het — 
aanbiddelik, -e 

aanbie o/ aanbied o/ aanbieë, 
aange- 

aanbieder o/ aanbieër, -s 
aanbod, aanbiedinge o/ aan- 
biedings, o/ aanbot, -te 
aanbrandsel, -s 
aand, -e 

aandadig o/ handdadig 
aandagtelik o/ aandagtiglik, 
-e 

aandagtig, -e 
aandeelhouer 

aandeelsertifikaat o/ aandele- 
sertifikaat 
aandenking, -e o/ -s 

aan die kant ( maak ) 

Aandland o/ Awendland 
aandui o/ aanduie, aange- 
aaneen 

aaneenry o/ aaneenrye o/ 
aaneenryg, aaneenge- 
aanerd, aangeërd 
aangee ( s.nw .), -eë 
aangeër, -s 
aangeheg, -te 
aangespe o/ aangesper, 
aange- 


aangryns, aange- 
aanhê, aangehad 
aanheg, aange- 

aan kant ( maak ) 

aanklag, -te o/ -tes 
aankomde o/ aankomende 
( — maand) 
aankomeling, -e 
aanlê, aange- 
aanleg, -êe 
aanleiding, -e o/ -s 
aanloklik, -e 
aanmekaar ( aaneen ) 

aan mekaar ( geé) 

aanmekaarspring, 
aanmekaarge- 
aanmerklik, -e 
aanname, -s 
aanneemlik, -e 
aanneme, -s 
aanneming, -e o/ -s 
aanpassingsvermoë 
aans o/ aansies 
aansien ( sonder — des 
persoons) 
aansit, aange- 
aansitter, -s 
aanskoulik, -e 
aanslib, aange- 
aanspreeklik, -e 
aanspreekvorm 
aanstalte o/ aanstaltes 
aanstons 
aanteel ( s.nw .) 
aanteel, aange- 
aantekening, -e o/ -s 
aantyging, -e o/ -s 
aanvaar ( aanneem ), het — 
aanvaar ( van ’n skip), aange- 
aanvaarding ( aanneming ) 
aanvaring ( van ’n skip), -e o/ 
-s 


38 


aanwen, aange- 

aanwend, aange- 

aanwensel, -s 

aapsekos 

aapsestert 

aapskeloeder, -s 

aar ( vlaktemaat ), are 

aarbei, -e 

aard 

aard, ge- 

aardig, -e 

aarseling, -e 

aartappel o/ ertappel, -s 

aartsbiskop 

aarverkalking 

aasvoël, -s 

ab, -te 

AB-ab o/ AB-jab 
abaksiaal, -iale 
abaktinaal, -ale 
abakus, -se 
abattoir, -s 
abba, ge- 
ABC-boek 
abdis, -se 

abdomen, -s o/ abdomina 

abdominaal, -ale 

abdominoskopie 

aberrasie, -s 

Abessinië 

abissaal, -ale 

AB-jab o/ AB-ab 

abjater, -s 

ablaktasie 

ablatief, -iewe 

^ablaut, -e 

abonneer, ge- 

abonnement, -e 

aboraal, -ale 

aborsie, -s 

abortief, -iewe 

abortus 

abrakadabra 


abragiaat, -iate 
absent ( afivesig ) 
absenteer, ge- 
abses, -se 
absint ( likeur ) 
absintien o/ absintine 
absis ( wiskunde ), -se 
absoluut, -ute 
absorbeer, ge- 
absorpsie 
abstraheer, ge- 
abstrak, -te 
abstraktheid 
absurditeit, -e 
abuis 

abusief, -iewe 
achilie 
Achillespees 
acholie 

achondroplas, -te 

achromasie 

achromaties, -e 

achromatismë 

acre ( vlaktemaat ), -s 

acta 

activa 

Actuarius Synodi 
adaksiaal, -iale 
addendum, -s o/ addenda 
addisie 

addisioneel, -ele 
adellik, -e 

ademloos o/ asemloos, -ose 
adenien o/ adenine 
adenoïde, -s, o/ adenoïed, -e 
adenoïede vegetasie 
adenoom, -ome 
adhesie 

ad hoc-komitee 
adieu, -s 
adjektief, -iewe 
adjektiwies, -e 
adjudant, -e 


39 


adjudant-generaa.1, 
adjudante-generaal 
adjunk, -te 
adjunk-kommissaris, 
adjunk-kommissarisse 
admiraal, -aals o/ -ale 
admissie-eksamen 
adolessensie 
adolessent, -e 
Adonis 
adoons, -e 
adosseer, ge- 
adrenalien o/ adrenaline 
adres, -se 
adresseer, ge- 
Advent 

adverbiaal, -iale 
adverbium, -s o/ adverbia 
adverteer, ge- 
advertensie, -s 
adviseer, ge- 

advokaatpeer o/ avokadopeer 

aërenchiem 

aërobatiek 

aërobiose 

aërodinamika 

aërofagie 

aërometer 

aërosistose 

afarmman 

afasie 

afdraand, -e, o/ afdraande, -s 
afdraand o/ afdraans ( b.nw . 
en bw.) 

afelium o/ aphelium 
affeil ( dweil ), afge- 
affêre, -s 
affêring, -s 
affidavit, -s 
affilieer, ge- 
affineerdery, -e 
affiniteit, -e 
affodil, -le 


affront, -e 
Afgaan, -ane 
Afgaans, -e 
Afganistan 

afgedaan (die saak is — ) 
afgelas, het — 
afgelasting, -e o/ -s 
afgestorwene, -s 
afhaak, afge- 
afkeer 

afkeer, afge- 
afkerig, -e 
afkeur, afge- 
afkeurenswaardig, -e 
afkeuring 
aflebie 
afname, -s 
afneming, -e o/ -s 
afonie 

aforisme, -s 
,Afrieana 

Afrikaan ( inboorling van 
Afrika), -ane 
Afrikaanssprekend, -e 
Afrikaanssprekende, -s 
Afrikaner, -s 
afrikaner ( blomsoort ), -s 
Afrikanerbees 
Afrikanis, -te 
Afrikanistiek 
afrodiet 
afset ( s.nw .) 
afsetgebied 
afsetter ( bedrieër ), -s 
afsettery 
afsit, afge- 

afsitter (by atletiek), -s 
aftob, afge- 

afvyl (met ’n vyl), afge- 
ag (— gee) 

ag, -s o/ -te, o/ agt, -e o/ -s 
agaat, -ate 
agapant, -e 


40 


agar-agar 

agdaegeneesbossie o/ agtdae- 
geneesbossie 
ageer, ge- 
agenda, -s 
aggie ( klein ag ), -s 
agglomeraat, -ate 
agglutinasie, -s 
agglutinien o/ agglutinine 
aggregaat, -ate 
aggressie 
aggressief, -iewe 
aggressor, -s 
aghoek o/ agthoek 
agie ( nuuskierige — ), -s 
agiteer, ge- 
agnaat, -ate 

agnostikus, -se o/ agnostici 

agnosties, -e 

agnostisisme 

a-godsdienstig' 

agorafobie 

agrafie 

agrammatisme 
agretjie, -s 
agronoom, -ome 
A-grootterts 
agrostografie 
agste o/ agtste 
agt, -e o/ -s, o/ ag, -s o/ -te 
agtdaegeneesbossie o/ agdae- 
geneesbossie 

agtelosig o/ agterlosig, -e 

agtenswaardig 

agter af ( van — — ) 

agteraf 

agterbly, agterge- 
agterbuurt, -e, o/ agterbuurte, 
-s 

Agter-Indië 

agterkant 

agterkantse o/ agterkantste 
agterkom, agterge- 


agterlosig o/ agtelosig, -e 
agtermekaar (in orde ; soos 
dit hoort ) 

agter mekaar (in volgorde ) 

agternasit, agternage- 

agteropskop, agteropge- 

agterossambok 

agterstevoor 

agtertoe 

agteruitgaan, agteruitge- 
agterweë 

agthoek o/ aghoek, -e 
agtien o/ agttien 
agtiende-eeus o/ agttiende- 
eeus, -e 
agtste o/ agste 
agttien o/ agtien 
agttiende-eeus o/ agtiende- 
eeus, -e 

agtuur o/ aguur (tydstip; 
maaltyd ) 

agt uur o/ ag uur (tydsduur) 
agurkie, -s 

aguur o/ agtuur (tydstip; 
maaltyd) 

ag uur o/ agt uur (tydsduur) 

aia, -s (ook ai voor eiename) 

aikóna! o/ haikóna! 

air, -s 

a ja a! 

akant, -e 

akasia, -s 

akelei, -e 

akineties, -e 

akkedis, -se 

akkermonie 

akkerwanie 

akklamasie 

akklimatiseer, ge- 

akkommodasie 

akkompanjeer, ge- 

akkoord, -e 

akkordeer, ge- 


41 


akkordeon, -s 
akku, -’s 

akkumulator, -e o/ -s 

akkusatief, -iewe 

akoestiek 

akoliet, -e 

akondiel 

akoniet 

akrochordaal, -ale 
akrodont, -e 
akropetaal, -ale 
akrostigon, -s 
aks ( maat ), -e 
akselereer, ge- 
aksentueer, ge- 
aksepteer, ge- 
aksiaal, -iale 
aksillêr, -e 

aksioma, -s, o/ aksioom, -iome 

aksyns, -e 

aktekantoor 

akte-uitmaker, -s 

akteur, -s 

aktinaal, -ale 

aktinie, -ieë 

aktinies, -e 

aktinium ( élement ) 

aktinomorf, -e 

aktiveer, ge- 

aktivis, -te 

aktiwiteit, -e 

aktrise, -s 

aktualiteit, -e 

aktuarieel, -iële 

aktuaris, -se 

aktuarius, -se 

aktueel, -uele 

akuut, -ute; -uter, -uutste 

akwaduk, -te 

akwapunktuur 

akwarel, -le 

akwarium, -s 

Alabama ( staat ) 


alabama o/ alibama 
albakoor ( visnaam ), -ore, o/ 
halfkoord, -e 
albas ( s.nw .) 
albaste fles 
albaster, -s 
albatros, -se 
albei 

albino, -’s 

albumien o/ albumine 
albuminoïde, -s o/ 
albuminoïed, -e 
alchemie 
alchemis, -te 
al dae 
aldag 

aldehide o/ aldehied 

aldeur 

aldose, -s 

al drie 

aleer 

aleksandryn, -e 

alewig 

Alexandrië 

alfaam o/ halfaam, -ame 
alfabet, -te 
alfenide o/ alfenied 
alg, -e, o/ alge, -s 
algaande ( gaandeweg ) 
al gaande ( onder die loop ) 
algar 

alge, -s, o/ alg, -e 
algebraïes, -e 
algemeen-menslik 
algorisme o/ algoritme 
al hoe meer 
alias, -se 

alibama o/ alabama 
alibi, -’s 
aliëneer, ge- 
alimentasie 
alinea, -s 

alisarien o/ alisarine 


42 


aljimmers 
alkali, -ië o/ -i’s 
alkaloïde, -s, o/ alkaloïed, -e 
alkant ( dis — sélfkant) 
alkohol, -e 
alla! 

allawêreld ! o/ allewêreld ! 

Allah 

allee, -eë 

allegorie, -ieë 

allegories, -e 

allemansgek 

allemastig 

aller (in — yl) 

allerbeste 

allerhande 

allerweë 

allesbehalwe ( — slim) 
alles behalwe ( hy het — — 
gelcl) 
allesins 

allewêreld! o/ allawêreld! 
alliansie, -s 
alliasie, -s 
allig 

alligator, -s 
allitereer, ge- 
allochtoon, -one 
allongeer, ge- 
allotropie 
alluviaal, -iale 
almal 

almandien o/ almandine 

almaskie 

al meer 

almelewe 

Almoëndheid 

aloïen o/ aloïne 

alomvattend, -e 

aloue 

alpakka 

Alphonse Lavallée 
( druifsoort ) 


alreeds 
al so lief 
alt, -e 
altans 

alte o/ al te 
altemit o/ altemits 
altesaam o/ altesame 
altruïsties, -e 
altwee o/ al twee 
altyd 

aluminium ( element ) 
alveolaar ( s.nw .), -are 
alveolêr ( b.nw .), -e 
alveool, -eole 
alvleisklier 
alwys 

amalaita, -s 

amaril 

Amasone ( rivier ) 
Amasone, -s ( volk ) 
amasone, -s 
amateur, -s 
ambagsman, -ne 
ambassade, -s 
ambassadeur, -s 
ambisieus, -e 
ambitus 
amebe, -s 

ameboïde o/ ameboïed 
amendement, -e 
Amerikaner, -s 
amerikium (element) 
ametis, -te 
ametrie 

ameublement, -e 
amfiartrose 
amfibie, -ieë 
amfibies, -e 
amfibool 
amfibrag, -ge 
amfibraggies, -e 
amfideties, -e 
amfiseel 


43 


amfistiel 
amfiteater 
amigdalitis 
amigdaloïde, -s, o/ 
amigdaloïed, -e 
amikaal, -ale 

amiloïde, -s, o/ amiloïed, -e 

ammoniak 

ammunisie 

amnesie 

amnestie 

amoreel, -ele 

amorf, -e 

amorfisme 

amortisasie 

amp, -te 

ampelografie 

ampêre, -s 

Ampie ( armeblanke ), -s 
ampie (Jdein amp ), -s 
amplitude, -s 
ampseed 
ampshalwe 
amptelik, -e 
amptenaarswêreld 
ampul, -le 
amulet, -te 
amusant, -e 
amuseer, ge- 
anaal, -ale 
anaboom 
anachoreet, -ete 
anachronisme, -s 
anachronisties, -e 
anaërobiose 
anagenese 
anaklinaal, -ale 
analfabeet, -ete 
analise, -s 
analiseer, ge- 
analities, -e 
analogie, -ieë 
analogies, -e 


analogon, analoga 
analoog, -oë 
anamorfose, -s 
anapes, -te 
anaplasma 
anargie 
anargis, -te 
anatema 
anatomie 
anatomies, -e 
anatoom, -ome 
anatroop, -ope 

anderdagmóre o/ anderdag- 
more (die — ) 
anderhalf 

ander kant (aan die — — 
van) 

anderkant 

anderkantse o/ anderkantste 

anderland 

andermaal 

anderman (dis — se goed) 

ander man (’n ) 

anders o/ anderste o/ 
anderster 
andersins 
andersom 

anderste o/ anderster o/ 
anders 
andoelie, -s 
andyvie 
a nee a! 
anekdote, -s 
anekdoties, -e 
anemie 
anemies, -e 
anemofilie 
anemoon, -one 
aneroïde o/ aneroïed 
anestesie 
anetool 
aneurisme 
angelier, -e 


44 


Angel-Saksies, -e 
angina 

Angiosperm, -e 
Anglis, -te 
Anglisisme, -s 
Anglofobie 
Anglofoob, -obe 
Anglo-Fries 
Angola 
angora, -s 

anhidride o/ anhidried 

anhidriet 

anilien o/ aniline 

animeer, ge- 

animo 

animositeit, -e 
anioon, -ione 
aniset 

anisodont, -e 

anisool 

anisotropies 

ankilose 

ankilostomiase 

annale 

annalien o/ annaline 
anneksasie, -s 
annekseer, ge- 
annuïteit 
annuleer, ge- 
anode, -s 
anogeen, -ene 
anomalie, -ieë 
anomalodont, -e 
anomodont, -e 
anoniem, -e 

anonimus, -se o/ anonimi 
anorganies 
ansiënniteit 
ansjovis, -se 
Antarkties, -e 
Antarktika 
antediluviaal, -iale 
antediluviaans, -e 


antenne, -s 
antesedent, -e 
antibragiaal, -iale 
antibragium 
antichambre 
antichloor 
antichrese 
Antichris 
antiek, -e 

antifebrien o/ antifebrine 
antifoon 

antikiteit o/ antikwiteit, -© 
antikwaar, -are 
antikwiteit o/ antikiteit, -e 
antiloop, -ope 
antimoon ( élement ) 
antinomie, -ieë 
Antiochië 
antipatie, -ieë 
antipode, -s 

antirevolusionêr o/ anti- 
rewolusionêr 
anti-rooktablet 
antirumaties 
anti-Russies 
antisepties 
antisipeer, ge- 
antisjambreer, ge- 
antitese, -s 
antixeroftalmies, -e 
antoftalmies. -e 
antonomasia 
antraks 
antraseen 
antrasiet 
antropofaag, -ae 
antropofobie 
antropologie 
antropoloog, -oë 
antropomorfisme 
antroposentries, -e 
Antwerpen 
Apache, -s 


45 


apartement, -e 
apaties, -e 
aperiodisiteit 
aphelium o/ afelium 
Aphrodite 
apodikties, -e 
apofise 
apogeum 
apokopee 
apokrief, -iewe 
apologeet, -ete 
apologetiek 

apomorfien o/ apomorfine 

aposiopesis 

apostroof, -owe 

apotema, -s 

apotipe, -s 

apparaat, -ate 

appêl ( — aantekeri), -le o/ -s 

appellant, -e 

appelleer, ge- 

appelliefie, -s 

appendisitis 

appersepsie 

appersipieer, ge- 

applikee 

apploudisseer, ge- 
applous 
apporteer, ge- 
a priori » 
aprioristies, -e 
apropos 

apsis iboukunde), -se 
apteek, -eke 
apteker, -s 
aptyt 

arabesk, -e 
Arabië 
Arabier, -e 
Arabies, -e 
Aragnide, -s 
aragnitis 
araroet 


arbei, ge- 

Arbeider {lid van Arbeiders- 
party), -s 

arbeider ( werker ), -s 

arbiter, -s 

arbitrasie 

arbitreer, ge- 

arbitrêr, -e 

archivalia 

arduin 

arend, -e 

areometer, -s 

argaïes, -e 

argaïsme, -s 

argaïsties, -e 

argeloos o/ argloos, -ose 

argentaan 

argeologie 

argeoloog, -oë 

argetipe, -s 

argief, -iewe 

argimandriet 

argipel, -le o/ -s 

argitek, -te 

argitraaf, -awe 

argivalies, -e 

argivaris, -se 

argloos o/ argeloos, -ose 

argon ( element ) 

Argonout, -e 
argonout ( seedier ), -e 
argont, -e 
aria, -s 

arig ( ongesteld ; onvriendelik), 
-e 

arikreukel, -s 
aristokraat, -ate 
Aristophanes 
Aristoteles 
aritmeties, -e 
arkade, -s 
Arkties, -e 
armada, -s 


46 


armadil, -le 

armblanke o/ armeblanke, -s 
Armeens o/ Armenies, -e 
Armenië 
Armeniër, -s 

Armenies o/ Armeens, -e 

armesorg 

armlik, -e 

armoedig, -e 

armsgat 

aroma, -s 

aronskelk 

arpuis o/ harpuis 

arrangeer, ge- 

arresteer, ge- 

arrie ! 

arseen ( élement ) 
arseniet 
Artaxerxes 
artefak, -te 
arteriosklerose 
artesies, -e 
artikel, -s 
artikulasie 
artikuleer, ge- 
artillerie 
artilleris, -te 
artisjok, -ke 
artistiek, -e 
artistisiteit 
Artropode, -s 
arts, -e 
artseny, -e 
Arturroman 
as, -se 
asalea, -s 
asbes 

asemloos o/ ademloos, -ose 

asepsie o/ asepsis 

aseptien o/ aseptine 

asepties 

asetaat, -ate 

asetileen 


asetoon 

asfalt 

asfiksie 

asgaai o/ assegaai, -e 

Asiaat, -iate 

Asiaties, -e 

asiditeit 

Asië 

asiel, -e 

asifonaat 

asimmetries 

asimptoot, -ote 

asimut 

asindeties, -e 

asindeton 

askari, -’s 

askeet, -ete 

askese 

asketies, -e 

asma 

asmaties, -e 

asmede 

asof 

asook 

Asore 

asosiaal 

aspaai 

aspersie, -s 

aspirant-kandidaat 

aspirien o/ aspirine 

aspoestertjie 

aspres o/ aspris o/ ekspres 
asseblief 

assegaai o/ asgaai, -e 
assessor, -e o/ -s 
assimileer, ge- 

assistent-direkteur, assistent- 
direkteure o/ -direkteurs 
assumpsie (met mag van — ) 
astasie 
astaties, -e 

as te (so nimmer nooit) 

astenie 


47 


asterisk, -e 

asteroïde, -s, o/ asteroïed, -e 

astigmatisme 

astomaat 

astragaal, -ale 

astrant, astrant o/ -e 

astrografie 

astronomie 

astronoom, -ome 

astronoutiek 

asuur 

asyn 

ataksie 

atavisme 

ateïs, -te 

ateljee, -s 

atematies, -e 

Atheens, -e 

Athene 

Athener, -s 

atjar 

a’tjie, -s 

atlas, -se 

atleet, -ete 

atmosfeer 

atomies, -e 

atomistiek 

atonaal, -ale 

atonie 

atoom, -ome 
atrofie 
attaché, -s 
attachée, -s 
attasjeer, ge- 
attestaat, -ate 
Atties, -e 
Attika 
attraksie, -s 
aubade, -s 
augur, -e 
Augrabies 
Augustus 
Australië 


Australiër, -s 
Ave Maria 

avokadopeer of advokaatpeer 
Avondmaal o/ Awendmaal 
avonturier o/ awenturier, -s 
avontuur o/ awentuur, -ure 
avontuurlik o/ awentuurlik, -e 
Awendland o/ Aandland 
Awendmaal o/ Avondmaal 
awenturier o/ avonturier, -s 
awentuur o/ avontuur, -ure 
awentuurlik o/ avontuurlik, -e 


B 

b, -’s 
ba! 

baadjie, -s 
baadjietjie, -s 
baai, -e 

baaibos o/ baaisebos 
baaierd, -s 
baaikostuum 
baaisebos o/ baaibos 
Baálspriester, -s 
baanbrekerswerk 
baantjiesoeker 
baar, -der, -ste 
baar ( golf , ens.), bare 
baar ( vis ), -s 
baar, ge- 
baard, -e 

baardeloos o/ baardloos, -ose 

baars ( vis ), -e 

baasraak, baasge- 

baasspeel, baasge- 

baasverteller 

baat, bate, o/ bate, -s 

baat, ge- 

baba, -s 

babatjie o/ babetjie, -s 
babbeljoentjie, -s 


48 


baber, -s 
babesiose 

babetjie o/ babatjie, -s 
Babilon 
baccalaureaat 
baccalaureus, -se o/ 
baccalaurei 
baccarat 
Bacchanalieë 
bacchant, -e 
bacchante, -s 
Bacchus 
bacciform, -e 
bad, baaie 

bad ( voorwerp ), -de o/ -dens 

badhanddoek 

badjie, -s 

badkamer o/ badskamer 

badwater 

baftablou 

bagasie 

bagasse 

bagatel o/ bakatel, -le 
bagatel ( spel ) 

bagatelletjie o/ bakatelletjie, 
-s 

bagger, ge- 

bagno ( bad ; tronk), -’s 

bahuvrihi 

baie 

baiekeer 
baiemaal 
bajadêre, -s 
bajonet, -te 
bakatel o/ bagatel, -le 
bakatelletjie o/ bagatelletjie, 
-s 

bakbene 
bakkebaard 
bakkersbrood 
bakkies, -e 
bakkopslang 
baklei, ge- 


bakore 

baksjisj 

bakterie, -ieë o/ -ies 
bakteries, -e 
bakteriolise 
bakteriolisien o/ 
bakteriolisine 
bakteriolities, -e 
bakterioloog, -oë 
bal, -le 

bal ( dansparty ), -s 
balalaika, -s 
balans, -e 
balanseer, ge- 
baldadig, -e 
baldakyn, -e 
balderjan 
balein, -e 
balhorig, -e 
balie, -s 
baljaar, ge- 
balju, -’s 
balju’tjie, -s 
balkaniseer, ge- 
balkon, -ne o/ -s 
ballade, -s 
ballasmandjie 
ballerina, -s 
ballet, -te 
balling, -e 
ballistiek 
ballon, -ne o/ -s 
ballonneer, ge- 
ballotasie 
balloteer, ge- 
balsemiek, -e 
balseminie 
balsem-kopiva 
Balt, -e 
Balties, -e 
Balto-Slawies 
balustrade, -s 
bamboes, -e 


49 


banaal, -ale 
banaat, -ate 
banana, -s 
band, -e 
bandana, -s 
bandelier, -e o/ -s 
bandiet, -e 

bandom o/ bantom, -s 

bangerigheid 

bangheid 

bangmakery 

baniaan, -iane 

banier, -e 

banjo, -’s 

bankbloue, -s 

banket, -te 

banketteer, ge- 

bankoelneut, -e 

bankroetier, -s 

bankrot, bankrot o/ -te 

bankrotgras 

bankrotwurm 

banksia, -s 

banneling, -e 

bantamgewig 

bantamhoender 

Bantoe, -s 

Bantoeïs, -te 

Bantoeïstiek 

bantom o/ bandom, -s 

baobab, -s 

Bapedi 

Baptis, -te 

baptisterium, -s o/ baptisteria 
baralj, -ke 
barakkeer, ge- 
barat 

baratteer, ge- 
baratterie 
barbaar, -are 
barbaars, -e; -er, -ste 
barbarakruid 
barbarisme, -s 


Barbarys, -e 
Barbarye 
barbier, -e o/ -s 
barbierswinkel 
barbituursuur 
barcarolle, -s 
bard, -e 
barensnood 
barenswee, -eë 
barestesiometer 
baret, -te 
bargoens, -e 
bariet 

barisentries, -e 
barisfeer 
bariton, -s 
barium ( element ) 
barlewiet 

Barlinka ( druifsoort ) 
barmhartig, -e 
barnsteen 
baro o/ baroe 
barograaf, -awe 
Barok 
barok, -ke 
baromakrometer 
baron, -ne 
barones, -se 
baronet, -te 
baroskoop, -ope 
Barotseland 
barrage, -s 
barrikade, -s 
barrikadeer, ge- 
bars, -te 

barstens ( tot — toe) 
barsterig, -e 
bas ( musiek ), -se 
bas ( van bome), -te 
basaal, -ale 
basaar, -s 

basaltien o/ basaltine 
basalties, -e 


50 


basaniet 
baseer, ge- 
Basel 
basel, ge- 

basibrangiaal, -iale 
basidiomiseet, -ete 
basies, -e 
basil, -le 

basilêr ( ontleedk .), -e 
basiliek, -e, o/ basilika, -s 
basilisk, -e 
basillemie 

basillêr ( geneesk .), -e 

basillurie 

basis, -se 

basisfenoïde o/ basisfenoïed 

basisiteit 

Bask, -e 

Baskies, -e 

baskule, -s 

Basoeto, -’s 

Basoetoland 

Basoetoponie 

basofilie 

bas-relief, -s 

bassethoring 

bassin, -s 

bassis ( iemand wat bas sing), 
-te 
basta 

baster ( — koud) 
baster, -s 
bastereland 
bastiet 
bastion, -s 
bastonnade, -s 
bastonneer, ge- 
basuin, -e 
Bataaf, -awe 
Bataafs, -e 
batalje, -s 
bataljon, -ne o/ -s 
Batavia 


Bataviase 

Batavier, -e 

bate, -s, o/ baat, bate 

batiaal, -iale 

batik ( s.nw .) 

batik, ge- 

batis 

batoliet 

batometer 

batos 

bauhinia, -s 
bauxiet 

bavenotweeling 
bdellium 
beampte, -s 
beatifikasie 
beatifiseer, ge- 
Beaufortserie 
bebaard, -e 
beblaar, -de 
bebos, -te 

bebroeide-eiers ( plant ) 
bed, -de o/ -dens 
bedaag, -de 
bedaardheid 
bedaardweg 

bedag ( — op iets wees) 

bedags ( bw .) 

bedarentheid 

bedaring 

beddegoed 

beddelaken o/ bedlaken 

bedding, -s 

bedees, -de 

bedeesdheid 

bedekbloeiend 

bedektelik 

bedelary o/ bedelry 

bedenking, -e o/ -s 

bedenklik, -e 

bedenktyd 

bederf o/ bederwe, het ■ 
bederfbaar, -are 


51 


bederflik, -e 
bederfwerend, -e 
bederwe o/ bederf, het — 
bedienaar, -s 
bediendekamer 
bediener, -s 
bedilal, -le 
bedink, het — 
bedjakkie 

bedlaken of beddelaken 
bedlêend, -e 
bedlêerig, -e 
Bedoeïen, -e 
bedompig, -e 
bedonderd, -e 
bedorwe 
bedorwenheid 

bedra o/ bedraag of bedrae, 
het — 

bedraad, het — 

bedrading 

bedrag, -ae 

bedreiging, -e o/ -s 

bedremmeld, -e 

bedrewe 

bedrewenheid 

bedrieë o/ bedrieg, het — 

bedrieglik, -e 

bedroë 

bedroef, -de 

bedroef ( — min) 

bedroewe o/ bedroef, het — 

bedroef o/ bedroewe, het — 


bedruk, -te 
bedruktheid 
bedryfsleer 
bedsprei, -e 
bedugtheid 

bedui o/ beduie, het — 
beduiweld o/ beduweld, -e 
bedwelm, -de, o/ bedwelmd, -e 


bedroefdtjeid 
bedrog, bedr: 


beëdig, het — 
beëdigde ( ’n — verklaring) 
beef o/ bewe, ge- 
beëindig, het — 
beeldhou, ge- 
beeldhouer 
beeldhoueres, -se, o/ 
beeldhouster, -s 
Beëlsebub 

been, bene o/ beendere 

been-af 

beenas 

beenderestelsel 

been in die lug o/ bene in die 
lug 

beërf o/ beërwe, het — 
beesagtig, -e 
beesgasie o/ beeskasie 
beesstal 

beesteelt o/ beesteteelt 
beestelik, -e 
beesteteelt o/ beesteelt 
beetkry, beetge- 
bef, -fe o/ bewwe 
befaam, -de, o/ befaamd, -e 
befloers, het — 
befloers, -te 

befoeter, -de, o/ befoeterd, -e 
begaaf, -de; -der, -ste 
begaafdheid 
begaanheid 

begeleider o/ begeleier, -s 
begeleidster o/ begeleister, -s 
begerentheid 
begerigheid 

begin o/ beginne o/ begint, 
het — 

begoël o/ begogel, het — 
begonia, -s 

begraaf o/ begrawe, het — 

begraafplaas 

begrafnis, -se 

begrawe o/ begraaf, het — 


52 


begrens, -de 
begrensdheid 

begriploos, -ose; -oser, -oosste 

begrotingsdebat 

begum, -s 

begyn, -e 

behaag o/ behae, het — 

behaar, -de 

behae ( s.nw .) 

behae of behaag, het — 

behartigenswaardig, -e 

behaviorisme 

beheers, -te 

beheerstheid 

behemot, -s 

behenolie of benolie 

behep 

behoef of behoewe, het — 

behoefte, -s 

behoewe ( ten — van) 

behoewe o/ behoef, het — 

behoor of behoort, het — 

bei ( titel ), -s 

beiaard, -s 

beiaardier, -s 

beide 

beier, ge- 

Beier, -e 

Beiere 

Beiers, -e 

beige 

beïnvloed, het — 
beitel, -s 
beits, ge- 
bejaard, -e 
bejeëning, -e of -s 
bek-af 

bekeer, -de, o/ bekeerd, -e 

bekend maak 

bekendmaking 

bekend stel 

bekendstelling 

bekken, -s 


bekla o/ beklaag o/ beklae, 
het — 

beklaagde, -s 
beklad, het — 
bekladding, -e o/ -s 
beklae o/ bekla o/ beklaag, 
het — 

beklaenswaardig o/ 
beklagenswaardig, -e 
beklag 

beklagenswaardig o/ 
beklaenswaardig, -e 
bekleder o/ bekleër, -s 
beklee o/ bekleed, het — 
bekleedsel, -s 
bekleër o/ bekleder, -s 
beknop, -te 
beknoptheid 
bekommerd, -e 
bekrompe; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
bekrompenheid 
bekwaaldheid 
belaag o/ belae, het — 
belangeloos, -ose 
belangesfeer 
belanghebbende, -s 
belangrik, -e; -er, -ste 
belang stel 
belangstellend, -e 
belangstellende, -s 
belasting, -s 
belastingdruk 
belastingjaar 
belê o/ beleg, het — 
beleef, -de 

beleef o/ belewe, het — 

beleefdheidshalwe 

beleër, het — 

belêer o/ belegger, -s 

beleg o/ belê, het — 

beleg, beleëringe o/ beleërings 

belegger o/ belêer, -s 


53 


belegging, -e o/ -s 
beleid 

belemmer, -de, o/ belemmerd, 

-e 

belemniet 

belese; meer — o/ -ner, mees 
— o/ -nste 
belesenheid 

belewe o/ beleef, het — 

belewenis, -se 

Belg, -e 

België 

Belgies, -e 

Belialskind 

beliewe ( na sy — ) 

belladonna 

bellettrie 

bellettris, -te 

belliet 

beloniet 

beloof o/ belowe, het — 

belsbos 

belus 

belustheid 

belyder o/ belyer, -s 
bemes o/ bemis, het — 
bemesting o/ bemisting 
bemiddelaar, -s 
bemiddeld, -e 
beminlik, -e 
beminnenswaardig, -e 
bemis o/ bemes, het — 
bemisting o/ bemesting 
bemoeial, -le 
bemoeiing, -e o/ -s 
benader, -de, o/ benaderd, -e 
Benedictus 
benediksie 

Benediktyn, -e, o/ Benedik- 
tyner, -s 

Benediktyneklooster o/ 
Benediktynerklooster 
benefaksie 


benefisensie 
benefisiaat 
benefisiant, -e 
benefisie 
benefisiêr, -e 

bene in die lug o/ been in die 
lug 

benepe; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
benepenheid 
benerig, -e 

benewel, -de, o/ beneweld, -e 

Bengaals, -e 

Bengale 

Bengalees, -ese 

Bengali 

bengaliet 

benieu, het — 

benieud 

benning, -s 

benodigdheid, -hede 

benolie o/ behenolie 

benoud, -e 

benoudebors 

benoudheid 

benoudte 

benouenis 

bensaldehide o/ bensaldehied 
bensedrien o/ bensedrine 
benseen 

bensidien o/ bensidine 
bensiel 

bensien o/ bensine 
bensoaat 
bensoësuur 
bensoïel 

bensoïen o/ bensoïne 

bensol 

bentos 

benuttiging 

benutting 

benybaar o/ benydbaar, -are 
benydenswaardig, -e 


54 


benyder o/ benyer, -s 
beoordelaar, -s 
beoordelaarster, -s, o/ 
beoordelares, -se 
beoorlog o/ beoorloog, het — 
Beosië 
Beosiër, -s 
Beoties, -e 
bepaald (bw.) 
bepaaldelik 
beperk, -te 
beperktheid 

beploe o/ beploeë o/ beploeg, 
het — 

beproef, -de; -der, -ste 
beproef o/ beproewe, het — 
Berber, -s 

berberien o/ berberine 
berberis 
Berbers, -e 
beredruif 
bereis, -de 
bereisdheid 
bereklou ( pïant ) 
bêrendlangasem 
bêreplek o/ bergplek 
berg af 
bergamotolie 
bergamotsersanpeer o/ 
bermotsersanpeer 
berg op 

bergplek o/ bêreplek 
Bergskot 
beril ( mineraal, ) 
berillium ( element ) 
berispe, het — 
berispelik, -e 
berliniet 
Berlitzmetode 
Berlyns, -e 
berlynsblou 
bermotsersanpeer o/ 
bergamotsersanpeer 


Bern 

bernagie, -s 

beroemd, -e 

beroepseer 

beroerd, -e 

beroerteaanval 

beroof o/ berowe, het — 

berooid, -e 

berowe o/ beroof, het — 

berrie-berrie 

berserker, -s 

berthieriet 

Berzeliuslamp 

bes ( — moontlik) 

besaai, -de, o/ besaaid, -e 

besadig, -de; -der, -ste 

besadigdheid 

besete 

besetene, -s 

besetenheid 

besetter, -s 

besiel, -de, o/ besield, -e 
besielend, -e 
besienswaardigheid 
besig hou 
besiklometer 
besimpeld, -e 
besitreg 

beskaaf, -de; -der, -ste 
beskaaf o/ beskawe, het — 
beskaafdheid 

beskaam, -de, o/ beskaamd, -e 
beskaamdheid 

beskawe o/ beskaaf, het — 
beskawing, -e o/ -s 
beskawingsgeskiedenis 
beskeid, -e 
beskeidenheid 
beskeidenlik o/ beskeielik 
beskeie 

beskeielik o/ beskeidenlik 
beskermling, -e 
beskimmel, -de, o/ 
beskimmeld, -e 


55 


beskonke 
beskonkenheid 
beskouenswaardig, -e 
beskouing, -e o/ -s 
beskroomd, -e 
beskuit, -e 
beslis, -te 
beslistheid 

beslommering, -e o/ -s 
besluiteloos, -ose; -oser, 
-oosste 

besmeer, -de, o/ besmeerd, -e 
besmetlik, -e 
bes moontlik 

besnaar, -de, o/ besnaard, -e 
besoar, -s 

besoedel, -de, o/ besoedeld, -e 

besog, -te 

besonder, -e 

besonders, -e 

besonke 

besonkenheid 

besóre o/ besorg o/ besorge, 
het — 

besorg, -de; -der, -ste 
besorgdheid 

besorge o/ besorg o/ besóre, 
het — 

bespied o/ bespiede, het — 
bespieëling o/ bespiegeling, -e 
o/ -s 

bespoedig, het — 

besproeiingswet 

Bessemerproses 

Bessemerstaal 

bestaansreg 

bestandheid 

besteder o/ besteër, -s 

bestekopmaker 

bestem, -de, o/ bestemd, -e 

besterf o/ besterwe, het — 

bestiaire, -s 


bestialiteit, -e 
bestierder, -s 
bestorwe 

bestraf o/ bestrawwe, het — 
bestraíhng o/ bestrawwing, -e 
o/ -s 

bestryder o/ bestryer, -s 
bestuurder, -s 
bestuurderes, -se, o/ 
bestuurster, -s 

beswaar, -de, o/ beswaard, -e 

beswaardheid 

beswarentheid 

besyde 

bet, ge- 

betaalmiddel, -e 
betaamlik, -e 
betaïen o/ betaïne 
betalingsbalans 
betastrale 
betatron, -s 
betel ( 'plant ) 

Betelgeuse ( ster ) 
beterhand ( aan die — ) 
beterwete 

beterweter o/ betweter, -s 

beteuter, -de, o/ beteuterd, -e 

beteuterdheid 

Bethlehem ( in die O.V.S.) 

Betlehem (in Palestina) 

betoër o/ betoger, -s 

betonie 

betonneer, ge- 

betoog, -oë 

betoog, het — 

betraan, -de, o/ betraand, -e 

Betsjoeana, -s 

Betsjoeanaland 

betuie o/ betuig, het — 

betuiging, -e o/ -s 

Betuus, -use 

Betuwe 

betweter o/ beterweter, -s 


56 


betweterig, -e 
betyds 

beuel ( instrument ), -s 
beukehout 
beukesbossie 
beul ( laksman ), -e o/ -s 
bevange 
bevangenheid 
bevatlik, -e 
bevooroordeel, -de, o/ 
bevooroordeeld, -e 
bevreem o/ bevreemd, het 
bevreemdend, -e 
bevriend o/ bevrind, -e 
bevroed, het — 
bevrug, het — 
bevrugting 
bevryder, -s 
bewaarheid, het — 
bewaarster, -s 
bewe o/ beef, ge- 
beweë o/ beweeg, het — 
beweeglik, -e 
beweegloos, -ose 
bewegingloos, -ose 
bewerasie 
bewese 

bewindsaanvaarding 

bewoë 

bewoënheid 

bewonderenswaardig, -e 

bewys, het — 

beywer, het — 

biandrie 

bibasies 

bibberasie 

bibliofiel, -e 

bibliofilie 

biblioliet, -e 

bibliotekaresse, -s 

bibliotekaris, -se 

biblis, -te 

biblisis, -te 


biblisisme 

biblistiek 

bichromaat 

bid o/ bidde, ge- 

bie o/ bied o/ bieë, ge- 

bieder o/ bieër, -s 

biefstuk 

bieg, -te 

bielie, -s 

biëmbrionies 

biënnaal, -ale 

biënnalieë 

Biennale 

bier, -e 

bieseroei o/ biesroei 

bietjie-bietjie 

bietou 

biferies, -e 

bifilêr, -e 

biflories, -e 

bifokaal, -ale 

bifolies, -e 

biform, -e 

bigamie 

bigamis, -te 

bigamies, -e 

bigeneries 

bigotterie 

bignonia, -s 

bikapsulêr 

bikarbonaat 

bikollateraal 

bikonkaaf 

bikonveks 

bikornies, -e 

bikwadraat 

bilabiaal 

bilateraal 

bilharzia 

bilien o/ biline 

biliêr, -e 

bilieus, -e 


57 


biline o/ bilien 
bilineêr 

biliverdien o/ biliverdine 
biljart, ge- 
biljet, -te 
biljoen, -e 

billikerwys o/ billikerwyse 

billikheidshaíwe 

bilofodont, -e 

bilsekruid 

biltong, -e 

bimetallisme 

bind o/ binde, ge- 

binêr, -e 

binnebrandmotor 

binnehuis 

binne-in 

binnekant ( bw . en voors .) 

binnekantse o/ binnekantste 

binnekant toe 

binnekort 

binnelands, -e 

binnelei, binnege- 

binnenshuis, -e 

binnenslands ( bw .) 

binnensmonds 

binnenste o/ binneste 

binnetoe 

binokel, -s 

binomiaal, -iale 

binomies, -e 

binominaal, -ale 

binomium, -s o/ binomia 

binoom, -ome 

bioaritmetika 

bioblas, -te 

biochemie 

biochemikus 

biodinamika 

biofoor, -ore 

biogeen, -ene 

biogeneties 

biogenie 


bioliet 

bioloog, -oë 

bioluminessensie 

biomagnetisme 

biomatematika 

biometrie 

bionomie 

biopsie 

biosenese 

biositien o/ biositine 

bioskoop, -ope 

biostatika 

biotiet 

bipaar, -are 

bipiramidaal 

bipiramidies 

bipolêr, -e 

Birma 

Birmaan, -ane 

Birmaans, -e 

bisamrot 

Bisantium 

Bisantyn, -e 

Bisantyns, -e 

biseksueel 

biseps, -e 

bisillabies 

biskoplik, -e 

biskopstaf 

bisley, -s 

bismaliet 

bismut ( element ) 

bismutiniet 

bison, -s 

bissoliet 

bissus 

bisulfaat 

bisulfide o/ bisulfied 
bisulfiet 
bitartraat 
biteïsme 

bits, bits o/ -e; -er, -ste 
bitsig, -e; -er, -ste 


58 


bitterappel 
bitterkaroo ( plant ) 
bitumen 
bitumineus, -e 
bivak, -ke 
bivakkeer, ge- 
bivalent, -e 
blaadjie ( papier ), -s 
blaasbalk, -e 
blad, blaaie 
bladgroen 

bladjie ( liggaamsdeel ), -s 
bladwyser, -s 
blafferig, -e 
blanc-mange 
blanko 

blansjeeryster, -s 
blas; -ser, -ste 
blasoeneer, ge- 
blastofities, -e 

blastoïde, -s, o/ blastoïed, -e 

blastostiel 

blatjang 

bleek o/ bleik (op — gooi ) 
bleek o/ bleik, ge- 
blefaritis 

bleik o/ bleek (op — gooi ) 

bleik of bleek, ge- 

blende 

blennorree 

blêr, ge- 

blessuur, -ure 

blikkiesmelk 

bliksemafleier 

blinddoek, ge- 

blinde o/ blinder o/ blinding, 

-s 

blindederm 
blindeer, ge- 
blinde-instituut 
blindemol 

blindemol o/ blindemolletjie 
( spel ) 


blinder o/ blinding o/ blinde, 
-s 

blindeskool 

blindevlieg 

blinding o/ blinde o/ blinder, 
-s 

blinkblaar-wag-’n-bietjie 

blitsoorlog 

bloedeie 

bloederig, -e 

bloedlaat, bloedge- 

bloedloos, -ose 

bloedmin 

bloedparsie o/ bloedpersie 
bloedsomloop 
bloedspuwing, -e o/ -s 
bloed-uit 

bloedvatestelsel o/ 
bloedvatstelsel 
bloedvergiftiging 
bloedvin, -ne, o/ bloedvint, -e 
bloedwei 
bloedweinig 
bloeiend, -e 
bloeiersiekte 

bloekomboom o/ blougom- 
boom 

bloemis, -te 
bloemlesing 

bloemryk o/ blomryk, -e 
bloes, -e, o/ bloese, -s 
blokkade, -s 
blokkeer, ge- 
blom-ertjie 

blomkweker o/ blommekweker 
blommegeur, -e 
blommekweker o/ blomkweker 
blommemeisie, -s 
blomryk o/ bloemryk, -e 
blomtuin 
blondine, -s 
blootgee, blootge- 
blootlê, blootge- 


59 


blootshoof o/ blootshoofs 
blootsperd 
blootstaan, blootge- 
blootsvoet o/ blootsvoets 
blouapie 
blou-blou 
blouboek 
blougomboom o/ 
bloekomboom 
bloukopklipsalmander 
bloukopkoggelmander 
bloulakense 
blou Maandag 
blouoognói o/ blouoognooi 
blouskimmel 
blousuur 
blou trein 
blouvitrioel 
blouwildebees 
B-mol 
bo o/ bowe 
boa, -s 
bo-aan 

boaards o/ boweaards, -e 
boa-constrictor, -s 
boarm 

boarmslagaar 

bobaas 

bobbejaan, -ane 
bobotie 

bobou o/ bowebou 
bod o/ bot, botte 
bodeur 
Boedapest 
Boeddhis, -te 
Boeginees, -ese 
boegoe 
boegseer, ge- 
boekanier, -s 
Boekarest 

boekekennis o/ boekkennis 

boekenhout 

boeket, -te 


boeketaal o/ boektaal 
boekevat, boekege- 
boekevattyd 

boekkennis o/ boekekennis 

boekpens o/ boepens 

boeksak 

boekstaaf, ge- 

boektaal o/ boeketaal 

boeljon 

boemerang, -s 
boender, ge- 
bo-ent 

boepens o/ boekpens 
boepie, -s 
boeragtig, -e 

boerbeskuit o/ boerebeskuit 

Boererepubliek 

boere-unie 

boerevrou o/ boervrou 
boerewors o/ boerwors 
boer-in-die-nag 
boers, -e 

boervrou o/ boerevrou 
boerwors o/ boerewors 
boesel, -s 
Boesman, -s 
boesmangras 
Boesmans, -e 
Boesmansrivier 
Boesmanssprekend, -e 
Boesmantaal 
Boesmantekening 
Boesmantjie, -s 
Boesnot, -te 
boestroentjie, -s 
boetabessie 
boetebossie 
boeteling, -e 
boetseer, ge- 
boewestreek 
bogenoemde o/ 
bowegenoemde 
bogrond 


60 


bogronds, -e 
bohaai o/ pohaai 
Boheems, -e 
Boheme 
Bohemer, -s 
bohémien, -s 
boikot ( s.nw .) 
boikot, ge- 
bojaar, -are 
bokaal, -ale 
bokant 

bokantse o/ bokantste 
bokant toe 
bokbaaivygie 
bok-bok (spel) 
bokerf 

bokkem o/ bokkom, -s 
bokker, -s 

Bokkeveld o/ Bokveld 

bokkom o/ bokkem, -s 

bokmakierie, -s 

bokom, boge- 

bokrin ! 

bokruit! 

boksendais 

bokskyn 

bokspring, ge- 

Bokveld o/ Bokkeveld 

bokveld (hy is — toe ) 

bokwiet 

Boland 

Bolandisme, -s 
Bolands, -e 
bolero, -’s 
bolivar, -s 
Bolivia 

bollemakiesie o/ bolmakiesie 
Bolsjewiek, -e 
Bolsjewis, -te 
bombalie o/ bombarie 
bombardeer, ge- 
bombardement, -e 
bombarie o/ bombalie 


bombas 
bombasties, -e 
bombasyn 

bomenslik o/ bowemenslik, -e 
bona fide-boer 

bonatuurlik o/ bowenatuurlik 

bonchrétienpeer 

bondgenoot 

bondseël 

bonhomie 

bontbok o/ bontebok 
bontjoubert 
bontpootbosluis 
bontpraat, bontge- 
bontspring, bontge- 
bontstefanie 
bonus, -se 
boogskutter, -s 
boomskraap o/ boom- 
skraapsel (dis — ) 
boonop 
boonste 

boontjie, -s o/ bone 

boontoe 

bo-op 

bo-oor 

boor (element) 
boordjie (vir hals), -s 
bóorling, -e 
boort (diamantpoeier) 
boortjie (gereedskap), -s 
boos, boos o/ bose; boser, 
boosste 
bootsman, -ne 
boraat 
boraks 
borasiet 

bordeauxmengsel 
bordeauxwyn 
bordeel, -ele 
bordes, -se 
borduurster, -s 
borneol 


61 


bomiet 
bornileen 
borrie 
bors, -te 

borsrok o/ borstrok 
bort (siekte) 
borzoi, -s 
bosanemoon 
bos, -se 
bosapie 

bosgasie o/ boskasie, -s 

bosluis 

Bosnië 

Bosnies, -e 

bosseer, ge- 

bosseleer, ge- 

bossiestee 

bostaande of bowestaande 

Bosveld 

bosveld 

Bosveldkompleks 
bot of bod, botte 
botanikus, -se o/ botanici 
botanis, -te 
botaniseer, ge- 
botanoliet, -e 
botdig 

botoon o/ bowetoon 
bottelier, -s 
botter 

botter en brood 
botulisme 
botvier, botge- 
botweg 

boud (liggaamsdeeT), -e 
boudjie (liggaamsdeel), -s 
boudweg 
bougainvillea, -s 
bou-inspekteur 
boul, ge- 
boulevard, -s 
bouopsigter, -3 
bouorde, -a \ 


bourgeois 
bourgeoisie 
bournoniet 
bourrée, -s 

bout (ow in te skroewe), -e 
boutade, -s 

boutjie (om in te skroewe), -s 
bowe o/ bo 

boweaards o/ boaards, -e 
bowebou o/ bobou 
bowggenoemde o/ bogenoemde 
bowemenslik o/ bomenslik 
bowenal 

bowenatuurlik o/ bonatuurlik 
bowendien 
bowetoon o/ botoon 
boysenbessie 
Brabander, -s 
Brabant 
Brabants, -e 
bradikardie 
bradipnee 
bragiaal, -iale 
bragiet 
bragilogie 
Bragiopode, -s 
bragipinakoïde 0/ 
bragipinakoïed 
Brahmaan, -ane 
Brahmaans, -e 
Brahmanisme 
braktee, -eë 
brakteool, -eole 
brandewyn 

brandnekel 0/ brandnetel, -s 

brandsiekte-inspekteur 

brandskilder, ge- 

brandspiritus 

brangieë 

brangihiale 

Brangiopode, -s 

brasem, -3 

Brasiliaan, -iane 


62 


Brasiliaans, -e 
Brasilië 

brasilien o/ brasiline 
brassidiensuur o/ 
brassidinesuur 
brauniet 
bravade, -s 
braveer, ge- 
bravo ! 
bravour 
breccia, breccie 
bredie 

breed, breë; breër, breedste 
breedsprakig, -e 
breedte, -s 
breërandhoed 
Breërivier 
bregma 
brei, ge- 
breipaal 
breister, -s 
bremerblou 
Bretagne 
Breton, -s 
Bretons, -e 
brevet, -te 
brevetteer, ge- 
brevier, -e 
briefbesteller o/ 
briewebesteller 
briefhoof o/ briewehoof 
briekwa 

briewebesteller o/ 
briefbesteller 
briewehoof o/ briefhoof 
brigadegeneraal, -s 
brigadier, -s 
brigantyn, -e 
Bright se siekte 
briket, -te 
brikettering 
briljant, -e 

brilleslyper o/ brilslyper 


brilleverkoper o/ brilverkoper 

bringer, -s 

brinjal, -s 

briologie 

brioloog, -oë 

Briosoë 

brisant, -e 

Britannië 

Britannies, -e 

Brits, -e 

Brits-Columbië 

Brits-Oos-Afrika 

Brits-Oos-Afrikaans 

Brittanje 

brode (oto den — ) 
brodeloos, -ose 
broederband 
broedermoord 
broederskap, -pe 
broeihen 
broeis hen 

broekskeur (dit gaan — ) 

broekspyp 

broerskap 

broesa 

brokaat 

broksgewys o/ broksgewyse 
bromaat 

bromied o/ bromide 

bromoform 

brongiaal, -iale 

brongieë 

brongiëktasie 

brongiolektasie 

brongiool, -iole 

brongitis 

brongoskoop 

bronkors 

bronnestudie 

brooddronkenheid 

broodgebrek o/ broodsgebrek 

brookiet 

broom ( element ) 


63 


brosjeer, ge- 
brosjure, -s 
Brown se beweging 
brucien o/ brucine 
bruciet 

brug, brue o/ bruens o/ 
brugge 
bruid, -e 
bruidegom, -s 
bruilof, -te 
bruineer, ge- 
bruingeelbek 
bruinkapel 
brunet, -te 
Brussel 

Brusselaar, -aars o/ -are 
Brussels, -e 
brusselslof 
brutaliteit, -e 
bruto 

bruto wins 
bruusk, -e 
bruut, -ute 
bry ( pap ) 

bry (uitspreek van R), ge- 

b’tjie, -s 

buchiet 

buchneriet 

buchoniet 

buffelgras o/ buffelsgras 
buffer, -s 
buffet, -te 
buie o/ buig, ge- 
buig-my-nie o/ buig-my-niet 
buikgord o/ buikgort, -e 
buikspreek, buikge- 
buiserd, -s 

buite (bw. en voors.) 
buite-egtelik o/ buitenegtelik, 

-e 

buitekant 

buiteknntsp nf buitekantste 
buitekant toe 


buitelands, -e 
buitemuurs, -e 
buiten (voors.) 
buitendien 

buitenegtelik o/ buite-egtelik, 
-e 

buitengewoon 
buitenissig, -e 
buitenshuis, -e 
buitenslands (bw.) 
buitensporig, -e 
buitenste 

buitenstyds o/ buitentyds, -e 

buitentoe o/ buitetoe 

buitestaander 

buitetoe o/ buitentoe 

buitentyds o/ buitenstyds, -e 

buitmaak, buitge- 

buks, -e 

buksboom 

bulbêr, -e 

Bulgaar, -are 

Bulgaars, -e 

Bulgarye 

bungalow, -s 

bunodont, -e 

bunolofodont, -e 

bulletin, -s 

bunker, ge- 

bunkerkole 

bunsenlamp 

buret, -te 

burg, -e o/ -te 

burg (vark), -e 

burgemeester 

burgerregerf 

burlesk, -e 

buro, -’s 

buro’tjie, -s 

buryn, -e 

bus, -se 

buskruit 

bussel (by vroueklere), -s 


— Afrik. Woordelys 


64 


butaan 

butielalkohol 

butileen 

butiraat 

butirien o/ butirine 
butirometer 
buurman, bure 
buurt, -e, o/ buurte, -s 
buuste, -s 

bybehore o/ bybehorens 

Bybel, -s 

Bybels, -e 

Bybeltaal 

bybetaal, het — 

byderhand 

byderhands, -e 

bydrae, -s 

byeboer 

byebrood 

byeenkom, byeenge- 

byekoningin 

byekorf 

byenes o/ bynes 
byesel ( sel van byé) 
byeteelt 

byewerk o/ bywerk 

bygenaamd 

bygesê 

bygeval 

bygevolg 

bylae, -s 

bymekaarkom, bymekaarge- 
bymot 

bynes o/ byenes 
byoogmerk 
bypas, byge- 
bysiende 
bysit, -te 
bysit, byge- 

byskryf o/ byskrywe, byge- 
bystaan, byge- 
bystander, -s 
bytowniet 


by voorbaat 
byvoorbeeld 
bywerk o/ byewerk 
bywerk, byge- 
by wyse van 

c 

c, -’s 

cachet o/ kasjet, -te 
Caesar 
Caesarisme 
caesaropapie o/ 
caesaropapisme 
Caledon 
caledoniet 
Caledonner, -s 
Calvinia 
Calvinis, -te 
Calvinisme 
Calvinisties, -e 
camouflage 
campanile, -s 
Canossa 
canyon r -s 
caprice, -s 
Carbonari 
Cariusbuis 
carnalliet 

carnivora o/ karnivore 
Carrariese marmer 
Cartesiaans o/ Cartesies, -e 
Cartesianisme 
Carthaags, -e 
Carthager, -s 
Carthago 
casino, -’s 
catawbadruif 
Catullus 
causerie, -ieë 
causeur, -s 
cayennepeper 
| Cecilia 


65 


cedille, -s 

Celebes 

Celsius 

centumvir, -i o/ -s 

centumviraat 

Cerberus 

cerebellum 

cerebrum 

Ceres 

Ceylon 

chairamidien of 
chairamidine 
chairamien o/ chairamine 
chalcedoon 
Chaldea 
Chaldeër, -s 
Chaldeeus, -e 
chalkogeen 
chalkografie 
chalkoliet 
chalkoon 
chalkosiet 
chaos 

chaoties, -e 
charade, -s 

Charon ( veerman in die klas- 
sieke mitologie ) 
charter, -s 
chartreuse ( likeur ) 

Charybdis ( Scylla en — ) 
chauvinis, -te 
chauvinisme 
chauvinisties, -e 
cheilitis 

cheirantien o/ cheirantine 
cheirinien o/ cheirinine 
cheirol 

chelidonien o/ chelidonine 

chelidoonsuur 

chemie 

chemies, -e 

chemikalie, -ieë 

chemikus, -se o/ chemici 


chemoterapie 
chenocholsuur 
chic o/ sjiek 
Chicago 
Chileen, -ene 
Chileens, -e 
Chili 

chilias, -te 

chiliasme 

chilisalpeter 

chilose 

chimase 

China o/ Sjina 

chinaldien o/ chinaldine 

chinchillakonyn 

Chinees o/ Sjinees, -ese 

chinidien o/ chinidine 

chinien o/ chinine 

chinolien o/ chinoline 

chinoon, -one 

Chios 

chirognomie 

chirologie 

chiromansie 

chiropodis, -te 

chirurg, -e 

chirurgie 

chirurgies, -e 

chirurgyn, -s 

chitien o/ chitine 

chitoon, -one 

chloor ( element ) 

chlooramien o/ chlooramine 

chlooretiel 

chloraal, -ale 

chloraat, -ate 

chloride, -s, o/ chloried, -e 

chlorofil 

chloroform 

chloropreen 

cholaat 

cholera 

cholesterol 


66 


cholien, -e, o/ choline, -g 

chondrometer 

chordometer 

choreografie 

chrestomatie 

chrisoberil 

chrisogeen 

chrisoïdien o/ chrisoïdine 
chrisoliet, -e 
chrisopraas 
chrisotiel 
Chrissiesmeer 
Christelik, -e 
christelik (hy het my — 
hehandeï) 

Christelik-histories 
Christelik-nasionaal 
Christen, -e 
Christendom 
Christiana 
Christin, -ne 
Christologie 
Christus 
chromaatgeel 
chromatiek 
chromaties, -e 
chromatografie 
chromatroop 
chromichloride o/ 
chromichloride 
chromiet 
chromolitografie 
chromosfeer 
chromosoom, -ome 
chronies, -e 
chronografie 
chronoïsoterm 
chronologie 
chronologies, -e 
chronometer 
chronoskoop, -ope 
chroom ( element ) 
chroomgeel 


chtonies, -e 

chtonisoterm 

chtonofagie 

Chuniespoort 

Cicero 

cicerone, -s 

Ciceroniaans, -e 

Ciperse kat 

ciperwyn 

Cipries, -e 

Ciprioot, -iote 

Ciprus 

Cisalpyns, -e 

Ciskei 

Ciskeis, -e 

Cisterciënser, -s 

Cisterciënserklooster 

clairvoyant, -e 

clairvoyante, -s 

Clarens 

cliché, -s 

Clocolan 

cochenille 

cockney, -s 

coitus 

Coliseum o/ Colosseum 

Colombia 

Columbus 

compote 

comptometer ( handelsnaam ), 

-s 

confetti 

Confucius 

consols ( beursterm ) 
Constantia 
continuo 
Copernicaans, -e 
Copemicus 

corps, corps, o/ korps, -e 

corrigenda 

Cortes 

coulisse, -s 

coulomb, -s 


67 


courtisane, -s 
crayon, -s 
crêche, -s 
credo, -’s 
crtmona, -s 
crêpe-de-chine 
crescendo, -’s 
Croesus 
croquet 
croquetbal 
C-sender 
C-sleutel 
c’tjie, -s 
Cupido 

curie ( maateenheid ) 
curiosum, curiosa 
curium ( element ) 
Cushing se siekte 
Cushing-tegniek 
cyma 

Cyrillies, -e 

D 

d, -’s 

daadwerklik, -e 
daagliks o/ daeliks 
daai! ( dankiel ) 
daalder, -s 
daarbenewens 
daardie 
daarenbowe 

daarenteë o/ daarenteen 
daargelate 

daarlanges of daarlangs 

daamatoe 

daarom 

daaromtrent 

daaropvolgende 

daarso 

daarsonder 

daarteë of daarteen 

daartoe 


daarvandaan 
dadaïsme 
dadel, -s 
dadelik 

Daedalus o/ Daidalos 
daeliks o/ daagliks 
daeraad o/ dageraad 
dafnien o/ dafnine 
dag-en-nagewening 
dager ( eiser ), -s 
dageraad o/ daeraad 
dagga 

dagha ( bouklei ) 
dag in 
daglumier 
dagoud 

dagoud kuiken 
dagteken, ge- 
dag uit 
dagvaar, ge- 
dagvaarding, -e o/ -s 
dahlia, -s 

Daidalos o/ Daedalus 
Dajak o/ Dajakker, -s 

dak, -ke 

daktiel, -e, o/ daktilus, -se o/ 
daktili 

daktiloskopie 

dal, -e 

Dal Josafat 
dalk 

Dalmanutha 

Daltonisme 

Daltonmetode 

Damara, -s 

Damaraland 

damas 

damaspruim 

damasseer, ge- 

Damassener, -s 

dambonitol 

dameskoen 

dameskous 


68 


dammar ( hars ) 

dammetjie, -s 

dampkringslug 

Danaïde, -s 

danaliet 

danburiet 

Daniël 

dankbaar, -are; -aarder, 
-aarste 
dankiebly 
danksê, dankge- 
danksegging 
danksy 
danseres, -se 
danseuse, -s 
danssaal 
Daphne 

dapper; -der, -ste 

Dardanelle 

darem 

Darwinis, -te 
Darwinisme 
das, -se 
dasimeter 
datief, -iewe 
datoliet 
datum, -s 

daturien o/ daturine 
dauphin, -s 
dauphine, -s 
Dauphiné 
Dawid 

dawidsworteltjie 
dawwetjie, -s 
de -(wie — duiwel; wat 
ongeluk) 
dê! 

dê! (vermaakwoord) 
debakel, -s 
deballoteer, ge- 
debat, -te 

debatsvereniging o/ 
debatvereniging 


debatteer, ge- 
debatteerder, -s 
debatvereniging o/ 
debatsvereniging 
aebet, -s 
debetkant 
debiet 

debiteer, ge- 
debiteur, -e o/ -s 
debutant, -e 
debutante, -s 
debuut, -ute 
Decamerone 
decemvir, -i o/ -s 
decemviraat 
dechloreer, ge- 
décor 

decrescendo 

deduktief, -iewe 

deeglik, -e 

deelneem, deelge- 

deelsgewys o/ deelsgewyse 

deemoed 

Deen, Dene 

dees (op — aarde!) 

deesdae 

défaitis, -te 

défaitisme 

defek, -te 

defensief, -iewe 

deferent, -e 

definieer, ge- 

definisie, -s 

definitief, -iewe 

deflagrator, -s 

deflasie 

defleksie 

defungeer, ge- 

degen, -s 

degenereer, ge- 

degradeer, ge- 

D-groep 

dehidrateer, ge- 


69 


dehidreer, ge- 

deikties, -e 

dein, ge- 

deining, -e o/ -s 

deins, ge- 

deïs, -te 

deïsme 

dekaan, -ane 

dekade, -s 

dekadensie 

dekadent, -e 

dekagram 

dekahidronaftaleen 

dekalien o/ dekaline 

dekaliter 

dekalol 

dekameter 

dekanol 

dekanoon 

dekanteer, ge- 

dekarboksileer, ge- 

deken, -s 

Dekkan (die — ) 

deklameer, ge- 

deklareer, ge- 

deklinasie, -s 

dekolleteer, ge- 

dekorasie, -s 

dekorateur, -s 

dekoratief, -iewe 

dekoreer, ge- 

dekorum 

dekose, -s 

dekrement 

dekreet, -ete 

dekretale (mv.) 

dekreteer, ge- 

dekstrien o/ dekstrine 

Delagoabaai 

delf o/ delwe, ge- 

delfien o/ delfine 

delfinien o/ delfinine 

delfinium, -s 


delfisien o/ delfisine 

delfstof 

Delft 

Delfts, -e 

delgingsfonds 

delik, -te 

delikaat, -ate 

delikatesse, -s 

delineasie, -s 

delirium 

delkosien o/ delkosine 
Delphi 

delsolien o/ delsoline 
delta, -s 

deltalien o/ deltaline 
delwe o/ delf, ge- 
delwer, -s 
delwery, -e 
demagoog, -oë 
demarkasielyn 
Demeter 
demissie 

demobiliseer, ge- 
Democritus o/ Demokritos 
demoduleer, ge- 
demokraat, -ate 
demokrasie, -ieë 
demokraties, -e 
Demokritos o/ Democritus 
demon, -e 
demonies, -e 
demonomanie 
demonstrasie, -s 
demonstratief, -iewe 
demonstreer, ge- 
demonteer, ge- 
demoraliseer, ge- 
Demosthenes 
denasionaliseer, ge- 
denatureer, ge- 
dendriet 

dendroïde o/ dendroïed 
dendroliet, -e 


70 


Denemarke 
Den Haag 
denkbaar, -are 
denkbeeld, -e 
denkbeeldig, -e 
denke ( s.nw .) 
denker, -s 
denkvermoë 
denkwyse 
denneboom 
denominatief, -iewe 
densiteit 
dentaal, -ale 
denudasie, -s 
deoksideer, ge- 
departement, -e 
departementeel, -ele 
dépêche, -s 
depolariseer, ge- 
depolimeriseer, ge- 
deponeer, ge- 
deponent, -e 
deporteer, ge- 
deposito, -’s 
depot, -s 
depresiasie 
depresieer, ge- 
depressie, -s 
deprimeer, ge- 
deputasie, -s 

derdemagsworteltrekking 

derdemannetjie 

derdepartyversekering 

derderangs, -e 

derduiwel ( dis ’n — ■) 

derduiwelse pak slae 

derf o/ derwe, ge- 

dergelik, -e 

derhalwe 

derivaat, -ate 

derm, -s 

dermatologie 

dermatose 


aerrisiensuur o/ derrisinesuur 

derrissuur 

derritol 

dertiende eeu 

dertiende-eeus, -e 

dertig, -e o/ -s 

derwaarts 

derwe o/ derf, ge- 

derwisj, -e 

des ( — te beter) 

desbetreffend, -e 

dese ( na — ) 

Desember 

desennium, -s o/ desennia 

desentraliseer, ge- 

deser ( die tiende — ) 

deser dae 

desersie, -s 

deserteer, ge- 

deserteur, -s 

desgelyks 

desgewens 

desibel, -s 

desideer, ge- 

desideratum, -s o/ desiderata 

desikkator, -s 

desillusie, -s 

desillusioneer, ge- 

desimaal, -ale 

desimeer, ge- 

desimeter 

desinfekteer, ge- 

desintegreer, ge- 

deskundige, -s 

desmotropie 

desnieteenstaande 

desnoods 

desoksaalsuur 

desoksisuiker 

desondanks 

desorganiseer, ge- 

desose, -s 

desperaat, -ate 


71 


despoot, -ote 

despoties, -e 

despotisme 

dessert 

des te beter 

des te meer 

destyds 

desverkiesend 

desweë 

detail, -s 

detailleer, ge- 

detasjeer, ge- 

detasjement, -e 

detektor, -s 

detensie 

determinant, -e 

determineer, ge- 

determinis, -te 

determinisme 

detoneer, ge- 

deug, -de 

deugdelik, -e 

deugniet, -e 

deuk o/ duik ( holte ), -e 

deuk o/ duik ( holte maak), ge- 

deuntjie, -s 

deurblaai, deurge- 

deurbraak 

deurbreek, deurge- 

deurbring, deurge- 

deurbringer, -s 

deurdag, -te 

deurdat 

deurdring, deurge- 

deurdring, het — 

deurdronge ( — van ) 

deur en deur 

deurentyd 

deurgaans 

deurgrond, het — 

deurja o/ deurjaag, deurge- 

deurknee o/ deurkneed, -ede 

deurkruip, deurge- 


deurkruis, het — 

deurleef o/ deurlewe, het — 

deurloop, -4eurge- 

deurloop, het — 

deurlugtig, -e 

deurmekaar 

deurmekaar spul 

deur middel van 

deursettingsvermoë 

deurslag 

deurslaggewend, -e 
deursnede o/ deursnee 
deursneemens 
deurspek, -te 
deurtastend, -e 
deurwaarder, -s 
deurwrog, -te 
deuskant o/ duskant 
deuskantse o/ deuskantste 
o/ duskantse o/ 
duskantste 

deuskant toe o/ duskant toe 
deuteriensuur o/ 
deuterinesuur 
deuterium ( eïement ) 
deuterochloroform 
deuteron 
Deuteronomium 
deuton 

devaluasie, -s 
devalueer, ge- 
deviasiehoek 
devies, -e 

deviese ( betaalmiddele ) 

devolusie o/ dewolusie 

diabaas 

diabetes 

diabetometer 

diabolies, -e 

diachronies 

diadeem, -eme 

diafaan 

diafanometer 


72 


diafragma, -s 

diagnose, -s 

diagnoseer, ge- 

diagnostiek 

diagonaal, -ale 

diagram, -me 

diaken, -s 

diakones, -se 

diakonessehuis 

diakoni.e 

dialek, -te 

dialektiek 

dialekties, -e 

dialekwoordeboek 

dialise 

dialkeen 

dialliel 

dialoog, -oë 

dialuursuur 

diamagnetisme 

diamant, -e 

diameter 

diametraal, -ale 

diamien o/ diamine 

diapason 

diapositief 

diarree 

diasien o/ diasine 
diastase 

diatermaan, -ane 
diatermie 
diatomiet 
diatonies, -e 
diatoom, -ome 
diatribe, -s 
dichroïsme 
dichromaat 
didaktiek 
didakties, -e 

didaktikus, -se of didaktici 
didimium 

diederdae (van — af) 
diederik, -e of -s 


dieen 

dieet, diëte 
diegene 

diékant ( bw s.nw. en voors.) 

diëlektries 

diëlektrikum 

dien (met — verstande) 

dienaar, -aars of -are 

dienares, -se 

diender, -s 

dienooreenkomstig 

diensmaag o/ diensmaagd 

dientengevolge 

diepbord o/ diepebord 

diepgaande 

dieplood 

diepseepeiling 

dier, -e 

dier (in — voege) 
dierasie 

dierbaar,- are ; aarder,- aarste 

diereaanbidding 

diere-epos 

dierefabel 

diereriem 

diereryk 

dierestorie 

dieretemmer 

dieretuin 

dierewêreld 

dierkunde 

dierkundige, -s 

dies (wat — meer sy) 

dieselfde 

dieselmotor 

diesman o/ duusman, -ne 

diesvolk o/ duusvolk 

diëtetiek 

diëtieleter 

diëtileenglikol 

diets (iemand iets — maak) 

Diets, -e 

diewebende 


73 


difeensuur 

dilettanties, -e 

difenielamien o/ difenielamine 

dilettantisme 

differensiaal, -ale 

diluviaal, -iale 

dififerensiaalrekening 

dimeer, -ere 

differensiasie 

dimensie, -s 

dififerensieer, ge- 

dimetielketoon 

differensiëring 

diminutie'f, -iewe 

diffraksie 

dimorf, -e 

diffundeer, ge- 

dimorfisme 

diffuus, -use 

dinamies, -e 

difterie 

dinamiet 

diftong, -e 

dinamika 

diftongies, -e 

dinamisme 

dig, -te 

dinamo, -’s 

digby o/ digteby ; digterby, 

dinamometer 

digsteby 

dinastie, -ieë 

digereer, ge- 

dine, -s 

digestie 

dinee, -s 

digitalien o/ digitaline 

dineer, ge- 

digkuns 

dinges, -e 

dignitaris, -se 

dingo, -’s 

digteby o/ digby; digterby, 

dink, ge- 

digsteby 

dinosourus, -se 

digteres, -se 

Dinsdag 

digtheid 

Diogenes 

dikbek ( hy is ’n — ; hy sit — ) 

dioksaan, -ane 

diketoon 

diokside o/ dioksied 

dikkedensie ( in die — raak ) 

dioksool 

dikmelk 

dioktaëder 

diksie 

diol 

diktaat, -ate 

Diomedes 

diktafoon 

dioptaas 

diktamnien o/ diktamnine 

diopter, -s 

diktamnol 

dioptriek 

diktator, -s 

dioptries, -e 

diktatoriaal, -iale 

diorama, -s 

diktatuur, -ure 

dioriet 

diktee, -s 

diosees, -ese 

dikteer, ge- 

dipenteen 

dikwels 

dipiridiel 

dilatometer 

diploma, -s 

dilemma, -s 

diplomaat, -ate 

dilettant, -e 

diplomasie 


74 


diplomatiek, -e 

disposisie 

diplomaties, -e 

disprosium ( element ) 

dipool 

disputasie, -s 

dipsomanie 

disputeer, ge- 

direk, -te 

dispuut, -ute 

direksie, -s 

disseksie 

direkteur, -e o/ -s 

dissel (soort byl), -s 

direktheid 

dissel o/ distel (plant), -e 

direktrise, -s 

dissertasie, -s 

dirigeer, ge- 

dissimilasie 

dirigent, -e 

dissipel, -s 

dirkdirkie, -s 

dissipelin, -ne 

dis ( tafel ), -se 

dissipline 

dis (dit is ) 

dissiplineer, ge- 

disa, -s 

dissiplinêr, -e 

disenterie 

dissonant, -e 

disharmonie 

dissosieer, ge- 

disilaan 

distansie, -s 

disilasaan 

distel o/ dissel (plant), -e 

disiloksaan 

distigon, -s 

disiloksanol 

distilleer, ge- 

disiltiaan 

distinksie, -s 

diskant, -e 

distireen 

diskoers 

distribueer, ge- 

diskonteer, ge- 

distribusie, -s 

diskontinu, -e 

distrik, -te 

diskontinuïteit 

ditiosuur 

diskonto, -’s 

ditirambe, -s 

diskrediet 

dito o/ ditto 

diskreet, -ete 

ditoliel 

diskresie 

ditto o/ dito 

diskriminasie 

diuretikum 

diskrimineer, ge- 

divagasie, -s 

diskus, -se 

divalent 

diskussie, -s 

divan o/ diwan, -s 

diskwalifiseer, ge- 

divariant 

disnis ( — geloop) 

divarinol 

dispens o/ spens, -e 

divergensie 

dispensasie 

diverse 

dispepsie 

diversiteit 

dispersie 

dividend, -e 

disponeer, ge- 

divinasie 

disponibel 

divisie, -s 


75 


diwan o/ divan, -s 
dobbelaar, -aars o/ -are 
dobbelsteen 
dobber, ge- 

Dobermann-pinscher, -s 
dodder, -s 

dode, dode o/ dodes 
dodekaan 
dodekaëder, -s 
dodekanoon 
dodelik, -e 
dodemars 
dodesileen 
doeane 

doeaneamptenaar 
doebleer, ge- 
doeblet, -te 
doedelsak 
doedoe, ge- 
doel ( voetbal ), -e 
doel, -eindes 
doeleinde, -s 
doelwit 

doemdoempie, -s 
doen, ge- o/ gedaan 
doepa 

doerian ( boomsoort en vrug) 
doerias ( stof ) 

dof, dowwe; dowwer, dofste 

doge ( titel ), -s 

dogma, -s 

dogmatiek 

dogmaties, -e 

dogmatikus, -se o/ dogmatici 

doheksakontaan 

dokosaan 

dokter ( geneesheer ), -s 
dokter, ge- 
dokteres, -se 
doktersbehandeling 
doktor ( titel ), -e o/ -s 
doktoraal (s.nto.) 
doktoraal, -ale 


doktoraat, -ate 
doktorandus, -se o/ 
doktorandi 
doktoreer, ge- 
doktrinêr, -e 
dokument, -e 
dokumenteer, ge- 
dokumentêr, -e 
dolbly 
doleansie 
doleriet 

dolf o/ dolwe, ge- 
dolfland 
dolfyn, -e 
dolgraag 
dollar, -s 
dolleeg 

dolliwarie (in die — ) 

dolomiet 

dolos, -se 

dolvoor 

dolwe o/ dolf, ge- 
dom (katedraal), -me 
domastrant 
domein, -e 

domestien o/ domestine 
domestisien o/ domestisine 
dominant, -e 
dominee, -s 
domineer, ge- 
Dominikaan, -ane o/ 
Dominikaner, -s 
Dominikaneklooster o/ 
Dominikanerklooster 
domino, -’s 
domisilie, -ieë o/ -ies 
domkerk 
domkop 
domkrag 
dommerik, -e 
domsiekte 
don, -s 

donaksien o/ donaksine 


76 


donasie, -s 

donateur, -e o/ -s 

Donau 

Donderdag 

donderpadda 

donga, -s 

donkerblou 

donkie, -s 

donna, -s 

donquichotterie 

dood, dooi o/ dooie 

dood aan die slaap 

doodalleen 

doodarm 

doodbedaard 

doodbenoud o/ doodsbenoud 

doodberig o/ doodsberig 

dooddoener 

doodeenvoudig 

doodgaan, doodge- 

doodgebore 

doodgewoon 

doodkis 

doodleuters o/ doodluiters o/ 
doodluters 

doodmare o/ doodsmare 

doodmoeg 

doodongelukkig 

doodryp, doodge- 

doods, -e 

doodsangs 

doodsbeendere 

doodsbenoud o/ doodbenoud 

doodsberig o/ doodberig 

doodsbleek 

doodsgevaar 

doodslaan, doodge- 

doodsmare o/ doodmare 

doodstil 

doodstyding 

doodsveragting 

doodsvyand o/ doodvyand 

doodverf, ge- 


doodvonnis 

doodvyand o/ doodsvyand 
doodwerk, doodge- 
doofstom 

doofstominrigting o/ 
doofstomme-inrigting 
doofstomme, -s 
doofstommeskool o/ 
doofstomskool 
dooi, ge- 

dooibloed o/ dooiebloed 
dooie, -s 

dooiegewig o/ dooigewig 
dooielam o/ dooilam 
dooiemansdeur o/ 
dooimansdeur 
dooie punt 

dooier o/ door (u. ’n eier ) 
dooierig, -e 
Dooie See 
dooievul o/ dooivul 
dooigewig o/ dooiegewig 
dooilam o/ dooielam 
dooimansdeur o/ 
dooiemansdeur 
dooivul o/ dooievul 
doopformulier 
doopling o/ dopeling, -e 
doopseel 
Doopsgesind, -e 
Doopsgesinde, -s 
doopvont, -e 

door o/ dooier ( v . ’n eier) 
dopeling o/ doopling, -e 
dopemmer 
dop-ertjie, -a 
dophou, dopge- 
Dopper, -s 

dor, dor o/ -re; -der, -ste 
Dordrecht o/ Dordt ( Neder - 
Jand) 

Dordrecht ( Suid-Afrika ) 
Dordts, -e 


77 


Dorië 
Doriër, -a 
Dories, -e 

doriforien o/ doriforine 
doring, -s 
dorinkie, -s 
Dorkashuis 

dorpenaar, -aars o/ -are 

dorpskool 

dorpslewe 

dorsaal, -ale 

Dorslandtrek 

dortelappeltjie 

doseer, ge- 

dosent, -e 

dosis, -se 

dossier, -e o/ -s 

dosyn, -e 

dotjie, -s 

dotriakontaan 

douglasiet 

doupunthigrometer 

douvoordag 

dowerig, -e 

dowwerig, -e 

dra o/ draag o/ drae, ge- 
draadjie ( klein draad). -s 
draadloos 

draag o/ drae o/ dra, ge- 

draaghout 

draagkrag 

draaglik, -e 

draaierig, -e 

draaiing, -e o/ -8 

draaiorrel 

draaitjie ( klein draai). -5 

drabok 

draderig, -e 

drae 0/ draag o/ dra, ge- 
draer, -s 

draf 0/ drawwe, ge- 
drafstap, ge- 
drag, -te 


dragme, -s 
dragonder, -s 
Drakensberg 
drakonies, -e 
drama, -s 

dramatikus, -se o/ dramatici 
dramatiseer, ge- 
dramaturg, -e 
drapeer, ge- 
draperie, -ieë 
drasties, -e 

drawer o/ drawwer, -s 
drawwe o/ draf, ge- 
drawwer 0/ drawer, -s 
drawwertjie, -s 
dreef (op — kom) 
dreig, ge- 
dreigement, -e 
dreineer, ge- 
drempel o/ drumpel, -s 
drenkeling, -e 
drentel, ge- 
dresseer, ge- 
dressuur 
drewel, -s 
dribbel, ge- 
drie, -ieë o/ -ies 
driebinding 
driedimensionaal, -ale 
Drie-eenheid 
drie-elektrodebuis 
drie-enig, -e 
drieërlei 

driehoeksmeting 
Driekoningedag 
driekwartsmaat 
driemaandeliks, -e 
drie-uur ( tydstip ) 
drie uur ( tydsduur ) 
drie vierdes 
drievoorploeg 
drievoud, -e 
driewegskakelaar 


78 


drif ( hartstog ), -te 
drif (in ’n rivier), -te of 
driwwe 

dro o/ droë of droog, ge- 
droëbek ( hy sit — ) 
droefnis 
droëperskes 
droëvrugte 
droë wyn 
drogis, -te 
dromedaris, -se 
dromerig, -e 
dronkaard, -s 
dronkenskap 
dronkslaan, dronkge- 
droog, -oë; -oër, -oogste 
droog o/ dro o/ droë, ge- 
droogdok 
droogkomiek 
drooglê, droogge- 
drooglegging 
droogmaak, droogge- 
droogmaakoond 
droogoond 
droogvoets 
droogweg 
droomuitlêer 
dros, ge- 
drosdy, -e 
drosometer 
droster, -s 
druïde, -s 
druiweoes 
drukhoogtetenk 
druklugakkumulator 
druktemaker 
drumpel o/ drempel, -s 
druppelgroottemeter 
druppelsgewys o/ 
druppelsgewyse 
dryf o/ drywe, ge- 
dryfveer 

drywe o/ dryf, ge- 


drywer, -s 
d’tjie, -s 
dualis, -te 
dualisme 
dualisties, -e 

dubbel, -e, o/ dubbeld, -e, o/ 
duwwel, -e, o/ duwweld, -e 
dubbelbinding 
dubbeldoor 
dubbelhartig, -e 
dubbelloopgeweer 
dubbelmesskakelaar 
dubbelpunt 
dubbelsinnig 
dubbelspoor 

dubbeltjie ( muntstuk ), -s 

dubbelverdiepinghuis 

dubbelvlak 

dubio ( in — ) 

dubloen, -e 

duel, -le 

duelleer, ge- 

duellis, -te 

duet, -te 

duffel 

dui o/ duie, ge- 
duidelik 

duidelikheidshalwe 
duie o/ dui, ge- 
duifeier o/ duiwe-eier 
duig, duie 

duik o/ deuk (holte), -e 
duik o/ deuk ( holte maak), 
ge- 

duik ( in d. water verdwyn), 
ge- 

duimsuiery 
duinemol o/ duinmol 
duiselig, -e 
duiselingwekkend, -e 
duiskoring 
Duits, -e 
Duitse masels 


79 


Duitser, -s 
Duitsland 

duiwe-eier o/ duifeier 
duiwehok 
duiwelsdrek 
duiwelskunstenaar 
duiwelsnuif 
dukaat, -ate 
dukaton, -ne o/ -s 
dulsitol 
dum-dumkoeël 
dumping 
dunk ( opvatting ) 
dunnetjies 
duo, -’s 
duodesimo, -’s 
dupe, -s 
Dupisanishoop 
duplikaat, -ate 
dupliseer, ge- 
durabel, -e 
duratief, -iewe 
durf o/ durwe, ge- 
duskant of deuskant 
duskantse o/ duskantste, o/ 
deuskantse o/ deuskantste 
duskant toe o/ deuskant toe 
dusketyd ( om — ) 
dutoitskoring 
Dutoitspan 
duur; -der, -ste 
duurkoop ( goedkoop ts — ) 
duurtetoeslag 
duusman o/ diesman, -ne 
duusvolk o/ diesvolk 
duwwel, -e, o/ duwweld, -e, o/ 
dubbel, -e, o/ dubbeld, -e 
duwweltjie ( doring ), -s 
duwweltjiesdoring 
dvandva 

dwaas (s.nw.), -ase 

dwaas, dwaas o/ -ase; -aser, 
-aasste 


dwarrelwind o/ warrelwind 

dwars; -er, -ste 

dwarsarm 

dwarsboom, ge- 

dwarsdeur 

dwarsdrywer 

dwarskop 

dwarskyker 

dwarslêer 

dwarsoor 

dwarsstraat 

dwarste ( s.nw .) 

dwarstrek, dwarsge- 

dweepsiek 

dwepery, -e 

dwergvolk 

dwingeland, -e 

dwingelandy 

dwingerig, -e 

dy, -e 

dyk, -e 

dyn (myn en — ) 
dynserig, -e 
dynsig, -e 

E 

e, -’s 

eau-de-cologne 
eb, -be 
eb, geëb 
ebbehout 
eboniet 

ebullioskoop, -ope 
echelon, -s 
Ecuador 
edeem 

edel, edel o/ -e; -er, -ste 
edelagbaar, -are 
edelgesteente 

edelman, -ne o/ edelliede o/ 
edellui 
edelweiss 


80 


Eden (die tuin van — ) 

Edenburg (in Suid-Afrika) 

edestien of edestine 

edik ( vloeistof ) 

edik ( verordening ), -te 

ediktaal, -ale 

Edinburg ( in Skotland) 

edinol 

edisie, -s 

êe of eg, geêe of geëg 
eedaflegging 
eekhorinkie, -s 
eeld of eelt, -e 
eeldagtig o/. eeltagtig, -e 
een ( telw . en s.nw.), eens o/ 
ene 

eenakter, -s 

eenbeentjie ( kinderspeT) 
eendag ( onbepaalde geleent- 
heid) 

een dag (•’n enkele dag) 

eendagskoon, -one 

eende-eier 

eendehok 

eendekker 

eenders o/ eenderste o/ 
eenderster 
eendersdenkend, -e 
eenderste o/ eenderster o/ 
eenders 

eendragtelik o/ eendragtiglik, 
-e 

eendragtig, -e 

eendvoël 

een-een 

eenfasig, -e 

eengalig o/ egalig, -e 

eengesinswoning 

eenhoring 

een kant ( aan die ) 

eenkant ( hy staan — ) 
eenkeer ( onberpaalde geleent- 
heid) 


een keer (’n enkele keer) 
eenkennig o/ inkennig, -e 
eenmaal (onbepaalde geleent- 
heid) 

een maal (’n enkele maal) 
eenmanskool 
eenoog (s.nw.) 
eenoogreus 
eenpersoonsbed 
eenpolig, -e 
eenrigtingstraat 
eensdeels 
eenselwig, -e 
eensitplekrytuig 
eenslag (onbepaalde geleent- 
heid) 

een slag (’n enkele slag) 
een streep deur 
eentjie (op sy — ) 
een-twee-drie ( — was dit 
kïaar) 

eenuur (tydstip) 

een uur (tydsduur) 

eenverdiepinghuis 

eenvoorploeg 

eenvoud 

eenvoudig 

eenvoudigheid 

eenvoudigheidshalwe 

eenvoudigweg 

eer, geëer 

eerbiedig, geëerbiedig 

eerbiedshalwe 

eerdat 

eergisteraand 
eerlang o/ eerlank 
eerlikheidshalwe 
eerlik waar (dis — — die 
geval) 
eersdaags 
eersgeboortereg 
eersgeborene, -s 
eersgenoemde 


81 


eershalwe 

eerskennis 

eerskomende 

eerstehands, -e 

eerstejaarskursus 

eerstejaarstudent 

eerste klas 

eersteklas ( ’n — kêreï) 

eersteklas-kompartement 

eerstemagsfaktor 

eerste minister 

eersteministerskap 

eersterangs, -e 

eersvolgende 

eet, geëet 

eeu, -e 

eeuelang ( b.nw .) 

eeue lank ( bw .) 

eeue-oud, eeue-ou o/ eeue-oue 

efedrien of efedrine 

efemeer, -ere 

Efese 

Efesiër, -s 

effe 

effek, -te 

effekbejag 

effektebeurs 

effektief, -iewe 

effen, geëffen 

effens 

effentjies 

effigie, -ieë 

effloressensie 

efod, -s 

eg ( huweïik ) 

eg ( werktuig ), êe o/ egge 

eg (b.nio.), -te 

eg o/ êe, geëg o/ geêe 

ega, -s 

egaal, -ale 

pgalig o/ eengalig, -e 
Egeïese See 
eggenoot, -ote 


eggenote, -s 
eggo, -’s 
eggolalie 

eginopseïen o/ eginopseïne 

eginopsien o/ eginopsine 

egitamien o/ egitamine 

egitenien o/ egitenine 

ego ( alter — ), -’s 

egoïs, -te 

egoïsme 

egoïsties, -e 

egosentries 

egotis, -te 

egotisme 

egotisties, -e 

egret, -te 

egtelik, -e 

egtheid 

eidografie 

eiebelang 

eiegeregtig, -de o/ -e 
eien, geëien 
eienaar, -aars o/ -are 
eienaardig o/ eigenaardig, -e 
Eiffeltoring 

eigenaardig o/ eienaardig, -e 

eikosaan 

eikosiel 

eilandesee o/ eilandsee 

eina! 

einde, -s 

eindelik 

eindeloos, -ose 

eindig, geëindig 

eindoogmerk 

eindrym o/ endrym 

einste 

eintlik, -e 

eintlik (bu>.) 

Eire 

eis, geëis 
eisteddfod, -s 
eiwit, -te 


82 


ekbolien o/ ekboline 

ekgonien o/ ekgonine 

ekkaïen o/ ekkaïne 

ekke ( versterkte vorm van ek) 

ekkerigheid 

eklekties, -e 

eklips, -e 

ekonomie 

ekonomies, -e; -er o/ meer — , 
-ste o/ mees -e 
ekonoom, -ome 
eksak, -te 
eksaktheid 

eksalgien o/ eksalgine 
eksaltoon 
eksamen, -s 
eksaminandus, -se o/ 
eksaminandi 
eksaminator, -e o/ -s 
eksamineer, geëksamineer 
eksarg, -e 
eksargaat 
ekseem 
eksegeet, -ete 
eksegese 
eksegeties, -e 
eksekusie 

eksekuteur, -e o/ -s 
eksekutrise, -s 
eksellensie, -s 
eksellent, -e 
eksemplaar, -are 
eksentriek, -e 
eksentries, -e 
eksentrisiteit, -e 
eksepsie, -s 
eksepsioneel, -ele 
ekserp, -te 

ekserpeer, geëkserpeer 
ekserseer, geëkserseer 
eksersisie, -s 
eksessief, -iewe 
ekshibisionis, -te 


eksie-perfeksie 
eksimidien o/ eksimidine 
eksimien o/ eksimine 
eksiniet 

eksistensialis, -te 
eksklusief, -iewe 
eksklusiwiteit 
ekskommunikasie 
ekskommuniseer, 
geëkskommuniseer 
ekskursie, -s 
ekskuseer, geëkskuseer 
ekskuus, -use 
eksodus ( uittog ), -se 
eksogaam, -ame 
eksogamie 
eksogeen, -ene 
eksosmose 
eksotermies, -e 
eksoties, -e 
ekspansie, -s 
ekspedisie, -s 
eksperiment, -e 
eksperimenteel, -ele 
eksperimenteer, 
geëksperimenteer 
ekspert, -e 
eksplikatief, -iewe 
ekspliseer, geëkspliseer 
eksploitasie, -s 
eksploiteer, geëksploiteer 
eksplosie, -s 
eksponent, -e 
eksport 

ekspres o/ aspres o/ aspris 
ekspressief, -iewe 
ekspressiwiteit 
ekspressionis, -te 
ekstase 
ekstaties, -e 
ekstem, -e 
eksterritoriaal, -iale 
ekstra (s.nw.), -s 


83 


ekstra ( b.nw . en bw.) 

ekstraheer, geëkstraheer 

ekstrak, -te 

ekstratjie, -s 

ekstremis, -te 

ekstroversie 

ekstrovert, -e 

ekstrusiegesteente 

eksudaat 

ekumenies, -e 

ekuol 

ekwator 

ekwatoriaal, -iale 
Ekwatoriaal-Afrika 
Ekwide, -s o/ Equidae 
ekwilenien o/ ekwilenine 
ekwilien o/ ekwiline 
ekwivalent, -e 
el, -le 

elaïdiensuur o/ elaïdinesuur 

elaïen o/ elaïne 

eland, -e 

elandsboontjie 

elastiek 

elastien o/ elastine 
elasties, -e 
elastine o/ elastien 
elastisiteit 
elastomeer, -ere 
elaterien o/ elaterine 
elateriet 

elaterine o/ elaterien 
elatiet 

Elbertaperske 

elders 

eldorado, -’s 

elefantiase o/ elefantiasis 

elegansie 

elegant, -e 

elegie, -ieë 

elegies, -e 

eleksie, -s 

elektries, -e 


elektrifikasie 

elektrifiseer, geëlektrifiseer 

elektriseer, geëlektriseer 

elektrisiën, -s 

elektrisiteit 

elektrobiologie 

elektrode, -s 

elektrodinamika 

elektrofisiologie 

elektrofoor, -ore 

elektrografie 

elektrokusie 

elektroliet 

elektrolise 

elektrolities, -e 

elektrometallurgie 

elektrometer 

elektromotor 

elektron, -e 

elektroosmose 

elektrostatika 

elektrotegniek 

elektrotegnies, -e 

elektroterapie 

elektrotipie 

elektrovegetometer 

element, -e 

elementêr, -e 

eleonoriet 

elevasie, -s 

elevator, -s 

elf ( gees ), elwe 

elf ( vis ), elwe 

elf ( telw .), -e o/ -s o/ elwe 
elfde 

elf-en-dertigste (op sy — ) 
elfuur ( tydstip ) 
elf uur ( tydsduur ) 
elideer, geëlideer 
elikser, -s 

elimineer, geëlimineer 
elisie, -s 

elite ( aansienlikes ) 


84 


elke keer 
elke maal 
elkers ( telkens ) 
ellagsuur 
ellelang ( b.nw .) 
ellende 

ellendeling, -e 
ellie ( albaster ), -s 
ellips, -e 

ellipsoïed, -e, o/ ellipsoïde, -s 

ellipties, -e 

elmboog 

elokusie 

elokusionis, -te 

elpebeen 

Elsas ( die — ) 

Elsas-Lotharinge 

Elsasser, -s 

Elsassies, -e 

elshout 

elutrieer, geëlutrieer 

elwedans 

emalje 

emaljeer, geëmaljeer 
emaneer, geëmaneer 
emansipeer, geëmansipeer 
embargo, -’s 
embleem, -eme 
emblematies, -e 
embolie 
embrio, -’s 
embriologie 
embrioloog, -oë 
embriotomie 
emendasie, -s 
emendeer, geëmendeer 
emeraldien o/ emeraldine 
emeritaat 

emeritus, -se o/ emeriti 
emersie 

emetamien o/ emetamine 
emetien o/ emetine 
emetikum, -s 


emfase 
emfaties, -e 
emigrant, -e 
emigreer, geëmigreer 
eminensie 
eminent, -e 
emir, -s 
emiraat, -ate 
emmetropie 
emoe, -s 
emolument, -e 
emosie, -s 
emosioneel, -ele 
empirie 
empiries, -e 
empiris, -te 
empirisme 

emplojeer, geëmplojeer 
emsersout 
emuleer, geëmuleer 
emulgeer, geëmulgeer 
emulsie, -s 
emulsien o/ emulsine 
emulsoïed o/ emulsoïde 
enansiomorf, -e 
ên . . . ên 
enargiet 
end ( einde ) 
endekagoon, -one 
endemies, -e 
endiometer 
endogaam, -ame 
endogamie 
endogeen, -ene 
endoïminoverbinding 
endokrien, -e 
endomorfisme 
endosmose 
endosperm 
endossant, -e 
endosseer, geëndosseer 
endossement 
endotermies, -e 


85 


endrym o/ eindrym 
end-uit 

ene ( dis — water ) 

ene ( — Retief ) 

enema, -s 

ene male ( ten — ) 

enemmel 

energie 

energiek, -e 

enerlei 

enersyds 

engel, -e o/ -s 

Engeland 

engelebak 

Engels, -e 

Engels-eentalig, -e 

Engelse siekte 

Engelse sout 

Engelsgesind, -e 

Engelsheid, -hede 

Engelsman, Engelse 

Engelssprekend, -e 

Engelssprekende, -s 

Engelstalig, -e 

enharmonies 

enigeen 

eniger ( te — tyd) 

enigermate 

eniggebore 

enigheid 

enigiets 

enigsins 

enigste 

eniambement, -e 
en.iin, -s 

enkadreer, geënkadreer 
enkel, -s 

enkel o/ enkeld, -e 
enkeling, -e 
enkelverdiepinghuis 
enkelvoud 
enklave, -s 
enklise o/ enklisia 


enklities, -e 
enolisering 
enologie 
enorm, -e 
enormiteit, -e 
ensceneer, geënsceneer 
ensiem, -e 
ensikliek, -e 
ensiklopedie, -ieë 
ensimolise 

ensovoort o/ ensovoorts 

enstatiet 

ent, -e 

ent, geënt 

entiteit 

entjie, -s 

entoesias, -te 

entoesiasties, -e 

entomografie 

entomoliet 

entomologie 

entomoloog, -oë 

entopties, -e 

entplek 

entree, -s 

entropie 

envelop, -pe 

Eolië 

Eoliër, -s 

Eolies, -e 

eoliet 

Eolusharp 

Eoseen 

eosien o/ eosine 
eosoon, eosoa o/ eosoë 
epentese 
epenteties, -e 
epidemie, -s 
epidemies, -e 
epidemiologie 
epidermies, -e 
epidiaskoop, -ope 
epidoot, -ote 


86 


epidosiet 
epiek 
epies, -e 

epiëtilien o/ epiëtiline 
epifise 

epigeen, -ene 
epigenese 
epiglottis 
epigoon, -one 
epigram, -me 
epigrammaties, -e 
epihidrien o/ epihidrine 
epiklasties, -e 
epikrise 

epikus, -se o/ epici 
epilepsie 
epilepties, -e 

epileptikus, -se o/ epileptici 
epiloog, -oë 

epinefrien o/ epinefrine 
epinien o/ epinine 
episentrum 
episiklies 

episikloïed, -e, o/ episikloïde, 
-s 

episkoop, -ope 

episkopaal, -ale 

episode, -s 

episootie 

epistel, -s 

epistemologie 

epiteel, -ele 

epiteton, -s o/ epiteta 

epopee, -eë 

epopties, -e 

epos, -se 

epoulet, -te 

Epsomsout 

erbarmlik, -e 

erbium ( element ) 

erd, -e 

erd, geërd 

erdepot 


erdslang 

erdvark 

erdwurm 

ereamp 

ereboog 

ereburger 

erediens 

eregas 

eregraad 

erelid 

êrens 

erepsien o/ erepsine 

eresekretaris 

erevoorsitter 

erf, erwe 

erf o/ erwe, geërf o/ geërwe 

erfgenaam, -ame 

erflik, -e 

erflikheidsleer 

erfnis 

erg ( arbeidseenheid ), -e o/ -s 

erg, -e; -er, -ste 

erg o/ erge o/ erger, geërg o/ 
geërge o/ geërger 
ergerlik 
ergernis 

ergien o/ ergine 
ergolien o/ ergoline 
ergostaan 
ergostaat 

ergotien o/ ergotine 

ergotisme 

erika, -s 

eriodiktiol 

eriometer 

eritreen 

eritritol 

eritrose 

eritrulose 

erkentenis 

erkentlik, -e 

Ermeloër, -s 

erns 


87 


erogeen, -ene 
erosie 
eroties, -e 

ertappel o/ aartappel 
ertjie, -s o/ erte 
erts, -e 
erudisie 
erupsie, -s 
eruptief, -iewe 
ervaar, het — 

ervare; -ner o/ meer — , -nste 
o/ mees — 
ervarenheid 

erwe o/ erf, geërwe o/ geërf 
es ( vuurherd ; boomsoort ; 

kort draaï), -se 
esbattement, -e 
eschscholtzia, -s 
escudo, -’s 
eselsbrug 
eselskop 
eselsoor 
eselwa 
eskader, -s 
eskadrielje, -s 
eskadron, -ne o/ -s 
eskatologie 
Eskimo, -’s 
eskort, -e 

eskorteer, geëskorteer 
eskulaap, -ape 
Esopet ( fabelbundeT) 
esoteries, -e 
esp, -e 
espartogras 
espeboom 
Esperanto 
esplanade 

essaai o/ essai ( metaaltoets ), 
-s 

essaieer, geëssaieer 
essaieur, -s 
essay, -s 


essayis, -te 
essehout 
essens, -e 
essensie 
essensieel, -iële 
essoniet 
esteet, -ete 
ester, -s 
estetiek 
esteties, -e 
estetika 

estetikus, -se o/ estetici 

estragol 

etaan 

etanol 

ete, -s 

eteen 

eteniel 

etensuur 

eter, -s 

eteries, -e 

Ethiopië 

Ethiopiër, -s 

Ethiopies, -e 

etiek 

etiel 

eties, -e 

etiket, -te 

etiketteer, geëtiketteer 
etikus, -se o/ etici 
etilaat 
etileen 

etimologie, -ieë 
etimoloog, -oë 
etiologie 
e’tjie, -s 
etlike 

etnograaf, -awe 

etnografie 

etnologie 

etnoloog, -oë 

etoksigroep 

Etolië 


88 


Etoliër, -s 
Etolies, -e 
Etrurië 

Etruriër o/ Etrusker, -s 
Etruries o/ Etruskies, -e 
ets, -e 
ets, geëts 
etskali 

etter, geëtter 
eubiotiek 
eufemisties, -e 
eudalien o/ eudaline 
eudesmol 
eudiometer 
eufemisme, -s 
eufemisties, -e 
eufonies, -e 
euforien o/ euforine 
Eufraat 

euftalmien o/ euftalmine 

eugeneties 

eugenetika 

eugenol 

eukaïen o/ eukaïne 

eukaliptool 

eukaliptus 

eukarvoon 

eukortoon 

eukupien o/ eukupine 

eukurarien o/ eukurarine 

eunug, -e o/ -s 

eupittoon 

Eurafrikaan 

Eurasiër, -s 

euritmiek 

eurodien o/ eurodine 

eurodol 

Europa 

Europeaan, -eane 
europeaniseer, 
geëuropeaniseer 
Europees, -ese 
europium (element) 


eutekties, -e 
euwel, -s 
euxantiensuur o/ 
euxantinesuur 
euxantoon 

evakueer, geëvakueer 
evangelie, -s 
evangelis, -te 

evangeliseer, geëvangeliseer 

Evasgeslag 

evenement, -e 

eventueel, -uele 

evident, -e 

evokasie 

evokeer, geëvokeer 
evolusie o/ ewolusie 
evolusionis o/ ewolusionis, -te 
evolusionisties o/ 
ewolusionisties, -e 
ewe 

eweas o/ ewenas 
ewe-eens o/ eweneens 
ewe goed 
ewe min 
ewenaar 

ewenaar, geëwenaar 
ewenaaste 
ewenagslyn 
ewenas o/ eweas 
eweneens o/ ewe-eens 
ewenwel o/ ewewel 
eweredig, -e 
ewe veel 

ewewel o/ ewenwel 
ewewigsleer 
ewewydig, -e 
ewig, -e 

ewolusie o/ evolusie 
ewolusionis o/ evolusionis, -te 
ewolusionisties o/ 
evolusionisties, -e 
ewwa-trewwa 
ex gratia-betaling 


89 


Exodus ( Bybelboek ) 
ex officio-lid 

F 

f, -’e of -’s 

fa (noot), -’s 

faal, ge- 

faam 

fabel, -s 

fabriek, -e 

fabrieksware 

fabrikaat, -ate 

fabrikant, -e 

fabrikasie 

fabriseer, ge- 

fabuleus, -e 

fagarien of fagarine 

Fahrenheit 

faïence 

faikonta 

faillissement 

fakir, -s 

fakkel, -s 

faksie, -s 

faksimilee, -s 

faktitief, -iewe 

faktor, -e 

faktotum, -s 

faktuur, -ure 

fakultatief, -iewe 

fakulteit, -e 

fakulteitsvergadering 

falanks, -e 

faljiet 

falsaris, -se 

falset 

falsitas 

falsiteit 

fameus, -e 

familiaal, -iale 

familiaar, -iare 

familiariteit, -e 


familie, -s 
familiêr, -e 
fanatiek, -e 
fanaties, -e 

fanatikus, -se o/ fanatici 

fanatisme 

fanfare, -s 

fantas, -te 

fantaseer, ge- 

fantasie, -ieë 

fantasieartikel 

fantasma 

fantasmagorie, -ieë 

fantasties, -e 

farad, -s 

Farao 

faringitis 

farinks, -e 

Fariseër ( godsdienstige 
groep), -s 

fariseër ( skynheilige ), -s 
Farisees, -ese 
farisees, -ese 
Fariseïsme 
fariseïsme 
farmakologie 
farmaseut, -e 
farmaseuties, -e 
farmasie 
farnesol 
faro (speT) 
fasade, -s 
Fascis, -te 
Fascisme 
Fascisties, -e 
fase, -s 
faset, -te 
fasie, -s 
fasiliteit, -e 
fassineer, ge- 
fat (windmakerige mans ■ 
persoon), -te 
fataal, -ale 


90 


fatalis, -te 
fatsoen, -e 
fatsoeneer, ge- 
fatsoenshalwe 
fatterig, -e 
faun, -e 
fauna 

faveure ( ten — van) 

Februarie 

federaal, -ale 

federalis, -te 

federeer, ge- 

fee, feë 

feeks, -e 

feëriek, -e 

feëryk 

fees, -te 

feesaand 

feesstemming 

feestelik, -e 

feesvier, feesge- 

feetjie, -s 

Fehling se oplossing 

feil ( ’n vloer — ), ge- 

feilbaar, -are 

feitekennis 

feitlik 

fekalieë 

fel, fel o/ -le; -ler, -ste 

felisitasie, -s 

felisiteer, ge- 

fellandraal 

fellandreen 

feloek, -e 

felsiet 

femelaar, -s 

femelary 

feminis, -te 

fenasetien of fenasetine 

fenasoon 

Fenicië 

Feniciër, -s 

Fenicies, -e 


fenielureum 

feniks 

fenkanol 

fenkeen 

fenkoon 

fenol 

fenolaat 

fenomeen, -ene 

fenomenaal, -ale 

fenomenologie 

fenoon 

feodaal, -ale 

ferm, ferm o/ -e; -er, -ste 

fermentasie 

fermenteer, ge- 

ferraat 

ferriet 

ferriverbinding 
ferromangaan 
ferweel 
fes, -se 
festoen, -e 
festoeneer, ge- 
fetaal, -ale 
fêteer, ge- 
fetisj, -e 
fetisjisme 
fetus, -se 
feuilleton, -s 
feuilletonis, -te 
fiasko, -’s 
fibrien o/ fibrine 
fibrinogeen 
fibroïen o/ fibroïne 
fibroom, -ome 
fibrositis 
fichteliet 
fideel, -ele 

fideicommissum o/ fidei- 
kommis o/ filekommis 
Fidji-eilande 
fidusie 
fidusiêr, -e 


91 


/’ie, -s 
fielt, -e 
fiemies 

fier, fier o/ -e; -der, -ste 

fieterjasies 

fiets, -e 

figurant, -e 

figuratief, -iewe 

figureer, ge- 

figurisme 

figuur, -ure 

fiks, fiks o/ -e; -er, -ste 
fikseer, ge- 
fiksie, -s 
fiktief, -iewe 
filagram, -me 
filakterie, -ieë 
filament, -e 
filantroop, -ope 
filantropie 

fllekommis o/ fideikommis o/ 
fideicommissum 
fllet, -te 
filharmonies, -e 
filiaal, -iale 
filiaalmaatskappy 
filigram 

filippien o/ filippyn 

Filippyne 

Filippyner, -s 

Filippyns, -e 

filisiensuur o/ filisinesuur 

Filistyn, -e 

Filistyns, -e 

filloksera 

film, -s 

filmster 

filogenese 

filologie 

filoloog, -oë 

filosofeer, ge- 

filosofie 

filosoof, -owe 


filter, -s 
filtraat 
filtreer, ge- 
Fin, -ne 
finaal, -ale 
finaliteit 

finansieë o/ finansies 
finansieel, -iële 
finansieer o/ finansier, ge- 
finansies o/ finansieë 
finansier, -s 

finansier o/ finansieer, ge- 

finesse, -s 

fingeer, ge- 

Fingo, -’s 

Fingoland 

Fínland 

Fins, -e 

fiool, fiole 

fioriture 

firma, -s 

firmant, -e 

fisalien o/ fisaline 

fisant, -e 

fisetien o/ fisetine 

fisiater, -s 

fisiatrie 

fisiek, -e 

fisies, -e 

fisika 

fisikon 

fisikus, -se o/ fisici 
fisiologie 
fisioloog, -oë 
fisionomie 

fiskaal, -aals o/ -ale 
fiskus 

fisodiensuur o/ fisodinesuur 

fisostigmol 

fitadieen 

fitiensuur o/ fitinesuur 
fitol 

fitosterol 


92 


fitoxantien o/ fitoxantine 

fjord, -s 

fladder, ge- 

flageolet, -te 

flagrant, -e 

flair 

flambojant, -e 
flambou, -e 
Flamingant, -e 
flamink, -e 
flaneer, ge- 
flanel 
flanelet 
flank, -e 
flankeer, ge- 
flans, ge- 
flap, -pe 
flap, ge- 
flapuit, -e 
flard, -e 
flater, -s 
flatteer, ge- 

flavanilien of flavaniline 

flavanoon 

flavantreen 

flavien o/ flavine 

flavonol 

flavoon 

flegma 

fiegmaties, -e 

fíegmatikus, -se of flegmatici 

fleim of fluim ( slym ) 

fleksie, -s 

fiekterend, -e 

flennie 

flens, -e 

flensie, -s 

flenter, -s 

flerrie, -s 

fles, -se 

flets, flets of -e; -er, -ste 
fleur 

flikflooi, ge- 


flikker, ge- 

flikkering, -e of -s 

flikkers ( — maak ) 

flink, flink o/ -e; -er, -ste 

flintgeweer 

flirt, -e of -s 

flirt, ge- 

flirtasie, -s 

flits, -e 

flits, ge- 

flodderbroek 

floers, -e 

flogoskoop, -ope 

floks ( blomsoort ), -e 

flonker, ge- 

flora 

floreer, ge- 

Florence 

Florentyn, -e 

Florentyns, -e 

floretien o/ floretine 

floribundien o/ floribundine 

floripavidien o/ floripavidine 

floripavien o/ floripavine 

florissant, -e 

florol 

floroon 

floryn, -e 

flottielje, -s 

flou, flou o/ -e; -er, -ste 
flouiteit, -e 
flous, ge- 
fluïdum 

fluim o/ fleim ( slym ) 

fluister, ge- 

fluit, -e 

fluit-fluit 

fluitjiesriet 

fluks, fluks o/ -e; -er, -ste 
fluktuasie, -s 
fluktueer, ge- 
fluoor ( elemcnt ) 
fluoreen 


93 


fluorenoon 

fluoresseer, ge- 

fluoroform 

flus 

flussies 

fluviometer 

fluweel 

fnuik, ge- 

foefie, -s 

foei! 

foei tog! 

foelie 

foeter, ge- 

fok (teel), ge- 

fokaal, -ale 

foksia o/ fuchsia, -s 

foksterriër, -s 

fokus, -se 

foliant, -e 

folio, -’s 

folklore 

folkloristies, -e 

folter, ge- 

fomenteer, ge- 

fondament, -e 

fonds, -e 

foneem, -eme 

fonetiek 

foneties, -e 

fonetikus, -se o/ fonetici 
fonograaf, -awe 
fonografies, -e 
fonogram, -me 
fonoliet 

fonoskoop, -ope 
fontanel, -le 
fontein, -e 
fooi, -e 
fop, ge- 
foppery 
forel, -le 
formaat, -ate 

formaldehide of formaldehied 


formalien o/ formaline 
formalisme 
formaliteit, -e 
formasie, -s 
formeel, -ele 
formeer, ge- 
formiaat, -iate 
formidabel, -e 

formosamien o/ formosamine 

formose 

formule, -s 

formuleer, ge- 

formulier, -e 

fomuis, -e 

forometer 

foroon 

fors, fors o/ -e; -er, -ste 
forseer, ge- 

fort, -e 
fortifikasie, -s 
fortuin, -e 
fosfaam 
fosfaat, -ate 
fosfageen 
fosfeen 

fosfide o/ fosfled 
fosfien o/ fosfine 
fosfiet 

fosfine o/ fosfien 

fosfoonsuur 

fosfor ( élement ) 

fosforesseer, ge- 

fosforessensie 

fosforiet 

fosforigsuur 

fosforsuur 

fosgeen 

fossiel, -e 

fotÍSTTK*, -S 

foto, -’s 
í'otograaf, -awe 
fotografeer, ge- 
fotografie, -ieë 


94 


fotografies, -e 
fotogram, -me 
fotogravure, -s 
fotolitografie 
foton 

fotostaat, -ate 
fototipie 
fout, -e 
fouteer, ge- 
foutief, -iewe 
fraai, fraai 
fraaiigheid 
fragment, -e 
fragmentaries, -e 
fraiing, -s 
fraksie, -s 
fraksioneer, ge- 
framboos, -ose 
Franciskaan, -ane, o/ 
Franciskaner, -s 
Franciskaneorde o/ 
Franciskanerorde 
frangipani 

frank ( muntstuk ), -e 
frank ( — en vry) 

Frank, -e 
frankeer, ge- 
Frankies, -e 
frankium ( element ) 
franko 
Frankryk 
Frans, -e 
fransbrandewyn 
Franschhoek 
fransdruiwe 

Frans-Duitse ( — oorJog) 
Franskiljon, -s 
Fransman, Franse 
frappant, -e 
frappeer, ge- 
frase, -s 
fraseologie 
fraseur, -s 


fraterniseer, ge- 

frats, -e 
fraude 

frauduleus, -e 
fraus 
frees, ge- 
freesia, -s 
freesmasjien 
fregat, -te 

frekwentatief, -iewe 

frekwensie, -s 

frenesie 

frenologie 

frenoloog, -oë 

frenosien o/ frenosine 

fresko, -’s 

fret, -te 

freule, -s 

fries ( rand ), -e 

FrieB, -e 

Friesbees 

Fries-Frankies 

Friesland 

Frigië 

Frigiër, -s 

Frigies, -e 

frikboortjie o/ frikkeboortjie 
frikkadel, -le 
frikkadelletjie, -s 
frikkeboortjie o/ frikboortjie 
fris, fris o/ -se; -ser, -ste 
friseer, ge- 

fritillarien o/ fritillarine 

fritillien o/ fritilline 

Frobelskool 

froetang, -s 

frokkie, -s 

frommel, ge- 

frons, ge- 

front, -e 

frontaansig 

fronteljakdruif 

frot ( speJ) 


96 


fruktose 

fruktoside o/ fruktosied 

ftaalsuur 

ftalaat 

ftalide o/ ftalied 

ftalien o/ ftaline 

ftalofenoon 

ftiokol 

ftisis 

fuchsia o/ foksia, -s 

fuchsien o/ fuchsine 

fuchsoon 

fuga, -s 

fuif,.-we 

fuif, ge- 

fuik, -e 

fukose 

fukosterol 

fukoxantien o/ fukoxantine 

fulguriet 

fulminaat, -ate 

fulmineer, ge- 

fulveen 

fumaarsuur 

fumarole, -s 

fumigeer, ge- 

fundamentalis, -te 

fundamenteel, -ele 

fundeer, ge- 

fungeer, ge- 

funksie, -s 

funksionaris, -se 

funksioneel, -ele 

funksioneer, ge- 

furaal 

furaan 

furanose 

furasaan 

furfuraal 

furie, -ieë o/ -ies 

furiel 

furoïen o/ furoïne 
fusie, -s 


fusiet 

fusilleer, ge- 
fusillier, -s 
fustien o/ fustine 
fut 

futiel, -e 
futiliteit 

futloos, -ose; -oser, -oosste 

futsel, ge- 

futselaar, -s 

futuris, -te 

futurum, -s 

fyn, fyn o/ -e; -er, -ste 

fyn besnede 

fynblaarvaring 

fyn en flenters 

fyngevoelig 

fynkam (s. nw.) 

fynkam, ge- 

fynmaak, fynge- 

fynproewer 

fyntuin 

fyt ( ontsteking ) 

G 

g . -’s 

ga! of gang! 

gaaf, gawe; gawer, gaafste 

gaan o/ gaat, gegaan 

gaandeweg 

gaar; -der, -ste 

gaas 

gaat o/ gaan, gegaan 
gaatjie, -s 

gabardien o/ gabardine 
Gad ( Bybelpersoon ) 
gade, -s 

gadeslaan, gadege- 
gadolinium ( element ) 
Gaelies, -e 
gaffel, -s 
gaip. -e 


4 — AMk Woordelya 


96 


gala, -s 

galaktaan 

galaktiet 

galaktogeen 

galaktoonsuur 

galaktose 

galaliet 

galant, -e 

galanterie ( hoflikheid ) 
galanterieë ( artikels vir 
versiering ) 

galantien o/ galantine 

galei, -e 

galeiproef 

galeropie 

galery, -e 

galgehumor 

Galilea 

Galileër, -s 

Galilees, -ese 

galipien o/ galipine 

galjas, -se 

galjoen, -e 

galjoot, -ote 

gallaat 

gallamsiekte 

Gallië 

Galliër, -s 

Gallies, -e 

Gallisisme, -s 

gallium ( element ) 

Gallomanie 

gallon o/ gelling, -s 

gallussuur 

galm, -e 

galmei, -e 

galon ( klereversiering ) 
galonneer, ge- 
galoog 
galop, ge- 
galoppeer, ge- 
galoptering 
galsterig, -e 


galvanies, -e 
galvaniseer, ge- 
galvanisme 
galvanochirurgie 
galvanometer 
galvanotipie 
gamabufogenien o/ 
gamabufogenine 
gambirien o/ gambirine 
gammastrale 
gammat, -s o/ -te 
Gamsgeslag 
gang! o/ ga! 

Ganges 
gangetjie, -s 
ganna-as 
gannabos 
gans, -e 

gans en gaar o/ gansegaar 

ganse ( die — dag) 

gansegaar o/ gans en gaar 

ganseier, -s 

gaps, ge- 

garage, -s 

garandeer, ge- 

garansie, -s 

garde, -s 

gardenia, -s 

gare o/ garing 

gareboom o/ garingboom 

gareel 

garing o/ gare 
garingboom o/ gareboom 
garnaal, -ale 
garnalebroodjie 
garneer, ge- 
garnisoen, -e 
garnisoenslewe 
garnituur, -ure 
gars 

gas ( skeikundig ), -se 
gas ( genooide ), -te 


97 


gasel, -le 
gaset, -te 

gasheer o/ gastheer 
gasie ( loon ) 
gasmaal 
gasmasker, -s 
gasolien o/ gasoline 
gastheer o/ gasheer 
gastries, -e 
gastronomies, -e 
gastronoom, -ome 
gasvrou 
gasvry 

Gat ( Bybelplek ) 
gaterig, -e 
gats! o/ gits! 
gawe, -s 
gawerig, -e 
geaardheid 
geadresseerde, -s 
geaffekteer, -de, o/ 
geaffekteerd, -e 
geallieer, -de, o/ geallieerd, -e 
geallieerdes 
geanimeer, -de, o/ 
geanimeerd, -e 
gearm, -de, o/ gearmd, -e 
gebaan, -de 
gebabbel 
gebak, -te 
gebaretaal 
gebed, -e 
gebedeboek 
gebedsverhoring 
gebelg, -de 
gebelgdheid 
gebeur, het — 
gebeurde 
gebeure 

gebeurlikheid, -hede 
gebeurtenis, -se 
gebied, -e 


gebied, het — 
gebiedenderwys o/ 
gebiedenderwyse 
gebit, -te 

geblaseer, -de, o/ geblaseerd, 

-e 

geblêr 

gebloem o/ geblom, -de, o/ 
gebloemd o/ geblomd, -e 
gebod, -e o/ gebooie 
geboë 
gebonde 
gebondenheid 
gebosseleer, -de, o/ 
gebosseleerd, -e 
gebrabbel 
gebrek, -e 
gebrekkig, -e 
gebreklik, -e 
gebroeders 
gebroedsel 
gebruik, -te 
gebruiklik, -e 
gebruiksaanwysing 
gebruiksfeer 
gebuk, -te 
gebukkend, -e 
gedaagde, -s 
gedaanteverandering 
gedagtenis 

gedamasseer, -de, o/ 
gedamasseerd, -e 
gedane ( — sake ) 
gedawer 
gedeë 

gedeeltelik, -e 
gedegradeer, -de, o/ 
gedegradeerd, -e 
gedekolleteer, -de, o/ 
gedekolleteerd, -e 
gedelegeerde, -s 
gedenatureer, -de, o/ 
gedenatureerd, -e 


98 


gedenk, het — 
gedenkskrif 
gedenkwaardig, -e 
gedeporteerde, -s 
gedetailleer, -de, o/ 
gedetailleerd, -e 
gedetermineer, -de, o/ 
gedetermineerd, -e 
gediend ( nie van iets — nie) 
gedienstig, -e 
geding, -e 

gedissiplineer, -de, o/ 
gedissiplineerd, -e 
gedistilleer, -de, o/ 
gedistilleerd, -e 
gedistingeer, -de, o/ 
gedistingeerd, -e 
gedoë o/ gedoog, het — 
gedomisilieer, -de, o/ 
gedomisilieerd, -e 
gedoog o/ gedoë, het — 
gedoriewaar 
gedra, het — 
gedraenheid 
gedrag 
gedragslyn 
gedrog, -te 
gedrogtelik, -e 
gedroog, -de 
gedug, -te 
gedugtheid 
gedurf, -de 
gedurigdeur 
gedwee, -eë 
gedwonge 
gedwongenheid 
gedy, het — 
geëer, -de, o/ geëerd, -e 
geelbek 
geelperske 
geelsug 
geelwortel 


geëmaljeer, -de, o/ 
geëmaljeerd, -e 
geëmansipeer, -de, o/ 
geëmansipeerd, -e 
geen o/ g’n 
geen ( biologies ), gene 
geeneen 
geensins 

geër o/ gewer, -s 
geërd, -e 
geëry 

geesdodend, -e 

geestedom 

geestelik, -e 

geesteloos, -ose 

geesteryk 

geestesgawe 

geestesiekte 

geestesvermoë 

geestewêreld 

geesverskyning 

geesverwant 

gefingeer, -de, o/ gefingeerd, -e 
gefoeter 

geforseer, -de, o/ 
geforseerd, -e 
gefundeer, -de, o/ 
gefundeerd, -e 
gegalvaniseer, -de, o/ 
gegalvaniseerd, -e 
gegewe, -ns 
gegiegel o/ gegiggel 
gegoed, -e 
gegoël of gegogel 
gegradueerde, -s 
gegrond, -e 
gehard, -e 
geharwar 

Gehasi ( van waar — ?) 
gehawen, -de o/ gehawend, -e 
geheel en al 
geheelonthouding 
geheelonthouer, -s 


99 


geheg, -te 
gehegthé'id 
geheim, -e 
geheimenis, -se 
geheimenisvol, -le 
Geheime Raad 
geheimpie 
geheimskrif 
gehekel, -de 

gehemelte o/ verhemelte, -s 
gehug, -te 
gehumeur, -de, o/ 
gehumeurd, -e 
gehuud, -ude 
geil; -er, -ste 
geïllustreer, -de, of 
geïllustreerd, -e 
geilsiekte 

geïnteresseer, -de, o/ 
geïnteresseerd, -e 
geiser, -s 

geïsoleer, -de, o/ geïsoleerd, -e 

geit, -e 

geitjie, -s 

gejaag, -de 

gejaagdheid 

gekartel, -de, o/ gekarteld, -e 

gekeper, -de, o/ gekeperd, -e 

gekerf, -de 

gekkegetal 

gekkehuis 

gekkerny 

geklee o/ gekleed, -ede 

gekleurde, -s 

geklik, -e 

geklots 

geknars 

gekners 

gekommitteerde, -s 
gekompliseer, -de, o/ 
gekompliseerd, -e 
gekompromitteer, -de, o/ 
gekompromitteerd, -e 


gekondenseer, -de, o/ 
gekondenseerd, -e 
gekonfyt, -e 
gekonsolideer, -de, o/ 
gekonsolideerd, -e 
gekras, -te 
gekrenk, -te 
gekrenktheid 
gekriebel o/ gekriewel 
gekruis, -te 
gekskeer, gekge- 
gekskeerdery 
gekuis, -te 
gekunstel, -de, o/ 
gekunsteld, -e 
gekwalifiseer, -de, o/ 
gekwalifiseerd, -e 
gelaag, -de 
gelaagdheid 
gelaatstrek 
gelang ( na — van ) 
gelas, het — 
gelastigde, -s 
gelatenheid 

gelatien o/ gelatine o/ jelatien 
o/ jelatine 
geld o/ gelde, ge- 
geldelik, -e 
geleding, -e o/ -s 
geleë 

geleed, -ede 
geleedpotig, -e 
geleëner o/ gelegener 
(te of ter — tyd) 
geleentheid, -hede 
geleentheidstuk 
geleer, -de, o/ geleerd, -e 
geleerde, -s 
geleerdheidsvertoon 
gelegener o/ geleëner 
( te of ter — tyd) 
gelei, -e o/ jellie, -s 
geleiagtig o/ jellieagtig, -e 


100 


geleide 

geleidelik, -e 

geleider o/ geleier, -s 

geleidingskoëffisiënt 

geleidster, -s 

geleier o/ geleider, -s 

geletter, -de, o/ geletterd, -e 

gelid, geledere 

gelief, -de 

geliefkoosde 

geliewe 

geligniet 

gelling o/ gallon, -s 
geloof, -owe 
gelooflik, -e 
geloofsaak 
geloofsbelydenis 
gelowige, -s 

gelsemidien o/ gelsemidine 
gelsemien o/ gelsemine 
gelseminien o/ gelseminine 
gelsemisien o/ gelsemisine 
gelukskoot 
gelukslag 
geluksoeker, -s 
geluksvoël 
gelukwens, -e 
gelukwens, gelukge- 
gelukwensing, -e o/ -s 
gelyk, -e 

gelykbetekenend, -e 
gelyke, -s 
gelykenis, -se 
gelykgeregtig, -de 
gelykgeregtigdheid 
gelyklik 

gelykluidend, -e 
gelykmaak, gelykge- 
gelykmatig, -e 
gelykop 

gelyksoortig, -e 
gelykstel, gelykge- 


gelykstroom 
gelykte 
gelykvloers, -e 
gemaak, -te 
gemaaktheid 
gemaal, -ale 

gemakhuisie o/ gemakshuisie 
gemaklik, -e 
gemakshalwe 

gem.akshuisie o/ gemakhuisie 
gemalin, -ne 
gemaniëreerd, -e 
gemaniëreerdheid 
gemasjineer, -de, o/ 
gemasjineerd, -e 
gemasker, -de, o/ 
gemaskerd, -e 
gematig, -de; -der, -ste 
gematigdheid 
gemeenplaas 
gemeenregtelik, -e 
gemeenskaplik, -e 
gemeenskapsentrum 
gemeentelik, -e 
gemelik, -e 
gemenebes, -te 
gemenebestelik, -e 
gemene reg 

gemeng, -de, o/ gemengd, -e 
gemeniteit, -e 
gemeubileer, -de, o/ 
gemeubileerd, -e 
gemiddeld, -e 
gemiddelde, -s 
geminasie 
gemmer 
gemoed, -ere 
gemoedelik, -e 
gemoedstemming 
gemoedstoestand 
gemoedstryd 
gemoeid (met iets — ) 


101 


gemsbok o/ gensbok 

genael 

genant, -e 

genealogie 

genealogies, -e 

genealoog, -oë 

geneë 

Geneefs, -e 
geneentheid 

geneer ( refleksief ), het — 
geneeskundige, -s 
geneesmiddel, -s 
geneig 
geneigdheid 

gener ( van nul en — waarde) 
generaal, -s 
generaal-majoor, 
generaal-majoors 
generaliseer, ge- 
generaliteit 
generasie, -s 
generator, -s 
generies, -e 

geneserien o/ geneserine 
geneserolien o/ geneseroline 
Genesis ( Bybelboek ) 
genesis (in samestellinge 
meestal genese) 
geneties, -e 

genetikus, -se o/ genetici 

Genêve 

geniaal, -iale 

genialiteit 

genie, -ieë 

genien o/ genine 

genieoffisier 

geniepsig, -e 

geniet, het — 

genine o/ genien 

genitief, -iewe 

genius ( my goeie — ) 

genoeë of genoege, -ns 


genoeg 

genoege o/ genoeë, -ns 
genoeglik, -e 
genootskaplik, -e 
genot, genietinge o/ 
genietings 

genote ( vir waarde — ) 
genotvol, -le 
genre, -s 

gensbok o/ gemsbok 
Gent 

Gentenaar, -aars o/ -are 

gentiaanviolet 

gentianose 

gentiseïen o/ gentiseïne 
gentisien o/ gentisine 
gentleman, gentlemen 
Gents, -e 
Genua 

Genuees, -uese 
genugtig ( my — ) 
geodesie 
geodeties, -e 

geoefen, -de, o/ geoefend, -e 
geoefendheid 
geofisika 
geognosie 
geograaf, -awe 
geografies, -e 
geoktrooieer, -de, o/ 
geoktrooieerd, -e 
geolie, -de 
geologie 
geologies, -e 
geoloog, -oë 
geometries 
geomorfologie 
geonomie 
geoorloof, -de 
georama 
georgette 

Georgia ( in die V.S.A.) 
Georgië ( in Rusland) 


102 


Georgiër, -s 
Georgies, -e 
geosentries 
. geostatika 
geotropie 
gepaard ( — met) 
gepantser, -de, o/ 
gepantserd, -e 
gepas, -te 

gepasteuriseer, -de, o/ 
gepasteuriseerd, -e 
gepastheid 
gepeins 

gepensioeneer, -de, o/ 
gepensioeneerd, -e 
gepeupel 

gepikeer, -de, o/ gepikeerd, -e 
geplaas, -te 
gepolariseer, -de, o/ 
gepolariseerd, -e 
gepons, -te 
geprikkel, -de, o/ 
geprikkeld, -e 
geprikkeldheid 
geprivilegieer, -de, o/ 
geprivilegieerd, -e 
geprononseer, -de, o/ 
geprononseerd, -e 
geprononseerdheid 
gerafel, -de, o/ gerafeld, -e 
geraiffineer, -de, o/ 
geraffineerd, -e 
geraffineerdheid 
gerand, -e 
geranielasetaat 
geraniensuur o/ geraninesuur 
geraniol 
geranium, -s/ 
geredelik, -e 
gereed hou 
gereël ( verl . dw.), -de 
gereeld ( b.nw .), -e 
gereeld (bw.) 


gereeldheid 
gereformeer, -de, o/ 
gereformeerd, -e 
Gereformeerd, -e 
gereg, -te 
gereg (regbank) 
geregsaal 
geregshof 
geregtelik, -e 
geregtig (daarop — ) 
geregtigheid (regverdigheid) 
geregtigdheid (reg op) 
gerei 
gerek, -te 
gerektheid 
gereserveer, -de, o/ 
gereserveerd, -e 
gerf, gerwe 
gerib, -de 
gerief, -iewe 
gerieflik, -e 
geriefshalwe 

geriffel, -de, o/ geriffeld, -e 
geringskat, geringge- 
geringskatting 
Germaan, -ane 
Germaans, -e 
Germanië 

germanien o/ germanine 
Germanis, -te 
Germanisme, -s 
Germanistiek 
germanium (element) 
germerien o/ germerine 
germien o/ germine 
germinasie 
germine o/ germien 
geroesemoes 
geroetineer, -de, o/ 
geroetineerd, -e 
geroetineerdheid 
gerontisme 
geroonsuur 


103 


gerub, -im o/ -s 

gerubyn, -e 

geruisloos, -ose 

gerus, -te; -ter, -ste 

gerusstel, gerusge- 

gerustheid 

gerys, -de 

gesaghebbend, -e 

gesamelik o/ gesamentlik, -e 

gesangboek o/ gesangeboek 

gesanik 

gesantskapsekretaris 

gesê o/ geseg (laat — ) 

geseën, -de o/ geseënd, -e 

geseg o/ gesê (laat — ) 

gesegde, -s 

geseglik, -e 

gesel, -s 

gesel, ge- 

gesel, -le 

gesellin, -ne 

gesels, het — 

geselskapsjuffrou 

geset, -te 

gesetheid 

gesien, -e 

gesigseinder 

gesigspunt, -e 

gesind 

gesindheid, -hede 
gesindte 
gesinshoof 
geskakeer, -de, o/ 
geskakeerd, -e 
geskakeerdheid 
geskape 
geskeidenheid 
geskeie (b.nw.) 
geskenk, -e 
geskied, het — 
geskiedenis 
geskiedkundige, -s 
geskiedskrywer, -s 


geskik, -te 
geskiktheid 

geskool, -de, o/ geskoold, -e 

geskore 

geskreeu 

geskub, -de 

geskut 

geslaag, -de 

geslaagdheid 

geslagboom, o/ geslagsboom 
geslagsorgaan 
geslagtelik, -e 

geslepe ; -ner o/ meer — , -nste 
o/ mees — 
geslepenheid 
geslote 
geslotenheid 
gesnerien o/ gesnerine 
gesog, -te 
gesogtheid 
gesond, -e 

gesond o/ gesonde verstand 
gesondheidsleer 
gesout 
gespanne 
gespannenheid 
gespe o/ gesper, -s 
gespe o/ gesper, ge- 
gespesifiseer, -de, o/ 
gespesifiseerd, -e 
gespier, -de, o/ gespierd, -e 
gespierdheid 

gespoor, -de, o/ gespoord, -e 
gespuis 
gestadig, -e 
gestadigheid 
gestalte, -s 
gestaltenis 
gestand ( — doen) 
gestasioneer, -de, o/ 
gestasioneerd, -e 
gestel o/ gesteld 
gesteldheid 


104 


gesternte 

gestewel, -de, o/ gesteweld, -e 

gestikuleer, ge- 

gestileer, -de, o/ gestileerd, -e 

gestreep, -te 

gesusters 

geswind, -e 

geswolle 

geswollenheid 

getalleleer 

getalsterkte 

getob 

getroos, het — 
getroud, -e 
getuie, -s 

getuie o/ getuig, het — 

getuienis 

getuieverhoor 

getuig o/ getuie, het — 

gety, -e 

getydeboek 

geursel, -s 

Geus, -e 

Geuselied 

geut, -e 

gevallene, -s 

gevangene, -s 

gevange neem 

gevangeneming 

gevangenis, -se 

gevangenisstraf 

gevangeniswese 

gevangenskap o/ gevangeskap 

gevanklik 

gevat, -te 

gevegslinie 

geveins, -de 

geveinsdheid 

geves, -te 

gevestig, -de 

gevier, -de, o/ gevierd, -e 
gevleg, -te 

gevleuel, -de, o/ gevleueld, -e 


gevoeglik, -e 
gevoel, -e o/ -ens 
gevoele ( opinie ), -ns 
gevoelentheid 
gevoelsin 
gevoelswaarde 
gevoelvol 
gevolglik 
gevolmagtigde, -e 
gevonnis, -te 
gevorderdheid 
gevrees, -de 
gevreet, -ete 
gewaad, -ade 
gewaag, -de 
gewaag, het — 
gewaagdheid 

gewaar o/ geware, het — 
gewaarword, gewaarge- 
gewaarwording, -e o/ -s 
gewag ( — maak ) 
gewapenderhand 
geware o/ gewaar, het — 
gewatteer, -de, o/ 
gewatteerd, -e 
geweb, -de 
geweef, -de 
geweer, -eers o/ -ere 
gewelddadig, -e 
geweldenaar 
gewelf, gewelwe 
gewelf, -de 
gewen, het — 
gewend (aan iets of 
iemand — ) 
gewens, -te 
gewenstheid 

gewente (die — maak die 
gewoonte ) 
gewer o/ geër, -s 
gewerskaf 
gewerwel, -de, o/ 
gewerweld, -e 


105 


gewes, -te 
gewese 

gewestelik, -e 
gewete, -ns 

geweteloos o/ gewetenloos, 
-ose 

gewetensaak o/ gewetesaak 

gewetensbeswaar 

gewetesaak o/ gewetensaak 

gewigseenheid 

gewiks, -te 

gewikstheid 

gewild, -e 

gewildheid 

gewin ( s.nw .) 

gewirwar 

gewis, -se 

gewislik 

gewonne ( — geé) 
gewoon, -one 
gewoond 
gewoondheid 
gewoontereg 
gewoonweg 
gewrig, -te 
gewrigsbeentjie 
gewrog, -te 
gewronge 
gewrongenheid 
gewyd, -e 
geyk, -te 

ghaap, -aaps o/ -ape 
ghantang, -s 
ghetto, -’s 
ghienie, -s 

ghitaar o/ kitaar, -aars o/ 
-are 

ghnarrabos 
ghnoe, -s 

ghoem o/ ghoema 
ghoen, -e o/ -s 
ghoera, -s 


ghoeroe, -s 
ghókum, -s 
gholf ( spel) 
ghong, -e o/ -s 
ghries ( s.nw .) 
ghrop, ge- 
ghropper, -s 
ghwano o/ guano 
ghwar, -re 
ghwarrieboom 
Gideonsbende 
gids, -e 

giegel o/ giggel, ge- 

gietyster 

gif ( geskerik ), -te 

gif ( vergif ), -te o/ giwwe 

giggel o/ giegel, ge- 

gilde, -s 

gimnas, -te 

gimnasiaal, -iale 

gimnasias, -te 

gimnasium, -s o/ gimnasia 

gimnastiek 

gimnasties, -e 

ginds 

ginekoloog, -oë 

ginnegaap o/ ginnegap, ge- 

gips 

giraf, -fe o/ -s 
girandool 
giroskoop, -ope 
gisteraand 
gistingsproses 
git, -te 

gitogenien o/ gitogenine 
gitoksien o/ gitoksine 
gitoksigenoon 
gitonien o/ gitonine 
gits! o/ gats! 
gitswart 

glaasdeur o/ glasdeur 
glaaskas o/ glasekas 


106 


glaasogie ( voëltjie ) 
glaasoog o/ glasoog 
glad, -de; -der, -ste 
glad en al o/ glattendal 
gladiator, -e o/ -s 
gladiolus, -se o/ gladioli 
glad nie 
glansryk, -e 
glas, -e 
glasblaser 

glasdeur o/ glaasdeur 
glasekas o/ glaaskas 
glaserig, -e 
glasfabriek 
glashelder 

glasoog o/ glaasoog 
glasuur, -ure 
glasuur, ge- 
glasuursel 

glattendal o/ glad en al 

Glaubersout 

gletser, -s 

gleuf, -euwe 

gliadien o/ gliadine 

glibberig, -e 

glifogeen 

glifografie 

glikogeen 

glikolise 

glikosurie 

glimlag, -ge 

glimlag, ge- 

glinster, ge- 

glioksaal 

glioksiem 

glipperig, -e 

glips, -e 

gliserien o/ gliserine 

gliserol 

glo (bw.) 

glo, ge- 

globaal, -ale 


globien o/ globine 
globulefis, -e 
globulien o/ globuline 
globulolise 
globulose 
glooiing, -e 
gloor (gloed) 
gloor, ge- 
glorieryk, -e 
glorieus, -e 
glorievol, -le 
glos, -se 

glossarium, -s o/ glossaria 
glossitis 

glousentrien o/ glousentrine 

glousidien o/ glousidine 

glousien o/ glousine 

glukosaan 

glukose 

glukosoon 

gluten 

glutien o/ glutine 
glutineus, -e 
glutol 

giy. ge- 

glyerig, -e 
g’n o/ geen 
gneis 

gnomies, -e 
gnomon, -s 
gnoom, -ome 
gnosis 
gnostiek 
gnosties, -e 
gnostisisme 
gó (sy — is uit) 
gobelin, -s 
God 
god, -e 
goddank 

Goddelik, -e (’n — mstelling) 
goddelik (dit was — ), -e 
goddeloos, -ose 


107 


goddelose, -s 
godedom 
godgeklaag 
godgeleerde 
godgewyd, -e 
Godheid ( die — ) 
godheid, -hede 
godin, -ne 

godloënaar o/ godlogenaar, -s 
Godloos, -ose 

Gods ( in — naam; om — wïï) 

godsgruwelik 

godsonmoontlik 

Godsryk 

godsvrug 

God sy dank 

godverlate 

godvresendheid 

godvrugtig, -e 

goed, -ere 

goed, goeie; beter, beste 

goeddunke 

goeder ( te — troïï) 

goederehandel 

goederetrein 

goedertiere 

goedertierenheid 

goedgeefs, -e 

goedjies 

goedkeur, goedge- 

goedkoop 

goed opgevoed 

goedpraat, goedge- 

goedskiks 

goedsmoeds 

goedvinde 

goeie ( — weet!) 

goeiemiddag of goeimiddag! 

goeienaand o/ goeinaand! 

goeienag o/ goeinag! 

goeiendag ! 

goeie trou 

Goeie Vrydag 


goeimiddag o/ goeiemiddag 
goeinaand o/ goeienaand 
goeinag o/ goeienag 
goël o/ gogel, ge- 
goëlaar o/ gogelaar, -s 
goëlery o/ gogelary 
Goeree 
Goerees, -ese 
goeters 
goetertjies 
goewerment 
goewermentsgebou 
goewernante, -s 
goewerneur, -s 
goewerneur-generaal, 
goewerneurs-generaal 
gogel o/ goël, ge- 
gogelaar o/ goëlaar, -s 
gogelary o/ goëlery 
gogga, -s 
goggatjie 

goiensak o/ goiingsak 

golf, ge- 

Golfstroom 

Golgota 

Goliat 

golwend, -e 

gomlastiek 

gondel, -s 

gondelier, -e o/ -s 

goniometer 

goniometrie 

gonna (o — /) 

gonorree 

gooi, ge- 

goor; -der, -ste 

goormaag 

Goot, Gote 

gops, -e 

gora, -’s, of gorê, -s, o/ 
gorra, -s 

gora’tjie o/ gorêtjie o/ 
gorratjie, -s 


108 


gord o/ gort, -e 
gord, ge- 
gordel, -s 
Gordiaans, -e 
gordyn, -e 

gorê, -s, o/ gora, -’s, o/ 
gorra, -s 

gorêtjie o/ gora’tjie o/ 
gorratjie, -s 
gorilla, -s 
gorletbeker 

gorra, -s, o/ gora, -’s, o/ 
gorê, -s 

gorratjie o/ gora’tjie o/ 
gorêtjie, -s 
gorrel, -s 
gorrel, ge- 
gort 

gort o/ gord, -e 

gossipetien o/ gossipetine 

Gotiek 

Goties, -e 

gotta! 

Gouda 

goudhoudend, -e 
goudief 
Goudini 
Goudse 
goue ( b.nw .) 
gou-gou 
gouigheid 
Gouritsrivier 
gousblom 
graad, -ade 
graaf o/ grawe, ge- 
graaf, -awe 
Graaff-Reinet 
graaflik, -e 
graag 
Graalsage 
graat, -ate 
graatjiemeerkat o/ 
graatjiemierkat 


grabbel, ge- 
Grabouw 
gradedag 
gradiënt, -e 
gradueel, -uele 
gradueer, ge- 

graf, -te 
grafiek, -e 
grafies, -e 
grafiet 
grafotipie 
grafwaarts 

grag, -te 
gram, -me 
gramadoelas 
gramatoomgewig 
gramien o/ gramine 
gramkalorie 
grammaties, -e 
grammatika, -s 
grammatikaal, -ale 
grammatikus, -se o/ 

grammatici 
grammofoon, -one 
gramradio 
granaat, ' ate 

granadilla o/ grenadella, -s 

grandiflorien o/ grandiflorine 

grandioos, -iose 

graniet 

granulasie 

granuleus, -e 

granuliet 

Grasie, -ieë 

grasie 

grasieus, -e; -er, -ste 
grassaad o/ graasaat 

gratifikasie 
gratis ( b.nw . en bw.) 
graveer, ge- 
graveerder, -s 
graveur, -s 


109 


gravimetries, -e 
gravin, -ne 
gravitasie 
gravure, -s 
grawe o/ graaf, ge- 
graweel 
Greenwichtyd 
Gregoriaans, -e 
grein, -e 
greineer, ge- 
greinhout 
greintjie 

Grekis o/ Gresis, -te 
Grekisme o/ Gresisme, -s 
grenadella o/ granadilla, -s 
grenadier, -s 

grenseloos o/ grensloos, -ose 

grensskeiding 

Gresis o/ Grekis, -te 

Gresisme o/ Grekisme, -s 

grief, -iewe 

grief, ge- 

Griek, -e 

Griekeland 

Grieks, -e 

Griekwa, -s 

Griekwaland 

Griekwastad 

grieselig, -e 

grieseltjie o/ krieseltjie, -s 

griewend, -e 

grif ( bw .) 

griffel, -s 

griffie, -s 

griffier, -s 

griffioen o/ griffoen, -e 

grifweg 

grillerig, -e 

grillig, -e 

grimas, -se 

grimeer, ge- 

grimeur, -s 


grimlag, ge- 
grimmigheid 
grinnik, ge- 
grint 

groef, -oewe 

groendruiwe ( druifsoort ) 

groen druiwe ( onryp druiwé) 

Groenland 

Groenlander, -s 

Groenlands, -e 

groente, -s 

groente-eter, -s 

groentemark 

groentjie, -s 

groenvoer 

groepeer, ge- 

groepsgewys o/ groepsgewyse 
groetnis 

grof, growwe; growwer, 
grofste 

grofbrood o/ growwebrood 
grofsmid o/ grofsmit 
grok, -ke 

gronde (fe — gaan) 

grondeloos, -ose 

grondlêer o/ grondlegger, -s 

grondlegging 

grondves, ge- 

grondwetlik, -e 

groos ( — op) 

grootboek 

Groot-Brittanje 

grootderm 

groothandelprys 

grootheidswaansin 

grootjie, -s 

grootliks 

grootmaak, grootge- 
Groot-Marico 
grootmens 
grootmoeder 

grootmogol 


110 


grootouers 

grootpad 

grootpraat, grootge- 

Grootrivier 

groots, -e; -er, -ste 

grootsheid 

grootskeeps 

grootsteeds 

grootte, -s 

grootvader 

grootvee 

grootvisier, -e o/ -s 

grootwild 

grootwoord 

grootword, grootge- 

gros 

groslys 

grot, -te 

grotendeels 

groterig, -e 

grotesk, -e 

groutjie 

grouvomitief 

growwebrood o/ grofbrood 
growwerig, -e 
gru, ge- 

gruiselemente (in — ) 

grusaam, -ame 

gruwelik, -e 

gryns, -e 

grynslag, ge- 

grysaard, -s 

grysbok 

gryserig, -e 

grysheid 

p’tjie, -s 

guajakol 

guajakoonsuur 

guajasoleen 

guanidien o/ guanidine 

guanielsuur 
guanien o/ guanine 
guano o/ ghwano 


guanosien o/ g^anosine 

Guatemala 

guerrilla, -s 

Guiana 

guillotine, -s 

guillotineer, ge- 

Guinea o/ Guinee 

Guinees, -ese 

guirlande, -s 

gul, gul o/ -le; -ler, -ste 

gulde ( b.nw .) 

gulden, -s 

guloonsuur 

gulose 

gulsbek 

gulweg 

gummi, -’s 

guns, -te 

gunsteling, -e 

gunter ( daar — ) 

gurjuneen 

gus 

gusooi 

guts, ge- 

gutturaal, -ale 

guur, guur o/ gure; -der, -ste 
guvakolien o/ guvakoline 
guvasien o/ guvasine 
gyselaar, -aars o/ -are 
gyseling 

H 

h, -’s 

Haag ( Den — ) 

Haags, -e 
haai! 
haai, -e 

haaihoei o/ hoeihaai 
haaivlakte (op die — ) 
haak, hake 
haak, ge- 
haak-en-steekbos 


111 


haakkruis o/ hakekruis 

haakplek 

haaks 

haakspeld 

haal ( gaan — dit), ge- 

haar-af 

haaragter 

haarborsel o/ hareborsel 
haard, -e 

haarkam o/ harekam 

haarkant 

haarkapper 

haarknipper o/ hareknipper 

haarlaat, ge- 

haarlemmerolie 

haarnaald 

haarnaasagter 

haar om 

haar-op-ag o/ haar-op-agt 
haarsek ! 

haarsnyer o/ haresnyer 

haarvoor 

haatdraend, -e 

haatlik, -e 

habitus 

Hades 

hadjie, -s 

hael ( s.nw .) 

hael ( dit sneeu en — ), ge- 

haelbui 

haelgeweer 

Haenertsburg 

hafnium ( element ) 

Hagenaar, -aars o/ -are 

hagiograaf, -awe 

hagiografie 

haglik, -e 

Haifa 

haikóna o/ aikóna 

Haïti 

hak, -ke 

hake-en-krukke o/ hakke-en- 
krukke o/ hake-krukke o/ 


hakke-krukke 
hakekruis o/ haakkruis 
haker, -s 
hakerig, -e 
hakie, -s 

hakke-krukke o/ hake-krukke 
o/ hake-en-krukke o/ 
hakke-en-krukke 
hakkel, ge- 

hakkelaar, -aars o/ -are 

hakkelry 

hakskeen 

halasoon 

half, halwe 

halfaam o/ alfaam 

halfaap 

halfag o/ halfagt 

halfbakke 

halfeen 

half en half 

halfgod 

halfkoord, -e, o/ albakoor, 
-ore 

halfkroon 

halfmaan o/ halwemaan 

halfmaantjie 

halfnaatjie, -s 

halfnege 

halfpad ( bw .) 

halfrond ( s.nw .) 

halfslyt 

halfsool o/ halwesool 
halfsteenmuur 
halfte o/ helfte 
halftien 
halfuur 
halfvokaal 
halfwas, -se 
halide o/ halied 
halleluja, -s 
hallo, -’s 
hallusinasie, -s 
halm, -e o/ -s 
halmpie, -s 


112 


halochromie 

halochroom, -ome 

halogeen, -ene 

halogeneer, ge- 

halogenide o/ halogenied 

halsoorkop 

halssnoer 

halsstarrig, -e 

halt! 

halte, -s 

halveer, ge- 

halwemaan o/ halfmaan 
halwerweë 

halwesool o/ halfsool 
hamel, -s 
hamer, -s 
hamerkop 

hanadamien o/ hanadamine 
handdadig o/ aandadig, -e 
handdoek 
handearbeid 

hande en vier voete o/ 
hande-viervoet 
handelaar, -s 
handelsbetrekking 
handelskool 
handelwyse 
hande-viervoet o/ 
hande en vier voete 
handewerk o/ handwerk 
handgemaak, -te 
handhaaf, ge- 
hand in die sy 
handjievol, handjiesvol 
handleiding, -e o/ -s 
hand om die nek 
handskoen 
handskrifdeskundige 
handtastelik, -e 
handtekening 
hand-uit 
handves, -te 
handvol, handevol 


handwerk o/ handewerk 

handwerksman 

hanebalk 

hanepoot ( druifsoort ) 

hanerig, -e 

hanetreetjie 

hangar, -s 

Hangklip 

Hanglip 

Hannibal 

Hannover ( Duitsland ) 
hanou ! o/ honou ! 

Hanover ( Kaapland ) 

hans ( — grootmaak ) 

Hansestad 

hanskalf 

hanslam 

hanswors 

hanteer, ge- 

hapering, -e o/ -s 

haperinkie 

hara-kiri 

hardebolkeil 

hardepad ( — kry) 

hardkoppig, -e 

hardleers, -e 

hardloop, ge- 

hardop ( luid ) 

hareborsel o/ haarborsel 

harekam o/ haarkam 

hareknipper o/ haarknipper 

harem, -s 

harerig o/ harig, -e 
haresnyer o/ haarsnyer 
haring, -s 
harlaboerla 
harlekinade, -s 
harlekyn, -e 
harmaan 

harmalien o/ harmaline 
harmalol 
harmansdrup 
harmien o/ harmine 


113 


harmol 

harmonie, -ieë 
harmonieer, ge- 
harmonies, -e 
harmonieus, -e 
harmonika, -s 
harmoniseer, ge- 
harmonium, -s 
harnas, -se 

harpenaar, -aars o/ -are 
harpenis o/ harpis, -te 
harpoen, -e 

harpoen o/ harpoeneer, ge- 
harpuis o/ arpuis 
harpy, -e 
harsings 

harsingskudding o/ 
hersenskudding 
harsingvliesontsteking 
harsinkies 

harslag (deel van ingewande), 
-te 

harspan, -ne 

hartaar 

hartbees 

hartbeeshuis 

Hartbeespoort 

harte-aas o/ hartenaas 

harteboer o/ hartenboer 

hartenaas o/ harte-aas 

hartens (by kaartspel ) 

hartewens 

hartkloppings 

hartlik, -e 

hartsgeheim 

hartslag (slag van die hart), 
-ae 

hartstog, -te 
hartstogtelik, -e 
harwar 
hasjisj 

haslerien o/ haslerine 

haut-relief 


havanasigaar 

Hawaiï 

Hawaiïes, -e 

hawe (besitting) 

hawe (landingspïek), -ns o/ -s 

hawearbeider 

haweloos, -ose 

hawerklap (om die — ) 

hawik, -e 

hê, het, had, het gehad 
hebbelikheid 

Hebraïkus, -se o/ Hebraïci 

Hebraïsme, -s 

Hebreër, -s 

Hebreeus, -e 

hebsug 

hebsugtig, -e 

hede 

hede! o/ hene! o/ hete! 
hedendaags, -e 
hederien o/ hederine 
hediotien o/ hediotine 
hedonaal 

heel (gans, geheel), hele 

heel (nie stukkend nie) 

heel agter 

heelagter (s.nw.), -s 

heelal 

heeldag 

heel eerste 

heel goed 

heelhuids 

heelmaak, heelge- 

heel moontlik 

heelparty 

heeltemal 

heel waarskynlik 

heelwat 

heen en weer 

heen-en-weertjie 

heengaan, heenge- 

Heer o/ Here 

heer, here 


114 


heerleër 

heerskaar o/ heerskare 

heerskappy 

heerssug 

hees; heser, heesste 
heet, hete; heter, heetste 
heet, ge- 

hef, -te o/ hewwe 

heg, -te 
hegemonie 
hegpleister 
hegtenis 
hegtheid 
hei o/ heide 
heiblommetjie o/ 

heideblommetjie 
heiden, -e o/ -s 
heidin, -ne 
Heiland 
heiligskennis 
heilloos, -ose 
Heilsleër 
Heilsoldaat 
heilstaat 
heilwens 
heimlik, -e 
heimwee 

heinde ( van — en ver ) 

heining, -s 

heininkie, -s 

hekatombe, -s 

hekel, ge- 

hekeldig, -te 

hekkiespringer 

heksaan 

heksaandioon 

heksaëder, -s 

heksagoon, -one 

heksaheksoon 

heksameter, -■ 

heksanol 

heksanoon 

hekseen 


heksitol 
heksogeen 
heksose 
hektaar, -are 
hektogram, -me 
helder; -der, -ste 
helder oordag 
heldersiendheid 
helder wakker 
heldeverering 
heldhaftig, -e 
heldin, -ne 
helfte o/ halfte, -s 
Helgoland 

heliantien o/ heliantine 
helikopter, -s 

helikorubien o/ helikorubine 

heliochromie 

heliograaf, -awe 

heliografeer, ge- 

heliosentries, -e 

helioskoop, -ope 

helioterapie 

heliotipie 

heliotridaan 

heliotrideen 

heliotroop 

helium ( element ) 

hellebaard, -e 

hellebaardier, -s 

Helleen, -ene 

Helleens, -e 

Hellenis, -te 

Hellenisme 

hellevaart 

helleveeg, -eë 

hellingsvlak 

helm, -e o/ -s 

helmet, -s 

Helpmekaarbeweging 
helmintosporien o/ 
helmintosporine 
hematien o/ hematine 


115 


hematiet 
hematogeen 
hemdegoed 
hemeling, -e 
hemelliteen 
hemellitenol 
hemelsblou 
hemelsbreed 
hemelsnaam (in — ) 
hemelswil (om — ) 
Hemelvaartsdag 
hemiafilleen 
hemimellietsuur 
hemipiensuur o/ 
hemipinesuur 
hemisfeer, -ere 
hemisparteïleen 
hemofilie 

hemoglobien o/ hemoglobine 

hemorroïde o/ hemorroïed 

hemp, hemde 

hempsknoop 

hendekaan 

hendeseen 

hendiadis, -se 

hendikep ( s.nw .) 

hendikep, ge- 

hendsop o/ hensop, ge- 

hendsopper o/ hensopper, -s 

hene! o/ hede! o/ hete! 

Henegoue 

heneikosaan 

hengel, ge- 

hennep 

hensop o/ hendsop, ge- 

hensopper o/ hendsopper, -s 

hentriakontaan 

heparien o/ heparine 

heptakontaan 

heptakosaan 

heptaan 

heptanol 

heptanoon 


hepteen 

heptitol 

heptyn 

Herakles o/ Heroules 
heraldiek 
heraldies, -e 

heraldikus, -se o/ heraldici 

herberg, -e 

herberg, ge- 

herbivoor, -ore 

Hercules o/ Herakles 

herdenk, het — o/ herdag 

herdenking 

herderin, -ne 

herderslied 

herdruk, het — 

Here o/ Heer 
hereditêr, -e 
hereksamen 
hereksamineer, het — 
herenig, het — 
herereg, -te 
Herero, -’s 
herfs, -te 
herfsnagewening 
herfsson 
herhaaldelik 
herinner, het — 
herinnering, -e o/ -s 
herinneringsbeeld 
herken, het — 
herkenningsteken 
herkies, het — 
herkou, ge- 
herkulies, -e 

herleef o/ herlewe, het — 
herlei, het — 
herleibaar, -are 
herlewe o/ herleef, het — 
herlewing, -e o/ -s 
hermafrodiet, -e 
hermafrodities, -e 
hermaf roditisme 


116 


hermelyn 
hermeneutiek 
hermeties, -e 
hermiet, -e 

hermitage ( kluisenaarshut ) 
hermitage o/ hermityk 
( druifsoort ) 
herneutermes o/ 
hernuitermes o/ 
hernutermes 

herniarien o/ herniarine 
hernieu o/ hernuwe, het — 
hernieu, -de o/ hernieud, -e 
hernieubaar, -are 
hernuitermes o/ herneutermes 
o/ hernutermes 
hernuwe o/ hernieu, het — 
hernuwing 

Herodotos o/ Herodotus 
heroïek ( s.nw .) 
heroïek, -e 
heroïen o/ heroïne 
heroïes, -e 
heroïne o/ heroïen 
heroïsme 
heropen, het — 
heros, -se o/ heroë 
herout, -e 
herower, het — 
herowering, -e o/ -s 
herrie 

Herrnhutter, -s 
herroep, het — 
herrysenis 
hersenskim, -me 
hersenskudding o/ 
harsingskudding 
hersien, het — 
hersien, -e 

hersinien o/ hersinine 
herskape 

herskep, het — o/ herskape 
herstel, het — 


herstellingsoord 
herstem, het — 
herstempel, het — 
hert, -e 

hertoëlik o/ hertogelik, -e 
hertog, -oë 

hertogelik o/ hertoëlik, -e 

hertogin, -ne 

hertrou, het — 

hertrouing 

Hertzogisme 

herverseker, het — 

hervorm, het — 

hervorming, -e o/ -s 

Hervormingsdag 

herwaarts 

herwin, het — 

herwonne 

heryk, het — 

Hes, -se 
heserig, -e 
Hesperide 

hesperidien o/ hesperidine 
Hesperië 

hesperitien o/ hesperitine 
Hesse ( landstreek ) 

Hessies, -e 

hete! o/ hede! o/ hene! 
heterargie 

heter daad ( op betrap) 

heterochroom, -ome 
heterodoks, -e 
heterodoksie 
heterogeen, -ene 
heterogenese 
heteroniem, -e 
heteronoom, -ome 
heteroouksien o/ 
heteroouksine 
heteropatie 
heteropaties, -e 
heterosiklies 


117 


heteroxantien o/ 
heteroxantine 
hetsy 

hettetê o/ hittete 
heugenis 
heuglik, -e 
heuning 
heuninggraat 
heuningkoek 
heuristiek 
heuristies, -e 
heus, -e; -er, -ste 
hewel, -s 
hiaat, hiate 
hialiet, -e 
hiasint, -e 
hibiskus, -se 
hibridies, -e 
hidalgo, -’s 
hidra, -s 
hidraat, -ate 
hidrasoon 
hidrastol 
hidride of hidried 
hidrodinamika 
hidrofobie 
hidrografie 

hidrokside of hidroksied 

hidrolise 

hidrometer 

hidropsie 

hidrostaties 

hidrostatika 

hidroterapie 

hidroulies, -e 

hidroulika 

hiëna, -s 

hiep! 

hiërargie 

hiërargies, -e 

hiëraties, -e 

hierdie 

hierheen 

hier julle! 


hierjy (s. nw.) 
hier jy ! 

hierlanges of hierlangs 

hiermee 

hierna 

hiernamaals 

hiernatoe 

hiëroglief, -iewe 

hiëroglifies, -e 

hieromtrent 

hieroor 

hierop 

hier rond 

hierso 

hierteen 

hierteenoor 

hiertoe 

hieruit 

hiervan 

hiervandaan 

hiervoor 

hiet, ge- 

higiëne 

higiënies, -e 

higrien o/ higrine 

higroskopies, -e 

hilariteit 

himne, -s 

hinder, ge- 

hinderlaag 

hinderlik, -e 

Hindoe, -s 

Hindoeïsme 

Hindoes ( b . nw.), -e 

Hindoestan 

Hindoestani 

hings, -te 

hingsel, -s 

hiossien o/ hiossine 

hiper-Afrikaans 

hiperbeleef 

hiperbeskaaf 

hiperbolies, -e 


118 


hiperbool, -ole 

hiperkritíes 

hipermodern 

hipertrofie 

hipnoon 

hipnose 

hipnotiseer, ge- 
hipnotiseur, -s 
hipnotisme 
hipochondrie 
hipochondris, -te 
hipofosfiet, -e 
hipokonders o/ ipekonders 
hipokriet, -e 
hipokrities 
hiponitriet, -e 
hipoteek, -eke 
hipotekêr, -e 
hipotenusa, -s 
hipotese, -s 
hipoteties, -e 

hipoxantien o/ hipoxantine 
hippodroom, -ome 
hippopotamus, -se o/ 
hippopotami 
hipsochroom 
hisop 

histamien o/ histamine 

histerie 

histeries, -e 

histidien o/ histidine 

histologie 

histoon 

historie, -ieë o/ -ies 
histories, -e 

historikus, -se o/ historici 

hitsig, -e 

hittete o/ hettetê 

hittig, -e 

Hlobane 

ho! 

hobbelrig, -e 
hobo, -’s 


hodograaf, -awe 
hodorien o/ hodorine 
hoedespeld o/ hoedspeld 
hoedewinkel 

hoedspeld o/ hoedespeld 
hoef, hoewe 
hoefsmid o/ hoefsmit 
hoefyster 
hoegenaamd 
hoegrootheid 
hoeihaai o/ haaihoei 
hoeka o/ toeka 
hoekom 

Hoë Kommissaris 
hoe lank 
hoender, -s 
hoep-hoep 
hoëpriester 

hoera, -’s, o/ hoerê, -s 

hoera ! o/ hoerê ! 

hoereerder, -s 

hoerery, -e 

Hoërhand 

Hoërhuis 

hoerhuis 

hoër meisieskool 

hoër op 

hoër seunskool 

hoër skool o/ hoërskool 

hoërskoolleerling 

hoes, -te 

hoeserig o/ hoesterig, -e 

hoeveel 

Hoëveld 

hoëveld 

hoewel 

hof, howe 

Hoffmannsdruppels 

hoflik, -e 

hokaai ! o/ hookhaai ! 
hokkie (soort spel) 
hokus-pokus 
hol, -e 


119 


holarrien o/ holarrine 
holarrimien o/ holarrimine 
holderdebolder o/ 
holderstebolder 
holheid 
holisme 
Hollands, -e 
holligheid 
holmium ( element ) 
holoëder, -s 
holograaf, -awe 
holografis, -te 
holoog 
holrug 

homarien o/ homarine 

homeopatie o/ homopatie 

homeopaties o/ homopaties, -e 

Homeries, -e 

Homeros o/ Homerus 

homileet, -ete 

homiletiek 

homileties, -e 

homofoon, -one 

homoftaalsuur 

homogaam, -ame 

homogamie 

homogeen, -ene 

homogeniteit 

homologeer, ge- 

homoloog, -oë 

homoniem, -e 

homonimie 

homonimiteit 

homopatie o/ homeopatie 

homopaties o/ homeopaties, -e 

homopolêr, -e 

homoreteen 

homoseksualiteit 

homoseksueel 

honderdjarig, -e 

honderdogig, -e 

honderdvoudig, -e 

hondesiekte 


hondsdolheid 

Hongaar, -are 

Hongaars, -e 

Hongarye 

hongersnood 

honneurs 

honneurseksamen 

honorarium, -s o/ honoraria 

honoreer, ge- 

honorêr, -e 

honou ! o/ hanou ! 

hoofbrekens 

hoofdelik, -e 

hoofkaas 

hoofrekene 

hoog, hoë; hoër, hoogste 
hoogag, hoogge- 
Hoogduits 
hoogedele 
hoogeerwaarde 
hooggeag, -te 
hooggeëer, -de, o/ 
hooggeëerd, -e 
hooggeleerd, -e 
hooggeplaas, -te 
hooggeregshof 
Hooghollands 
hoogland 
hoogleraar 
hoogoond 
hoogreliëf 
hoogskat, hoogge- 
hoogs onaangenaam 
hoogs waarskynlik 
hoogty ( — vier ) 
hoogverraad 
hoogvlakte 

hoogwaardigheidsbekleder o/ 
hoogWaardigheidsbekleër 
hoogwater 

hooimied o/ hooimiet 
hook! 

hookhaai ! o/ hokaai ! 


120 


hoornblende o/ horingblende 
hopeloos, -ose; -oser, -oosste 
Horatius 

hordeïen o/ hordeïne 
hordenien o/ hordenine 
hordorien o/ hordorine 
horing, -s 

horingblende o/ hoornblende 

horingsmanooi 

horinkie, -s 

horison, -ne o/ -te 

horisontaal, -ale 

horlosie o/ oorlosie, -s 

hormoon, -one 

horoskoop, -ope 

horrelpyp 

horries 

horssweep 

hortensia, -s 

hortjie, -s 

hosanna, -s 

hospitaal, -ale 

hospitaliteit 

hospiteer, ge- 

hostel, -s 

hostie, -s 

hotagter 

hotel, -le o/ -s 

hotnaasagter 

hotnaasvoor 

Hotnot, -s, o/ Hottentot, -s 
o/ -te 

hotnotsgot o/ 

hottentotsgot, -te 
hotnotsriel o/ 
hottentotsriel, -e 
hot om 
hotom (pap) 

Hotomskloof 
hot-op-ag o/ hot-op-agt 
Hottentot, -s o/ -te, o/ 
Hotnot, -s 

hottentotsgot o/ hotnotsgot, 
-te 


Hottentots, -e 
Hottentots-Holland 
hottentotsriel o/ 
hotnotsriel, -e 
hotvoor 

houbaar o/ houdbaar, -are 

hou-jou-bek-wet 

houterig, -e 

houtskool 

houtsnee, -eë 

houtsneekuns 

houtsnykuns 

houtsnywerk 

houvas (’n — hê ) 

houweel, -ele 

houwitser, -s 

hovaardig, -e 

hovaardy 

howeling, -e 

howenier, -s 

h’tjie, -s 

hu, ge- 

hubaar, -are 

Hugenoot, -ote 

huiduitslag 

huigelary 

huilerig, -e 

huishou, huisge- 

huishoudelik, -e 

huishoudkunde 

huishoudster, -s 

huishoue, -ns 

huislik, -e 

huitjie en muitjie o/ 
hutjie en mutjie 
huiwerig, -e 

hul o/ hulle (pers. en bes. 
vnw.) 

hulpeloos, -ose 
hulpmiddel, -e o/ -s 
hulpvaardig, -e 
I huls, -e 


121 


humaan, -ane 
humaniora 
Humanis, -te 
humanis, -te 
Humanisme 
humanisme 
humaniteit 
humanitêr, -e 
humeur, -e 
humeurig, -e 
humiditeit 
humien o/ humine 
humifisering 
humine of humien 
humor 
humoris, -te 
humoristies, -e 
humus 
Hun, -ne 

hunebed o/ hunnebed, -de 
hups, -e; -er, -ste 
husaar, -are 
husse ( dis — ) 
hut, -te 

hutjie en mutjie o/ 
huitjie en muitjie 
hutspot 
huwelik, -e 
huweliksbootjie 
hyg, ge- 
hys, ge- 
hyser, -s 

I 

i, -’s 

iatrochemie 
iatrol 
Iberië 
Iberiër, -s 
Iberies, -e 
ibis, -se 

ibogaïen o/ ibogaïne 


ibogien o/ ibogine 
idaïen o/ idaïne 
ideaal, -eale 
idealis, -te 

idealiseer, geïdealiseer 

idealisme 

idealisties, -e 

idee, -eë o/ -ees 

ideëassosiasie 

ideëel, -eële 

ideetjie, -s 

ideëwêreld 

identiek, -e 

identies, -e 

identifikasie, -s 

identifiseer, geïdentifiseer 

identiteit 

ideologie 

ideomotories 

idille, -s 

idillies, -e 

idioëlektries 

idiomaties, -e 

idioom, -iome 

idioot, -iote 

idiopaties, -e 

idiosinkrasie, -ieë 

idioterig, -e 

idiotikon, -s o/ idiotika 

idiotisme, -s 

iditol 

idolaat, -ate 

idolatrie 

idool, -ole 

idoonsuur 

idose 

ieder 

iedereen 

iegelik 

iemand 

iep, -e 

Ier, -e 

Ierland 


122 


Iers, -e 

iesegrimmig, -e 
iet ( as niet kom tot — ) 
ietermago of ietermagó, -’s, 
o/ ietermagog, -ge of -s 
iewers 

igamide o/ igamied 

iganiel 

igeliet 

igneumon, -s 
ignologie 

ignoreer, geïgnoreer 

igtiografie 

igtiol 

igtioliet, -e 
igtiologie 

igtiosourus, -se o/ 
igtiosouri 
iguana, -s 

iguanodon, -s o/ -te 
Ikabod ( dan is dit — ) 
ikon, -e 
ikonoklas, -te 
ikosaëder, -s 
ikositetraëder, -s 
Iliade o/ Ilias 
ileks, -e 

ilisien o/ ilisine 
illegaal, -ale 
illegaliteit 
illegitiem, -e 
illegitimiteit 
illiberaal, -ale 
illisiet, -e 
illuminasie 

illumineer, geïllumineer 
illusie, -s 
illustrasie, -s 
illuster, -e 

illustreer, geïllustreer 
imaginêr, -e 
imago, -’s 
imam, -s 


imbesiel, -e 

imbesiliteit 

imidasoloon 

imidasool 

imitasie, -s 

immanensie 

immanent, -e 

immaterieel, -iële 

immaturiteit 

immens, -e 

immensiteit 

immergroen 

immermeer 

immersie 

immigrant, -e 

immigrasie 

immigreer, geïmmigreer 

imminent, -e 

immobiel, -e 

immoleer, geïmmoleer 

immoralis, -te 

immoraliteit 

immoreel, -ele 

immortelle, -s 

immuniseer, geïmmuniseer 

immuniteit 

immuun, -une 

impassabel, -e 

impassibiliteit 

impedansie 

impedieer, geïmpedieer 
impediment, -e 
impenetrabel, -e 
imperatief, -iewe 
imperator, -s 

imperatorien o/ imperatorine 
imperatories, -e 
imperatorine o/ imperatorien 
imperfek, -te 
imperfeksie, -s 
imperfektum, -s o/ 
imperfékta 
imperiaal, -iale 


123 


imperialien o/ imperialine 
imperialis, -te 
imperialisme 
imperialisties, -e 
imperium, -s 
impertinensie, -s 
impertinent, -e 
impiëteit 
implikasie, -s 
impliseer, geïmpliseer 
implisiet 
imponderabel, -e 
imponderabilia 
imponeer, geïmponeer 
impopulariteit o/ 
onpopulariteit 
impopulêr o/ onpopulêr, -e 
import 
importasie 

importeer, geïmporteer 
importeur, -s 
importuniteit 
importuun, -une 
imposant, -e 
impotensie 
impotent, -e 
impregnasie 

impregneer, geïmpregneer 
imprekasie, -s 
impresario, -’s 
impressie, -s 
impressief, -iewe 
impressionabel, -e 
impressionis, -te 
impressionisme 
impressionisties, -e 
imprimatur, -s 

improduktief o/ onproduktief 
improduktiwiteit o/ 
onproduktiwiteit 
impromptu, -’s 
impromptunommer 
improvisasie, -s 


improvisator, -s 

improviseer, geïmproviseer 

impuls, -e 

impulsie, -s 

impulsief, -iewe 

impulsiwiteit 

imputasie, -s 

imputeer, geïmputeer 

in, geïn 

in ag neem 

inagneming 

inakkuraat o/ onakkuraat 

inaktief o/ onaktief 

inaktiwiteit 

in aller yl 

inanisie 

inaniteit, -e 

inbaar, -are 

in bedryf stel 

inbedryfstelling 

inbeeld, inge- 

inbegrepe 

inbegrip (met — van) 
inbeitel, inge- 
in besit neem 
inbesitneming 
inboedel 
inboesem, inge- 
inboet, inge- 
inboorling, -e 
inbors 

inbraak, -ake 
inbreek, inge- 
inbreuk 

inchoatief o/ inkohatief, -iewe 

incognito 

indaan 

indaba, -s 

indagtig 

indamien o/ indamine 

indanoon 

indantreen 

indeen 


124 


indeks, -e 

indemnisasie 

indemniteit 

inderdaad 

inderhaas 

in der minne 

indertyd 

in der waarheid 

indeterminisme 

Indiaan, -iane 

Indiaans, -e 

Indië 

Indiër, -s 

in dier voege 

Indies, -e 

indigestie 

indigo 

indigosol 

indikateur ( apparaat ), -s 
indikatief, -iewe 
indikator ( stof ), -s 
indirek, -te 
indirektheid 
indiskreet 
indiskresie 
indisponibel 
indium ( element ) 
individu o/ indiwidu, -e o/ -’s 
individualis o/ 
indiwidualis, -te 
individualisties o/ 
indiwidualisties, -e 
individualiteit o/ 
indiwidualiteit 

individueel o/ indiwidueel, -ele 

indoena, -s 

Indo-Europeaan 

Indo-Europees 

indofenol 

Indo-Germaan 

Indo-Germaans 

indoksiel 

indoktrineer, geïndoktrineer 


indolensie 
indolent, -e 

indolisien o/ indolisine 

Indologie 

Indoloog, -oë 

Indonesië 

Indonesiër, -s 

Indonesies, -e 

indool 

indringerig, -e 
indrukwekkend, -e 
induksie 
induktief, -iewe 
induktor, -s 
Indus 

induseer, geïnduseer 
industrie, -ieë 
industrieel, -iële 
ineens 

ineensmelt, ineenge- 

inegaal o/ onegaal, -ale 

ineksak o/ oneksak, -te 

inent, ingeënt 

inersie 

inert, -e 

inessensieel 

infaam, -ame 

infamie 

infanterie 

infanteris, -te 

infantiel, -e 

infantilisme 

infeksie 

infekteer, geïnfekteer 

inferieur, -e 

inferioriteit 

infideel 

infiltrasie 

infiltreer, geïnfiltreer 
infiniteit 

infinitesimaal, -ale 
infinitief, -iewe 
inflammasie 


125 


infleksie, -s 

inflekteer, geïnflekteer 
influensa 

influenseer, geïnfluenseer 
informaliteit, -e 
informasie 
informeel 

informeer, geïnformeer 

infraksie 

infrarooi 

infusie 

infusorieë 

ingebeeld, -e 

in gebruik neem 

ingebruikneming 

ingedagte 

ingee (laat inneem), inge- 
ingelê o/ ingeleg, -de 
ingelyf, -de 
ingemaak, -te 
ingenieur, -s 
ingenieurswese 
ingenome 
ingenomenheid 
ingesetene, -s 
ingetoë 
ingetoënheid 
ingeval ( — dit gebeur) 
in geval van nood 
ingevolge 
ingewande, -s 
ingewandskoors 
ingewikkel, -de, o/ 
ingewikkeld, -e 
ingewortel, -de, o/ 
ingeworteld, -e 
ingewyde, -s 
ingrediënt, -e 
inhaak, inge- 
inheems, -e 
in hegtenis neem 
inhegtenisneming 
inherent, -e 


inhibeer, geïnhibeer 
inhibisie, -s 
inhou, ingehou 
inhoudsopgawe 
inhumaan, -ane 
inisiaal, -iale 
inisiasie 
inisiatief 

inisieer, geïnisieer 
injeksie, -s 
injektor, -s 
injunksie 
ink, -te 
Inka, -s 

inkalf o/ inkalwe o/ 
inkalwer, inge- 
inkapabel o/ onkapabel 
inkapasiteit 
inkarnaat, -ate 
inkarnasie 
inkassasie 

inkasseer, geïnkasseer 
inkasso 

inkennig o/ eenkennig, -e 

inklinasie 

inkluis 

inklusief, -iewe 

inkohatief o/ inchoatief, -iewe 

inkoherent, -e 

inkome, -ns 

inkomeling, -e 

inkompleer 

inkomste 

inkomstebelasting 
inkongruensie, -s 
inkongruent 
inkonsekwensie, -s 
inkonsekwent, -e 
inkoop, ingekoop 
inkoop, -ope 

inkoopprys o/ inkoopsprys 
inkopie, -s 

inkorporeer, geïnkorporeer 


126 


inkrimineer, geïnkrimineer 

inkrustasie, -s 

inkubasie 

inkubator, -s 

inkunabel, -e o/ -s 

inkwartier, inge- 

inkwisisie 

inkwisiteur, -s 

inkwisitoriaal, -iale 

inlê, inge- 

inlêer, -s 

inlei, inge- 

inlig, inge- 

inligting, -e o/ -s 

inlui, inge- 

inlyf o/ inlywe, inge- 

in mekaar ( se guns ) 

inmekaar ( ineen ) 

inmeng, inge- 

inname 

inneming 

innovasie 

inokulasie 

inokuleer, geïnokuleer 

inoes, inge- 

inosien o/ inosine 

inositol 

inosose 

inougureel, -ele 
in plaas van 
inprent, inge- 
•insae 

in sake ( van belang) 

insake ( betreffende ) 

inseën, inge- 

inseëning, -e o/ -s 

insek, -te 

insekte-eter 

insektekunde 

insektepoeier 

insektivoor, -ore 

insektorium, -s o/ insektoria 

inset, -te 


insgelyks 

insidensiehoek 

insident, -e ’ 

insidenteel, -ele 

insiggewend, -e 

insinje, -s 

insinuasie, -s 

insinueer, geïnsinueer 

inskiklik, -e 

inskink, inge- 

inskripsie, -s 

insolasie, -s 

insolensie 

insolvensie 

insolvent 

insonderheid 

inspeksie, -s 

inspekteer, geïnspekteer 

inspekteur, -s 

inspektoraat, -ate 

inspektrise, -s 

inspeld o/ inspelde, inge- 

inspirasie 

inspireer, geïnspireer 
in staat 

instabiel o/ onstabiel, -e 
instabiliteit 
installasie, -s 
installeer, geïnstalleer 
instansie, -s 
in stede van 
instink, -te 
instinkmatig, -e 
instinktief, -iewe 
institueer, geïnstitueer 
institusie, -s 
instituut, -ute 
instrueer, geïnstrueer 
instruksie, -s 
instrukteur, -s 
instruktief, -iewe 
instruktrise, -s 
instrument, -e 


127 


instrumentaal, -ale 

instrumentasie 

insubordinasie 

insularien o/ insularine 

insulêr, -e 

insulien o/ insuline 

Insulinde 

insuline o/ insulien 

inteel, inge- 

inteelt 

inteendeel 

integraal, -ale 

integraalrekening 

integreer, geïntegreer 

integriteit 

inteken, inge- 

intekenaar, -aars o/ -are 

intellek, -te 

intellektualis, -te 

intellektualisme 

intellektualisties, -e 

intellektueel, -uele 

intelligensie 

intelligent, -e 

intelligentsia 

intendant, -e 

intens, -e 

intensie, -s 

intensief, -iewe 

intensiteit 

interdik, -te 

interdiksie 

interes 

interessant, -e 
interesse 

interesseer, geïnteresseer 
interferensie 
interferometrie 
interfolieer, geïnterfolieer 
interieur, -s 
interkalasie, -s 
interkaleer, geïnterkaleer 
interkerklik 

6 — Afrík. Woordelyg 


interkollegiaal 

interkommunaal 

interlineêr 

interludium, -s o/ interludia 
intermediêr. -e 
intermezzo -’s 
intermissie 
intermitterend, -e 
intermuskulêr 
intern, -e 
internaat, -ate 
internasionaal 
interneer, geïnterneer 
internis, -te 
internunsius, -se 
interoseanies, -e 
interparlementêr 
interpellant, -e 
interpellasie, -s 
interpelleer, geïnterpelleer 
interpolasie, -s 
interpoleer, geïnterpoleer 
interposisie 
interpretasie, -s 
interpreteer, geïnterpreteer 
interpunksie 

interregnum, -s o/ interregna 
interrogasie, -s 
interrogatief, -iewe 
interrogeer, geïnterrogeer 
interrupsie, -s 
intersedeer, geïntersedeer 
interval, -le 
intervensie, -s 
intestaat, -ate 
intestinaal, -ale 
intiem, -e 
intimidasie 

intimideer, geïntimideer 
intimiteit, -e 
intoleransie 
intonasie, -s 
intoneer, geïntoneer 


128 


intramolekulêr 
intramundaan, -ane 
intransigent, -e 
intransitief 
intreerede 
intrigant, -e 
intrige, -s 

intrigeer, geïntrigeer 
intrinsiek, -e 
introduksie, -s 
introduseer, geïntroduseer 
introspeksie 
intrusie 

intrusief, -iewe 

intrusiegesteente 

intuïsie 

intuïtief, -iewe 
intussen 
intyds 
inulase 

inulien o/ inuline 

inutiel, -e 

inutiliteit 

invalide, -s 

invaliditeit 

invariabel 

invariabiliteit 

invariant 

invektief, -iewe 

inventaris, -se 

inventarisasie 

inventariseer, geïnventariseer 
in versekering stel 
inversekeringstelling 
inversie, -s 
invertase 

investeer, geïnvesteer 

investituur 

invitasie, -s 

invloedryk, -e 

invloedsfeer 

invokasie 

in vryheid stel 


invryheidstelling 
inwerkingtreding 
in werking tree 
inwoner, -s 
inwy, inge- 
inwyding, -e o/ -s 
Io 

iomidien o/ iomidine 

Ionië 

Ioniër, -s 

Ionies, -e 

ionisasie 

ioniseer, geïoniseer 
ionium 
ionotropie 
ioon, ione 

ipekonders o/ hipokonders 

Iraans, -e 

Irak 

Iran 

Iraniër, -s 
iridium ( element ) 
irigenien o/ irigenine 
Iris 

iris, -se 

iriseer, geïriseer 
ironie 
ironies, -e 

itoniseer, geïroniseer 

iroon 

irradiasie 

irrasionaliteit 

irrasioneel 

irredenta 

irredentisme 

irrelevant, -e 

irresoluut 

irreverensie 

irrigasie 

irrigator, -s 

irrigeer, geïrrigeer 

irritasie 

irriteer, geïrriteer 


129 


irrupsie, -s 
isagogies, -e 
isagonies, -e 
isasol 

isatidien o/ isatidine 
isatien o/ isatine 
iskias 
Islam 

Islamiet, -e 
Islamisme 
ismus, -se 
isobaar, -are 
isochromaties 
isochromies, -e 
isochroom, -ome 
isodinamies 
isofoon, -one 
isogeotermies 
isoglos, -se 
isogoon, -one 
isogrief, -iewe 
isohips, -e 
isoklinaal, -ale 
isoksasool 
isolasie 

isolator, -e o/ -s 

isoleer, geïsoleer 

isolement 

isomeer, -ere 

isomerie 

isometries 

isomorf, -e 

isopirien o/ isopirine 

isopropanol 

isopreen 

isoterm 

isotiosianaat 

isotoom, -ome 

isotoop, -ope 

isotroop, -ope 

isotropie 

Israel 

Israeliet, -e 


Israelities, -e 
itakoonsuur 

Italiaan, -iane, o/ Italianer, -s 
Italiaans, -e 

Italianer, -s, o/ Italiaan, -iane 

Italië 

item, -s 

iterasie 

iteratief, -iewe 

itinerarium 

i’tjie, -s 

ivaïen o/ ivaïne 

ivoor 

ivoorwerk 

Ixion 


J 


j, -’s 

ja (nott — ) 
ja o/ jaag o/ jae, ge- 
jaagbaan 
jaagspinnekop o/ 
jagspinnekop 
jaapsnoet o/ japsnoet, -e 
jaargeld 
jaargety, -e 
jaar in 
jaart, -s 
jaartal 
jaar uit 
jaarverslag 
jaborien o/ jaborine 
jabroer 
jade 
jadeïet 

jae o/ ja o/ jaag, ge- 
jagspinnekop o/ 
jaagspinnekop 
jagter, -s 
jaguar, -s 
jakaranda, -s 
jakkals, -e 


130 


jakkalsstreek 
Jakobiet, -e 
Jakobinisme 
jakobregop, -pe o/ -s 
Jakobyn, -e 
jakopewer, -s 
jakopeweroë 
jalap 

jaloers, -e; -er, -ste 
jaloesie 

jaloesie ( sonhortjie ), -ieë 

jalon, -s 

Jamaika 

jamaikagemmer 

jambe, -s 

jambies, -e 

jamboes, -e 

jambosien o/ jambosine 
jammer; -der, -ste 
janblom ( reënpadda ) 

Jan Delangesfontein 
jandorie, -s 
ja-nee 

janfiskaal, -aals o/ -ale 
Jan Fourieskraal 
janfrederik, -e o/ -s 
jangroentjie, -s 
janitsaar, -are 
janmaat, -s 

Jan Piedewiet o/ Jan 
Pierewiet 

janpiedewiet o/ janpierewiet, 
-e o/ -s 
Jan Rap 
janrap 
Jan Salie 
jansalie 
Jansenis, -te 
Jansenisme 
Jansenisties, -e 
jantatara o/ jantatarat, -s 
jantjie, -s 
jantjie ( — wees ) 


jantjiebêrend, -s 
Jan Tuisbly 
Januarie 

januariebossie, -s 

Januariemaand 

Janusgesig 

japakonien o/ japakonine 
japakonitien o/ japakonitine 
Japan 

Japannees, -ese 
Japanner, -s 
Japans, -e 
japbensakonien o/ 
japbensakonine 
japie, -s 
japon, -ne 
japonika, -s 

japsnoet o/ jaapsnoet, -e 

japtrap ( in ’n — ) 

jarelang, -e 

jare lank 

jargon 

jarl, -s 

jarrahout 

jas, -se 

jasmoon 

jasmyn 

Jason 

jaspis, -se 

jateorisien o/ jateorisine 
jatrofien o/ jatrofine 
Java 

Javaan, -ane 

Javaans, -e 

javanien o/ javanine 

jawel 

jawoord 

jeens 

jeffersoniet 
Jehova 
Jehovis, -te 
Jehu 

jekker o/ jekkert, -s 


131 


jekorien o/ jekorine 
jel 

jelatien of jelatine of 
gelatien of gelatine 
jellie, -s o/ gelei, -e 
jellieagtig of geleiagtig, -e 
Jemen 

Jemeniet, -e 
jen, -s 
jenewer 
jenewerbessie 
jerboa, -s 
Jeremia 
jeremiade, -s 
jeremieer, ge- 
jerigoroos 
Jerseykoei 
Jerusalem 
jervien of jervine 
Jesaja 

jesakonitien o/ jesakonitine 
jesanisakonien o/ 
jesanisakonine 
Jesuïet, -e 
Jesuïties, -e 
Jesuïtisme 
Jesus 
jeug 

jeugdig, -e 
jeukerig, -e 
Jiddisj 
jigtig, -e 
jil. ge- 

jillery 
jilletjie, -s 
jingo, -’s 
jingoïsme 
jingoïsties, -e 
jobirien o/ jobirine 
Jobsgeduld 
jobskraaltjies o/ 
jobskraletjies 
jobstrane 


Jobstyding 
jodaal 
jodaat, -ate 
Jodedom 
jodel, ge- 
jodide o/ jodied 
Jodin, -ne 

jodium o/ jood ( element ) 
jodiumtinktuur o/ 
joodtinktuur 
jodival 
jodoform 
jodometrie 
jodool 

jodosobenseen 
Joego-Slaaf, -awe 
Joego-Slawië 
Joego-Slawies, -e 
Joelfees 
joernaal, -ale 
joernalis, -te 
joernalisme 
joernalistiek 
joggie, -s 
joghurt 
johimbeen 

johimbenien o/ johimbenine 

johimbien o/ johimbine 

johimbol 

jokkie, -s 

jol, ge- 

jonasklip 

jong, -ens 

jong o/ jonk (predikatief) 
jong o/ jonge, ge- 
jonge, -ens 
jongeliedevereniging 
jongeling, -e 
jongensagtig, -e 
jongetjie, -s 
jongetjieskind 
jonggesel 

| jonggetroude, -s 


132 


jongie 
iongkêrel 
jongleer, ge- 
jongleur, -s 
jongs (uan — af) 
jongspan 

jonk ( vaartuig ), -e 
jonker, -s 
jonkman, -s 
jonkvrou, -e o/ -ens 
jonoon 
Jood, Jode 

jood of jodium ( element ) 
Joods, -e 
joodtinktuur o/ 
jodiumtinktuur 
jool, jole 

joos (dit weet — ) 

Josef 

josefskleed 
josie (die — in) 
jota, -s 

joue o/ joune (bes. vnw.) 
joule, -s 

jou waarlik waar 
joviaal, -iale 
jovialiteit 
j’tjie, -s 
jubel, ge- 
jubilaris, -se 
jubileer, ge- 
jubileum, -s 
judaïseer, ge- 
Judaïsme 
Judas, -se 
Judasstreek 
Judea 
judikatuur 
judisieel, -iële 
judisiêr, -e 
juffer, -s 

juffertjie-in-die-groen 
juffrou, -e o/ -ens 


jugleer 

jugloon 

Jugurtha 

juis, -te 

juistement 

juistheid 

jukbeen 

jukskei, -e 

jukstaposisie 

jul o/ julle (pers. en bes. 
vnw.) 

Juliaans, -e 
Julie 

julle o/ jul (pers. en bes. 

vnw.) 

Junie 

junior (b.nw.) 
junior, -es o/ -s 
juniperiensuur o/ 
juniperinesuur 
junksie, -s 
Juno 
junta, -s 
Jupiter 
juridies, -e 
jurie, -s 
juris, -te 
jurisdiksie 
jurisprudensie 
justeer, ge- 
Justiniaans, -e 
Justinianus 
justisie 

Jut, -te, o/ Jutlander, -s 
jute 

jutewewery 

Jutland 

Jutlander, -s, o/ Jut, -te 
Jutlands, -e, o/ Juts, -e 
Juts, -e, o/ Jutlands, -e 
juts (trots) 

Juvenalis 
juweel, -ele 


133 


juwelier, -s 
juwelierswinkel 

K 

k, -’s 
kaai, -e 

kaaiman, -ne o/ -s 
kaalgaar o/ kaalgare 
kaalperske 

kaalvoet (hy loop — ) 

Kaapkolonie 

Kaapland 

Kaapprovinsie 

Kaapsehoop 

kaapstander, -s 

kaard, ge- 

kaardwol 

kaart, -e 

kaartehuis 

kaartstelsel 

kaatjie van die baan 

kabaai, -e 

kabaal 

kabaret, -te 

Kabbala 

Kabbalis, -te 

Kabbalisties, -e 

kabelgram, -me 

kabeljou, -e 

kabinet, -te 

kabinetskrisis 

kaboedel 

kaboemielies 

kabouter, -s 

kadaleen 

kadans, -e 

kadaster, -s 

kadastraal, -ale 

kadaverien o/ kadaverine 

kadawer, -s 

kader, -s 

kadet, -te 


kadettekamp 

kadettekorps 

kadineen 

kadioon 

kadmium ( element ) 

kado, -’s 

kadriel, -e 

kaduks 

kaf ( hooi ) 

kaf, -te 

kafee, -s 

kafee-restaurant o/ 
kafee-restourant 
kafeïen o/ kafeïne 
kafeteria, -s 
Kaffer, -s 
kafferkoring 
Kaffertaal 

kaffer-wag-’n-bietjie-boom 

kafloop, kafge- 

kaftan, -s 

kaia, -s 

kaiing, -s 

kaiingklip 

Kain 

Kainiet, -e 
kainiet ( delfstof ) 
kainosoïes, -e 
Kainsteken 
Kairo 

kairolien o/ kairoline 

kajapoetolie 

kajuit, -e 

kakao 

kakebeen 

kaketoe o/ kaketoea, -s 

kakie, -s 

kakkerlak, -ke 

kakodielsuur 

kakofonie 

kakostomie 

kakotelien o/ kakoteline 
kaktus, -se 


134 


kalabarboontjie 

kalaborien o/ kalaborine 

kalaborol 

kaladium 

kalamiteit 

kalamyn 

kalander, -s 

kalant, -e 

kalbas, -se 

kaleidoskoop, -ope 

kalender, -s 

kalendulien o/ kalenduline 

kalerig, -e 

kalf, kalwers 

kalf o/ kalwe, ge- 

kalfakter, -s 

kalfakter, ge- 

kalfater, ge- 

kalfsleer 

kalfsoog 

kalfsvel o/ kalwervel 

kalfsvleis 

kali 

kaliber 

kalibreer, ge- 

kalief, -e 

kalifaat 

Kalifornië 

kalikantidien o/ kalikantidine 

kalikantien o/ kalikantine 

kaliko, -’s 

Kalikoet 

kalisout 

kalium ( élement ) 
kaliumpermanganaat 
kalkeer, ge- 
Kalkutta 
kalligraaf, -awe 
kalligrafie 
kallistenie 
kalmink 
kalmoes 
kalmpies 


Kalmuk, -ke 
kalmweg 
kalomel 
kalorie, -ieë 
kalorimeter 
kalorimetrie 
kalot, -te 
kalotipie 
kalotipis, -te 
kalotjie, -s 
kalsiet 
kalsiferol 
kalsineer, ge- 
kalsium ( element ) 
kalsiumchloride o/ 
kalsiumchloried 
kalumet, -s o/ -te 
kalwe o/ kalf, ge- 
kalwerhok 
kalwerliefde 
kalwervel o/ kalfsvel 
kamas, -te 
kambium 

kambro o/ kammaro 
Kamdeboo 
kamee, -eë 
kameelperdbul 
kameleon, -s 
kamelia, -s 
kamelot, -s o/ -te 
kamenier, -e o/ -s 
kamera, -s 
kameraad, -ade 
kameraderie 
kamerarres 
kamerdoek 
kamerdoeks, -e 
Kameroen 
Kameryk 
kamfaan 
kamfanol 
kamfanoon 
kamfeen 


135 


kamfenoon 

kamferol 

kamfielsuur 

kamfoleen 

kamfonoon 

kamforeen 

kamforoon 

kamfoseen 

kamgare o/ kamgaring 
kamille 

kamisool, -ole 
kammakastig 
kammalielies 
Kammanassiedam 
kammaro o/ kambro 
kammassiehout 
kammetjie, -s 
kammossel 
kamoefleer, ge- 
kampanje, -s 
kampeer, ge- 

kamperfoelie o/ kanferfoelie 

kampilotroop 

kampioen, -e 

kampong, -s 

kamrat 

Kana 

kanaal, -ale 

Kanaalkus 

Kanaán 

Kanaániet, -e 

Kanada 

Kanadees, -ese 

kanadien o/ kanadine 

kanadol 

kanalisasie 

kanaliseer, ge- 

kanallie o/ karnallie, -s 

kanapee, -s 

kanarie, -s 

Kanariese Eilande 

kanaster, -s 

kandeel 


kandelaar, -aars o/ -are 
kandelaber, -s 
kandidaat, -ate 
kandidatuur 
kandy 

kanferfoelie o/ kamperfoelie 

kanferolie 

kangaroe, -s 

Kangogrotte 

kanis, -se 

kanna'oien o/ kannabine 

kannibaal, -ale 

kannibaals, -e 

kannibalisme 

kanniedood 

kano, -’s 

kanon, -ne 

kanoniek, -e 

kanoniseer, ge- 

kanonnade, -s 

kanonneer, ge- 

kanonnier, -s 

kanselary, -e 

kanselier, -e o/ -s 

kanselleer, ge- 

kantaridien o/ kantaridine 

kantarolsuur 

kantate, -s 

kanteel, -ele 

Kantelberg 

kant en klaar 

kant en wal vol 

kantgare o/ kantgaring 

kantien, -e 

kantjie, -s 

kanto, -’s 

kanton, -s 

kantonnement, -e 

kantonneer, ge- 

kantoor, -ore 

kantoorure 

kanttekening 

kanunnik, -q 


136 


kaoetsjoek 
kaolien 
kapabel 
kaparrang, -s 
kapasiteit, -e 
kapater, -s 
kapel, -le 

kapelaan, -aans o/ -ane 

Kapenaar, -aars o/ -are 

kaperjol o/ kapriol, -le 

kapillariteit 

kapillêr, -e 

kapitaal, -ale 

kapitalis, -te 

kapitaliseer, ge- 

kapitalisme 

kapitalisties, -e 

kapiteel, -ele 

Kapitool 

kapittel, -s 

kapittel, ge- 

kapituleer, ge- 

kapnoïdien o/ kapnoïdine 

kapoen, -e 

kapok 

kapot 

kapouridien o/ kapouridine 
kapourien o/ kapourine 
kapperswinkel 
kapraat 

kapramide o/ kapramied 
kaprielsuur 

kapriensuur o/ kaprinesuur 

kapriol o/ kaperjol, -le 

kaprisieus, -e 

kaprokol 

kapronoon 

kaproon 

kapsaïsien o/ kapsaïsine 
kapsantien o/ kapsantine 
kapsie maak 
kapsisien o/ kapsisine 
kapsule, -s 


kapsulêr, -e 
kaptein, -s 
kapteinsrang 

Kapusyn, -e o/ Kapusyner, -s 

kapusyner ( ertjiesoort ), -s 

karaan 

karaat, -ate 

karabinier, -s 

karabyn, -e 

karakoel, -e 

karakter, -s 

karakteriseer, ge- 

karakteristiek, -e 

karambool, -ole 

karamel, -le o/ -s 

karavaan, -ane 

karba, -’s 

karbamaat 

karbamide o/ karbamied 

karbamien o/ karbamine 

karbaside o/ karbasied 

karbasool 

karba’tjie, -s 

karbide o/ karbied 

karbinol 

karbitol 

karbol 

karbometileen 
karbonaat, -ate 
karbonkel, -s 
kardiasool 

kardinaal, -aals o/ -ale 

kardinaalshoed 

kardioneurose 

kardoes, -e 

kareeboom 

Kareedouw 

kareen 

karet, -te 

kargadoor, -s 

kariatide, -s 

Karibib 

Kariega 


137 


karikatuur, -ure 
kariljon, -s 
Karintië 
karioplasma 
karkas, -se 
karkatjie, -s 
karkiet, -e 
karkoer, -e 
karma 
karmedik 
Karmeliet, -e 
karmenaadjie, -s 
karmosyn 
karmyn 

karnallie o/ kanallie, -s 

karnaval, -s 

karnien o/ karnine 

karnitien o/ karnitine 

karnivoor, -ore o/ carnivora 

karnuffel, ge- 

Karolinger, -s 

Karoo 

Karookop 

karoon 

karos, -se 

karoteen 

karpaïen o/ karpaïne 
Karpate 
karper, -s 
karpet, -te 

karpidien o/ karpidine 
karpilien o/ karpiline 
karpirien o/ karpirine 
karpofaag, -ae 
karringmelk 
karsinoom, -ome 
kartamien o/ kartamine 
kartel, -s 
kartel ( trust ), -le 
karteling, -e o/ -s 
kartellyn 
kartets, -e 
kartograaf, -awe 


kartografie 

karton 

kartonneer, ge- 

kartoteek, -eke 

karvakrol 

karveen 

karvenoon 

karveol 

karvestreen 

karvomentol 

karvomentoon 

karvoon 

karwats, -e 

karwei, ge- 

karweier 

karwy ( plant ) 

kas ( oog - o/ tandkas), -se 

kas ( klerekas ), -te 

kasarm, -s 

kasaterwater o/ tasaterwater 
kasease 

kaseïen o/ kaseïne 
kaseïnogeen 
kaserne, -s 
kasjet o/ cachet, -te 
kasjmier o/ kasmier o/ 
kassemier 
kaskade, -s 
kaskara 
kaskenade, -s 
kasmier o/ kasjmier o/ 
kassemier 
kassa 

kassaïen o/ kassaïne 

kassasie 

kasseer, ge- 

kassemier o/ kasjmier of 
kasmier 
kassier, -s 
kassiteriet 
kastaiing, -s 
kastaiingbruin 
kastanjet, -te 


138 


kaste, -s 
kasteel, -ele 
kastekort 
kastelein, -s 
kasterolie 
kastig 

Kastiliaan, -ane 

Kastiliaans, -e 

Kastilië 

kastinitol 

kastreer, ge- 

kastrol, -le 

kasty, ge- 

kastyding 

kasuaris, -se 

kasueel, -uele 

kasuïs, -te 

katabolies, -e 

katachrese 

katafalk, -e 

kataforese 

katakombe, -s 

Katalaan, -ane 

Katalaans, -e 

katalase 

katalepsie 

katalepties, -e 

katalisator, -s 

katalise 

kataliseer, ge- 

katalities, -e 

katalogiseer, ge- 

katalogus, -se o/ katalogi 

Katalonië 

Katalonies, -e 

katapult, -e 

katar 

katarak, -te 
katarraal, -ale 
katarsis 

katastrofaal, -ale 
katastrofe, -s 
katatonie 


kateder, -s 
katedraal, -ale 
kategeet, -ete 
kategese 
kategeties, -e 
kategismus 
kategorie, -ieë 
kategories, -e 
katelstyl 

katepsien o/ katepsine 

katesjoe 

katesjol 

kateter, -s 

katetometer 

katien o/ katine 

katinien o/ katinine 

katioon, -ione 

katjangboontjie 

katjiepiering, -s 

katkisant, -e 

katkiseer, ge- 

katode, -s 

katodies, -e 

katoen 

Katoliek, -e 

katoliet 

Katolisisme 

katonkel, -s 

katools, -e 

katrol, -le 

katswink 

kattebak 

kattebelletjie, -s 

Kattegat 

kattekwaad 

katterig, -e 

Kaukasië 

Kaukasiër, -s 

Kaukasies, -e 

Kaukasus 

kavalier, -s 

kavalkade, -s 

kavallerie 


139 


kavalleris, -te 

kaviaar 

keël, -s 

keëlvormig 

kees ( klaar is — ) 

keil, -e 

keil, ge- 

keiser, -s 

keisersnee 

Keiskammahoek 

kejakker o/ kerjakken, ge- 

kekkel, ge- 

kelder, -s 

kelkiewyn ( patryssoort ), -e o/ 
-s 

kelner, -s 

kelnerin, -ne 

Kelt, -e 

Kelties, -e 

Keltoloog, -oë 

kemphaan 

ken o/ kin, -ne 

kenketting o/ kinketting 

kenkromme 

kenlik, -e 

kennetjie ( speletjie ) 
kennis maak 
kennismaking 
kenosisleer 
kenskets, ge- 

kenta o/ kentag o/ kentang 
kenvermoë 

keramiek o/ seramiek 
keratien o/ keratine o/ 
seratien o/ seratine 
kêrel, -s 

kerf o/ kerwe, ge- 

kerjakker o/ kejakker, ge- 

kerkhof 

kerksgesind 

kermessuur 

kermis, -se 

kern, -e o/ -s 


keroseen 

kerrie 

kersboom ( Eng . candle-tree ) 
Kersboom ( Eng . Christmas- 
treë) 

Kersdag 

Kersfees 

kersieboom 

Kersmis o/ Krismis 

Kersnommer 

kersogie 

kersopsteektyd 

kersten, ge- 

Kersvakansie 

kersvers 

kerwe o/ kerf, ge- 

kerwel 

kês 

kesieblaar o/ kiesieblaar 

kêskuiken 

keteen 

ketogenese 

ketoksiem, -e 

ketol 

ketoon, -one 
ketose 
ketters, -e 
kettery 
ketting, -s 
kettinkie, -s 
keu, -e o/ -s 
Keulen 

Keulenaar, -aars o/ -are 
Keuls, -e 
keurder, -s 
keurvors 

keus, -e, o/ keuse, -s 
keuwel, ge- 
kewer, -s 
khan, -s 
khedive, -s 
kiaathout 

kibbelary o/ kibbelry, -e 


140 


kiek, ge- 
kiekie, -s 
kielhouer, -s 
kielie, ge- 
kiemvry 
kiep! 

kiepersolboom 

kiep-kiep 

kierang o/ kurang 

kierie, -s 

kies, -e o/ -te 

kies, kies o/ -e; -er, -ste 

kiesel 

kieselgoer 

kieseriet 

kiesieblaar o/ kesieblaar 
kiesstelsel 

kiet o/ kiets (ons is — ) 

kieu, -e o/ kuwe 

kieuholte 

kiewiet, -e 

kiewietjie, -s 

kikoejoegras 

Kikuyu, -’s 

kilo, -’s 

kilogram 

kilometer 

kilovolt 

kilowatt, -s 

kimograaf, -awe 

kimono, -’s 

kin o/ ken, -ne 

kinabas 

kinase 

kind, -ers 

kindjie, kindertjies 

kindlief 

kinds, -e 

kindsbeen (van — af) 
kinema, -s 
kinematika 
kinematograaf, -awe 
kineties, -e 


kinkel, ge- 

kinketting o/ kenketting 

kinkhoes 

kinnebak 

kinurenien o/ kinurenine 

kiosk, -e 

Kirgies, -e 

kis, -te 

kis, ge- 

kitaar o/ ghitaar, -aars o/ -are 

kits (in ’n — ) 

kla o/ klae o/ klaag, ge- 

klaaglik 

klaarblyklik 

klaarheid 

klaarkom, klaarge- 
klaarpraat (b.nw.) 
klaaslouwbossie 
Klaas Vaak 
Klaas Vakie 
Klaas Voogdsrivier 
klad, ge- 

klae o/ kla o/ klaag, ge- 
klaend, -e 
klaer, -s 
klaerig, -e 

klag, -te, o/ klagte, -s 
klakkeloos, -ose 
klammerig, -e 
klandestien, -e 
klandisie 

klanknabootsend, -e 
klant, -e 

klapklappertjie, -s 
Klapmuts 
klapperhaarmatras 
klapperolie 
klaprib 
klapwiek, ge- 
klarigheid 
klarinet, -te 
klarinettis, -te 
klaroen, -e 


141 


klas, -se 
klasseer, ge- 
klassestryd 
klassiek, -e 
klassiíiseer, ge- 
klassikaal, -ale 
klassikus, -se o/ klassici 
klassis, -se 
klassisis, -te 
klassisisme 
klassisisties, -e 
klavesimbel, -s 
klavichord, -e 
klavier, -e 

klavotoksien o/ klavotoksine 

klaweraas 

klawerjas 

klaxon ( handelsnaam) 
klee o/ kleed, ge- 
kleedjie, -s 
kleedkamer 
kleef o/ klewe, ge- 
kleermaker o/ kleremaker 
kleiagtig, -e 
kleierig, -e . 

Klein-Asië 

Klein-Asiaties 

kleinbaas 

Klein Duimpie 

kleineer, ge- 

kleingeld 

kleinhandelprys 

kleinjong o/ klong 

kleinkry, kleinge- 

Klein-Letaba 

kleinmeid 

Kleinmondstrand 

kleinood, -ode 

kleins ( van — af) 

Klein-Sabie 

kleinsteeds, -e 

kleintoontjie 

kleinwild 


kleios 

kleistogaam, -ame 
klematis, -se 
klemensie 
kleptomaart, -ane 
kleptomanie 
kleptomanies, -e 
klerasie 

kleremaker o/ kleermaker 
klereskeur ( sonder — ) 
klerikaal ( betreffende die 
geestelikheid), -ale 
klerklik ( betreffende klerke), 
-e 

kleurblind 
kleurgevoelig 
Kleurling ( ras ), -e 
kleurling (nie-blanke) , -e 
kleuter, -s 
klewe o/ kleef, ge- 
klewerigheid 
klief o/ kliewe, ge- 
kliënt, -e 
klimaat 
klimaks, -e 
klimakteries, -e 
klimakterium 
klimatologie 
klimatologies, -e 
klimop 
kliniek, -e 
klinies, -e 
klinkdig, -te 
klinkklaar, -are 
klinografies, -e 
klinometer 
klip, -pe o/ -pers 
klippie, -s o/ klippertjies 
klipsalamander o/ 
klipsalmander 
klipsteenhard 
klisteer, ge- 
klits, -e 


142 


klits, ge- 

klong o/ kleinjong 

klonkie, -s 

klonterig, -e 

kloof of klowe, ge- 

kloot, -ote 

klops, -e 

klos, -se 

klots, ge- 

klousule, -s 

kloutjiesolie 

klowe o/ kloof, ge- 

klub, -s 

klug, -te 

kluif, -uiwe 

kluif o/ kluiwe, ge- 

kluisenaar, -s 

kluisenaarslewe 

kluitjie, -s 

kluiwe o/ kluif, ge- 

ldupanodoonsuur 

klupeïen o/ klupeïne 

kluts (die — kwyt ) 

kluwe, -ns 

knaag o/ knae, ge- 

knaagdier 

knabbelaar, -s 

knae o/ knaag, ge- 

knaend, -e 

knaery 

knaleffek 

knapsakkerwel, -s 

knee o/ knie o/ knieë, ge- 

knee-emmer o/ knie-emmer 

kneër o/ knieër, -s 

kneg, -s o/ -te 

knelter o/ kniehalter, ge- 

knie, -ieë 

knie o/ knieë o/ knee, ge- 
knie-emmer o/ knee-emmer 
kniediep 

knieër o/ kneër, -s 
kniehalter o/ knelter, ge- 


knieserig, -e 
kniphofia 

knipmesry, knipmesge- 
knipoog, ge- 
knobbelrig, -e 
knoeiery, -e 
knoes, -te 
knoesterig, -e 
knoffel o/ knoflok 
knoopsgat 
Knopneuskaffer 
knor, ge- 
knot, ge- 
knus 

knutselary o/ knutselry 

Knysna 

koalisie 

kobalt ( element ) 
kobaltiet 
kobra, -s 

kodamien o/ kodamine 
koddig, -e 
kode, -s 

kodeïen o/ kodeïne 
kodeïnoon 
kodeks, -e 
kodifikasie 
kodifiseer, ge- 
kodisil, -le 
kodlingmot 
koedoebul 
koëdukasie 
koeël, -s 
koëffisiënt, -e 
koejawel, -s 
koekeloer, ge- 
koekemakranka o/ 
koekmakranka, -s 
koekepan (spoortrollie) 
koekmakranka o/ 
koekemakranka, -s 
koekoek, -e 
koekpan 


143 


koeksister o/ koesister 

koeksoda 

koelerig, -e 

Koelie, -s 

koelweg 

koenskop o/ poenskop 

koepee, -s 

koeplet, -te 

koepon, -s 

koerant, -e 

koerasie 

Koerd, -e 

Koerdies, -e 

Koerdistan 

koerier, -s 

koes o/ koets, ge- 

koesister o/ koeksister 

koesnaatjie o/ kosnaatjie, -s 

koeterwaals 

koets o/ koes, ge- 

koetsier, -s 

koevert, -e 

koevoet, -e 

koggelary o/ koggelry 
koggelmander, -s 
koggelmannetjie, -s 
koggelry o/ koggelary 
koggelstok 
koherensie 
koherent, -e 
kohesie 
koïnsidensie 
kok, -ke o/ -s 
kokaïen o/ kokaïne 
kokamien o/ kokantine 
kokarboksilase 
kokarde, -s 
koket, -te 

koket, koket, -te; -ter, -ste 
koketteer, ge- 
koketterie, -ieë 
kokkedoor, -ore 
kokkewiet, -e 


kokkus, -se o/ kokki 

kokoberien o/ kokoberine 

kokon, -s 

kokosolie 

koksmaat 

kolamien o/ kolamine 
kolaneut 

kolf o/ kolwe, ge- 

kolibrie, -s 

koliek 

koljander 

kollageen 

kollargol 

kollasie 

kollasioneer, ge- 
kollateraal 
kollega, -s 
kollege, -s 
kollegiaal, -iale 
kollegialiteit 
kollektant, -e 
kollekte, -s 
kollekteer, ge- 
kollektief, -iewe 
kollektivisme 
kollektiwiteit 
kollidien o/ kollidine 
kolliehond 
kollisie 
kollodium 

kolloïde, -s, of kolloïed, -e 
kolloturien o/ kolloturine 
kolokwint, -e 
kolom, -me 
kolometer 

kolon ( dikderm ), -s 
kolonel, -s 
koloniaal, -iale 
Kolonialer, -s 
kolonie, -s 
kolonis, -te 
koloniseer, ge- 
kolonnade, -s 


144 


kolonne ( krygsterm ), -s 

koloratuursangeres 

koloriet 

kolorimeter 

koloris, -te 

kolos, -se 

kolossaal, -ale 

kolporteer, ge- 

kolporteur, -s 

kolubrien o/ kolubrine 

kolubrinien of kolubrinine 

kolumbaat 

kolwe of kolf, ge- 

koma 

komaan ! 

komaansuur 

Komatipoort 

kombattant, -e 

kombersstem 

kombinasie 

kombineer, ge- 

komediant, -e 

komedie, -s 

komeet, -ete 

komieklik, -e 

komies, -e; -er, -ste 

Kominform 

Komintern 

komitee, -s 

komkommerrank 

komma, -s 

kommabasil 

kommandant, -e 

kommandeer, ge- 

kommando, -’s 

kommando’tjie, -s 

kommapunt, -e 

kommentarieer, ge- 

kommentator, -e of -s 

kommersieel, -iële 

kommetjiegatmuishond 

kommies, -e 

kommissariaat 


kommissaris, -se 
kommissaris-generaal, 
kommissarisse-generaal 
kommissie, -s 
kommitteer, ge- 
kommodoor, -s 
kommunie 
kommunikant, -e 
kommunikasie 
Kommunis, -te 
kommunis, -te 
Kommunisme 
kommunisme 
Kommunisties, -e 
kommunisties, -e 
kompak, -te 

kompanie ( krygstaalterm ), 
-ieë o/ -ies 

kompanjie, -ieë o/ -ies 

kompanjon, -s 

komparant, -e 

komparatief, -iewe 

kompareer, ge- 

komparisie 

kompartement, -e 

kompendium, -s o/ kompendia 

kompenseer, ge- 

kompeteer, g^e- 

kompetensie 

kompetent, -e 

kompetisie, -s 

kompilasie, -s 

kompilator, -e o/ -s 

kompileer, ge- 

kompleet, -ete 

kompleks, -e 

komplement ( aanvulling ), -e 
komplementêr, -e 
kompleteer, ge- 
komplikasie 

kompliment (pligpleging), -e 
komplimenteer, ge- 
komplimenteus, -e 


145 


kompliseer, ge- 
komplisiteit 
komplot, -te 
komponeer, ge- 
komponent, -e 
komponis, -te 
kompos 
komposiet, -e 
komposisie, -s 
kompres, -se 
kompressie 
kompressor, -s 
kompromie, -ieë, o/ 
kompromis, -se 
kompromitteer, ge- 
konamien o/ konamine 
konarrimien o/ konarrimine 
konchairamidien o/ 
konchairamidine 
konchairamien o/ 
konchairamine 
kondensasie 
kondensator, -s 
kondenseer, ge- 
kondensmelk 
kondisie, -s 
kondisioneel, -ele 
kondoleansie 
kondoleer, ge- 
kondoneer, ge- 
kondor, -s 
konduktansie 
kondukteur, -s 
konessidien o/ konessidine 
konessien o/ konessine 
konessimien o/ konessimine 
konfederasie 
konfedereer, ge- 
konfeksie 
konfereer, ge- 
konferensie, -s 
konfessie, -s 
konfidensieel, -iële 


konfigurasie 

konfiskasie 

konfiskeer, ge- 

konflik, -te 

konfluensie 

konfoor, -ore 

konformasie 

konformeer, ge- 

konformis, -te 

konformiteit 

konfrontasie 

konfronteer, ge- 

konfuus 

konfyt 

kongestie 

konglomeraat, -ate 
kongregasie 
kongregeer, ge- 
kongressis, -te 
kongrueer, ge- 
kongruensie 
kongruent, -e 
konhidrien o/ konhidrine 
konies, -e 
konifeer, -ere 
koniferielalkohol 
koniferien o/ koniferine 
koniïen o/ koniïne 
konileen 

konimien o/ konimine 
koningin, -ne 
koningsgesind, -e 
koninkie, -s 
koninklik, -e 
koninkryk 

konirien o/ konirine 
koniseïen o/ koniseïne 
koniskoop, -ope 
konjak 

konjekturaal, -ale 
konjektuur, -ure 
konjugasie, -s 
konjugeer, ge- 


146 


konjunksie, -s 
konjunktief, -iewe 
konjunktuur, -ure 
konkaaf, -awe 
konkawiteit 
konkelary o/ konkelry 
konkludeer, ge- 
konklusie, -s 
konkordaat, -ate 
konkordansie, -s 
konkreet, -ete 
konkubinaat 
konkurreer, ge- 
konkurrensie 
konkurrent, -e 
konneksie, -s 
konnekteer, ge- 
konsekutief, -iewe 
konsekwensie, -s 
konsekwent, -e 
konsensie 
konsensieus, -e 
konsent, -e 
konsentrasie 
konsentreer, ge- 
konsentries, -e 
konsep, -te 
konsepordonnansie 
konsepsie, -s 
konserf 
konsert, -e 
konsertina, -s 
konservasie 
konservator, -e o/ -s 
konservatorium, -s o/ 
konservatoria 
konserveer, ge- 
Konserwatief, -iewe 
konserwatief, -iewe 
Konserwatisme 
konserwatisme 
konsessie, -s 
konsessionaris, -se 


konsiderasie, -s 
konsidereer, ge- 
konsipieer, ge- 
konsistensie 
konsistent, -e 
konsistorie, -s 
konskripsie, -s 
konsolidasie 
konsolideer, ge- 
konsolidien o/ konsolidine 
konsonant, -e 
konstabel, -s 
konstant, -e 
konstante, -s 
Konstantinopel 
konstateer, ge- 
konstellasie, -s 
konsternasie 
konstipasie 
konstipeer, ge- 
konstituante, -s 
konstitueer, ge- 
konstitusie, -s 
konstitusioneel, -ele 
konstruksie, -s 
konstrukteur, -s 
konsuis o/ kwansuis 
konsul, -s 
konsulaat, -ate 
konsulent, -e 
konsulêr, -e 
konsul-generaal, 
konsuls-generaal 
konsult, -e 
konsultasie 
konsulteer, ge- 
konsumeer, ge- 
konsument, -e 
konsumpsie 
kontak, -te 
kontaminasie 
kontamineer, ge- 
kontant, -e 


147 


kontemplatief, -iewe 
kontensie 
kontensieus, -e 
konterfeitsel, -s 
kontinent, -e 
kontinentaal, -ale 
kontingent, -e 
kontinu, -e 
kontinuasie 
kontinueer, ge- 
kontinuïteit 
kontinuum 
konto, -’s 
kontoer, -e 
kontrabande 
kontradiksie, -s 
kontrak, -te 
kontraksie 
kontraktant, -e 
kontrakteer, ge- 
kontrakteur, -s 
kontraktueel, -uele 
kontrapunt 
kontrapuntaal, -ale 
kontrarie 
kontras, -te 
kontrasteer, ge- 
kontravariant 
kontrei, -e 
kontrêr, -e 
kontribuant, -e 
kontribueer, ge- 
kontribusie, -s 
kontrole, -s 
kontroleer, ge- 
kontroleur, -s 
kontrovers o/ kontroverse 
konvallamarien o/ 
konvallamarine 
konvallarien o/ konvallarine 
konveks, -e 
konveksiteit 
konvensie, -s 


konvensioneel, -ele 
konvergeer, ge- 
konvergensie 
konversie 
konvokasie 

konvolvidien o/ konvolvidine 

konvolvien o/ konvolvine 

konvolvisien o/ konvolvisine 

konvooi, -e 

konyn, -e 

kooksoond 

kool ( groente ) 

kool, kole 

koolstofdiokside o/ 
koolstofdioksied 
koolwaterstof 
kooperasie 
koopereer, ge- 
koopman, -ne o/ -s o/ 
koopliede o/ kooplui 
koopsie o/ kooptasie 
koopteer, ge- 
koopvaarder, -s 
koopvaardy 

koopwaar o/ koopware 
koord, -e 
koorde, -s 
koordinaat, -ate 
koordinasie 
koordineer, ge- 
kop, -pe 

Kop, -te, o/ Kopt, -e 
kopaal 

kop aan kop 
kop-af 
kop en kop 
kop en pootjies 
kop en punt 
koperasetaat 
kopergravure 
koperkapel 

kopie ( verkleinwoord van 
koop), -s 


148 


kopie, -ieë 
kopieer, ge- 
kopiïs, -te 

kopirien o/ kopirine 
kopiva 

kop onderstebo 
koppenent 
koproporfirien o/ 
koproporfirine 
koprostaan 
koprostanoon 
koprosterol 
kopspeel, kopge- 
Kopt, -e, o/ Kop, -te 
koptien o/ koptine 
Kopties, -e 
koptine o/ koptien 
koptisien o/ koptisine 
kopula, -s 
kop voor die bors 
koraal, -ale 

koralidien o/ koralidine 
koraliet 

koramien o/ koramine 
Koran 
Korana, -s 
Koranataal 

kordaat, -ate; -ater, -aatste 

kordaatstuk 

kordiet 

kordon, -ne o/ -s 
korduaans, -e 
Korea 

Koreaan, -eane 
Koreaans, -e 
korent o/ korint, -e 
korhaan 

koridien o/ koridine 
korint o/ korent, -e 
korlumidien o/ korlumidine 
korlumien o/ korlumine 
kornet, -te 
kornuit, -e 


kornutien o/ kornutine 
korporaal, -s 
korporasie 

korps, -e, o/ corps, corps 
korpulensie 
korpulent, -e 
korpuskulêr, -e 
korrek, -te 
korrektheid 
korrelaat, -ate 
korrelasie 
korrelatief, -iewe 
korreleer, ge- 
korrelhou, korrelge- 
korrelrig, -e 
korrelvat, korrelge- 
korrespondeer, ge- 
korrespondensie 
korrespondent, -e 
korrigeer, ge- 
korrosie 

korrup, -te; -ter, -ste 

korrupsie 

kors, -te 

korserig o/ korsterig, -e 
korset, -te 
Korsikaan, -ane 
korsterig o/ korserig, -e 
korswel (snto.) 
korswel, ge- 
kortaf 
kort broek 
kort by 
kortgebonde 
kortgebondenheid 
kort golf 
kortgolfsender 
kortheidshalwe 
Korthoringkoei (ras) 
korthoringkoei (koei met kort 
horings) 

korthou, kortge- 
kortien o/ kortine 


149 


kortikosteroon 
kortine o/ kortien 
kortisoon 
kortkom, kortge- 
kortliks 
kortsluiting 
kortvat, kortge- 
kortverhaal ( letterkundige 
soort ) 

kortwiek, ge- 

korund 

kos 

Kósa ( minder wetenskaplike 
naarn vir taal) of Xhosa 
Kósa o/ Xhosa ( lict van 
stam), -s 
kosaansuur 
Kosak, -ke 
kosekans 

koshuis o/ kosthuis 
kosielgroep 
kosinus 
kosmetiek, -e 
kosmies, -e 
kosmografie 
kosmologie 
kosmologies, -e 
kosmopoliet, -e 
kosmopolities, -e 
kosmopolitisme 
kosmos 

kosnaatjie o/ koesnaatjie, -s 

koste (ekv. en mv.) 

kostelik, -e 

kosteloos, -ose 

kosthuis o/ koshuis 

kostumeer, ge- 

kostuum, -uums 

kosyn, -e 

kotangens 

kotarnien o/ kotarnine 

kotarnoon 

kotelet, -te 


koterie, -ieë 

kotiljon, -s, o/ kotiljons, -e 
kotoïen o/ kotoïne 
kots, ge- 

kou o/ koue (s.nw.) 
koubeitel 

koud, kou o/ koue; kouer, 
koudste 

koudlei, koudge- 
koue o/ kou (s.nw.) 
kouekoors 
kouerig, -e 
kouewaterkuur o/ 
kouwaterkuur 
koukus, -se 
koulik, -e 
kousaal, -ale 
kousaliteitsverband 
kousatief, -iewe 
kouter, -s 
kouvoël 

kouwaterkuur o/ 
kouewaterkuur 
kraaksindelik, -e 
kraaltjie o/ kraletjie, -s 
krabbetjie o/ krawwetjie, -s 
kraffie, -s 
kragteloos, -ose 
kragtens 

kraletjie o/ kraaltjie, -s 
kranksinnigegestig 
krap, -pe 
krap, ge- 

kras, kras o/ -se; -ser, -ste 
krater, -s 

krawwetjie o/ krabbetjie, -s 
kreatien o/ kreatine 
kreatinien o/ kreatinine 
kreatuur, -ure 
kreatuurlik, -e 
krediet, -e 
kredit, -s 
krediteer, ge- 


150 


krediteur, -e o/ -s 
kreëer, ge- 
kreef, -te o/ krewe 
kreefdig 
Kreefskeerkring 
kreeftegang 
kreits ( kring ), -e 
kremasie 

krematorium, -s o/ 
krematoria 
kremeer, ge- 
kremetart 

krenk ( seermaak ), ge- 
kreolien o/ kreoline 
kreoliseer, ge- 
kreolisme, -s 
kreool, -eole 
kreools, -e 
kreosoot 
krepeer, ge- 
kreskograaf, -awe 
kresol 
Kreta 

Kretenser, -s 
kretin, -s 
kretinisme 
kreton 

kreukelrig, -e 
kreupel o/ kruppel 
kreupelhout 
kriebel o/ kriewel, ge- 
kriebeling o/ krieweling, -e 
o/ -s 

kriebelkrappers o/ 
kriewelkrappers 
kriebelrig o/ kriewelrig, -e 
krieket 

krieseltjie o/ grieseltjie, -s 
kriewel o/ kriebel, ge- 
krieweling o/ kriebeling, -e 
o/ -s 

kriewelkrappers o/ 
kriebelkrappers 


kriewelrig o/ kriebelrig, -e 
kriminaliteit 
krimineel, -ele 
kriminologie 
kriminoloog, -oë 
krimpystervark 
krinamien o/ krinamine 
kring, -e 

kring ( skelwoord ) 
krink (’n wo — ), ge- 
krinolien o/ krinoline 
krioel, ge- 
kriofoor, -ore 
kriogeen, -ene 
kriohidraties 
kriokoniet 
krioliet 
krip, -pe 

krip ( onderaardse kapel), -te, 
of kript, -e, of kripta, -s 
kriptogeen, -ene 
kripton ( element ) 
kriptopideen 
kriptopien o/ kriptopine 
kriptopirrool 
kriptoxantien o/ 
kriptoxantine 
krisant, -e 
krisis, -se 
kriskras 

Krismis o/ Kersmis 
kristal, -le 
kristaldruiwe 
kristallisasie 
kristalliseer, ge- 
kristallografie 
kristalloïde o/ kristalloïed 
kriterium, -s o/ kriteria 
kritiek, -e 
krities, -e 

kritikus, -se o/ kritici 
kritiseer, ge- 
Kroaat, -oate 


151 


Kroasië 
Kroaties, -e 
kroeg, -oeë 
kroes; -er, -ste 
kroeskopkêrel 

krokeïensuur o/ krokeïnesuur 
kroket, -te 

kroketien o/ kroketine 
krokien o/ krokine 
krokodil, -le 
krokus, -se 
kromme, -s 
kroniek, -e 
kroningsplegtigheid 
kroonkolonie 
kropslaai 
krot, -te 
krotonileen 

krotonoside o/ krotonosied 
krotonsuur 
krui o/ kruie, ge- 
kruid, kruie 
kruidenierswinkel 
kruidjie-roer-my-nie o/ 
kruidjie-roer-my-niet 
kruie o/ krui, ge- 
kruie ( versamelwoord ) 
kruiebrandewyn 
kruinaeltjie 
kruisement 
kruis en dwars 
kruisiging 
kruising, -e o/ -s 
kruisvaarder, -s 
kruisvra o/ kruisvraag, ge- 
kruisvraag ( s.nw .) 
kruit ( buskruit ) 
kruithoring 
kruiwa 
kruk, -ke 
krukas 

krulkopklonkie 
krummelrig, -e 


kruppel o/ kreupel 
Krustasee, -eë 
kryg ( s.nw .) 
krygsgevangene, -s 
krygsgevangenskap o/ 
krygsgevangeskap 
krygsugtig 
krygswet 
krys, ge- 
kryt 
Tc’tjie 
Kuba 

Kubaan, -ane 
Kubaans, -e 
kubeer, ge- 
kubiek, -e 
kubisme 
kubisties, -e 
kubus, -se 
kudde, -s 
kuddedier 
kudde-instink 
kuif, kuiwe 
kuikentjie, -s 
kuiltjie, -s 
kuipbad 
kuipery, -e 
kuipersambag 

kuis, kuis o/ -e; -er, -ste 

kuit, -e 
kulminasie 
kulmineer, ge- 
kultiveer, ge- 
kultureel, -ele 
kultus, -se 
kultuur, -ure 
kultuurhistories, -e 
kumeen 

kumidien o/ kumidine 
kumien o/ kumine 
kummel 
kundig, -e 
kunne, -s 


152 


kuns, -te 

kunsgevoel 

kunssin 

kunstenaar, -aars o/ -are 

kupferron 

kupreen 

kupreïen of kupreïne 
kupriverbinding 
kuproverbinding 
kurang of kierang 
kurarien of kurarine 
kuras, -se 
kurassier, -s 
kuratele ( onder — ) 
kurator, -e of -s 
kuratorium, -s 
kurbien of kurbine 
kurien o/ kurine 
kurieus, -e 
kuriositeit 

kurketrekker of kurktrekker 
kurkuma 

kurkumien of kurkumine 

kurper, -s 

kursief, -iewe 

kursiveer, ge- 

kursjenien of kursjenine 

kursjien o/ kursjine 

kursjisien o/ kursjisine 

kursories, -e 

kursus, -se 

Kuruman 

kurwe, -s 

kus (soen), -se 

kus ( seekus ), -te 

kus (te — en te keur) 

kuskamidien o/ kuskamidine 

kuskamien o/ kuskamine 

kuskonidien o/ kuskonidine 

kuskonien o/ kuskonine 

kuspareïen o/ kuspareïne 

kusparidien o/ kusparidine 

kusparien o/ kusparine 


kussing, -s 

kussingsloop 

kusstreek 

kwaad; kwater, kwaadste 
kwaaddenkend, -e 
kwaaddoener 
kwaadgeld 
kwaad maak 
kwaadwilligheid 
kwaai; -er, -ste 
kwaaierig, -e 

kwaaivriende o/ kwaaivrinde 
kwaaivriendskap o/ 
kwaaivrindskap 
kwade (die — dag) 
kwadraat, -ate 
kwadrant, -e 
kwadratuur 
kwadriljoen, -e 
kwagga, -s 
kwajong, -ens 
kwajongstreek 
Kwaker, -s 
kwakkel, -s 
kwaksalwer, -s 
kwaksalwery 
kwalifikasie, -s 
kwalifiseer, ge- 
kwalik 

kwalitatief, -iewe 
kwaliteit, -e 
kwansel, ge- 

kwanselary o/ kwanselry 
kwansuis o/ konsuis 
kwanteteorie 
kwantitatief, -iewe 
kwantiteit, -e 
kwantum, -s 
kwarantyn 
kwart, -e 
kwartaal, -ale 
kwartaalliks, -e 
kwartaals, -e 


153 


kwartet, -te 
kwartier, -e 
kwarto, -’s 
kwarts 
kwartyn, -e 
kwas, -te 
kwasterig, -e 
kwatryn, -e 
kween, -ene 
kwekeling, -e 
kwekery, -e 
kweper, -s 

kwes Cn dier — ), ge- 
kwesbaar, -are 
kwessie, -s 
kwestieus, -se 
kwestor, -s 
kwestuur 

kwets ( gevoelens — ), ge- 

kwetsbaar, -are 

kwetsing 

kwetsuur, -ure 

kwêvoël 

kwikkolom 

kwikokside o/ kwikoksied 

kwikstertjie, -s 

kwiksublimaat 

kwinkeleer, ge- 

kwinkslag 

kwint, -e 

kwintaal, -ale 

kwintessens 

kwintet, -te 

kwispedoor, -oors o/ -ore 

kwispelstert, ge- 

kwistig, -e 

kwitansie, -s 

kwiteer, ge- 

kworum, -s 

kwosiënt, -e 

kwota, -s 

kwyl (s.nw.) 

kwyl, ge- 


kwyn, ge- 
kwyt, ge- 

kwytskel o/ kwytskeld, 
kwytge- 
kyf, ge- 
kyfagtig, -e 
kyk-in-die-pot (s.nw.) 

L 

Z, -’e o/ -’s 
laaf o/ lawe, ge- 
laafnis 
laag, lae 

laag, lae; laer, laagste 
laag-by-die-gronds, -e 
laagdruk 
Laagmaleis 
laagreliëf 

laagte o/ leegte, -s 

laagtetjie o/ leegtetjie, -s 

laagwater 

laas (bw.) 

laasgenoemde 

laaslede 

laaste (s.nw. en bw.) 
laastelik 

laat; later, laaste (in vólg- 
orde), laatste (volgens die 
Jclok) 

laatdunkend, -e 
laatslaper 
labiaal, -iale 
labiel, -e 
labiliteit 
labirint, -e 
laboratorium, -s o/ 
laboratoria 
Lachesis 

Ladismith (in Kaapland) 
Ladysmith (in NataT) 
laer, -s 
laer, ge- 


154 


laer af 
Laerhuis 

laer skool o/ laerskool 

laerskoolleerling 

Laeveld 

laf, lawwe; lawwer, lafste 

lafaard, -s 

lafbek 

lafhartig, -e 

lagerbier 

lag-lag 

lagune, -s 

lagwekkend, -e 

lakei, -e 

laken, -s 

lakense ( — pak ) 

lakkoliet 

lakmoes 

lakmoïde o/ lakmoïed 
Lakonië 
lakoniek, -e 
Lakoniër, -s 
Lakonies, -e 
lakonies, -e 
lakrimiet 

laks, laks o/ -e; -er, -ste 

lakseer, ge- 

laktaam 

laktaat 

laktase 

laktasidogeen 

laktasie 

laktide o/ laktied 
laktiem 

laktogeen, -ene 
laktometer 
laktoon 
laktose 

laktoskoop, -ope 
lakune, -s 
lama, -s 
lambrisering 
lamé 


lamel, -le 
lamellering 
lamentasie, -s 
lamenteer, ge- 
laminarien o/ laminarine 
lamlendig, -e 
lammeling, -e 
lammerskape 
lammertyd o/ lamtyd 
lammetjie, -s o/ lammertjies 
lampetbeker 
lampion, -ne o/ -s 
lamsak 
lamsboud 
lamsiekte 
lamslaan, lamge- 
lamsvleis o/ lamvleis 
lamtyd o/ lammertyd 
lamvleis o/ lamsvleis 
lanatoside o/ lanatosied 
landauer, -s 
landbou-inrigting 
landdros, -te 
landelik, -e 
landerye 
landingsplek 
landman (boer), -ne 
landmeter-generaal, 
landmeters-generaal 
landsman, -ne o/ landsliede o/ 
landslui 

landsweë ( van — ) 
landswyd o/ landwyd 
lanfer 

lang, lank (predikatief : die 
pad is — ); langer, langste 
langasemsprinkaan 
langbeenspinnekop 
lang broek 
langes o/ langs 
langgerek 
langgerektheid 
langsamerhand 


155 


langsigwissel 
langslewende, -s 
langtermynhuur 
langwa 
laninkie, -s 

lank (predikatie we vorm van 
lang) 
lankal 

lankmoedig, -e 
lank-uit 

lanolien o/ lanoline 

lanosterol 

lanseer, ge- 

lanset, -te 

lansier, -s 

lantaan (element) 

lantanien o/ lantanine 

lanterfanter, -s 

lanterfanter, ge- 

lantionien o/ lantionine 

lantopien o/ lantopine 

Laodicea 

lantern, -s 

Laokoon 

Lap, -pe, o/ Laplander, -s 

lapidêr, -e 

Lapland 

Laplander, -s, o/ Lap, -pe 
Laplands, -e 

lappakonien o/ lappakonine 
lappakonitien o/ 
lappakonitine 
lappiesmous 
Laps, -e 
lapsus, -se 
lardeer, ge- 
laringitis 
laringologie 
laringoskoop, -ope 
larinks, -e 
larwe, -s 

las (verbinding), -se 
las (vrag, gevoig), -te 


lasaret, -te 
Lasarus 
lasarus 
lasbrief 

lasiokarpien o/ lasiokarpine 

lasplek 

lasso, -’s 

lasteraar, -s 

lasuur 

latei, -e 

latent, -e 

lateraal, -ale 

latierboom 

Latinis, -te 

Latinisme 

Latiniteit 

latitudinêr, -e 

latreïen o/ latreïne 

latrine, -s 

Latyn 

Latyns, -e 

laveer, ge- 

laventel 

lawa 

lawaaierig, -e 
lawe o/ laaf, ge- 
lawement, -e 
lawine, -s 
lawsoniet 
lawsoon 

lawwerinte (in die — raak) 

lawwigheid, -hede 

lê o/ leg, ge- 

leb, -be 

ledebraak, ge- 

ledegeld 

ledekant, -e 

ledemate (liggaamsdele) 

ledestaat 

ledetal 

leedvermaak 

leef o/ lewe, ge- 

leeftydsgrens 


156 


leeg, leë; leër, leegste 
leegloop, leegge- 
leegte o/ laagte, -s 
leegtetjie o/ laagtetjie, -s 
leek, leke 
leepoog 

leer (om langs op te klim), 
lere 

leer, leerstellinge o/ 
leerstellings 

leer ( bereide vel) 
leër ( troepemag ), -s 
lêer ( vogmaat ; stapel papiere, 
ens.), -s 
leërafdeling 
leerdig, -te 

leërig ( taamlik leeg), -e 

lêerig, -e 

leerplig 

leerrede, -ne o/ -s 
leerstelling, -e o/ -s 

lees, -te 
leessaal 
leeu, -s 
leeubekkie, -s 
leeuin, -ne 
leeumannetjie 
leeurik o/ lewerik, -e 
leeuwyfie 

leg o/ lê, ge- 
legaal, -ale 
legaat, -ate 
legalisasie 
legaliseer, ge- 
legaliteit 
legasie, -s 
legataris, -se 
legeer, ge- 
legendaries, -e 
legende, -s 
legering, -s 
leghen o/ lêhen 
legio 


legioen, -e 
legislatuur, -ure 
legitiem, -e 
legitimaris, -se 
legitimasie 
legitimeer, ge- 
legitimis, -te 
legitimiteit 

legumelien o/ legumeline 

legumien o/ legumine 

lêhen o/ leghen 

lei, -e 

lei, ge- 

leiband 

leidak 

Leiden 

Leidenaar, -aars o/ -are 

leidraad 

Leids, -e 

leidsman, -ne o/ leidsliede 

leidster, -re 

leidster o/ leister, -s 

leier, -s 

leisel, -s 

leister o/ leidster, -s 
lekkasie, -s 
lekker; -der, -ste 
lekkerbekkig, -e 
lekkerlyf ( hy is — ) 
lekkerny, -e 
leksikoloog, -oë 
leksikon, -s o/ leksika 
lektor, -ore o/ -ors 
lektoraat, -ate 
lektrise, -s 
lektuur 

lelie-der-dale, lelies-der-dale 

lelikerd, -s 

lelletjie, -s 

lemmetjie, -s 

lemoen, -e 

lemur ( gees ), -e 

lemur ( diersoort ), -s 


157 


lende, -ne o/ -s 

lendelam 

lener, -s 

lengteas 

lengtedeursnee 

lengte-eenheid 

lenigheid 

leno ( weefstof ) 

lens, -e 

lensiesoep o/ lensiesop 

lente, -s 

lenteaand 

lentien o/ lentine 

leontamien o/ leontamine 

leontidien o/ leontidine 

leonurien o/ leonurine 

lepellê, lepelge- 

lepelsgewys o/ lepelsgewyse 

lepidien o/ lepidine 

lêplek 

lepralyer 

leproos, -ose 

leprosegestig 

leraar, -aars o/ -are 

lerares, -se 

Lerouxsrivier 

les, -se 

Lesbië 

Lesbiër, -s 

Lesbies, -e 

lesenswaardig, -e 

leseres, -se 

Let, -te 

letalien o/ letaline 

letargie 

letargies, -e 

Lethe 

Z’etjie 

Letland 

Lets o/ Letties, -e 
lettere (mv.) 

Letties o/ Lets, -e 
Jettosien o/ lettosine 


leuen, -s 

leuenaar, -s 
leuenagtig, -e 
leukanilien o/ leukaniline 
leukobasis 
leukoom, -ome 
leukoonsuur 
leukoplas, -te 
leun, ge- 

leus, -e, o/ leuse, -s 

leusien o/ leusine 

leusinol 

leuter, ge- 

leuterkous, -e 

leuters o/ luiters o/ luters 

Leuven 

Leuvens, -e 

Levant 

Levants o/ Levantyns, -e 
leviatan, -s 
Leviet, -e 

leviete ( iemand die — lees) 

Levities, -e 

Levitikus 

lewe, -ns o/ -s 

lewe o/ leef, ge- 

leweloos o/ lewensloos, -ose 

lewend, -e 

lewende, -s 

lewendigdood 

lewendig, -e 

lewensaand 

lewenslang, -e 

lewenslank (bw.) 

lewenskets 

lewensloop 

lewensloos o/ leweloos, -ose 
lewensversekeringsmaat- 
skappy 

lewentjie o/ lewetjie 
leweransier, -s 
lewerik o/ leeurik, -e 
lewerikie o/ lewerkie, -s 


158 


lewetjie o/ lewentjie 

lewewekkend, -e 

lewisiet 

liaison, -s 

lias, -se 

liasseer, ge- 

libel, -le 

Liberaal ( lid van party ), -ale 

liberaal, -ale 

liberalis, -te 

liberaliteit 

libertyn, -e 

Libië 

Libiër, -s 

Libies, -e 

Lichtenburg 

lid ( van ’n genootskap), lede 

liddiet 

liddoring 

Lidië 

Lidiër, -s 

Lidies, -e 

lidmaat ( van ’n kerk), -ate 

lidwoord, -e 

lie o/ lieg, ge- 

liedereaand 

liederlik, -e; -er, -ste 

liederwysie 

liedjiesanger 

lieer, ge- 

lief, liewe; liewer, liefste 
liefdadigheidsgenootskap 
liefderyk, -e 
liefdesgeskiedenis 
liefdesnaam (in — ) 
liefdeswil (om — ) 
liefdevol, -le 
liefhê, liefgehad 
liefhebbend, -e 
liefhebberytoneel 
liefie, -s 
liefkoos, ge- 
liefkosery 


lieflik, -e 
liefling, -e 
lieflingsdigter 
lieflingskrywer 
liefs 

lieg o/ lie, ge- 
liemaak, liege- 
lieplapper, -s 
lies, -e o/ -te 
lietsjie, -s 
lieweheersbesie 
liewer o/ liewers o/ liewerste 
o/ liewerster 
liewerlee (van — ) 
liewers o/ liewer o/ liewerste 
o/ liewerster 
liewigheid 
liga, -s 
ligament 
ligblou 
ligeffek 

ligenien o/ ligenine 
liggaam, -ame 
liggaamlik, -e 
liggaampie, -s 
liggaamsbou 
liggelowig, -e 
liggewig 
ligmis, -se 
lignien o/ lignine 
ligniet 

lignine o/ lignien 
lignofol 

ligroïen o/ ligroïne 
ligswaargewig 
ligtekooi, -e 

ligtelaai o/ ligtelaaie ( in — ) 

ligtelik 

ligtheid 

Ligurië 

Liguriër, -s 

Liguries, -e 

ligweg 


159 


likakonien o/ likakonine 
likákonitien o/ likakonitine 
likeur, -e of -s 
Likhatlhong 
likied o/ likwied, -e 
likkewaan, -ane 
likoktonien o/ likoktonine 
likopeen 

likopodien o/ likopodine 
likopodium 

likoramien o/ likoramine 
likorenien o/ likorenine 
likorien o/ likorine 
liksens, -e 
likwidasie 
likwideer, ge- 
likwied o/ likied, -e 
lila 

lilliputter, -s 

limbus 

limeen 

limerick, -s 

limettien o/ limettine 

limf 

limfaties, -e 

limfklier 

limiet, -e 

limonade 

limoneen 

limoniet 

linalool 

lindeboom 

Lindequesdrif 

lineêr, -e 

linguis, -te 

linguistiek 

linguisties, -e 

liniaal, -iale 

linie, -s 

linieer, ge- 

linkerhand 

linkerkant 

linkerkantse o/ linkerkantste 

6 — Afrik. Woordelys 


links ( bw .) 
links ( b.nw .), -e 
links ( dier ), -e 
links om 
linne 

linoleensuur 

linoleum 

linotiep o/ linotipe 

lintjie, -s 

liochroom, -ome 

liofiel, -e 

liofoob, -obe 

lipase, -s 

lipide o/ lipied 

lipochroom 

lipoïde o/ lipoïed 

liotroop, -ope 

lippetaal ( oneerlike taal) 

liptaal ( by doofstommes) 

lira, lire 

liriek 

liries, -e 

lirikus, -se o/ lirici 
lirisme 

lis o/ lus ( strik , oog), -se 
lis (slim plan), -te 
lisensiaat 
lisensie, -s 
lisensieer, ge- 

lisergiensuur o/ liserginesuur 

lisien o/ lisine 

lisolesitien o/ lisolesitine 

Lissabon 

Lissabons, -e 

lissie o/ lussie, -s 

lit (v.d. liggaam), -te 

litanie, -ieë 

Litaue 

Litauer, -s 

Litaus, -e 

liter, -s 

literaries, -e 

literator, -e o/ -s 


160 


literatuur, -ure 

literêr, -e 

litium ( element ) 

litjie ( v.d . liggaam ), -s 

litjiesgras 

litochroom 

litograaf, -awe 

litografie 

litografies, -e 

litoliet 

litolise 

litopoon 

litotes 

litotomie 

litteken 

littoraal, -ale 

liturgie, -ieë 

liturgies, -e 

livetien o/ livetine 

Livius 

livrei, -e 

lob, -be 

lobelaan 

lobelanidien of lobelanidine 
lobelanien of lobelanine 
lobelien of lobeline 
lobinien of lobinine 
loen o/ logen, ge- 
loënaar o/ logenaar, -s 
loënstraf o/ logenstraf, ge- 
loerie, -s 
loesing, -s 
lof ( prys ) 

lof ( planteryk ), lowwe 
lofdig, -te 
loflik, -e 

loftuiting, -e o/ -s 
loganbessie 
logaritme, -s 
logaritmies, -e 
logboek ( seevaartterm ) 
loge ( ruimte in teater, ens.), 
-s 


logen o/ loën, ge- 
logenaar o/ loënaar, -s 
logenstraf o/ loënstraf, ge- 
loggia, -s 
logies, -e 
logika 

loifoforien o/ loifoforine 

loipoonsuur 

lojaal, -ale 

lojaliteit 

lokaal, -ale 

lokalisasie 

lokaliseer, ge- 

lokaliteit 

lokasie, -s 

lokatief, -iewe 

loket, -te 

loko, -’s 

lokomobiel, -e 

lokomotief, -iewe 

loksodroom, -ome 

loksoferigien o/ loksoferigine 

lokus, -se 

lollerig, -e 

lollery 

lomatiol 

Lombardye 

lomerig, -e 

lommerd, -s 

lommerryk, -e 

lomperd, -s 

Londen 

Londenaar, -aars o/ -are 

Londens, -e 

longitudinaal, -ale 

lont, -e 

lood ( metaal) 

loodasetaat 

loodreg, -te 

loods, -e 

loods, ge- 

loodssinjaal 

loodsulfaat 


161 


loof ( planteryk ) 

loof o/ lowe, ge- 

Loofhuttefees 

looiery 

loonraad 

loonsverhoging 

loopgraaf 

loopjonge 

loot ( planteryk ), lote 
loot, ge- 
lootjie, -s 
lornjet, -te 
lorrie, -s 

los ( roofdier ), -se 
los; -ser, -ste 
losbol, -le 
losbrand, losge- 
loseer, ge- 
losgoed 

loshande ( — ry) 

losie ( van Vrymesselaars), -a 

losies 

losloopperd 

lospitperske 

los voor ( hy loop ) 

lot ( noodlot ) 
lot (in die lotery), -e 
lotery, -e 
Lotharinge 
Lotharinger, -s 
Lotharings, -e 
lotjie ( van — getik) 
lotsbestemming 
lotto ( loteryterm ) 
loturien o/ loturine 
lotus, -se 
lou; -er, -ste 

loudanidien o/ loudanidine 
loudanien o/ loudanine 
loudanoseen 

loudanosien o/ loudanosine 
loudanosolien o/ loudanosoline 
loudanum ( opiummengsel) 


louere (mv.) 
louerig, -e 
louerkrans 

Louis Trichardt ( pleknaam ) 
louriensuur o/ lourinesuur 
lourier, -e 

lourinesuur o/ louriensuur 
lourotetanien o/ lourotetanine 
louter ( suiwer , eg), louter o/ 
-e; -der, -ste 
louter, ge- 
loutering 
lowe o/ loof, ge- 
lower (blare) 

Lucifer 

Luckhoff (pleknaam) 
Lucretius 
ludo 
lugdig 
lugdigtheid 
lugeskader 
luggedroog, -de 
lugmassa-aanwyser 
lugmassaomsetting 
lugspieëling o/ lugspiegelíng, 
-e o/ -s 
luguber, -e 
lugverkoel, -de 
luiaard, -s 
luid, -e 
luidkeels 
luidrugtig, -e 
luidspreker 
luierig, -e 
luifel, -s 
luik, -e 
luilak, -ke 
luilak, ge- 
luilekkerland 
Luipaardsvlei 
luiperd, -s 
luislang 
luisterryk, -e 


162 


luit ( musiekinstrument ), -e 
luitenant, -e o/ -s 
luitenant-generaal, 
luitenant-generaals 
luitenant-ter-see, luitenante- 
ter-see o/ luitenants-ter-see 
luiters of luters o/ leuters 
lukraak 

lukratief, -iewe 
lukubrasie 
lukwart, -e 
lumichroom 
lumier 

luminessensie 
luminofoor, -ore 
lumisterol 

lunakridien o/ lunakridine 
lunakrien o/ lunakrine 
lunsriem 

lupanidien o/ lupanidine 
lupanien o/ lupanine 
lupien, -e o/ lupine, -s 
lupineen 

lupinidien o/ lupinidine 

lupinien o/ lupinine 

lupus, -se 

lus ( begeerte ), -te 

lus o/ lis ( strik , oog), -se 

lusern 

lushof o/ lusthof 
lusikulien o/ lusikuline 
lussie o/ lissie, -s 
lusteloos, -ose 
lusthof o/ lushof 
lustrum, -s o/ Iustra 
luteïen o/ luteïne 
luteolien o/ luteoline 
luteosteroon 

luters o/ leuters o/ luiters 
lutesium ( element ) 

Luther 

Lutheraan, -ane 
Luthers, -e 


lutidien o/ lutidine 

luukse, -s 

luukseartikel 

luuksueus, -e 

Luzern 

ly, ge- 

lydelik, -e 

Lydensweek 

lyer, -s 

lyfie, -s 

lyflik, -e 

lyfsbehoud 

lyk, -e 

lyk, ge- 

lykkis 

lykkleed 

lykrede 

lykskouing 

lykwa 

lymerig, -e 

lynolie 

lynreg, -te 

lynsaad 

lyntjie, -s 

lynwaad 

Lyon 

lystemaker 
lyster, -s 
lywig, -e 

M 

m, -’e o/ -’s 

ma, -’s 

maag ( liggaamsdeel ), mae o/ 
mage 

maag, -de, o/ maagd, -e 
maagdelik, -e 
maagdom 
maagskap 

maai ( loop na jou — ) 
maai, ge- 

maaifoedie o/ maaifoerie, -s 


163 


maaltyd 

Maandae of Maandags ( bw .) 
Maandag 

Maandags o/ Maandae 
( bw .) 

maandeliks, -e 

maandstaat 

maanhaar 

maanhaarjakkals 

maansverduistering 

maar ( bw . en voegw.) 

maarskalk, -e 

Maart 

Maarten 

maat, -s o/ maters 
maat ( van meet), mate 
maatemmer 

maatjie ( klein maat), -s, of 
matertjies 
maatloos, -ose 
maatreël 
maatskaplik, -e 
maatskappy, -e 
maatstaf, -awe of -awwe 
macadamiseer, ge- 
macaroni 
Macedonië 
Macedoniër, -s 
Macedonies, -e 
Machadodorp 
Machiavelli 
Machiavellisties, -e 
Madagaskar 
Madagaskarbees 
madam, -me o/ -s 
madapolam ( stofnaam ) 
Madeira 
madeliefie, -s 
Madonna, -s 
Madonnabeeld 
Madras ( plelmaam ) 
madras ( stofnaam ) 

Madrid 


madrigaal, -ale 
Maecenas 

maecenas ( beskermer ), -se 

maer; -der, -ste 

maerman ( plantnaam ) 

maermerrie (skeeri) 

maerte 

Mafeking 

mag, -te 

mag, mog 

magasyn, -e 

magdalarooi 

magdom 

magiër, -s 

magies, -e 

magistraal, -ale 

magistraat, -ate 

magistraatskantoor 

Magjaar, -are 

Magjaars, -e 

magnaat, -ate 

Magna Carta 

magneet, -ete 

magneetnaald 

magnesia 

magnesiet 

magnesium ( element ) 

magneties, -e 

magnetiet 

magnetiseer, ge- 

magnetisme 

magnetoëlektrisiteit 

magnetometer 

magnolia, -s 

magnolien o/ magnoline 

Magoebaskloof 

magsgebied 

magteloos, -ose 

magtig! 

magtig, ge- 

magtigingsbrief 

magwoord 

maharadja 


164 


mahatma, -s 

mahem, -me o/ -s 

mahonie 

ma-hulle 

mailboot 

majesteit, -e 

majesteitskennis 

majestueus, -e 

majeur 

majolika 

majoor, -s 

majoorsrang 

majoriteit 

makaber, -e 

Makassar 

makassarolie 

makasterkop 

makataan, -ane 

Makatees, -ese 

makeer, ge- 

makelaar, -aars o/ -are 

maklik, -e 

makoppa, -s 

makou, -e 

makoueier 

Makouvlei 

makriel, -e 

makrol, -le 

makrosefaal 

maksil, -le 

maksimum, -s o/ maksima 
Makwassie 
malaat 
malagiet 
Malakka 
malamidesuur o/ 
malamiedsuur 
malaria 

malariamuskiet 
malariavry 
Malbaar, -are 
Malbaars, -e 

maleïensuur o/ maleïnesuur 


Maleier, -s 

maleïnesuur o/ maleïensuur 
Maleis, -e 
Maleis-Portugees 
Malgas, -se 

malgas ( voëlsoort ), -se 

Malgassies, -e 

malie 

rnalieklip 

malkopsiekte 

mallemeule 

malligheid 

malmok ( seevoël ), -ke 

malmokkie o/ marmotjie, -s 

maloonsuur 

maltakoors 

maltase 

Malteser, -s 

Malteserorde 

Malthusiaan, -iane 

Malthusianisme 

maltol 

maltosasoon 

maltose 

malva, -s 

malvien o/ malvine 
mama, -’s 
mama’tjie, -s 
mamba, -s 
mamma, -s 
mammatjie, -s 
mammie, -s 
mammoet, -e 
Mammon 
mamparra, -s 

mampoer ( soort brandewyn) 
man, -ne o/ -s 
man-alleen 
manbaar, -are 
mandaat, -ate 
mandaryn, -e 
mandataris, -se 
! mandjie, -s 


165 


mandjietjie, -a 
mandolien, -e o/ mandoíintí, 
-s 

mandoor, -oors o/ -ore 
mandragora 
mandragorien of 
mandragorine 
mandril, -le o/ -s 
manel, -le 
manelletjie, -s 
maneuver, -s 
maneuvreer, ge- 
manewale o/ manewales 
mangaan ( element ) 
manganaat 

manganien o/ manganine 
manganiverbinding 
manganoverbinding 
mangel, -s 

mangiferien o/ mangiferine 

mango, -’s 

manhaftig, -e 

maniak, -ke 

manie, -ieë o/ -ies 

manifes, -te 

manifestant, -e 

manifestasie, -s 

manifesteer, ge- 

manikuur 

manillasigaar 

maniok 

manipulasie, -s 
manipuleer, ge- 
manjifiek, -e 
mankement, -e 
mankoliek, mankoliek o/ -e; 

-er, -ste 
manna 
mannaan 
mannekoor 
mannetaal 
mannetjie, -s 
mannetjie-eend o/ 
mannetjieseend 


mannetjiekalkoen o/ 
mannetjieskalkoen 
mannetjiesagtig, -e 
mannetjiesvrou 
mannitol 
mannoonsuur 
mannosaan 
mannose 
mannuroonsuur 
manometer 

mans (• — - genoeg wees ) 

manshemp 

mansjet, -te 

mansmens 

man te perd 

Mantsjoe, -s 

Mantsjoekwo 

Mantsjoerye 

manuaal, -uale 

manufaktuur, -ure 

manumissie 

manuskrip, -te 

Maori, -’s 

mapstieks! 

maraboe, -s 

marakka o/ maranka, -s 
maraschino o/ maraskyn 
( likeursoort ) 

Marathon 
marathonwedloop 
marconigram, -me 
marconis, -te 
Marcus ( Romein ) 
mare, -s 

margarien o/ margarine 
marge, -s 
marginaal, -ale 
margine, -s 
margriet, -e 
margrietjie, -s 
Mariannhill 
mariastrane 


166 


marine 
marineoffisier 
marinier, -s 
marionet, -te 
marionetspel o/ 
marionettespel 
maritiem, -e 
mark, -e of -te 
mark ( Duitse munt), -e 
markant, -e 
markeer, ge- 
markgraaf 
markgravin 
markies, -e 
markiesin, -ne 
markplein 

Markus ( Evangélis ) 

marmelade 

marmer 

marmotjie o/ malmokkie, -s 

maroelaboom 

Marokkaan, -ane 

Marokkaans, -e 

Marokko 

marokyn 

marsbanker, -s 

Marseillaise 

Marseille ( Frankryk ) 

Marseilles (O.F.S.) 

marsepein 

marskramer, -s 

marsjeer, ge- 

martelaar, -aars o/ -are 

martelaarskap 

martelares, -se 

martelary o/ martelry 

martensiet 

Martialis 

martoniet 

Marxis, -te 

Marxisme 

Marxisties, -e 

mas, -te 


Masbieker, -s 
masels 
masjien, -e 
masjinaal, -ale 
masjineer, ge- 
masjinerie 
masjinis, -te 
Masjonaland 
maskas ! 
maskeer, ge- 
masker, -s 
maskerade, -s 
maskie 
mássa, -s 
massaal, -ale 
massa-aanval 
massaproduksie 
massasie 
masseer, ge- 
masseerder, -s 
masseerster, -s 
masseur, -s 
masseuse, -s 
massief, -iewe 
massiwiteit 
mastiek o/ mastik 
mastig! 

mastik o/ mastiek 
mastodon, -s o/ -te 
mastoïde, -s, o/ mastoïed, 
masurium 
masurka, -s 
matador, -s 
Matebele, -s 
Matebeleland 
mateloos, -ose 
matematies, -e 
matematikus, -se o/ 
matematici 
materiaal, -iale 
materialis, -te 
materialisme 
materialisties, -e 


167 


materie, -ieë o/ -ies 
materieel, -iële 
matesis 
matglas 

matigheidsbond 

matinee, -s 

ma’tjie, -s 

matjie, -s 

matjiesgoed 

Matlabas 

matras, -se 

matriargaal, -ale 

matriargaat 

matridien o/ matridine 

matriek 

matrien o/ matrine 
matrikulasie 
matrikuleer, ge- 
matrine o/ matrien 
matrone, -s 
matroos, -ose 
matrys, -e 
Mattheiis 
Mauritius 
Maurits 
mauser, -s 
mauve 

maxim ( vuurwapen ), -s 
mayonnaise 
mebos 
medalje, -s 
medaljon, -s 
mede o/ mee 
medeaanspreeklik 
medearbeider 
medeburger 
mededeelsaam o/ 
meedeelsaam, -ame 
mededeling o/ meedeling, 

-e o/ -s 
mededinger, -s 
mededoë o/ rneedoë 
mededoënd o/ mededogend, -e 


mede-erfgenaam 
medegevoel o/ meegevoel 
medeklinker 

medelyde o/ medelye o/ 
meelye 

medeondergetekende 
medepligtige, -s 
medewerking o/ meewerking 
medewete o/ meewete 
mediaan, -iane 
medies, -e 
medikament, -e 
medikus, -se o/ medici 
mediokriteit 

medisyne (ekv. en mv.) t -s 
meditasie, -s 
medium, -s o/ media 
mee o/ mede 
meedeel, meege- 
meedeelsaam o/ 

mededeelsaam, -ame 
meedeling o/ mededeling, -e 
o/ -s 

meeding, meege- 
meedoë o/ mededoë 
meedoëloos o/ 
meedoënloos, -ose 
meedoen, meege- 
meegaandheid 
meegevoel o/ medegevoel 
meeldou 

meelye o/ medelyde o/ 
medelye 

meeneem, meege- 
meer, mere 
meer ( — mense) 
meerdere, -s 
meerderjarig 

meerderwaardigheidsgevoel 
meergemelde 
meergenoemde 
meerkat o/ mierkat, -te o/ 
meerkaaie 


168 


meerlettergrepig, -e 
meermaal o/ meermale 
meerskuimpyp 
meervoud, -e 
meervoudsvorm 
meesal o/ meestal 
meesmuil, ge- 
meestal o/ meesal 
meestendeels 
meestry, meege- 
meeu, -e 
meeval, meege- 
meewarig, -e 

meewerking o/ medewerking 

meewete o/ medewete 

megafoon, -one 

meganiek 

meganies, -e 

meganika 

meganikus, -se o/ meganici 

meganisme 

megaskoop, -ope 

Mei 

meid, -e 

meidepraatjies 

meinedig, -e 

meineed 

meisie, -s 

meisieagtig, -e 

meisiegek 

meisiemens 

meisieskool 

mejuffrou 

mekaar 

Mekka 

Mekkaganger 

mekonaat 

mekonidien o/ mekonidine 

mekonien o/ mekonine 

mekoonsuur 

melaats, -e 

melaatse, -s 

melamien o/ melamine 


melancholie 
melancholiek, -e 
melancholies, -e 
Melanchthon 
Melanesië 
Melanesiër, -s 
Melanesies, -e 
melanien o/ melanine 
melaniet 

melanine o/ melanien 

melasse ( by suikcrbereiding ) 

meld o/ melde, ge- 

meldenswaardig, -e 

meldolablou 

meleen 

melerig, -e 

meliatien o/ meliatine 

melibiase 

melibiose 

meliniet 

melilotiensuur o/ 
melilotinesuur 
melissiensuur o/ 
melissinesuur 
melkdieet 
melkerig, -e 
melkery, -e 

mellimide o/ mellimied 
mellietsuur 
mellofaansuur 
melodie, -ieë 
melodies, -e 
melodieus, -e 
melodrama 
melomaan, -ane 
Melpomene 
membraan, -ane 
memento, -’s 
memorandum, -s o/ 
memoranda 
memoreer, ge- 
memorie, -s 
memorisasie 


169 


memoriseer, ge- 
Memphis 
menasiemeester 
meneer, -ere 
meng, ge- 
mengeling 
mengelmoes 
mengsel 

menie o/ minie ( rooi lcleur- 
stof) 

menigeen 

menigmaal 

meningitis 

menisarien o/ menisarine 
menisidien of menisidine 
menisien o/ menisine 
meniskus 
menispermien o/ 
menispermine 
mensaap 

mensehater o/ menshater 

mensekenner 

mensekennis 

menseleeftyd 

mensevrees 

mensewerk 

menshater o/ mensehater 
mensig! 

mensliewend, -e 
menslikerwys o/ 
menslikerwyse 
menssku 
menstruasie 
menstrueer, ge- 
mensvreter 
menswording 
mentaan 
metadieen 
mentaliteit 
menteen 
mentenol 
mentenoon 
mentielasetaat 


mentol 

mentor, -s 

menu, -’s 

menuet, -te 

menu’tjie, -s 

mepakrien o/ mepakrine 

Mephistopheles 

merceriseer, ge- 

mercerisering 

Mercurius 

merel, -s 

merendeel 

merendeels 

merg o/ murg ( deur — en 
been) 

meridiaan, -iane 
meridiaanshoogte 
meridiaansirkel 
meridionaal, -ale 
meriete (mv.) 
merino, -’s 
merkantiel, -e 
merkantilisme 
merkaptaal 
merkaptaan 

merkaptide o/ merkaptied 
merkaptol 
merklik, -e 
merkuriverbinding 
merkuroverbinding 
Merowinger, -s 
Merowingies, -e 
mes, -se 

mesakonien o/ mesakonine 
mesakonitien o/ 
mesakonitine 
mesakoonsuur 
mesembrien o/ mesembrine 
mes-en-vurklaai 
meshef 

mesidien o/ mesidine 
mesitielsuur 

mesitiensuur o/ mesitinesuur 


170 


mesitileen 

mesitinesuur o/ mesitiensuur 
mesitol 

meskalien o/ meskaline 

mesmerisme 

mesobilinogeen 

mesoksaalsuur 

mesomerie 

mesomorf, -e 

Mesopotamië 

mesosoïes, -e 

Mesosoïkum 

mesotaan 

mesotomie 

mesotorium 

messegoed 

messel, ge- 

Messiaans, -e 

Messias 

messing 

messlyper 

metaal, -ale 

metaalware 

metaan 

metabolies, -e 

metabolisme 

metaboorsuur 

metaboraat 

metafanien o/ metafanine 

metafeen 

metafisies, -e 

metafisika 

metafoor, -ore 

metafories, -e 

metaldehide o/ metaldehied 

metallisasie 

metalliseer, ge- 

metallografie 

metalloïde o/ metalloïed 

metallurgie 

metallurgies, -e 

metamerie 

metamorfie 


metamorfisme 
metamorfose 
metanaal 
metanielsuur 
metaniliengeel o/ 
metanilinegeel 
metanol 
metantimonaat 
metasoonsuur 
metastireen 
metatese 
metatesis 
metdat 

met dien verstande 

metebenien o/ metebenine 

meteengroep 

meteens 

meteoor, -eore 

meteoriet, -e 

meteorologie 

meteorologies, -e 

meteoroloog, -oë 

meteoroskoop, -ope 

meteoroskopie 

meter, -s 

metgesel, -le 

metgesellin, -ne 

metiel 

metielalkohol 

metilaal 

metileenblou 

metionien o/ metionine 

m’etjie, -s 

metode, -s 

metodiek 

metodies, -e 

Metodis, -te 

Metodisme 

Metodisties, -e 

metodologie 

metol 

metonimie 

metonimies, -e 


171 


metriek, -e 
metrieke stelsel 
metries, -e 
metronoom, -ome 
metropolis, -se, o/ 
metropool, -ole 
metropolitaan, -ane 
metropolitaans, -e 
metropool, -ole, o/ 
metropolis, -se 
metrum, -s o/ metra 
mette ( kort — maak ) 
mettertyd 
metterwoon 
Metusalem 
metwors 
meubel, -s 
meubileer, ge- 
meublement 

meul, -e, o/ meule, -ns o/ -s 
meulenaar, -s 
meulsteen 
mevrou, -e o/ -ens 
Mexiko 
mezzosopraan 
miaau o/ miau 
miasien o/ miasine 
miasma, -s 
miau o/ miaau 
middagete 
middagmaal, -ale 
midde ( te — van) 
Midde-Afrika o/ 
Middel-Afrika 
Midde-Europees o/ 
Middel-Europees 
middel ( middelgedeelte ; 

geneesmiddel), -s 
middel ( middel v. bestaan), -e 
middelaar, -aars o/ -are 
Middel-Afrika o/ 
Midde-Afrika 
middeldeur (bw.) 


Middelduits 
middelerwyl 
Middel-Europees o/ 
Midde-Europees 
middellyn 
middelmannetjie 
Middelnederlands 
Middel-Ooste o/ Midde-Ooste 
middelpuntsoekend, -e 
middelpuntvliedend, -e 
middelrif o/ midderif 
middelslag 

Midde-Ooste o/ Middel-Ooste 

midderif o/ middelrif 

middernag 

middernagtelik, -e 

middeweg o/ middelweg 

midskeeps ( bw .) 

mied, -e o/ -ens, o/ miet, -e 

mielie, -s 

miereter 

mierhoop o/ miershoop 
mierkat o/ meerkat, -te o/ 
meerkaaie 
miernes 

miershoop o/ mierhoop 
miet, -e, o/ mied, -e o/ -ens 
mika 

mikado, -’s 

mikanesien o/ mikanesine 
mikaniet 

mikanoïdien o/ mikanoïdine 

mikologie 

mikoioog, -oë 

mikose 

mikrantien o/ mikrantine 
mikriniet 

mikrobe, -s, o/ mikroob, -obe 

mikrochemie 

mikrofoon, -one 

mikrogalvanometer 

mikrokosmies 

mikrokosmos 


172 


mikrometer 
mikron, -e 
mikroniet 

mikroob, -obe, o/ mikrobe, -s 

mikroorganisme 

mikrosefaal 

mikroskoop, -ope 

mikroskopies, -e 

mikskeer, ge- 

mikstuur, -ure 

Milaan 

Milanees, -ese 
mild, -e 
milddadig, -e 
mildelik 
Milesies, -e 
milieu, -s 
milisie 
militaris, -te 
militarisme 
militaristies, -e 
militêr, -e 
miljard, -e 
miljardêr, -s 
miljoen, -e 
miljoenêr, -s 

millennium, -s o/ millennia 

millibar ( lugdrukeenheid ) 

milligram 

millimeter 

milt, -e 

Miltiades 

mimiek 

mimies, -e 

mimikus, -se o/ mimici 
mimosa, -s 

mimosien o/ mimosine 
min; -der, -ste 
minag, ge- 
minaret, -te 
Minderbroeder 
mindere, -s 
minderheidsverslag 


minderwaardigheids- 
kompleks 
mineraal, -ale 
mineraalolie 
mineraalwaterfabriek 
mineralogie 
mineralogies, -e 
mineralografie 
mineraloog, -oë 
Minerva 
mineur 

miniatuur, -ure 
miniatuurskilder 
miniem, -e 
minimaal, -ale 
minimum, -s o/ minima 
minister, -s 
ministerie, -s 
ministerieel, -iële 
ministerskap 
minjonet, -te 
minlik, -e 
minnaar, -s 
minnares, -se 
minne (in der — skik ) 
minnelied 
min of meer 
minstens 
minstreel, -ele 
mintig! 
minus, -se 
minusieus, -e 
minuut, -ute 
miochroom, -ome 
miogeen, -ene 
miosien o/ miosine 
miosinogeen 
miosmien o/ miosmine 
miotien o/ miotine 
mirakel, -s 
mirakelspel 
mirakuleus, -e 
mirbaanolie 


173 


mirisetien o/ mirisetine 

mirisielalkohol 

miristien of miristine 

mirostoon 

Mirjam 

miroonsuur 

mirosien of mirosine 

mirre 

mirseen 

mirteboom 

mirtenaal 

mirtenol 

mirtillien of mirtilline 
mirtillitol 
misantroop, -ope 
misbredie 

misdeel, -de, of misdeeld, -e 

misdryf, -ywe 

miserabel, -e 

misêre, -s 

mis gooi 

mishaag o/ mishae, het — 

mishae ( s.nw .) 

misken, het — 

miskien 

miskraam 

mislei, het — 

mismaak, het — 

mismaaktheid 

misnoeë 

misnoeg, -de 

misnoegdheid 

misoes 

mispel, -s 

misplaas, het — 

misplaas, -te 

misplaastheid 

misreken, het — 

misrybol 

misrytyd 

missaal, -ale 

missie, -s 

missinjaal 


missive, -s 
mis skiet 
mis slaan 

misterie, -ieë of -ies 
misteriespel 
misterieus, -e 
mistiek, -e 
mistifikasie 

mistikus, -se o/ mistiei 

mistisisme 

misvorm, het — 

misvorm, -de, o/ misvormd, -e 

misvormdheid 

mite, -s 

Mithridates 

mities, -e 

mitologie 

mitologies, -e 

mitoloog, -oë 

mitrafillien o/ mitrafilline 

mitraginien o/ mitraginine 

mitraversien o/ mitraversine 

mitrinermien o/ mitrinermine 

mitsgaders 

mnemoniek 

mnemotegniek 

mnemotegnies 

Moabiet, -e 

Moabities, -e 

mobiel, -e 

mobilisasie 

mobiliseer, ge- 

mobiliteit 

modaal, -ale 

modaliteit 

modderas 

modderig, -e 

moddervet 

modeartikel 

model, -le 

modelboerdery 

modelleer, ge- 

modemaakster 


174 


moderasie 

moderateur, -e o/ -s 

moderator, -e o/ -s 

moderatuur 

modereer, ge- 

modern, -e; -er, -ste 

moderniseer, ge- 

modernisties, -e 

moderniteit 

modieus, -e 

modiste, -s 

modulasie, -s 

moduleer, ge- 

modulus, -se 

modus, -se o/ modi 

moedeloos, -ose 

Moedermaag o/ Moedermaagd 

moedernaak o/ moedernakend 

moedersielalleen 

moederskant ( van — ) 

moedswillig, -e 

moedverloor ( op — se vlákte ) 
moeg, moeë o/ moeg; moeër, 
moegste 
moegheid 
moeilik, -e 
moeitevol, -le 
moenie 
moepel, -s 
moeras, -se 
moerassig, -e 
moerbei, -e 
moertjie, -s 

moeselien o/ moeseline 
moesie, -s 
moeskruid 

moesoek o/ moesoep 
moeson, -s 
moet, -e 
mof, mowwe 
mofskaap 

Mogalakwenastroom 
moggel (soort vis), -a 


mogol, -s 
Mohammed 
Mohammedaan, -ane 
Mohammedaans, -e 
Mohammedanisme 
moiré 

mokassin, -s 
mokkakoffie 
molaal 
molariteit 

molasse ( soort sandsteen) 
Moldawië 
molekule, -s 
molekulêr, -e 
moles, -te 
molestasie, -s 
molesteer, ge- 
molibdaat 

molibdeen ( element ) 

molibdiet 

molletjie, -s 

molm 

Molog 

Moloporivier 

molsgat 

molshoop 

molslang 

Molukke 

molvel 

molwaentjie 

mombakkies, -e 

moment, -e 

momentaan, -ane 

momenteel, -ele 

momentopname 

momentum 

mompeling, -e of -s 

monamide o/ monamied 

monamien o/ monamine 

monarg, -e 

monargaal, -ale 

monargie, -ieë 

monargies, -e 


175 


monargis, -te 
monargisme 
monargisties, -e 
monasetien of monasetine 
monasiet 

monassien o/ monassine 
mondelik, -e, o/ mondeliks, -e 
mondelik o/ mondeliks ( bw .) 
mondeling, -e, o/ mondelings, 
-e 

mondeling o/ mondelings 

( bw .) 

mond-en-klouseer 
mondering, -e o/ -s 
mondjie vol 

mondjievol, mondjiesvol 
mond vol 

mondvol, mondevol 
monetêr, -e 
Mongolië 
Mongool, -ole 
Mongools, -e 
monisme 
monisties, -e 
monitor, -s 
monnik, -e 
monnikeklooster o/ 
monnikklooster 
monnikskleed 
monochroom, -ome 
monoftong, -e 
monogaam, -ame 
monogamie 
monogamis, -te 
monografie, -ieë 
monogram, -me 
monokel, -s 

monokside, -s, o/ monoksied, 
-e 

monoliet, -e 
monoloog, -oë 
monomaan, -ane 
monomanie 


monomeer, -ere 

monopolie, -s 

monopoliseer, ge- 

monose 

monosillabe 

monoteïs 

monoteïsme 

monoteïsties, -e 

monotiep o/ monotipe 

monotoon, -one 

monotropies 

Monroeleer 

monster, -s 

monsterpetisie 

montaansuur 

Mont Blanc 

monteer, ge- 

Montenegro 

Montenegryn, -e 

Montenegryns, -e 

monter; -der, -ste 

montering 

Montessori-metode 

monteur, -s 

Montpellier 

montuur 

monument, -e 

monumentaal, -ale 

mooiheid 

mooiigheid 

mooipraat, mooige- 

mooipraatjies 

mooiprater 

mooitjies 

Mooiuitkoms 

mooiweer ( — speel met) 
moondheid, -hede 
moontlik, -e 
moontlikheid, -hede 
Moor, More 
moordaanslag 
moorddadig, -e 
moordenaar, -aars o/ -are 


176 


Moorreesburg 
Moors, -e 
moot, mote 
mootjie, -s 
mopanie, -s 
moraal (s.nw.) 
moralis, -te 
moralisasie, -s 
moraliseer, ge- 
moraliteit, -e 
moratorium, -s 
Morawië 
Morawiër, -s 
Morawies, -e 
móre o/ more, -s 
móreaand o/ moreaand 
moreel (s.nw.) 
moreel (b.nw.), -ele 
Moreland 
morel, -le 

móreoggend o/ moreoggend 
móre-oormóre o/ 
more-oormore 
mórepraatjies o/ 
morepraatjies 
morfenol 

morfien o/ morfine 
morfinis, -te 
morfol 

morfolien o/ morfoline 
morfologie 
morfologies, -e 
morfoloog, -oë 

morfotebaïen o/ morfotebaïne 

morg, -e 

morganaties, -e 

morien o/ morine 

morindoon 

moringinien o/ moringinine 

Mormoon, -one 

moron, -e 

Morpheus 

morsaf 


morsdood 
Morse-kode 
morspot 
mortier, -e 
mos (bw.) 
mos, -se 
mosaïek, -e 
Mosaïes, -e 
mosasourus, -se 
mosbolletjie 
Moses 

moses (sy — is dood) 
mosie, -s 

moskee, -eë o/ -ees 
moskonfyt 
Moskou 
Moslem, -s 
mossel, -s 
Mosselrivier 
moster o/ mosterd 
motief, -iewe 
motiveer, ge- 
motor, -e (masjiene) of 
-s (voertuie) 
motorbus 

motreën o/ motreent 

mottekruid 

motto, -’s 

mousgat 

mout 

moutekstrak 
moveer, ge- 
mud, -de o/ -dens 
mudsak 

muf, muf o/ muwwe ; 

muwwer, mufste 
mufferig o/ muwwerig, -e 
muggie, -s 
muilband, ge- 
muilesel 
muishond 
muit, ge- 
muitery, -e 


177 


Muizenberg 

mukogeen 

mukoïde o/ mukoïed 

mukoïnositol 

mukoïtien o/ mukoïtine 

mukolaktoonsuur 

mukoonsuur 

mukus 

mulat, -te 

multimiljoenêr 

mummie, -s 

munisie 

munisipaal, -ale 

munisipaliteit 

Munster 

muntstuk 

muntwese 

murasie, -s 

murekside o/ mureksied 
murg o/ merg ( deur — en 
been ) 
murgbeen 

murg-van-groente, -s 
murmelend, -e 
murmureer, ge- 
mus, -se 
muse, muses 
Muselman, -ne 
museum, -s o/ musea 
musiek 
musikaal, -ale 
musikant, -e 
musikus, -se o/ musici 
musiseer, ge- 
muskaat 
muskaatdruif 
muskadel 

muskarien o/ muskarine 
muskarufien o/ muskarufine 
muskejaatkat o/ 
muskeljaatkat 
musket, -te 
musketier, -s 


muskiet, -e 

muskietenet o/ muskietnet 
muskoon 
muskus 
muskusdier 
mutasieleer 
mutatoxantien o/ 
mutatoxantine 
muwwerig o/ mufferig, -e 
my ( pers . vnw.) 
my ( bes . vnw.) 
my, ge- 
mylafstand 
mymer, ge- 
myn, -e 
mynboukunde 
mynboukundige, -s 
myne (dit is — ) 
myningenieur 
mynlêer 

mynwerkersbond 
mynwese 
myter, -s 

N 

n, -’e o/ -’s 
’n ( Iw .) 

na ( tydsbepaling ; aanduiding 
van rigting) 
na; nader, naaste 
na-aap, nage- 
na-aapster, -s 
naaf, nawe 
naaimasjien 

naak, -te, o/ nakend, -e 

naakfiguur 

naakloper 

naaktheid 

naaldekussinkie 

naaldewerk o/ naaldwerk 

naaldjie ( vir naaldwerk), -s 

naaldwerk o/ naaldewerk 


178 


naamlik 
naamloos, -ose 
naampie, -s 
naamsverandering 
naamvalsuitgang 
naand! 
na-aper, -s 
na-apery 

naar, nare; naarder, naarste 

naasaan 

naasagter 

naasbestaande, -s 

naaseergister 

naasoormóre o/ naasoormore 

naaspinkie 

naaste ( bw .) 

naaste, -s 

naasteby o/ naastenby 

naasteliefde 

naastenby o/ naasteby 

naasvoor 

naat, nate 

naatloos, -ose 

naberou 

nabestaande, -s 

nabestel, het — 

nabetragting, -e o/ -s 

nabob, -s 

naboom 

naboots, nage- 

naby (b.nw.), -e 

naby ( bw .); nader, naaste 

Nabye Ooste 

nabyheid 

nadat 

nadenkend, -e 
nader o/ nadere 
(— besonderhede) 
naderby 
naderhand 
nader kom 
nadink, nage- 
nadir 


nadoen, nage- 

nadoodse 

nadraai 

nadroejakkals 

nadruklik, -e 

nael (v. hand of voet), -s 

nael, ge- 

nael o/ nawel (op buik), -s 
naelband o/ nawelband 
naelborsel 
naelloop 
naelskêrtjie 
naelskraap 
naeltjie (kruie), -s 
naeltjie (v. hand of voet), -s 
naeltjie o/ naweltjie ( — op 
buik), -s 

naeltjiebrandewyn o/ 
naeltjiesbrandewyn 
naeltjieolie o/ naeltjiesolie 
naelvas, -te 
nafta 

naftaalsuur 

naftaleen 

naftalien o/ naftaline 
naftasarien o/ naftasarine 
naftaseen 

naftasien o/ naftasine 

nafteen ' 

naftioonsuur 

naftol 

naftopiroon 

nagaan, nage- 

nagaandheid 

nagadder 

nagana 

nagedagtenis 

nagenoeg 

nagereg 

nagewening 

naghemp 

nagjapon 

Nagmaal 


179 


Nagmaalganger o/ 
Nagmaalsganger 
nagmerrie 
nagtegaal, -ale 
nagtegaalslied 
nagtelik, -e 
naïef, naïewe 
naïwiteit 
najaarsweer 
najade, -s 

nakend, -e, o/ naak, -te 
nakomeling, -e 

nakomertjie o/ nakommertjie 

nalatenskap 

naleef o/ nalewe, nage- 

Namakwa, -s 

namakwaduif 

Namakwaland 

Namaland 

namate 

namens 

nammies 

nam-nam 

nanag 

nanking 

naoes 

naoog, nage- 
naoorlogse 
Napels 
Napoleon 
Napoleonties, -e 
Napolitaan, -ane 
Napolitaans, -e 
napraat, nage- 
narcissisme 
Narcissus 
Nardousberg 
nardus 

narigheid, -hede 
naringien o/ naringine 
narkose 

narkotien o/ narkotine 
narkoties, -e 


narkotikum 

narkotine o/ narkotien 
narkotiseur, -s 
narrekap 

narseïen of narseïne 
narsileen 
narsing, -s 

narsissien of narsissine 

nartjie, -s 

narwal, -le o/ -s 

nasaal, -ale 

nasaat, -ate 

nasaleer, ge- 

nasalering 

Nasarener, -s 

Nasaret 

nasie, -s 

nasionaal, -ale 

Nasionaal-sosialisme 

Nasionalis ( lid van party), -e 

nasionalis, -te 

nasionaliseer, ge- 

nasionalisme 

nasionalisties, -e 

nasionaliteit 

naslaanwerk 

nasomer 

nastergal 

nastreef o/ nastrewe, nage- 
Nat, -te, o/ Natte, -s 
nataliet 

natmaak, natge- 

natreën o/ natreent, natge- 

natrium ( element ) 

natriumsulfaat 

natroliet 

natron 

Natte, -s, o/ Nat, -te 
naturalieë 
naturalis, -te 
naturalisasie 
naturaliseer, ge- 
| naturalisme 


180 


naturel, -le 
naturelleonderwys 
natuurhistories, -e 
natuurkenner 
natuurkunde 
natuurkundige, -s 
natuurlikerwys o/ 
natuurlikerwyse 
natuurskoon 
natuurwetenskaplik 
Nausikaá 
naverwant 

navolgenswaardig, -e 

navorsingswerk 

navraag 

navraagkantoor o/ 
navraekantoor 
naweë 

naweekekskursie 

nawel o/ nael ( — op buik), -s 

nawelband o/ naelband 

nawellemoen 

naweltjie o/ naeltjie ( — op 
buik), -s 
naywer 
naywerig, -e 
Nazi, -’s 

Naziïsme o/ Nazisme 
nê? 

Nederduits Gereformeerd, -e 
Nederduits Hervormd, -e 
Nederfrankies 
nederig, -e 

nederlaag o/ neerlaag, -ae 

Nederland 

Nederlander, -s 

Nederlands, -e 

Nederlands-Oos-Indië 

Neder-Sakse 

Nedersaksies 

nedersetting, -e o/ -s 

nee 

neef, -s 


neënde o/ negende 
neëntien o/ negentien 
neëntig o/ negentig 
neerbuie o/ neerbuig, neerge- 
neergeslaan, -de 
neerlaag o/ nederlaag, -ae 
Neerlandikus, -se o/ 
Neerlandici 
Neerlandisme, -s 
neerslaan, neerge- 
neerslag 
neerslagtig, -e 
neervly, neerge- 
neet, nete 
neffens 
nefritis 
negasie, -s 
negatief, -iewe 
nege, -s 
negeer, ge- 
negehoek 

negende o/ neënde 

negentien o/ neëntien 

negentig o/ neëntig 

Neger, -s 

Negerin, -ne 

negetal 

negevoud 

négligé, -s 

negosie 

negrofiel, -e 

neig ( geneë voel tot), ge- 

neiging, -e o/ -s 

nek-af 

nekrologie 

nekrologies, -e 

nekroloog, -oë 

nekromansie 

nekromanties, -e 

nektar 

nemesis 

nemoliet 

neodimium (element) 


181 


neofiet 

neofiloloog 

neofobie 

neogeen, -ene 

neolaankleurstof 

neolien o/ neoline 

neologisme, -s 

neomentol 

neometileenblou 

neon ( element ) 

neonlig 

neopellien o/ neopelline 

neoplasma 

neosalvarsaan 

neostibosaan 

neotrehalose 

nepotisme 

neptunium ( element ) 

Neptunus 

neradol 

Nereïde, -s 

nêrens 

Nereus 

nerf, nerwe 

nerf o/ nerwe, ge- 

neroi 

nerolidol 

nerolien o/ neroline 

nersderm 

nerveus, -e 

nervositeit 

nerwe o/ nerf, ge- 

nes, -te 

nes ( net soos) 

neseier 

nesien o/ nesine 
nesskop, nesge- 
Nestor 

nestor ( oudste ) 
netelig, -e 
n’etjie, -s 

netjies, -e; -er, -ste 
netnou 


netnoumaar 

netnoumaartjies 

net so 

net soos 

net sowel 

net so goed 

netto 

netto wins 
neulery 
neulkous 
neuralgie 
neuralgies, -e 
neurastenie 
neurastenies, -e 
neurie, ge- 
neurien o/ neurine 
neuritis 

neurodien o/ neurodine 

neurologie 

neurologies, -e 

neuroloog, -oë 

neurose 

neuswys 

neutekraker o/ neutkraker 

neutmuskaat 

neutraal, -ale 

neutralisasie 

neutraliseer, ge- 

neutraliteit 

neutron, -e 

neutrum 

newegaand o/ newensgaand, 

-e 

newel, -s 

newensgaand o/ newegaand, 
-e 

neweskikkend, -e 

newevalensie 

newevertrek 

Nguni 

Niceens, -e 

nie-blanke 

nie-geleier 


182 


niemandsland 

niemendal 

nie-nakoming 

nieraandoening 

niet ( as — kom tot iet) 

nieteenstaande 

nietemin 

nietig verklaar 

nietigverklaring 

Nieu-Bethesda 

Nieu-Engels 

Nieu-Guinea o/ Nieu-Guinee 

Nieu-Guinees 

Nieu-Hoogduits 

nieumodies, -e 

Nieu-Nederlands 

Nieu-Seeland 

Nieu-Seelander 

Nieu-Seelands, -e 

nieusilwer 

Nieu-Testamenties, -e 
Nieu-Testamentikus 
nieuvorming 
niewers 

niggie (nig voor eiename), -s 

nigranilien of nigraniline 

Nigrinisvlei 

nigromansie 

nigrosien o/ nigrosine 

nihilis, -te 

nihilisme 

nihilisties, -e 

nikkel ( element ) 

nikkoliet 

nikoteïen o/ nikoteïne 
nikotellien o/ nikotelline 
nikotien o/ nikotine 
nikotirien o/ nikotirine 
nikotoïen o/ nikotoïne 
nikotoon 

niksbeduidend, -e 
niksdoener, -s 
niksnuts, -e 


niksnutter, -s 
niksvermoedend, -e 
nikswerd ( attrib . b.nw.) 
nimbus, -se 
nimf, -e 

nimfeïen o/ nimfeïne 
nimmer 
nimmermeer 
Nimrod 

nimrod ( jagter ), -s 
ninhidrien o/ ninhidrine 
niobaat 
niobium 

nipagien o/ nipagine 
nipasol 
nippel, -s 
nippertjie 

nirvanien o/ nirvanine 

nirvanol 

nirwana 

nis, -se 

nisiensuur o/ nisinesuur 
nitraat, -ate 

nitrammien o/ nitrammine 
nitranilien o/ nitraniline 
nitrasiengeel o/ nitrasinegeel 
nitreer, ge- 
nitride o/ nitried 
nitriel 
nitriet 
nitrifikasie 
nitrifisering 
nitrogeen 
nitrogliserien o/ 
nitrogliserine 
nitroksisuur 
nitroliet 
nitrolsuur 
nitron 
nitrosaat 
nitrosellulose 
nitrosiet 
nitrosofenol 


183 


nivaliensuur of nivalinesuur 

niveau, -s 

nivelleer, ge- 

njala, -s 

Njord 

Noag 

nobel, nobel o/ -e; -er, -ste 

Nobelprys 

nokturne, -s 

nodeloos, -ose 

noemenswaardig, -e 

noem-noem 

noenmaal 

nog 

nóg . . . nóg . . . 

noga 

nogal 

nog eens 

nogmaals 

nog nie 

nogtans 

nog wat 

nói o/ nooi, -ens 
nóiensborsie o/ nooiensborsie 
( peersoort ) 

nóientjie o/ nooientjie, -s 

nomade (mu.) 

nomadevolk 

nomadies, -e 

nomenklatuur 

nominaal, -ale 

nominalis, -te 

nominalisme 

nominasie, -s 

nominatief, -iewe 

nomineer, ge- 

nommer, -s 

nommer, ge- 

nomografie 

non, -ne 

nonaan 

nonadekaan 

nonadekanol 


nonadekanoon 

nonadieen 

nonakosaan 

nonakosanol 

non-aktief 

non-aktiwiteit 

nonanoon 

nonielalkohol 

nonileen 

nonkonformis, -te 
nonna, -s 
nonneklooster 
nonnetjie, -s 
nonoon 

nooddruftig, -e 

noodlanding 

noodlot 

noodlydend, -e 
noodlydende, -s 
noodoproep 
noodsaaklik, -e 
noodsaaklikerwys o/ 
noodsaaklikerwyse 
noodwendig, -e 
nooi o/ nói, -ens 
nooiensborsie o/ nóiensborsie 
( peersoort ) 

nooientjie o/ nóientjie, -s 
nooit ( so nimmer as te — ) 
Noor, Nore o/ Noorweër, -s 
noord 

Noord-Amerika 
Noord-Amerikaans, -e 
noorde ( rigting ) 

Noorde, die ( landstreeJc ) 
noordekant 

noordelik, -e; -er, -ste 

noorderbreedte 

noorderlig 

Noorder-Paarl 

Noord-Europa 

Noord-Europees 

noordewind 


184 


nourdkapper o/ nuorkapper, 
-s 

noordnoordoos 
noordooste 
noordoostelik 
noordooster, -s 
noordoostewind 
Noordpoolreisiger 
Noords, -e 
Noordsee 
Noordseekanaal 
Noord-Sotho 
Noord-Transvaal 
noordweste ( rigting ) 
Noordweste, die ( landstreek ) 
noordwestelik 
noordwester, -s 
noordwestewind 
noorkapper o/ noordkapper, 
-s 

Noorman, -ne 
Noors o/ Noorweegs, -e 
noors, noors o/ -e, of nors, 
nors o/ -e; -er, -ste 
noorsdoring 
Noorweë 

Noorweegs o/ Noors, -e 
Noorweër, -s o/ Noor, Nore 
noot, note 

nopiensuur o/ nopinesuur 
nopineen 

nopinesuur o/ nopiensuur 
norefedrien o/ norefedrine 
norkaraan 
norkareen 

norleusien o/ norleusine 
norm, -e 
normaal, -ale 
normaalskool 
normaalweg 
normalisasie 
normaliseer, ge- 
normaliteit 


Normandië 
Normandiër, -s 
Normandies, -e 
normatief, -iewe 
Norn, -e 
noropiaansuur 
norpiensuur o/ norpinesuur 
norpinaan 

norpinesuur o/ norpiensuur 
nors, nors o/ -e, of noors, 
noors o/ -e; -er, -ste 
norvalien o/ norvaline 
nosie, -s 
nosofeen 
Nossob 
nota, -s 
notabele, -s 
notarieel, -iële 
notaris, -se 
notarisskap 
notasie 
notebalk 
noteer, ge- 
notering 
noteskrif 
notisie 
notule 
notuleboek 
notuleer, ge- 
nou al 
noudat 
nou die dag 

nou en dan o/ nu en dan 

nougeset, -te 

nou goed 

nou ja 

noukeurig, -e 

noulettend, -e 

nouliks 

nou-nou 

nousiende 

noustrop (— trek) 

novaspirien o/ novaspirine 


185 


novatofaan 

novatropien o/ novatropine 

novelle, -s 

novellis, -te 

novellisties, -e 

November 

novisiaat 

novokaïen o/ novokaïne 

nuanse, -s 

nuanseer, ge- 

Nubië 

Nubiër, -s 

Nubies, -e 

nu en dan o/ nou en dan 
nufarien o/ nufarine 
nugter; -der, -ste 
nugter wakker 
nugter weet 
nukkerig, -e 
nukleêr, -e 
nukleïen o/ nukleïne 
nukleofiel, -e 
nukleosidase 

nukleoside o/ nukleosied 
nukleotidase 

nukleotide o/ nukleotied 
nulliteit 
nulpunt 
numerêr, -e 
numeriek, -e 
Numidië 
Numidiër, -s 
Numidies, -e 
numismatiek ( s.nw .) 
numismaties, -e 
nusidien o/ nusidine 
nusien o/ nusine 
nuterig o/ nuwerig, -e 
nutteloos, -ose 
nuttigheidsbeginsel 
nuuskierig, -e 

nuut, nuwe; nuwer, nuutste 
nuuts ( van — af) 


Nuwejaar 

nuwe jaar ( in die ) 

nuwejaarsblom 
Nuwejaarsdag 
Nuweland 
nuweling, -e 
nuwerig o/ nuterig, -e 
nuwerwets, -e 
nuwesiekte 
Nuwe Smitsdorp 
Nuwe Testament 
nuwigheid, -hede 
Nuy ( stasie ) 

Nyanja 

nyd 

nyg ( buig ), ge- 

Nyl 

nylon 

nyweraar, -s 

nywerheidstentoonstelling 

o 

o, -’s 
o! 

oase, -s 
Obadja 

obelien o/ obeline 
obelisk, -e 
objek, -te 
objektief, -iewe 
objektiwiteit 
oblietjie, -s 
obligaat, -ate 
obool, -ole 
obseen, -ene 
obseniteit 
observasie, -s 
observatorium, -s o/ 
observatoria 
obsessie, -s 
obsidiaan 


186 


obsidianiet 
obskuriteit 
obskuur, -ure 
obstetrie 
obstinaat, -ate 
obstruksie, -s 
ocarina, -s 
odalisk, -e 
ode, -s 
Odendaalsrus 
Oder ( rivier ) 

Odin ( Germaanse god ) 
odium 

Odr ( Germaanse god ) 
oëdienaar 
oefening, -e of -s 
Oegries, -e 
oekase, -s 

oënskou o/ oëskou ( in 
neem) 

oënskynlik, -e 
Oeralgebergte 
Oergermaans, -e 
oeroud, oeroue 
oersted 
oerwoud 
oes, -te 
oes, ge- 

oes (b.nw. en bw.) 
oëskou o/ oënskou (in 
neem) 
oewer, -s 
óf . . . óf . . . 
offensief, -iewe 
oíferande, -s 
oíferte, -s 
offisieel, -iële 
offisier, -e o/ -s 
offisiersrang 
ofskoon 
oftalmie 

ofte (nooit — nimmer) 

oggend, -e 


oggendete 
ogie, -s 
ogief, -iewe 
Ogies (pleknaam) 
ogiesdraad 
oglokrasie 
ohm, -s 

ohm-sentimeter 

Ohm se wet 

Ohrigstad 

oiasien o/ oiasine 

oïdium 

ojief, -iewe 

okapi, -’s 

oker 

Okiep 

okkerneut, -e 

okklusief, -iewe 

okkult, -e 

okkultisme 

oksaalsuur 

oksaamsuur 

oksalaat 

oksaluursuur 

oksamide o/ oksamied 

oksanielsuur 

oksasien o/ oksasine 

oksasool 

oksel, -s 

okshoof 

okside, -s, o/ oksied, -e 

oksideer, ge- 

oksigeen 

oksigenase 

oksilaktoon 

oksimoron 

oksindool 

oksinervoon 

oksonien o/ oksonine 

oktaaf, -awe 

oktaan 

oktadekaan 

oktadekanoon 


187 


oktadesileen 
oktadieen 
oktaëder, -s 
oktanol 
oktanoon 
oktatrieen 
oktavo, -’s 
okteen 
oktet, -te 
oktileen 
Oktober 
oktogoon, -one 
oktopus, -se 
oktose 
oktrooi, -e 
oktrooieer, ge- 
oktyn 

okuleer, ge- 
okulêr, -e 
okwapi, -’s 
oleaat 
oleanolsuur 

olefien, -s, o/ olefine, -s 
oleïen, -s, o/ oleïne, -s 
olie, -s 
olie, ge- 
olie-en-asynstel 
olienhout o/ oliewenhout 
oliesel 
olieverf 

oliewenhout o/ olienhout 

olifantstand 

oligargie, -ieë o/ -ies 

oligofrenie 

oligoklaas 

oligoseen 

olik, -e 

olim ( in die dae van — ) 

olimpiade 

Olimpies, -e 

olivetol 

olivien 

olm, -e o/ -s 


olyf, -ywe 
omdat 
omega, -s 
omelet, -te 
omgangstaal 
omgekeerd ( bw .) 
omie o/ oompie, -s 
omliggende 

ommesientjie o/ omsientjie 

ommochroom, -ome 

omnibus, -se 

omnivoor, -ore 

omrede 

omsendbrief 

omset ( s.nw .) 

omsientjie o/ ommesientjie 

omsingel, het — 

omsit, omge- 

omskep, omge- 

omsons 

omstander, -s 

omtrent 

omvangryk, -e 

omvattend, -e 

omverwerp, omverge- 

omvorm, omge- 

onafrikaans 

onafskeidelik 

onakkuraat o/ inakkuraat 

onaktief o/ inaktief 

onanis, -te 

onbeduidend, -e 

onbeholpe 

onbeholpenheid 

onberispelik, -e 

onbesiens 

onbeskof, -te 

onbeskoftheid 

onbeskryflik, -e 

onbesproke 

onbesuis, -de 

onbesuisdheid 

onbybels 


188 


oncnristelik 

ondenkbaar 

onderaan 

onderbetaling 

onderburgemeester 

onderdeurspring, 

onderdeurge- 

onderent 

ondergaan, onderge- 
ondergaan, het — 
ondergetekende, -s 
onderhands, -e 
onderhawige 
onderhewig 
onderhou, onderge- 
onderhou, het — 
Onder-Kammanassie 
onderkant toe 
onderleg, -de 
onder meer 
Onder-Paarl 
onderonsie, -s 
ondershands, -e 
onderskeidelik 
onderskeidingsvermoë 
onderskeie 
onderstebo 
ondertoe 
Onderveld 

onderverhuur, het — 

ondervoorsitter 

onderweg 

onderworpe 

onderworpenheid 

ondeund, -e 

ondigtheid 

onegaal o/ inegaal, -ale 
onegtheid 

oneienlik o/ oneigenlik, -e 
oneksak o/ ineksak, -te 
ongaarne 

ongans 
ongeërg, -de 


ongeëwenaar, -de, o/' 
ongeëwenaard, -e 
ongehuud, -ude 
ongeleë; meer — o/ ner, 
mees — o/ -nste 
ongeleentheid 
ongeneë 
ongeneentheid 
ongepas, -te 
ongepastheid 
ongepoets, -te 
ongepoetstheid 
ongerus, -te 
ongerustheid 
ongestadig, -e 
ongesteld, -e 
onhebbelik, -e 
onherroeplik 
on-Hollands, -e 
onhoubaar o/ onhoudbaar, 
-are 

oniks, -e 
oniumverbinding 
onkapabel o/ inkapabel 
onklaar trap 
onkruid, -e 

onloënbaar o/ onlogenbaar, 
-are 

onlus ( onbehaaglikheicL ) 
onluste ( oproer ) 
onmiddellik, -e 
onnadenkend, -e 
onnosel, onnosel o/ -e; -er, 
-ste 

onomatopee, -eë 
onomatopeïes, -e 
onomstootlik, -e 
ononide o/ ononied 
ononien o/ ononine 
onoorkoomlik, -e 
onophoudelik, -e 
onoserien o/ onoserine 
onpaslik, -e 


189 


onpassabel, -e 
onpassend, -e 
onpopulariteit o/ 
impopulariteit 
onpopulêr o/ impopulêr 
onproduktief o/ improduktief 
onproduktiwiteit o/ 
improduktiwiteit 
onraad 
onrus 

onrusstoker 
onrustig, -e 
onselieweheersbesie o/ 
onslieweheersbesie 
onses insiens 
Onse Vader 

onskeibaar o/ onskeidbaar, 
-are 

onstabiel o/ instabiel 
onsydig, -e 
ontaard, het — 
ontbyt 

onteenseglik, -e 

onteien, het — 

ontfutsel, het — 

ontgeld o/ ontgelde, het — 

onthouer, -s 

ontogenese 

ontogenie 

ontologie 

ontrief o/ ontriewe, het — 
ontsê o/ ontseg, het — 
ontsenu, het — 
ontslag, -ae 
ontsmettingsmiddel 
ontsteek, het — 
ontsteking, -e o/ -s 
ontstel, het — 
ontsteld, -e 
ontsteltenis 

ontstentenis (by — van) 

ontstoke 

pntugtig, -e 


ontvangenis 
ontvanklik, -e 
ontveins, het — 
ontvreem o/ ontvreemd, 
het — 

ontvreemding 
ontwikkelingsgeskiedenis 
ontwil (om my — ) 
onuithoubaar o/ 
onuithoudbaar, -are 
onuitputlik, -e 
onvanpas 
onverbiddelik, -e 
onvergenoeg, -de 
onvergenoegdheid 
onvermybaar o/ 
onvermydbaar 
onvermydelik, -e 
onverpoos, -de 
onverrigter sake 
onversaag, -de 
onversaagdheid 
onverskrokke 
onverskrokkenheid 
onvoorsiens 
onweerswolk 
oogamie 

oogwenk o/ oogwink 
ooievaar, -aars o/ -are 
ook al 
ooliet 
oologie 
ooloog, -oë 
oombliklik, -e 
oompie o/ omie, -s 
oond, -e 

oondgedroog, -de 
oop o/ ope 
oopmaak, oopge- 
oopmond (bw.) 
oorbetaling 

oorbietjie o/ oribie, -fl 
oorboord 


190 


oorbrenging 

oorbrief, oorge- 

oorbring, oorgebring 

oorbrug, het — 

oord, -e ^ 

oordag 

oordenking, -e o/ -s 
ooreen 

ooreenkom, ooreenge- 
oorganklik, -e 
oorgeblaas, -de 
oorgrootouers 
oorhaas, het — 
oorhands o/ oorhans 
oorhê, oorgehad 
oorheen 

oorhoop ( met iemand — lë) 
oorkant 

oorkantse o/ oorkantste 
oorkant toe 
oorkom, oorge- 
oorkom, het — 
oorkonde, -s 
oorkrabbetjie o/ 
oorkrawwetjie, -s 
oorkruis 
oorlaai, oorge- 
oorlaai, het — 
oorlam, -se, o/ oorlams, -e 
oorlangs 

oorlede o/ oorlee 
oorlogsverklaring 
oorlosie o/ horlosie, -s 
oormaki, -’s 

oor mekaar ( — — bekom- 
merd ) 
oormekaar 
oornag, het — 
oornagting, -e o/ -s 
oorsees, oorsese 
oorsigtelik, -e 
oorskadu, het — 
oorskry, het — 


oorspel o/ owerspel 

oorstuur 

oortrek, oorge- 

oortrek, het — o/ is — ' 

oortuie o/ oortuig, het — 

oortuiend o/ oortuigend, -e 

oorvleuel, het — 

oorweë o/ oorweeg, het — 

oorwegend, -e 

oorwen o/ oorwin, het — 

oorwonnene, -s 

oos 

Oos-Afrika 

Oos-Asië 

Oos-Europa 

Oos-Fries 

oosgrens o/ oostergrens 

Oos-Indië 

oosindiesdoof 

Oos-Londen 

oosmoeson 

oosnoordoos 

oospassaat 

Oos-Pruise 

Oos-Rand 

Oossee 

ooste ( rigting ) 

Ooste, die ( landstreek ) 

Oostenryk 

Oostenryker, -s 

Oostenryk-Hongarye 

Oostenryks, -e 

oostergrens o/ oosgrens 

Oosterling, -e 

Oosters, -e 

ootmoed 

opaal, -ale 

opalesseer, ge- 

opbrengs o/ opbrings 

opdraand, -e, o/ opdraande, -s 

opdraand o/ opdraans ( b.nw . 

en bvo.) 
ope o/ oop 


191 


opeen 

opeenhoop, opeenge- 
opeenvolgend, -e 
opeherdoond 

ope lug ( in die ) 

opelugteater 

openbaar, -are 

openbaar, ge- 

openinkie, -s 

op-en-top 

opera, -s 

operasie, -s 

operateur, -s 

operd, opgeërd 

operet, -te, o/ operette, -s 

operment o/ orpiment 

opfeil ( opveeg ), opge- 

opfris, opge- 

opgaaf ( die jong moet — 
betaál ) 
opgawe, -s 
opgeblaas, -de 
opgeblase 
opgeblasenheid 
opgelos, -te 
opgetoë 
opgetoënheid 
opgewek, -te 
opgewektheid 
opgewonde 
opgewondenheid 
ophande ( aanstaande ) 
opiaansuur 
opinie, -s 
opium 

opiumekstrak 
opkeil, opge- 
oplaas 
oplegsel, -s 
oplei, opge- 
opleidingsinrigting 
opmekaarvolgend, -e 
opmerkingsvermoë 


opnaaisel, -s 

opnuut 

opossum, -s 

oppanol 

oppas, opgepas 

oppasser, -s 

oppasster, -s 

opper ( hoop gerwe), -s 

opper, ge- 

opperbes 

opperbevelhebber 

opperrabbyn 

Opperwese 

opponeer, ge- 

opponent, -e 

opportunis, -te 

opposisie 

op prys stel 

opreg, -te 

opregtheid 

oproer, -e 

oproermakei 

oprui, opge- 

opsê, opge- 

opseggingsdatum 

opsent ( absent ) 

opsetlik, -e 

opsie, -s 

op sigself staan 

opsigselfstaande 

opsioneel, -ele 

opsitkers 

opskeploer 

opsluit ( absoluut ) 

opsonien o/ opsonine 

opsopirrool 

opstapel o/ opstawel, opge- 
opsy 

optatief, -iewe 
opties, -e 
optika 
optimis, -te 
optimum 


7 — Afrik. Woordelys 


192 


optisiën, -s 

optogien o/ optogine 
optuie of optuig, opge- 
opveil ( op ’n veïling), opge- 
opvlieënd o/ opvliegend, -e 
opvysel, opge- 
opweë o/ opweeg, opge- 
opwen o/ opwin o/ opwind, 
opge- 
opwinding 
oragie ( lawaai ), -s 
orakel, -s 
oral o/ orals 
orang-oetang, -s 
oranje (b.nw.) 
oranje (s.nw.) 

Oranjerivier 
Oranje-Vrystaat 
orante, -s 

orasie (lawaai; redenering), -s 

orator, -e o/ -s 

oratorium, -s o/ oratoria 

orde (rang, reëlmaat, styT), -s 

ordelik, -e 

orden, ge- 

ordentlik, -e 

order (beveT), -s 

order, ge- 

ordinansie, -ieë o/ -ies 
ordinêr, -e; -der, -ste 
ordonnans, -e 
ordonnansie, -s 
ordonneer, ge- 
oreksien o/ oreksine 
orent (regop) 
organdie 
organiseer, ge- 
organiseerder, -s 
organologie 
orgelis o/ orrelis, -te 
orgidee, -eë 
orgitis 

oribie o/ oorbietjie, -s 


oridien o/ oridine 
Oriënt 

Oriëntalis, -te 
oriënteer, ge- 
orig, -e 
origineel, -ele 
origens o/ owerigens 
oriksidien o/ oriksidine 
oriksien o/ oriksine 
Orinoco 
Orion 

oripavien o/ oripavine 
orisenien o/ orisenine 
orkaan, -ane 
orkes, -te 

ormosien, -e of ormosine, 
ormosinien o/ ormosinine 
ornaat 
ornament, -e 

ornitien, -e, o/ ornitine, -s 

ornitologie 

ornituursuur 

orografies, -e 

orosien o/ orosine 

Orpheus 

orpiment o/ operment 
orrel, -s 

orrelis o/ orgelis, -te 
orseïen o/ orseïne 
orsinol 

ortien o/ ortine 
ortodoks, -e; -er, -ste 
ortodoksie 
ortoëpie 
ortofosforsuur 
ortognaat 
ortografie, -ieë 
ortoklaas 
ortolaan, -ane 
ortopedies, -e 
ortoskopies, -e 
orviëtaan 

osamien of osamine 


193 


osasoon 

oseaan, -eane 

Oseanië 

Osiris 

osmiridium 

osmium ( element ) 

osmofoorgroep 

osmose 

osmoties, -e 

osokeriet 

osoneer, ge- 

osonide, -s, o/ osonied, -e 
Ossa 

osseïen of osseïne 
ossien of ossine 
ossillator, -e o/ -s 
ossilleer, ge- 
ossine of ossien 
osteologie 
osteomiëlitis 
Ostia 

ostraseer, ge- 

ostrasisme 

Ostrogoot 

Otavi 

o’tjie, -s 

otjie, -s 

Otjiwarongo 

otosenien o/ otosenine 

Ottomaans, -e 

ottoman, -s 

ou, -es 

ouabaïen o/ ouabaïne 
oubaas 

oud, ou o/ oue; ouer, oudste 
oud-burgemeester 
Oud-Duits o/ Ou-Duits, -e 
ouderdomspensioen 
ouder gewoonte 
ouderling, -e o/ -s 
ouderlingsbank 
Oud-Germaans o/ 
Ou-Germaans 


oudisie, -s 
oudit, -s 
ouditering 
ouditeur, -e o/ -s 
ouditeur-generaal, 
ouditeurs-generaal 
ouditkunde 
oud-leerling 
ouds ( van — ) 
oudsher ( van — ) 
oud-strydersbond 
oud-student 
Oudtshoorn 

Ou-Duits o/ Oud-Duits, -e 
Ou-Germaans o/ 
Oud-Germaans 
ouhout ( boomsoort ) 
Oujaarsaand 
oujongkêrel 

oujongnói o/ oujongnooi 
ouklip 

oulaas ( vir — ) 
oulap, -pe 
oulik, -e 
ouma, -s 
ouma-grootjie 
oumakappie o/ 
oumakappertjie, -s 
oumannehuis 
oumatjie, -s 
oumenspeer 
ounói o/ ounooi 
oupa, -s 
oupa-grootjie 
oupatjie, -s 

oureomisien o/ oureomisine 

oureool, -eole 

ouspisieë 

outa, -s 

Outeniekwa 

outeniekwageelhout 

outentiek, -e 

outentisiteit 


194 


Ou Testament 
Ou-Testamenties, -e 
Ou-Testamentikus 
outeur, -s 
outjie, -s 
outo, -’s 

outobiografie, -ieë 

outochtoon, -one 

outodidak, -te 

outokraat, -te 

outokraties, -e 

outomaties, -e 

outomaton, -s o/ outomata 

outonoom, -ome 

outorisasie 

outoriseer, ge- 

outoriteit, -e 

outo’tjie, -s 

outyds, -e 

ouverture, -s 

ouvolk ( akkedissoort ) 

ouvrou ( vroedvrou ) 

ouvrou-onder-die-kombers 

ovaal, -ale 

Ovamboland 

ovariotomie 

ovarium, -s o/ ovaria 

ovasie, -s 

Overysel 

Ovidius 

ovipaar 

ovoflavien o/ ovoflavine 
ovoglobulien o/ ovoglobuline 
ovulasie 
owerheid 

owerigens o/ origens 
owerpriester 
owerspel o/ oorspel 
owerste, -s 


P 

p, -’s 
pa, -’s 

paadjie ( klein pad ), -s 
paaiboelie, -s 
paaiement, -e 
Paarl 

Paarliet, -e 
Paarls, -e 

paarsgewys o/ paarsgewyse 

Paaseier 

Paasfees 

Paaslam 

Paasmaandag 

Paassondag 

pad, paaie 

padda, -s 

padgee, padge- 

padisja, -s 

pad langes o/ pad langs (hy 

loop skool toé) 

padlanges o/ padlangs (hy 
handel — ) 
padvindersbeweging 
padwaardig, -e 
padwyser 
pagaai, -e 
pagaai, ge- 
paganis, -te 
pagger, -s 
pagiderm, -e 

pagikarpien o/ pagikarpine 

pagina, -s 

pagineer, ge- 

pagitroop 

pagode, -s 

pagodiet 

pagometer 

pagoskoop, -ope 

paitamien o/ paitamine 

paitien o/ paitine 

pak gee 


195 


Pakistan 
pakkasie, -s 
pakket, -te 
pakos 
pak slae 

pakt, -e, o/ pak, -te 
paladyn, -e 
palagoniet 
palankyn, -s 
palataal, -ale 
palataliseer, ge- 
palatografie 
palatogram 
paleogeen 
paleografie 
paleolities, -e 
paleontoloog, -oë 
paleis, -e 
Palestina 
palestra 
Palestyns, -e 
palet, -te 
palfrenier, -s 
Pali 
paliet 

palimpses, -te 

palindroom 

palingenese 

palissade, -s 

palissander 

paljas, -se 

palladium ( element ) 

palliatief, -iewe 

pallium 

palm, -s 

palmasiet 

palmatien o/ palmatine 

palmatisien o/ palmatisine 

palmet, -te 

palmiet, -e 

palmira 

palmitaat 

palmitien, -e, o/ palmitine, -s 


palmitolsuur 
palmitoon 
Palmsondag 
Palmyra 
Palts (die — ) 

Paltsgraaf 

paludrien, -e, o/ paludrine, -s 

palustrien o/ palustrine 

pamflet, -te 

pamor 

pampasgras 

pampelmoes o/ pompelmoes, 
-e 

pamperlang, ge- 
pampero, -’s 
pampoen, -e 
panamahoed 
Panamakanaal 
Pan-Amerikanisme 
panasee, -eë 
pand ( borg ), -e 
pandak 

pandekte (mv.) 
pandemies, -e 
pandemonium 
pandit, -s 
pandjieshuis 
pandoer, -e o/ -s 
Pandora 
paneel, -ele 
paniek 

paniekerig, -e 
pankreas 
pankreaties, -e 
pannekoek 
pannetjie, -s 
panoftalmie 
panoptikum, -s 
panorama, -s 

pant (baan van kledingstuk), 

-e 

panteïs, -te 

panter, -s 


196 


pantesien o/ pantesine 

Pantheon 

pantoffel, -s 

pantokaïen o/ pantokaïne 
pantomime, -s 
pantoteensuur 
pantser, -s 
Pantsjatantra 
papa, -’s, o/ pappa, -s 
papaïen, -e, o/ papaïne, -s 
papaja, -s 

papa’tjie o/ pappatjie, -s 
papawer, -s 
papawerien, -e, o/ 
papawerine, -s 
papawerinol 
papegaai, -e 
papelellekoors 
paperasse ( mw .) 
Papiamento 
papie, -s 
papil, -le 
papillêr, -e 
papilloom 
papillot, -te 
papirologie 

papirus, -se o/ papiri 

papkuil 

Papoea, -s 

pappa, -s, o/ papa, -’s 
pappatjie o/ papa’tjie, -s 
papperig, -e 
paprika 
paraaf, -awe 
paraat, -ate 
parabaansuur 
paraberien o/ paraberine 
parabool, -ole 
parachronisme, -s 
parade, -s 
paradeer, ge- 
paradigma, -s 
paradoks, -e 


paradoksaal, -ale 

paradys, -e 

paraëstesie 

parafeer, ge- 

paraffien 

parafimose 

parafrase, -s 

parafraseer, ge- 

paragenese 

paragnosie 

paragoge, -s 

paragogies, -e 

paragoniet 

paragraaf, -awe 

paragrafeer, ge- 

Paraguay 

paraklaas 

parakleet, -ete 

parakodien o/ parakodine 

parakoonsuur 

paraksien o/ paraksine 

paralities, -e 

parallaks, -e 

parallakties, -e 

parallel, -le 

parallelepipedum 

parallelisme 

parallelogram, -me 

paralogie 

paralogisme 

parameter 

paramiosinogeen 

paramnesie 

paranese 

paranimf, -e 

paranoia 

parapofise 

parasiaan 

parasiet, -e 

parasities, -e 

parasitisme 

parasjuut, -ute 

parataksis 


197 


paratakties, -e 
paraxantien o/ paraxantine 
pardon 

pardonneer, ge- 
pareer, ge- 
paregoor o/ paregorie 
parenchiem 
parenchimaties, -e 
parentese 
parenteties, -e 
parfumeer, ge- 
parfumerie, -ieë 
parfuum, -s 
pargasiet 
parhelium 
pari 

paria, -s 
pariaan 
pariëtaal, -ale 
parillien of parilline 
parisien o/ parisine 
pariteit 
parkeer, ge- 
parketteer, ge- 
parketvloer 
parkien o/ parkine 
parkiet, -e 
parkine o/ parkien 
parlementêr, -e 
parmant, -e 
parmantig, -e 
Parmesaan ( inwoner van 
Parma), -ane 
Parnassus 
parodie, -ieë 
parodieer, ge- 
parogiaal, -iale 
parogie, -ieë 
paroksisme, -s 
paroniem, -e 
paronomasia 
parool 


parsek 

part, -e 

partenogenese 

parterre, -s 

Parthenon 

partikel, -s 

partikularis, -te 

partikulier, -e 

partisaan, -ane 

partisipiaal, -iale 

partisipium, -s o/ partisipia 

partituur, -ure 

partuur o/ portuur, -s 

partymaal 

partyorganisasie 

parvenu, -’s 

parvenuagtig, -e 

parvolien o/ parvoline 

parvulien o/ parvuline 

Parys 

parysblou 

Paryse 

Parysenaar, -aars o/ -are 
Pase 

pasella, -s 
Pasga 
pasgebore 
pasiënt, -e 
pasifikasie 
pasifis, -te 
pasigrafie 
pasja, -s 

paskewil ( gedoente ), -le 
pasklaar ( geslúk ) 
pas klaar (net klaar) 
paskwil (skimpskrif, klug), -le 
pas op! 

pasoppens (in sy — bly) 
paspoort, -e 
passaat (wind), -ate 
passaat, -ate 
passabel, -e 


198 


passasie ( oortog ; gedeelte ), 
-s 

passasier, -s 
passasiersboot 
passeer, ge- 
passe-partout, -s 
passer, -s 
passief, -iewe 
passiva 
passiwiteit 
pasta, -s 
pastei, -e 
pastel, -le o/ -s 
pasteuriseer, ge- 
pastil, -le 
pastinaak, -ake 
pastoor, -oors of -ore 
pastor, -s 

pastoraal ( b.nw .), -ale 
pastorale (s.nw.), -s 
pastorie, -ieë 
Patagonië 
Patagoniër, -s 
Patagonies, -e 
patat o/ patatta, -s 
patent, -e 
patenteer, ge- 
pater, -s 
paternoster, -s 

pateties, -e ; -er o/ meer — , 

-ste o/ mees e 

patina 

pa’tjie (klein pa), -s 
patogeen, -ene 
patogenese 
patognosties, -e 
patois 
patologie 
patologies, -e 
patoloog, -oë 
patos 

patriarg, -e 
patriargaal, -ale 


patrimoniaal, -iale 
patriot, -te 
patrioties, -e 
patriotisme 
Patriots, -e 
patrisiër, -s 
patrisies, -e 
patristiek 
patristies, -e 
patrolleer, ge- 
patrollie, -s 
patronaat 
patrones, -se 
patronimikum, -s o/ 
patronimika 
patroon, -one 
patrys, -e 
patryspoort 
Paul 

Paulinies, -e 
Paulpietersburg 
Paulus 
pavane, -s 
pavien o/ pavine 
paviljoen o/ pawiljoen, -e 
pavine o/ pavien 
paweeperske o/ 
pawieperske, -s 
pawiljoen o/ paviljoen, -e 
pê (hy kan nie — sê nie) 
pedaal, -ale 

pedagogie o/ pedagogiek 
pedagoog, -oë 
pedant, -e 
pedanterie, -ieë 
pederas, -te 
Pedi 

pediatrie 

pedikulose 

pedogenese 

pedometer 

pedosentrisme 

peerboom o/ pereboom 


199 


peet o/ peetjie ( loop na jou 
— ) 

peettante 

pegaan 

peganien o/ peganine 
Pegasus 
pegmatiet 
peil ( merk ), -e 
peil ( meet by hoogte en 
rigting), ge- 
peillood 
peil trek 

peimien o/ peimine 
peiminien o/ peiminine 
peins, ge- 
peits, -e 

pejoratief, -iewe 
pekari, -’s 
Pekinees, -ese 
Peking 
pektaat 
pektase 

pektenien o/ pektenine 
pektien, -e, o/ pektine, -s 
pektinase 

pektine, -s, o/ pektien, -e 
pektoraal, -ale 
pektose 

Pelagiaan, -iane 
pelagies, -e 
pelargonidien o/ 
pelargonidine 

pelargonien o/ pelargonine 

pelargoon 

pelgrim, -s 

pelgrimsreis 

Pelgrimsrus 

pelikaan, -ane 

Pelion 

pellagra 

pelletierien o/ pelletierine 
pellitorien o/ pellitorine 
pellotien o/ pellotine 


Peloponnesies, -e 
Peloponnesos o/ Peloponnesus 
pelorie, -ieë 
pelosien o/ pelosine 
pelota ( Baskiese speT) 
peloton, -s 
peltas, -te 
pelvimeter 
penarie 
pendant, -e 
pendule, -s 
Penelope 
peneseismies, -e 
penetrometer 
penisillien, -e, o/ 
penisilline, -s 
penitensie 
pennemessie, -s 
Pennsilvanië 
penorent 
penregop 
penseel, -ele 
pensioen, -e 
pensioeneer, ge- 
pensioentrekker 
pension ( losieshuis ), -s 
pensionaris, -se 
pentaal 
pentaan 
pentaboraan 
pentadekaan 
pentadekanol 
pentadekanoon 
pentadesielsuur 
pentadieen 

pentadiïen o/ pentadiïne 

pentaëder, -s 

pentagoon, -one 

pentakontaan 

pentakosaan 

pentanol 

pentanoon 


200 


pentameter, -s 

pentariet 

pentaseen 

Pentateug 

pentationaat 

pentatioonsuur 

penteen 

pentitol 

pentoonsuur 

pentosaan 

pentose 

pentriet 

pentyn 

peonol 

peper-en-soutkleur 
peperment, -e 
peplos 

pepsien, -e, o/ pepsine, -s 

peptide o/ peptied 

peptisasie 

peptoon 

perboorsuur 

perboraat 

perchloraat 

perchromaat 

perd, -e 

perdekrag 

perde-yster 

perdgerus 

perdry, perdge- 

pereboom o/ peerboom 

pereirien o/ pereirine 

pêrel, -s 

perfek, -te 

perfeksie 

perfeksionis, -te 

perfektiwiteit 

perfektum, -s o/ perfekta 

perforeer, ge- 

pergola, -s 

perhidrol 

perifeer, -ere 


periferie 

perifrase 

perigeum 

periginies, -e 

perihelium 

perimeter 

perineum 

periode, -s 

periodiek, -e 

periodisiteit 

periostitis 

peripateties, -e 

peripetie 

periplosien o/ periplosine 

peripteros 

periskoop, -ope 

peristalties, -e 

perisuur 

peritoneum 

peritonitis 

peritrigies, -e 

perjodaat 

perkaïen o/ perkaïne 
perkament, -e 
perkolator, -s 
perkussie 
perkuteer, ge- 
perlemoen o/ perlemoer 
perliet 

permanent, -e 
permanganaat 
permissie 
permitteer, ge- 
permutasie, -s 
permutiet 
pernambukhout 
pernisieus, -e 
peroksidase 

perokside, -s, o/ peroksied, 
peronien o/ peronine 
perorasie, -s 
perreensuur 


201 


perrenaat 
pers 
Pers, -e 
perseel, -ele 
perseïtol 

persent ( per honderd) 
persentasie, -s 
persepsie 
Perseus 
perseverasie 
Persië 
Persies, -e 
persipieer, ge- 
persistensie 
perske, -s 
persklaar 
personeel, -ele 
personeverkeer 
personifieer, ge- 
personifikasie, -s 
persoon, -one 


persoonsverbeelding 

petrosilaan 

perspektief, -iewe 

petunia, -s 

persulfaat 

peul, -e 

persulfide o/ persulfied 

peul o/ puil, ge- 

persverslag 

peuterig, -e 

perswaelsuur o/ 

pêvoël 

perswawelsuur 

pianino, -’s 

pertinensie 

pianis, -te 

pertinent, -e 

pianiste, -s 

pertitaansuur 

piano, -’s 

pertitanaat 

pianola, -s 

pertjoema ! 

piasotiool 

pertusarien o/ pertusarine 

piasselenool 

Peru 

piaster, -s 

Peruaan, -uane 

piccolo, -’s 

Peruaans, -e 

Pidgin-Engels 

perubalsem 

piekel, ge- 

pervanadaat 

piekenier, -s 

pervanadeensuur 

piekfyn 

pervers, -e 

piekniek, -s 

perversiteit, -e 

piëlitis 

pervitien o/ pervitine 

piëmie 


pesbasil 
peseta, -s 
peso, -’s 
pessimis, -te 
pessimisties, -e 
pestilensie, -s 
petalje, -s 
petieterig, -e 
petisie, -s 
petisionaris, -se 
petisioneer, ge- 
Petrarca 
petrefak, -te 
petrogenese 
petroglief, -iewe 
petrol 

petrolaangedrewe 
petroleum 
petrologie 
petroseliensuur o/ 
petroselinesuur 


202 


pienang 
pieperig, -e 

piepjong ( attr .), piepjonk 
( pred .) 
piering, -s 
pierinkie, -s 
pierrette, -s 
pierrot, -s 
piesang, -s 
piesankie, -s 
piësoëlektrisiteit 
piësometer 
piëteit 

piëteitsgevoel 
Pietermaritzburg 
pieterselie o/ pietersielie 
piëtis, -te 
piet-my-vrou, -e 
Piet Retief ( dorp ) 

Piet Retiefse ( b.nw .) 
piets, ge- 
piet-tjou-tjou, -e 
pigmee, -eë 
pigment, -e 
pikant, -e 
pikanterie, -ieë 
pikaresk, -e 
pikee 
piket, -te 
Piketberg 
pikeur, -s 
pikkenien, -s 
pikkewyn, -e 
piknies, -e 
piknometer 

pikolien, -e, o/ pikoline, -s 

pikraamsuur 

pikraat 

pikriensuur o/ pikrinesuur 
pikrol 

pikroloonsuur 
pikronolaat 
pilaar, -are 


Pilanesberg 
pilaster, -s 

Pilatus ( iemand van Pontius 
na — stuur) 
piliganien o/ piliganine 
pilokarpidien o/ pilokarpidine 
pilokarpien, -e 
o/ pilokarpine, -s 
piloon, -one 
piloot, -ote 
pilosien o/ pilosine 
pilosinien o/ pilosinine 
pimaarsuur 

pimeliensuur o/ pimelinesuur 
pimeliet 

pimelinesuur o/ pimeliensuur 

piment, -e 

pimpel en pers 

pimpernel, -le 

pinaan 

pinakoïde, -s, o/ pinakoïed, -e 

pinakol 

pinakoon 

pinakoteek, -eke 

pinas, -se 

Pindaros o/ Pindarus 
pineen 

piniensuur o/ pininesuur 

pingpong 

piniet 

pinitol 

Pinkster 

pinokarvenoon 

pinokarveol 

pinokarvoon 

pinol 

pinoon 

pinotiebossie 

pinsbek ( legering ) 

pinset, -te 

pint, -e 

pioen ( blom ), -e 
| pion ( skaakstuk ), -ne 


203 


pionier, -e o/ -s 

pioniersarbeid 

piorree 

piosianien o/ piosianine 
piouter 

piperidien, -e, o/ piperidine, -s 

piperien, -e, o/ piperine, -s 

piperitol 

piperitoon 

piperonaal 

piperonielsuur 

piperovatien o/ piperovatine 

pipet, -te 

piraan 

piramidaal, -ale 

piramide, -s 

piramidoon 

pirantreen 

pirantroon 

piraseen 

pirasien o/ pirasine 

pirasolien o/ pirasoline 

pirasoloon 

pirasool 

pireen 

Pireneë 

piretrol 

pirheliometer 

piridien, -e, o/ piridine, -s 
piridoksien, -e, o/ 
piridoksine, -s 
piridoon 
piriet 

pirimidien, -e, o/ pirimidine, 

-s 

pirindool 

piroboraat 

pirodien o/ pirodine 

pirogallol 

pirogeen 

pirokol 

piromekoonsuur 


pironien o/ pironine 
piroon 
piroplasma 
pirotegnies, -e 
piroxeen 

piroxilien o/ piroxiline 

pirrool 

piseen 

piseïen o/ piseïne 

piskidien o/ piskidine 

pistool, -ole 

pitboom 

pitiriase 

pitometer 

piton, -s 

pitosien o/ pitosine 
pitressien o/ pitressine 
pitso, -’s 
pittoresk, -e 
pituïtêr, -e 

pituïtrien o/ pituïtrine 
piturien o/ piturine 
piurie 

pivaliensuur o/ pivalinesuur 
pizzicato 

pla o/ plaag of„ plae, ge- 
plaagsiek 

plaasvind, plaasge- 
plaatjie, -s 
plaatsing o/ plasing 
plae o/ pla o/ plaag, ge- 
plaerig, -e 
plafon, -ne o/ -s 
plafonneer, ge- 
plagiaat 
plagiaris, -se 
plagiëdries, -e 
plagioklaas 
plakkaat, -ate 
plamuur, ge- 
plamuurmes 
plandoeka, -s 


204 


planeer, ge- 

planetarium 

planetêr, -e 

planimeter 

plankonveks 

plankton 

planometer 

plansjet, -te 

plasenta 

plasing of plaatsing 

plasma 

plasmaal 

plasmalogeen 

plasmodium 

plasmolise 

plastiek 

plasties, -e 

plataan, -ane 

platanna, -s 

plat dak 

Platduits, -e 

plateel, -ele 

platform, -s 

plat hand 

platiaat 

platina ( onsuiwer erf.s) 

platinum ( element ) 

platjie, -s 

Plato 

plato, -’s 

Platonies, -e 

platriem 

platsak 

platskiet, platge- 
plat taal 
platteland 

platvoete ( liggaamsgebrek ) 

Plautus 

plavei, ge- 

plebejer, -s 

plebejies, -e 

plebissiet 

plebs 


pleidoQi, -e 
plein, -e 
pleister, ge- 
Pleistoseen 
pleit, ge- 
pleks 

pleksimeter 

plektrum, -s o/ plektra 
pleochroïsme 
pleonasme, -s 
pleonasties, -e 
plesier, -e 
plesierig, -e 
plessimeter 
Plessislaer 
plet, ge- 

Pletie ( die Kretie en die 

pletter (te — loop) 

pleuris 

pligshalwe 

Plimsollmerk 

Plinius 

plint, -e 

Plioseen 

ploe of ploeë of ploeg, ge- 

ploeëry 

ploeg, -oeë 

ploert, -e 

plombeer, ge- 

Plooysburg 

plotseling, -e 

plousibel, -e; -er, -ste 

pluiens of pluiings 

pluimaluin 

pluimstryk, ge- 

pluimvee 

pluiskeil 

plumbaan 

plumbaat 

plumbiet 

plunjer, -s 

pluralis 

pluralisme 


205 


pluriformiteit 

plus-minus 

plusquamperfectum 

plusteken 

Pluto 

plutokraat, -ate 

plutokrasie 

plutonies, -e 

plutonium ( element ) 

pluviometer 

pneumaties, -e 

pneumonie 

podagra 

podesta, -s 

podiet 

podium, -s 

podofillien o/ podofilline 
podsol 

poedelnaak o/ poedelnakend 

poëet, poëte 

poega 

poeletjie, -s 
poelpetaan, -ane, o/ 

poelpetaat, -ate o/ -aters 
poema, -s 
poena, -s 

poenskop o/ koenskop, -pe 

poesaka 

poësie 

poespas 

poëties, -e 

poets, -e 

poets, ge- 

poewasa 

pofadder 

pogrom, -s 

pohaai o/ bohaai 

poikilositose 

poilu, -’s 

poinsettia, -s 

pointillisme 

poise ( eenheid van viskosi ■ 
teit ) 


pokke o/ pokkies 
Pokwani 
polarimeter 
polarisasie 
polariteit 
Pole ( land ) 
poleer, ge- 
polei 

polemiek, -e 
polemiseer, ge- 
polenta 
polêr, -e 

poliamide o/ poliamied 

poliandrie 

polichromie 

polichroom, -ome 

polieen 

poliep, -e 

poliets, poliets o/ -e; -er, -ste 

polifaag 

polifonie 

poligaam, -ame 

poligamie 

poligamis, -te 

poliginie 

poliglot, -te 

poligoon, -one 

polihistor, -s 

polikliniek 

polimeer, -ere 

polimerie 

polimorf, -e 

polimorfie o/ polimorfisme 

Polinesië 

Polinesiër, -s 

Polinesies, -e 

poliomiëlitis 

polipeptidase 

polipeptide o/ polipeptied 

polipoorsuur 

polisie 

polisieagent 

polisindeton, -s 


206 


polistireen 
politegniek 
politegnies, -e 
politeïs, -te 
politerpeen 
politiek, -e 

politikus, -se o/ politici 

politionaat 

politioonsuur 

politoer 

politoer, ge- 

polka 

polka-masurka 

polo 

polonaise ( musiek ) 

polonium ( element ) 

polonys ( volksdans en drag) 

pols, -e 

polvy, -e 

polys, ge- 

pomelo, -’s 

pomerans, -e 

pommade, -s 

Pommere 

Pommers, -e 

pomologie 

pompelmoes o/ pampelmoes, 
-e 

pom-pom, -s 

pond ( geldstuk , gewig), -e 

Pondo, -’s 

pondok, -ke 

Pondoland 

pond-vir-pond-stelsel 

Pongola 

ponie, -s 

ponjaard, -e 

pons, -e 

pons, ge- 

pont (oor rivier), -e 
pontak 

pontiflkaal, -ale 


pontifikaat 

Pontius ( iemand van — na 
Pïlatus stuur) 
ponton, -s 
pontonnier, -s 
Pool, Pole 
Pools, -e 
poolshoogte 
poos ( tydjie ), pose 
poort, -e 
poot-uit 
popperig, -e 
populariseer, ge- 
populariteit 
populêr, -e; -der, -ste 
populien o/ populine 
populier, -e 
populine o/ populien 
poreus, -e 
porfien o/ porfine 
porfier 

porfine o/ porfien 
porfirien, -e, o/ porfirine, -s 
porfiriet 

porfirine, -s, o/ porfirien, -e 

porie, -ieë 

pornografie 

porositeit 

porring 

porselein o/ porslein 
porsie, -s 

porslein o/ porselein 

porslein o/ postelein ( plant ) 

port (op brief) 

portaal, *ale 

portefeulje, -s 

Port Elizabeth 

Port Elizabethse ( b.nw .) 

portfisiedeur 

portiek, -e 

portier, -s 

portlandsement 

portnatalboontjie 


207 


portnatalpatat o/ 
portnatalpatatta 
portret, -te 
portretteer, ge- 
Portugal 
Portugees, -ese 
Portugees-Oos-Afrika 
portulak, -ke 
portuur o/ partuur, -s 
portwyn 

pose ( houding ), -s 
poseer, ge- 
poseur, -s 
posisie, -s 
positief, -iewe 
positiewe ( by sy — ) 
positivis, -te 
positron 

posjeer, ge- . 

posmeester-generaal, 
posmeesters-generaal 
posseël 

postelein of porslein ( plant ) 

poste restante 

posteriori (o — ) 

postulaat, -ate 

postuleer, ge- 

postuur, -ure 

posunie 

posvat, posge- 

potas 

Potchefstromer, -s 
Potchefstroom 
potensiaal ( s.mo .), -iale 
potensieel ( b.nw -iële 
potensiometer 
potentaat, -ate 
potjieslatyn 

potlood, ode, of potloot, -ote 

potpourri 

pottebakker 

poueier 

pouper, -s 


pouperisme 

pous, -e 

pouse, -s 

pouseer, ge- 

pousgesinde, -s 

power, power o/ -e; -der, -ste 

Praag 

Praags, -e 

praatjiesmaker 

prageksemplaar 

pragmatis, -te 

Prakrit 

prakseer, ge- 

prakties, -e; -er o/ meer — , 

-ste o/ mees e 

praktikum, -s o/ praktika 
praktiseer, ge- 
praktisyn, -s 
praktyk, -e 

praseodimium ( element ) 
praseoliet 
praterig, -e 
Praxiteles 
predestinasie 
predestineer, ge- 
predikaat, -ate 
predikant, -e 
predikantsvrou 
predikasie, -s 
predikatief, -iewe 
prediker, -s 
predisponeer, ge- 
predomineer, ge- 
preëksistensialisme 
prefek, -te 
prefektuur 
prefereer, ge- 
preferent, -e 
prefiks, -e 
pregnaan 
pregnandiol 
pregnandioon 
pregnanoloon 


208 


piegnant, -e 

pregnenoloon 

prehistories 

prei ( groeniesourt ) 

prejuhiseer o/ prejudisieer, 

ge- 

prekêr, -e; -der, -ste 

prekerig, -e 

prelaat, -ate 

preliminêr, -e 

prelude, -s 

preludium, -s 

premie, -s 

premis, -se 

preniteen 

prent, -e 

prentbriefkaart 

prenteboek 

prentjie, -s 

preparaat, -ate 

preparasie, -s 

prepareer, ge- 

prêrie, -s 

prerogatief, -iewe 

presbiopie 

Presbiteriaan, -iane 

Presbiteriaans, -e 

presedent ( voorbeeld ), -e 

presens, -e 

presensielys 

present ( geskenJc ), -e 

presentabel, -e 

presenteer, ge- 

presenteksemplaar 

preservasie 

preserveer, ge- 

presideer, ge- 

president ( staatshoof ), -e 

President Brandstraat 

presidium 

presies, presies o/ -e; -er, -ste 
presipitaat, -ate 
presipiteer, ge- 


presiseer, ge- 
presisering 
presisie 
preskripsie, -s 
pressie 
prestasie, -s 
presteer, ge- 
prestige 
presumasie 
presumeer, ge- 
presumpsie 
pretendent, -e 
pretensieus, -e 
preteritum, -s o/ preterita 
Pretoriaan, -iane, o/ 
Pretorianer, -s 
Pretoria-Wes 

preuts, preuts o/ -e; -er, -ste 

preutsheid 

prewer, ge- 

prieel, -iële, o/ prinjeel, -ele 
prima kwaliteit 
primaat, -ate 
primarius, -se o/ primarii 
primêr, -e 
primitief, -iewe 
primogenituur 
primordiaal, -iale 
primulien o/ primuline 
prinjeel, -ele, o/ prieel, -iële 
prins-gemaal, -aals o/ -ale 
prinsipaal, -ale 
prinsipe, -s 
prinsipieel, -iële 
prior, -s 
priori (a — ) 
prioriteit 
priory, -e 
Priscianus 
prisma, -s 
privaat, -ate 
privaatdosent 
privaatsekretaris o/ 
private sekretaris 


209 


privilege o/ privilegie, -s 
probeer, ge- 
problematies, -e 
produksie 
produktehandelaar 
produktief, -iewe 
produktiwiteit 
produseer, ge- 
produsent, -e 
proe o/ proef, ge- 
proef, proewe 
proefkonyn 
proefondervindelik 
profaan, -ane 
profanasie 
profaniteit 
profeet, -ete 
profesie, -ieë 
professie, -s 
professioneel, -ele 
professor, -e o/ -s 
professoraal, -ale 
professoraat, -ate 
profeteer ( voorspel ), ge- 
profetes, -se 
profiel, -e 
profilakse 
profilakties, -e 
profileer, ge- 

profiteer ( voordeel behaaT), 
ge- 

profyt, -e 
progesteroon 
prognatisme 
prognose, -s 
program, -me 
programmaties 
progressief, -iewe 
progressiwiteit 
prohibisie 
projeksie, -s 
projekteer, ge- 


projektiel, -e 
projektor, -s 
proklamasie, -s 
proklameer, ge- 
proklise o/ proklisis 
prokonsul 
prokopee 
prokreëer, ge- 
prokurasie, -s 
prokureur, -s 
prokureur-generaal, 
prokureurs-generaal 
prolamien o/ prolamine 
proleet, -ete 
prolepsis 
proletariaat 
proletariër, -s 
prolien, -e, o/ proline, -s 
proloog, -oë 
promenade, -s 
promesse, -s 
Prometheus 
prometium ( element ) 
prominent, -e 
promiskuïteit 
promosie, -s 
promotor, -s 
promoveer, ge- 
promp, -te 
pronkerig, -e 
pronk-ertjie 

pronkertjie ( klein pronker), 
-s 

pronomen, pronomina 
pronominaal, -ale 
pronsaalboontji e 
pront-uit 
proosdy, -e 
propaan 
propadieen 
propaganda 
propagandis, -te 


210 


propagandisties, -e 

propanaal 

propanol 

propanoon 

propedeuties, -e 

propeen 

propesien o/ propesine 

propileen 

propiofenoon 

propionaat 

propionitriel 

propioonsuur 

proponent, -e 

proponentseksamen 

proporsioneel, -ele 

propvol 

propynsuur 

prorogeer, ge- 

prosaïes, -e 

prosaïs, -te 

proscenium, -s 

prosedeer, ge- 

prosedure, -s 

prosektor, -s 

prosekusie, -s 

proseliet, -e 

proselitisme 

prosenchiem 

Proserpina 

proses, -se 

prosessie, -s 

proses-verbaal 

prosodie 

prosopografie 

prosopopeia 

prospekteer, ge- 

prospekteerder, -s 

prospektus, -se 

prostaat 

prostituee, -s, o/ prostituut, 
-ute 

prostitueer, ge- 
prostitusie 


prostituut, -ute, of prostituee, 
-s 

protagisterol 

protagoon 

Protagoras 

protaktinium ( element ) 
protamien, -e, o/ protamine, 
-s 

protandrie 

protease 

proteïen, -e, o/ proteïne, -s 

proteksionis, -te 

protektoraat, -ate 

proteose 

proteroginie 

protes, -te 

protesis 

Protestant, -e 

Protestantisme 

Protestants, -e 

protesteer, ge- 

protesvergadering 

Proteus 

protiel 

protogeen 

protogenese 

protoginie 

protokol, -le 

proton, -e 

protopien, -e, o/ protopine, -s 
protoplas, -te 
protoplasma 
protosoon, protosoa o/ 
protosoë 
prototipe, -s 
Provence 
Provensaal, -ale 
Provensaals, -e 
proviand 
proviandeer, ge- 
provinsiaal, -iale 
provinsialisme 
provinsie, -s 


211 


provisie 

provisioneel, -ele 
provokasie, -s 
provokateur, -s 
provoseer, ge- 
pruiketyd 

pruimboom o/ pruimeboom 

pruimedant, -e 

Pruis, -e 

Pruise 

Pruisies, -e 

pruisiesblou 

prulwerk 

prunasien o/ prunasine 
pryk, ge- 
prysenswaardig 
prysgee, prysge- 
psalm, -s 
psalmis, -te 
psalmsing, ge- 
psammiét 
pseudepigraaf 
pseudomorf, -e 
pseudoniem, -e 
psige ( gees ) 
psigiater, -s 
psigiatrie 
psigies, -e 
psigoanalise 
psigologie 
psigoloog, -oë 
psigomonisme 
psigopaat, -ate 
psigose, -s 
psigoterapie 
psigoties, -e 
psigotrien o/ psigotrine 
psigrometer 
psilomelaan 
psittakose 
pst! 

pteridien o/ pteridine 
pterien o/ pterine 


pterodaktiel, -e 
ptialase 
p’tjie, -s 
Ptolemeïes, -e 

ptomaïen, -e, o/ ptomaïne, -s 

puberteit 

puberteitsjare 

pubessien o/ pubessine 

publiek, -e 

publikasie 

publiseer, ge- 

publisiteit 

Pudimoe 

pueblo, -’s 

puerilisme 

pueriliteit 

puik; -er, -ste 

puil o/ peul, ge- 

puin 

puisie, -s 
pulegol 
pulegoon 
pullmanwa 
pulsimeter 
pulsometer 
pulveriseer, ge- 
pulviensuur o/ pulvinesuur 
pulviniensuur o/ 
pulvininesuur 
Puniër, -s 
Punies, -e 
punktuasiestelsel 
punktueer, ge- 
punktuur, -ure 
puntdig, -te 
puntelys 

puntenerig o/ punteneurig, -e 

pupil, -le 

puree 

purgasie, -s 

purgatol 

purgeer, ge- 

purien, -e, o/ purine, -s 


212 


puris, -te 
puristies, -e 
Puritanisme 
Puritein, -e 
Puriteins, -e 
puroon 

purpurien o/ purpurine 

purulent, -e 

put, -te 

put, ge- 

putrefaksie 

putresien, -e, o/ putresine, -s 
puts ( emmer ), -e 
Putsonderwater 

py> -e 

pyl (om mee te skiet), -e 

pyl ( snel beweeg), ge- 

pylreguit 

pylvak 

pyn, -e 

pynappel 

Pyrrhus-oorwinning 

Q 

q, -’s 

Q-boot 

Q-taal 

q’tjie, -s 

quadrivium 

Quai d’Orsay 

Quebec 

Queenis, -te 

Queensland 

Queenstown 

quidproquo 

Quinckebuis 

Quintilianus 

Quirinaal 

Quirinus 

quisling, -s 

quodlibet 

Q-wig 


R 

r, -’e o/ -’s 

raad ( voorligting ), raadge- 
winge o/ raadgewings 
raad ( bestuursliggaam ), rade 
raadgewend, -e 
raad-op 
raadpleeg, ge- 
raadslid 
raaf, rawe 
raaigras 
raaisel, -s 
raak gooi 
raaklyn 
raak skiet 
raak skoot 
raak slaan 

raar, raar o/ rare; -der, -ste 
raat (middel), rate 
rabarber 
rabat, -te 

rabbedoe o/ robbedoe, -ë o/ 
-s, o/ rabbedoes o/ robbe- 
does, -e 
rabbi, -’s 
rabbinaat, -ate 
rabboni 
rabbyn, -e 
rabdiet 
rabies 
rabol, -le 
radar 

radbraak, ge- 
radeloos, -ose 
radikaal, -ale 
radiks, -e 
radio, -’s 
radioaktief 
radiografie 
radiolariet 
radioliet 
radiologie 


2 J 3 


radioloog, -oë 
radium ( element ) 
radius, -se 
radja, -s 
radon ( element ) 
radys, -e 

rafaksie o/ refaksie ( Jcorting ) 

rafel, -s 

raffia 

raffinadery, -e 
raffinadeur, -e o/ -s 
raffineer, ge- 
raffineerdery, -e 
raffinose 
rafflesia 
ragiometer 
ragitis 

raglanpatroon 

raisin-blanc ( druifsoort ) 

raket, -te 

rakker, -s 

Ramadan 

Ramajana 

Rambouilletskaap 

ramenas, -se 

ramkie, -ieë o/ -ies 

rammetjie, -s 

ramnase 

ramnasien o/ ramnasine 

ramnetien o/ ramnetine 

ramnitol 

ramnose 

rampokker, -s 

rampsalig, -e 

rand ( kant ), -e 

randsteen 

rangeer, ge- 

rangeerder, -s 

Rangoen 

rangskik, ge- 

ranonkel, -s 

ransig, -e 

rant ( klipperige hoogte ), -e 


rantsoen, -e 
rantsoeneer, ge- 
rapallie 
rapanoon 
rapat 

rapiensuur o/ rapinesuur 
rapier, -e 

rapinesuur o/ rapiensuur 

rapontien o/ rapontine 

rapport, -e 

rapporteer, ge- 

rapporteur, -s 

rapsodie, -ieë 

rapsskoot 

rarefaksie 

rariteit, -e 

raseg, -te 

rasemaat 

rasemaling 

rasemiseer, ge- 

rasend, -e 

raserig, -e 

raserny 

rasionaal, -ale 

rasionalis, -te 

rasioneel, -ele 

raspe o/ rasper, ge- 

rasper, -s 

rasuur, -ure 

rat, -te 

ratanien o/ ratanine 
ratel, -s 
ratifikasie 
ratifiseer, ge- 
ratineer, ge- 
ratio 
ratoe, -s 

rauwolfien o/ rauwolfine 
ravot, ge- 
ravyn, -e 
rayon 

reageer, ge- 
reagens, reagentia 


214 


reagrarisasie 
reaksie, -s 

reaksionêr, -e; -der, -ste 

reaktansie 

reaktant, -e 

realia 

realis, -te 

realiseer, ge- 

realisties, -e 

Réaumur 

rebel, -le 

rebelleer, ge- 

rebellie, -s 

rebels, -e 

rebusskrif 

redaksie, -s 

redaksioneel, -ele 

redakteur, -e o/ -s 

redaktrise, -s 

reddeloos, -ose 

reddingsboot 

rede, -s 

rede, redevoeringe o/ 
redevoerings 
redekawel, ge- 
redelik, -e 

redelikerwys o/ redelikerwyse 

redeloos, -ose 

redenaar, -aars o/ -are 

redenasie, -s 

redeneer, ge- 

redery, -e 

rederyker, -s 

redetwis, ge- 

redigeer, ge- 

reduksie 

reduplikasie 

redupliseer, ge- 

reduseer, ge- 

ree, reë 

reebok (in Europa ) 
reeds 


reëel, reële 
reël, -s 
reël, ge- 

reëling ( skikking ), -e o/ -s 

reëlloos, -ose 

reëlmatig, -e 

reëlreg 

reëltjie, -s 

reën o/ reent, reëns 

reën o/ reent, ge- 

reënboog o/ reentboog 

reënerig, -e 

reent of reën, reëns 

reent o/ reën, ge- 

reentboog o/ reënboog 

reëntjie, -s 

reenttyd o/ reëntyd 

reet, rete 

refaksie o/ rafaksie ( korting ) 

referaat, -ate 

referendaris, -se 

referendum, -s 

referensie, -s 

referent, -e 

referte 

refleks, -e 

refleksie, -s 

refieksief, -iewe 

reflekteer, ge- 

reflektor, -s 

Reformasie 

refraksie 

refraktiwiteit 

refraktometer 

refraktor, -s 

refrein, -e 

refutasie 

reg, -te 

regaf 

reg agter 

regatta, -s 

regeerder, -s 

regenerasie 


215 


regent, -e 
regentes, -se 
regering, -e o/ -s 
regeringsvorm 
regeringsweë ( van — ) 
reggeaard, -e 

reghoek ( reghoekige vier- 
kant ) 

reghoekig, -e 
regie 

regime, -s 
regiment, -e 
regionaal, -ale 
regisseur, -s 
regisseuse, -s 
register, -s 
registrasie 
registrateur, -s 
registreer, ge- 
regkom, regge- 
reglement, -e 
reglementeer, ge- 
regop 

reg-reg o/ rêrig 
regres 

regressief, -iewe 
regs (bw.) 
regs (b.nw.), -e 
regsbegrip 
regskape 
regskapenheid 
regs om 

regsomkeer (s.nw.) 
regsweë (van — ) 
regte (na — ) 

regte hoek (hoek van 90 
grade) 
regterarm 
regterhand 
regterkant 

regterkantse o/ regterkantste 
regterlik, -e 
regtig, -e 


regtig waar 
reguit 

regularisasie, -s 
regulariseer, ge- 
regulasie, -s 
regulateur, -s 
regulator, -e 
reguleer, ge- 
reguleerder, -s 
regverdig, -e 
reg voor 
rehabilitasie 
rehabiliteer, ge- 
rei (koor), -e 
reier, -s 

reik (aanbied; strek), ge- 
reikhals, ge- 

reiling o/ reling (van ’n wa), 
-s 

rein, rein o/ -e; -er, -ste 

reinig, ge- 

reinigingsmiddel 

reïnkarnasie 

reinkultuur 

reis (foer), -e 

reis (toer), ge- 

reisang 

reisies o/ resies 
reisiger, -s 
reiskaaf 

rekapituleer, ge- 
rekene 

rekening, -e o/ -s 
rekeningkunde 

(rekenmeestersvak) 
rekenkunde (skoolvak) 
rekkerig, -e 
reklame, -s 
reklameafdeling 
reklameer, ge- 
rekognisie 
rekommandeer, ge- 


216 


rekonie ( betaling ter erken- 

remonstransie 

nhig van reg ) 

Remonstrant, -e 

rekonsiliasie 

Remonstrants, -e 

rekonsilieer, ge- 

remunerasie 

rekonstrueer, ge- 

remunereer, ge- 

rekonstruksie, -s 

Renaissance 

rekord, -s 

Renaissancis, -te 

rekruteer, ge- 

rendabel, -e 

rekruut, -ute 

rendement 

rektaal, -ale 

renderend, -e 

rektifikasie 

rendier 

rektifiseer, ge- 

renegaat, -ate 

rektometer 

renium (element) 

rektor, -e o/ -s 

rennase 

rektoskoop, -ope 

renons 

rektum 

renoster, -s 

rekuseer, ge- 

renovasie 

rekwisisie, -s 

renoveer, ge- 

relaas, -ase 

rens ( — melk) 

relais 

rentenier, -e o/ -s 

relatief, -iewe 

renunsiasie 

relativisme 

renunsieer, ge- 

relatiwiteitsteorie 

reofoor, -ore 

relegeer, ge- 

reologie 

relevant, -e 

reometer 

releveer, ge- 

reorganisasie, -s 

relief o/ reliëf 

reorganiseer, ge- 

reliek, -e 

reostaat 

religie, -ieë o/ -s 

reotropie 

religieus, -e 

reparasie, -s 

relik, -te 

repareer, ge- 

relikwie, -ieë 

repatriasie 

reling o/ reiling (van ’n wa), 

repatrieer, ge- 

-s 

reperkussie, -s 

relletjie, -s 

repertoire, -s 

rem, -me 

repertorium 

rem, ge- 

repeteer, -e 

remanent, -e 

repetisie, -s 

Rembrandtiek 

repliek, -e 

reminissensie 

repliseer, ge- 

remise, -s 

repositorium 

remitteer, ge- 

representeer, ge- 


217 


repressie, -s 
reproduksie, -s 
reproduseer, ge- 
reptiel, -e 
republiek, -e 
republikanisme 
republikein, -e 
republikeins, -e 
repudieer, ge- 
reputasie, -s 
requiem 

rêrig o/ reg-reg 
res, -te 

resasetofenoon 
reseda, -s 
resenseer, ge- 
resensent, -e 
resensie, -s 
resent, -e 
resep, -te 
resepsie, -s 
reservaat, -ate 
reservasie, -s 
reserveer, ge- 
reservis, -te 
reservoir, -s 
reserwe, -s 

Reserwebank 

reses 

residensie, -s 
residensieel, -iële 
resident, -e 
residivis, -te 
residu, -’s 
resies o/ reisies 
resiprook, -oke 
resiprositeit 
resitasie, -s 
resitatief, -iewe 
resiteer, ge- 
resoen ( porsie ), -e 
resolusie, -s 

resonansieruimte 

resorsinol 

respek 

respektabel, -e 
respektieflik o/ 
respektiewelik 
respondeer, ge- 
respondent, -e 
responsie, -s 
respyt 
ressort, -e 
ressorteer, ge- 

restaurant o/ restourant, -e 
o/ -s 

restourasie 
restoureer, ge- 
resumeer, ge- 
resveratrol 

retamien o/ retamine 

retardasie 

retardeer, ge- 

reteen 

retina, -s 

retiniet 

retireer, ge- 

r’etjie, -s 

retoer 

retoriek 

retories, -e 

retorika 

Reto-Romaans, -e 
retorsie 

retoucheer, ge- 
retronekanol 

retronesien o/ retronesine 

retroperitoneaal, -eale 

retrorsien o/ retrorsine 

reuk o/ ruik, -e 

reun, -e o/ -s 

reiinie 

reusearbeid 

reusel 


218 


Réveil 

revideer, ge- 

revisie 

revokasie 

revolusie o/ r^wolusie, -s 
revolusionêr of rewolusionêr, 
-e 

revue, -s 

rewolusie of revolusie, -s 
rewolusionêr of revolusionêr, 
-e 

rewolwer, -s > 

Rexis, -te 
Rhodesië, -s 

Rhodos of Rhodus ( eiland ) 
Rhóne 

rib, -be o/ -bes 
ribbebeen 
ribbetjie, -s 

ribbok ( in Suid-Afrika ) 

riboonsuur 

ribose 

riemspring, riemge- 

rietdakhuis 

riewas-riewas 

rif, riwwe 

riffel, -s 

Rifstam 

rigabalsem 

rigiditeit 

rigorisme 

rigtingslyn 

riksdaalder, -s 

riksja, -s 

rimboe, -s 

ringeloor, ge- 

rinkhals, -e 

rinkink, ge- 

rinnewasie of ruïnasie 

rinneweer of ruïneer, ge- 

rinofoor, -ore 

rinoskoop, -ope 


rioel, -e 
rioleer, ge- 
rioliet 
riool, riole 
ripidoliet 
ripuaries, -e 
risaliet 

risien o/ risine 

risiensuur o/ risinesuur 

risiko, -’s 

risine o/ risien 

risinesuur o/ risiensuur 

risinien, -e, o/ risinine, -s 

riskant, -e 

riskeer, ge- 

risofoor, -ore 

risoonsuur 

rissie, -s 

rit, -te 

ritme, -s 

ritmiek 

ritmies,/-e 

ritmometer 

rits, -e 

rituaal, -uale 

ritualisme 

ritueel, -uele 

ritus, -se 

rivier, -e 

Riviersonderend 

rob, -be 

robbedoe o/ rabbedoe, -ë o/ -s, 

o/ robbedoes o/ rabbedoes, 

-e 

Robbeneiland 

robbevangs 

robinien o/ robinine 

robinose 

robot, -s o/ -te 

roburiet 

robuus, -te 

robuustheid 

robyn, -e 


219 


rodaan 

rodamien o/ rodamine 

rodanaat 

rodanielsuur 

rodanien o/ rodanine 

rodeose 

rodinol 

rodisoonsuur 

rodium ( element ) 

rododendron, -s 

rodomontade, -s 

rodoniet 

rodopsien o/ rodopsine 

roebel, -s 

roede, -s 

Roedtan 

roei, -e 

roeispaan 

roekeloos, -ose 

Roemeen, -ene o/ Roemeniër, 

-s 

Roemeens, -e 
Roemenië 

Roemeniër, -s o/ Roemeen, 
-ene 

roemryk, -e 
roepee, -s 
roer, -s 

roesemoes o/ roesmoes 
roeserig o/ roesterig, -e 
roesmoes o/ roesemoes 
roesterig o/ roeserig, -e 
roesvry 
roet 

roete, -s 
Roeteen, -ene 
Roeteens, -e 
Roetenië 
roetine 
rofie, -s 
rofkas (s.nw.) 
rofkas, ge- 


rogbrood 
roggel, ge- 
rojaal, -ale 
rojalis, -te 
rojeer, ge- 
rokerig, -e 
rolletjie, -s 
rolnaat 
rolystervark 
Romaans, -e 
roman ( verhaalvorm ), -s 
roman ( vissoort ), -ne of -s 
romanesk, -e 
Romanis, -te 
Romanistiek 
romanse, -s 
Romantiek 
romantiekerig, -e 
romanties, -e; -er o/ meer — , 
-ste o/ mees — -e 
romantikus, -se o/ romantici 
rombies, -e 
romboëder, -s 
romboïdaal, -ale 
romboïde, -s o/ romboïed, -e 
rombus, -se 
Rome 
Romein, -e 
Romeins, -e 
Romeins-Hollands 
rommelary o/ rommelry 
rond, -e; -er, -ste 
rondas, -se 
rondawel, -s 

ronde ( rondgang , beurt ), -s 

Rondebosch 

Rondebosse ( b.nw .) 

rondeel, -ele 

rondgaan, rondge- 

rondgang 

rondloop, rondge- 

rondom 

rondomtalie 


220 


rondskrywe, -s 

rondte ( rondheid , kring, om- 
trek), -s 
ronduit 
rondvraag 
rondweg 
rong, -e 
ronkedoor, -s 
rontgenfoto 
rontgenologie 
Rontgenstraal 
Roodepoort 
roof ( diefstal ) 
roof ( van ’n wond), rowe 
roof of rowe, ge- 
rooi-aas 
rooi-els 
rooierig, -e 
Rooikaffer 
rooiminie 
Rooitaal 
Rooiuitsig 
roomafskeier 
Rooms, -e 
Rooms-Katoliek 
roosmaryn 
roosrooi 
Roossenekal 
rosaki ( druifsoort ) 
rosamien of rosamine 
rosanilien of rosaniline 
róse ( ’n — kleur) 
rosella ( plant ) 
roseola ( huiduitslag ) 
roset, -te 
rosindoon 

rosindulien o/ rosinduline 

rosolsuur 

rostra 

rostrum 

rosyn, -e 

rosyntjie, -s 

rot, -te 


rotameter 
Rotariër, -s 
rotasiestelsel 
rotasisme 
roteensuur 
rot en kaal 
rotenoon 
rotgans 

rotiensuur of rotinesuur 

roting 

rotogravure 

rotor, -s 

rottang, -s 

rotting ( verrotting ) 

rousoolvelskoen 

Rouxspos 

Rouxville 

rowe o/ roof, ge- 

rowlandiet 

ru, ru o/ -e o/ -we; -er o/ 
-wer, ruuste 
rubaan 
rubanol 
rubanoon 
rubatoksaan 
rubatoksanoon 
rubberaanplanting 
rubeaan 
rubeen 
rubelliet 
rubiaansuur 
Rubicon 

rubidien o/ rubidine 

rubidium ( elem-ent ) 

rubiseen 

rubreen 

rubriek, -e 

rubriseer, ge- 

rudimentêr, -e 

ruensagteroor 

ruensveld 

rufiaansuur 

rufien o/ rufine 


221 


rufigallol 
rufine o/ rufien 
rufol > 

rug ( liggaamsdeel of heuwel),\ 
rue of rúens of rugge o/' 
ruggens 

ru-gare o/ ru-garing 
rugby 

ruggespraak 
ruggraat 
Rugiër, -s 
rugsteun, ge- 
rugstring, -e 
ruheid 

Ruhmkorffklos 

ruig, ruig o/ -e o/ ruie; ruier 
o/ ruiger, ruigste 
ruigte, -s 
ruik o/ reuk, -e 
ruik, ge- 
ruimskoots 

ruïnasie o/ rinnewasie 
ruïne, -s 

ruïneer o/ rinneweer, ge- 
ruite o/ ruitens (hy kaart • 
spel ) 

ruite-aas o/ ruitenaas 

ruitersalf 

ruitjiesgoed 

ruk lank ( ’n ) 

rumatiek 
rumaties, -e 
rumba ( dans ), -s 
rumoer, -e 
runderpes 
rune, -s 
rune-inskripsie 
runeskrif 
runies, -e 
runnik, ge- 
Rus, -se 
rusie, -s 


Rusland 

rusoord 

ruspe o/ rusper, -s 
ruspouse, -s 
Russies, -e 
Russifikasie 
Russofiel, -e 
Russomanie 
Rust de Winter 
rusteloos, -ose 
rustiek, -e 
rustisiteit 
rutenaat 

rutenium ( element ) 
rutiel 

rutien o/ rutine 
rutonaal 
ruwerker 
ry ( reeks ), -e 
ry o/ rye o/ ryg, ge- 
ry, ge- 
rygnaald 
ryk ( s.nw .), -e 
ryk ( b.nw .), ryk o/ -e; -er, 
-ste 
ryklik 

ryksweë ( van — ) 

rymelary 

Ryn 

Rynlands, -e 
Ryns, -e 
Rynwyn 
ryp, ryp o/ -e 
ryp, ge- 
rys ( voedsel) 
rys ( styg ), ge- 
rysbrensie 
rysig, -e 
rysmier 
rysmier, ge- 
Rysmierbult 
rystebry 
rysterplank 


222 


s 

s, -’e 
sa! 

saad, sade, o/ saat, sate 
saag, sae 
saag o/ sae, ge- 
saailing 

saakgelastigde, -s 
saal ( groot vertrek), sale 
saal ( rysaal ), -s 
saam o/ same 
saamhorigheidsgevoel 
saamsmelt, saamge- 
saamstel, saamge- 
saans 

saat, sate, o/ saad, sade 

sabadien o/ sabadine 

sabander, ge- 

Sabbat, -te 

Sabbatariër, -s 

Sabbataries, -e 

Sabbatsheiliging 

sabbatsreis 

sabel, -s 

Sabellianisme 

Sabiër, -s 

sabineen 

sabinol 

sabotasie 

saboteer, ge- 

Sabyn, -e 

Sabyns, -e 

Sadduseër, -s 

sadisme 

sae o/ saag, ge- 
saf, -te 
safari, -’s 
saffier, -e 
saffraan, -ane 
safranaal 

safranien o/ safranine 
safrool 


safterig o/ sawwerig, -e 

sag, -te 

saga, -s 

sagaardig, -e 

sage, -s 

saggaraat o/ saickaraat 
saggarase o/ sakkarase 
saggaride o/ saggaried, o/ 
sakkaride o/ sakkaried 
saggarien o/ saggarine, o/ 
sakkarien o/ sakkarine 
saggaroonsuur o/ 
sakkaroonsuur 
saggarose o/ sakkarose 
saggerig o/ sagterig, -e 
saggies 
sagittaal, -ale 
sagkens 
sagmoedig, -e 
sago 

sagrynleer 
sagtebal ( spel ) 
sagterig o/ saggerig, -e 
sagte vrugte 
Sagtevrugtebeurs 
sagtheid 
Saharawoestyn 
sajet 

sajodien o/ sajodine 
sake ( ter — ) 
sakekennis 

sakkaraat o/ saggaraat 
sakkarase o/ saggarase 
sakkaride o/ sakkaried, o/ 
saggaride o/ saggaried 
sakkarien o/ sakkarine, o/ 
saggarien o/ saggarine 
sakkaroonsuur o/ 
saggaroonsuur 
sakkarose o/ saggarose 
sakkerloot ! 
sakkeroller, -s 
sakrament, -e 


223 


Sakramentariër, -s 
Sakse 
Sakser, -s 
Saksies, -e 
saksiesblou 

sakuranien o/ sakuranine 
salamander o/ salmander, -s 
salammoniak of salmiak 
salarieer, ge- 
salaris, -se 

salasiensuur o/ salasinesuur 

Saldanhabaai 

saldo, -’s 

salf 

salf o/ salwe, ge- 
salie 

Saliër, -s 
Salies, -e 
salifeen 

saligenien o/ saligenine 
saliger ( — gedagtenis) 
Saligmaker 

saligspreking, -e o/ -s 

salipirien o/ salipirine 

salisielsuur 

salitannol 

salitimol 

Sallustius 

salm, -s 

salmander o/ salamander, -s 
Salmasius 

salmiak o/ salammoniak 
salmien o/ salmine 
salol 
Salomo 

Salomonies, -e 

salon, -ne o/ -s 

salot, -te 

salotui 

salpeter 

salpeterigsuur 

salpetersuur 


salsolidien o/ salsolidine 

salsolien o/ salsoline 

salueer, ge- 

salutasie 

saluut, -ute 

salvo, -’s 

salwe o/ salf, ge- 
salwend, -e 
Samaritaan, -ane 
Samaritaans, -e 
samarium ( eïement ) 
sambal 
sambok, -ke 
sambreel, -ele o/ -s 
sambunigrien o/ 
sambunigrine 
same o/ saam 
samegestel, -de o/ 
samegesteld, -e 
samekoppeling, -e o/ -s 
samelewing 
samestelling, -e o/ -s 
Samniet, -e 
Samnities, -e 
samoem, -s 
Samojeed, -ede 
Samojeeds, -e 
samowar, -s 
sampan, -s 
sampioen, -e 
Samuel 

sanatorium, -s o/ sanatoria 

sandaal, -ale 

sandarakolsuur 

sandelhout 

sanderig, -e 

sandgrond 

sandhireël 

saneer, ge- 

sanering 

sangerig, -e 

sanguinarien o/ sanguinarine 
sanguinies, -e 


« — Afrik. Woordelya 


224 


sanguitvoering 

Sanhedrin 

sanidien o/ sanidine 
sanik, ge- 
sanitêr, -e 
sanksie, -s 
sanksioneer, ge- 
Sanskrit 
Sanskrities, -e 
santaleen 
santalol 
santepetiek 

santonien o/ santonine 
Sap, -pe 
sap, -pe 
sapogeen 

sapogenien o/ sapogenine 
saponien, -e, o/ saponine, -s 
saponiet 

sapotien o/ sapotine 
sapperig, -e 
sappeur, -s 
sappig, -e 
saprofiet, -e 
sapropel 
sapropeliet 
sapryk, -e 
saranie 

Saraseen, -ene 
Saraseens, -e 
sardien, -s 
sardiensblik 
Sardinië 
sardis 

sardonies, -e 
sardoniks, -e 
sardyn, -e 
sarkasme, -s 

sarkasties, -e; -er o/ meer — , 

-ste o/ mees e 

sarkofaag, -ae 

sarkokollien o/ sarkokolline 
sarkosien o/ sarkosine 


sarong, -s 

sarotamnien o/ sarotamnine 
sarsaparilla 
sarsasapogenien o/ 
sarsasapogenine 
sarsasaponien o/ 
sarsasaponine 
sarsie, -s 

sassafras ( boomsoort ) 
sassoliet 

sat ( — en siek) 

Satan 
Satanas 
satanies, -e 
satans, -e 
satanskind 
satelliet, -e 
satemtaal 
sater, -s 
Saterdag 
Saterdagaand 
Saterdagse 
satineer, ge- 
satinet, -te 
satire, -s 
satiriase 
satiries, -e 

satirikus, -se o/ satirici 

satisfaksie 

satraap, -ape 

Saturnalieë (mv.) 

saturnisme 

Saturnus 

satyn 

Saulspoort 

savanne, -s 

savojekool 

sawwerig o/ safterig, -e 
saxofoon, -one 
scenario, -’s 
scenografie 
scheeliet 

Schweizer-Reneke 


225 


Scriba Synodi 
scudo, -’s 
Scylla 

se (ma — hoed) 
sê o/ seg, ge- 
séance, -s 

sebasiensuur o/ sebasinesuur 

seborree 

sebra, -s 

sedanolide o/ sedanolied 

sedanoonsuur 

sedeer, ge- 

seder, -s 

Sederberg 

sedert 

sedertdien 

sedimentasie 

sedisie 

sedisieus, -e 

sedoheptitol 

sedoheptose 

see, seë 

seë o/ sege ( oorwinning ) 

see-eend 

see-engte 

Seekoegat ( pleknaam ) 
seekoegat o/ seekoeigat 
seekoei, -e 
seekoeibul 

seekoeigat o/ seekoegat 
seel ( doopseel ), -s 
seël (op ’n brief), -s 
Seeland 
seëlring 

seeman, -ne o/ seeliede o/ 
seelui 

seemoondheid 
seemsleer 
seën (net), -s 
seën, -inge 
seën, ge- 
seëning, -e 

seëpraal o/ segepraal 


seer, sere 
seer; -der, -ste 
seerderig, -e 
seespieël 

seëtog o/ segetog 
Seeu, -e 
Seeus, -e 
seevaarder, -s 
seevaart 

seëvier o/ segevier, ge- 

seevlak 

seewier, -e 

sefier, -e o/ -s 

seg of sê, ge- 

sege of seë (oorwinning) 

segepraal o/ seëpraal 

segetog o/ seëtog 

segevier o/ seëvier, ge- 

seggenskap 

seggingskrag 

segment, -e 

segregasie 

segregeer, ge- 

segsman, -ne o/ segsliede o/ 
segslui 

seidissel o/ suidissel, -s 

seijy o/ sejy o/ siejy 

seilboot 

seilnaald 

sein, -e 

sein, ge- 

seis, -e 

seismograaf, -awe 
seismologie 
seisoen, -e 

sejy o/ seijy o/ siejy 
sekalien o/ sekaline 
sekans, sekante 
sekelstert 

seker, seker o/ -e; -der, -ste 
sekerheidshalwe 
Sekhukhune (pleknaam) 
sekisanien o/ sekisanine 


226 


sekisanolien o/ sekisanoline 
Sekoekoenieland o/ 
Sekoekoensland 
sekondant, -e 
sekonde, -s 
sekondeer, ge- 
sekondêr, -e 
sekreet, -ete 
sekretaresse, -s 
sekretariaat 
sekretaris, -se 
sekretarisvoël 

sekretien, -e, o/ sekretine, -s 

sekse, -s 

seksie, -s 

sekstant, -e 

sekstet, -te 

seksualiteit 

seksueel, -uele 

sektaries, -e 

sektarisme 

sekte, -s 

sektor, -e o/ - s 

sekularisasie 

sekulariseer, ge- 

sekulêr, -e 

sekunde, -s 

sekundus, -se o/ sekundi 
sekuriteit, -e 

sekuur, sekuur o/ -ure; -der, 
-ste 

sekwestrasie 
sekwestreer, ge- 
seladoniet 
selakantide, -s 
Selatirivier 
seldery o/ selery 
seldsaam, -ame 
seleen ( élement ) 
selei o/ sjelei 
selenaat 

selenasolien o/ selenasoline 
selenasool 


selenide, -s, o/ selenied, -e 

seleniet 

selenigsuur 

selenofeen 

selenofuraan 

selery o/ seldery 

selfaansitter 

selfgemaak, -te 

selfkant ( alkant — ) 

selfversekerdheid 

selibaat 

selineen 

sellulêr, -e 

selluloïde o/ selluloïed 

sellulose 

Selonsrivier 

selonsroos 

selwand 

semafoor, -ore 

semantiek 

semanties, -e 

semasiologie 

sement 

semester, -s 

semidien o/ semidine 

Semiet, -e 

semikarbasoon 

seminarie, -s 

Semiramis 

Semities, -e 

senaat, -ate 

senaatsvergadering 

senator, -e o/ -s 

sendbrief 

sendeling, -e o/ -s 

seneblare 

Seneca 

senesien o/ senesine 
senesiosien, -e, o/ senesiosine, 
-s 

seng, ge- 
seniel, -e 
seniliteit 


227 


sening, -s 

senior ( b.nw .) 

senior, -es o/ -s 

senioriteit 

senit 

senoon 

sens, -e 

sensasie, -s 

sensasioneel, -ele 

sensor, -s 

sensualisme 

sensueel, -uele 

sensureer, ge- 

sensus 

sensuur 

sensuurraad 

sent ( muntstuk ), -e 

sentenaar, -s 

sentensieus, -e 

senterboor 

sentesimaal, -ale 

sentimentalis, -te 

sentimentaliteit 

sentimenteel, -ele 

sentimeter, -s 

sentour, -e 

sentraal, -ale 

Sentraal-Afrika 

Sentraalstraat 

sentrale, -s 

sentralisasie 

sentraliseer, ge- 

sentreer, ge- 

sentrifugaal, -ale 

sentrifuge, -s 

sentripetaal, -ale 

sentrum, -s o/ sentra 

senuaandoening 

senuagtig o/ senuweeagtig, -e 

senustelsel o/ senuweestelsel 

senuwee, -s 

Seoding 

separatis, -te 


separatisties, -e 
seperien o/ seperine 
sepia 

sepsien o/ sepsine 

sepsis 

septanose 

September 

septer, -s 

septet, -te 

septisemie 

Septuagint o/ Septuaginta 
seraf, -im o/ -s 
serafyn ( engel ), -e 
seramiek o/ keramiek 
Serapis 

seratien o/ seratine, o/ 
keratien o/ keratine 
serebraal, -ale 
serebroon 
seremonie, -s 
seremonieel, -iële 
serenade; -s 
seresien o/ seresine 
serfyn ( instrument ), -e 
serge o/ sersje 
serie, -ieë o/ -ies 
serielserotaat 
serien, -e, o/ serine, -s 
serieus, -e; -er, -ste 
serine, -s, o/ serien, -e 
sering, -e 

serisien o/ serisine 

serium ( element ) 

serk, -e 

sermeinpeer 

sero o/ zero, -’s . 

serodiagnostiek 

seroet, -e 

serologie 

seroteen 

serotiensuur o/ serotinesuur 
serp, -e 
serpentine, -s 


228 


serpentyn ( mineraal ) 
sersant, -e 
sersant-majoor, -s 
Sersantsrivier 
sersje o/ serge 
sertifikaat, -ate 
sertifiseer, ge- 
Sertorius 
serum, -s 
servet, -te 
servies, -e 
Serwië 
Serwiër, -s 
Serwies, -e 
serwituut, -ute 
Serwo-Kroaties, -e 

ses, -se 
sesam 

sesamien o/ sesamine 
sesamol 

sesamolien o/ sesamoline 

sesde 

sesessie 

sesium ( element ) 
sesiumasetaat 
seskwiterpeen 
sesmaandeliks, -e 
Sesoeto ( minder wetenskap- 
lïke benaming ) o/ Suid- 
Sotho 
Sesostris 
sesreëlig, -e 
sessie, -s 
sestiende eeu 
sestiende-eeus, -e 
sestig , 

Sestos 

sesuur ( tydstip ) 
ses uur ( tydsduur ) 
sesvlak 
sesvoud 

set, -te 
set, ge- 


setel, -s 
setfout 
setielalkohol 
seties ( dans ), -e 
setlaar, -s 

sentrasiensuur o/ sentrasine- 
suur 

Setsjoeana ( minder weten- 
skaplike naam vir taaï) of 
Tswana 
setter, -s 
seur, -s 
seur, ge- 

sevadien o/ sevadine 
sevantrol 
sevien o/ sevine 
Sevilla 

sevillien o/ sevilline 
sevine o/ sevien 
sewe, -ns o/ -s 
Sewegesternte 
sewe keer 
sewe maal 
sewentiende eeu 
sewentiende-eeus, -e 
sewentig 
sewevoud 
Seweweekspoort 
Seychelle 
sfaleriet, -e 
sfeer, -ere 
sferies, -e 

sferoïde, -s, o/ sferoïed, -e 
sferoliet, -e 
sfigmograaf, -awe 
sfinks, -e 
’s-Gravenhage 
Shangana (taal) 

Shona ( taal) 

siaansuur 

Siam 

Siamees, -ese 
sianaat 


229 


sianide, -s, o/ sianied, -e 

sianien o/ sianine 

sianogeen 

sibariet, -e 

Siberië 

Siberiër, -s 

Siberies, -e 

sibille, -s 

sibillyns, -e 

Siciliaan, -iane 

Siciliaans, -e 

Sicilië 

sideriet 

sideroliet 

sideroskoop, -ope 

sideroxilon 

s’ie, -s 

sie ! o/ sies ! 

sieal (dis — ) 

siebie, -s 

siejy o/ seijy o/ sejy 
siekefonds 
siekekamer 
siekerig, -e 

siekeverlof o/ siekteverlof 
sieklik, -e 

siekteverlof o/ siekeverlof 

sieling o/ sjieling, -s 

sielkundige, -s 

sielsbegeerte 

sielsieke-inrigting 

sieltjie, -s 

sieltoog, ge- 

siêlverheffend, -e 

siembamba 

sieps-en-braaiboud 

sieraad, -ade 

sieriehout 

sierra, -s 

sies ! o/ sie ! 

siësta, -s 

sies tog! 

sif, -te o/ siwwe 


sif, ge- 
sifilis 

sifilities, -e 
sifon, -s 

sig ( in — , op — ) 
sigaar, -are 
sigaret, -te 
Sigem 

Sigeuner, -s 

signien o/ signine 

sigorei 

sigsag 

sigself 

siklies, -e 

sikloheksaan 

sikloheksanoon 

siklohekseen 

sikloheptadieen 

sikloïde, -s, o/ sikloïed, -e 

sikloon, -one 

sikloop, -ope 

siklopentanoon 

siklopenteen 

siklus, -se o/ sikli 

siks (by my — ) 

sikspens, -e 

sikutoksien o/ sikutoksine 

silaan 

silanol 

Silenus 

Silesië 

Silesiër, -s 

Silesies, -e 

silhoeët, -te 

silhoeëtteer, ge- 

siliaansuur 

siliet 

silika 

silikaan 

silikaat, -ate 

silikomolibdaat 

silikon (element) 


230 


silikoon 

silikose 

silikowolframaat 
silinder, -s 
silindries, -e 
silisaan 

siliside, -s, o/ silisied, -e 

silisium 

Silkaatskop 

sillabe, -s 

sillabies, -e 

sillabus, -se 

sillimaniet 

sillogisme, -s 

silo, -’s 

siloksaan 

silokseen 

silt 

siltiaan 

Siluur 

silvaan 

Silvanus 

silvasenesien o/ silvasenesine 

silvestreen 

silwerbruilof 

silwerketting 

silwer strale 

simarien o/ simarine 

simarose 

simase 

simbaal, -ale 

simbiose 

simboliek 

simbolis, -te 

simbool, -ole 

simeen 

simfilie 

simfonie, -ieë 

simmetrie 

simmetries, -e 

Simondium 

Simonides 

simonie 


simpateties, -e 
simpatie, -ieë 
simpatiek, -e 
simpaties, -e 
simpatiseer, ge- 
simpatol 

simpel, simpel o/ -e; -er, -ste 

simpleks, -e 

simplisties, -e 

simposium, -s o/ simposia 

simptomatologie 

simptoom, -ome 

simultaneïteit 

sinagoge, -s 

Sinai 

sinalbien o/ sinalbine 
sinalefe 
sinandries, -e 
sinapien o/ sinapine 
sinapolien o/ sinapoline 
sinaposematies, -e 
sinchronies, -e 
sinchroniseer, ge- 
sinchronisme 
sinchroon, -one 
sindelik ( skoon ), -e 
sindikaat, -ate 
sinds ( sedert ) 
sindsdien 
sinekdogee, -s 

sinekure, -s o/ sinekuur, -ure 

sineool 

sinerese 

sinergisme 

sinestesie 

Singalees, -ese 

Singapoer 

singeneties, -e 

sing-sing 

singularis 

sinies, -e 

sinigrien o/ sinigrine 
sinikus, -se o/ sinici 


231 


sinisme 
sinister, -e 
sinjaal, -ale 
sinjaleer, ge- 
sinjeur, -s 
sinjo, -’s 
sinkings 
sinkopee 
sinkopeer, ge- 
sinkretisme 
sinksulfaat 

sinlik ( wat die sinne betref), 
-e 

sinloos, -ose 

sinnaber 

sinnebeeld 

sinnolien of sinnoline 
sinodaal, -ale 
sinode, -s 

sinoktonien o/ sinoktonine 

Sinologie 

Sinoloog, -oë 

sinomenien o/ sinomenine 

sinomenol 

sinoniem, -e 

sinonimiteit 

sinopties, -e 

sinryk, -e 

sinsbou 

sinsnede, -s 

sintaksis 

sintakties, -e 

sintalien o/ sintaiine 

sintel, -s 

sinter, -s 

Sinterklaas o/ Sint Nikolaas 

sintese, -s 

sinteties, -e 

Sint Helenaperske 

Sint Nikolaas o/ Sinterklaas 

Sint Vitusdans 

sinus, -se 


Sionis, -te 
Sionisme 
Sionisties, -e 
sipier, -e o/ -s 
sipres, -se 

sir, -s 
sirdar, -s 
sirene, -s 

siringidien o/ siringidine 
sirkel, -s 

sirkoon ( element ) 
sirkulasie 
sirkuleer, ge- 
sirkulêre, -s 
sirkumfleks, -e 
sirkus, -se 
sirokko, -’s 
sis ( stofnaam ) 

sis, -te, o/ sist, -e 
sisal 

sist, -e, o/ sis, -te 
sisteem, -eme 
sisteïen o/ sisteïne 
sistematiek 

sistematies, -e; -er o/ meer 

— , -ste o/ mees e 

sistematiseer, ge- 

sistidien o/ sistidine 

sistien o/ sistine 

sistoskoop, -ope 

sitaat, -ate 

siteer, ge- 

siter, -s 

sitisaamsuur 

sitisien o/ sitisine 

sitisolien o/ sitisoline 

sitochroom, -ome 

sitosien o/ sitosine 

sito-sito 

sitosterol 

sitraal 

sitraat 


232 


sitrakoonsuur 
sitramide o/ sitramied 
sitrien o/ sitrine 
sitroen, -e 
sitrofeen 
sitronellaolie 
sitronellol 

sitronien o/ sitronine 

sitrullien o/ sitrulline 

sitrus 

sit-sit 

situasie, -s 

sivetkat 

sivetoon 

siviel, -e 

siviele ingenieur 

Sixtus 

Sixtyns, -e 

sjaal, -s 

sjabloneer, ge- 

sjabloon, -one 

sjagger, ge- 

sjah, -s 

sjako, -’s 

sjamanisme 

sjampanje 

Sjangaan, -s 

Sjanghai 

sjanker, -s 

sjarmant, -e 

sjarme, -s 

sjef, -s 

sjeik, -s 

sjelei o/ selei 

sjerrie, -s 

sjibbolet, -s o/ -te 

sjiek o/ chic 

sjieling o/ sieling, -s 

sjimpansee, -s 

Sjina o/ China 

Sjinees o/ Chinees, -ese 

Sjiwaïsme 

sjofel, sjofel o/ -e; -er, -ste 


sjokeer, ge- 
sjokolade, -s 
Sjona (lid van stam ), -s 
sjor, ge- 
sjou, ge- 
sjt ! o/ sjuut ! 
skaad, ge- 
skaaf, -awe 
skaaf o/ skawe, ge- 
skaafplek 
skaai, ge- 
skaamtegevoel 
skaamteloos, -ose 
skaar ( werktuig o/ lceep), -are 
skaar ( menigte ), -are, o/ 
skare, -s 

skaars, skaars; -er, -ste 

skaats, ge- 

skadelik, -e 

skadu, -’s 

skadusy 

skaduwee, -s 

skaduweekant 

skag, -te 

skakeer, ge- 

skakelaar, -s 

skakering, -e o/ -s 

skald, -e 

skalmei, -e 

skamerig, -e 

skandalig, -e 

skanddaad 

skandeer, ge- 

skandelik, -e 

Skandinawië 

Skandinawiëdrif 

Skandinawiër, -s 

Skandinawies, -e 

skandium ( element ) 

skandvlek 

skans, -e 

skaplik, -e 

skapulier, -e 


233 


skarabee, -eë 
skare ( menigte ), -s, o/ 
skaar, -are 
skarlaken 
skarnier, -e 
skaterlag, ge- 
skatofagie 
skatool 
skavot, -te 
skavuit, -e 
skawe o/ skaaf, ge- 
skede, -s 
skeef, -ewe 
skeepsbemanning 
skei, -e 

skei o/ skeie, ge- 
skeibaar o/ skeidbaar, -are 
skeidsregter 
skeikundige, -s 
skeldnaam o/ skelnaam 
skeldwoord o/ skelwoord 
skeleranesiensuur o/ 
skeieranesinesuur 
skeleratien, -e, o/ 
skeleratine, -s 
skelet, -te 
skellak 
skelling, -s 
skelm-skelm 
skelnaam o/ skeldnaam 
skelvis 

skelwoord o/ skeldwoord 
skema, -s 
skematies, -e 
skenk (geé), ge- 
skenkel o/ skinkel, -s 
skenker ( gewer ), -s 
skenking, -e o/ -s 
skennis 

skep (van die Opperwese), 
geskape 
skep, ge- 
skepel, -8 


skepen, -e 

skepie o/ skippie, -s 
Skepper (Opperwese) 
skepper (iemand wat skep), -s 
skeppingsvermoë 
skepsel, -e (van God) of -s 
(mense, volk) 
skepsis 
skepties, -e 

skeptikus, -se o/ skeptici 

skeptisisme 

skêr, -e 

skerf, -erwe 

skering en inslag 

skerm, -s 

skermutseling, -e o/ -s 
skerpioen, -e 
skerpskutter, -s 
skertsenderwys o/ 
skertsenderwyse 
skets, -e 
skets, ge- 
skewebek trek 
ski, -’s 

skielik o/ skierlik, -e 

skier 

skiër, -s 

skiereiland 

skierlik o/ skielik, -e 

skietgebedjie 

skild, -e 

skildery, -e 

skilfer, -s 

skilfer, ge- 

skillareen 

skillaride, -s, o/ skillaried, -e 

skillaridien o/ skillaridine 

skillitol 

skilpad, -aaie 

skimmeryk 

skimpdig, -te 

skimpskoot 

skinder, ge- 


234 


skink ( koffie — ), ge- 
skinkbord 

skinkel o/ skenkel, -s 
skinker ( iemand wat drank 
inskink), -s 
skip, -epe 
skipbreukeling, -e 
skippie of skepie, -s 
skis, -te o/ skist, -e 
skisma 
skisofrenie 
skist, -e o/ skis, -te 
sklerenchiem 
sklerodermie 
skleroproteïen, -e, o/ 
skleroproteïne, -s 
sklerose 

skob o/ skub, -be 
skobbejak, -ke 
skoelapper o/ skoenlapper 
( insek ), -s 
skoener, -s 

skoenlapper ( mens ), -s 
skoenlapper o/ skoelapper 
( insek ), -s 

skof ( van ’n bees; werktyd), 
-te o/ skowwe 
skokiaan 
skolastiek 
skolasties, -e 

skolastikus, -se o/ skolastici 
skolier, -e 
skollie, -s 

skommeling, -e o/ -s 
skooier, -s 
skoolbesoekbeampte 
Skooleindsertifikaat- 
eksamen 

skoolhou, skoolge- 
skoolraadsvergadering 
skoonheidsin 
skoonheidsleer 
skoonmaak, skoonge- 


skoonskip maak 
skoonskrif 
skoonveld wees 
skoorsteen 
skoot o/ skot, skote 
skopien o/ skopine 
skopolamien, -e, o/ 
skopolamine, -s 
skopoleïen o/ skopoleïne 
skopolien o/ skopoline 
skoppe-aas o/ skoppenaas 
skoppelmaai o/ skoppermaai, 
-e, o/ skoppelmaaier o/ 
skoppermaaier, -s 
skoppenaas o/ skoppe-aas 
skoppens (in kaartspel) 
skorriemorrie 
skors, ge- 
skorsenierwortel 
skorsing 
skort, ge- 
skorting 

skot o/ skoot, skote 

Skot, -te 

Skotland 

Skots, -e 

skotskar 

skotvry 

skouburg 

skouerhoog 

skout, -e 

skout-by-nag, skoute-by-nag 
skraap (ja; skuur), ge- 
skramskoot 
skrander; -der. -ste 
skrap (deurhaal), ge- 
skree o/ skreeu, ge- 
skreebalie o/ skreeubalie 
skreelelik o/ skreeulelik 
skreërig o/ skreeuerig, -e 
skreeu o/ skree, ge- 
skreeubalie o/ skreebalie 
skreeuerig o/ skreërig, -e 


235 


skreeulelik o/ skreelelik 
skrefie, -s 
skreiend, -e 
skriba, -s 

Skrif (die Heilige — ) 
skrif, -te 
skriftelik, -e 
Skriftuurlik, -e 
skrikkerig, -e 
skrikmaak, skrikge- 
skrobbeer, ge- 
skrobbering, -e o/ -s 
skroef, -oewe 
skroefdraaier of 
skroewedraaier 
skroei-yster 
skroewedraaier of 
skroefdraaier 
skrofuleus, -e 
skrofulose 
skroomlik, -e 
skrop, -pe 
skrop, ge- 
skrum, -s 
skrupuleus, -e 
skryf o/ skrywe, ge- 
skryn, ge- 
skrynend, -e 
skrynwerk 

skrywe o/ skryf, ge- 

sku; -er o/ skuwer, skuuste 

skub o/ skob, -be 

skud ( heen en weer beweeg), 

ge- 

skuerig o/ skuwerig, -e 
skuif o/ skuiwe, ge- 
skuifie ( ’n — rook), -s 
skuilhou, skuilge- 
skuimspaan 
skuiwe o/ skuif, ge- 
skuiwergat 
Skukuza 


skuld, ge- 
skuldelas 

skuldenaar, -aars o/ -are 

skulptuur 

skurf, -urwe 

Skurfkop 

skurwejantjie, -s 

Skurwekop 

skut ( skutter ), -s 

skut ( skutkraal ), -te 

skut ( in die skut ja), ge- 

skutloods 

skutellarien o/ skutellarine 
skuwerig o/ skuerig, -e 
skyf, -ywe 

skyfie ( bv . van ’n lemoen), -s 
skyfskiet, skyfge- 
skynheilige, -s 
sla of slae ( — kry) 

Slaaf, -awe 
slaaf, -awe 
slaaf o/ slawe, ge- 
slaafsheid 
slaai, -e 
slaaiolie 

slaan o/ slaat, ge- 

slaaploos, -ose 

slabak, ge- 

slae o/ sla ( — kry) 

slagtersmes 

Slagtersnek 

slakkegang 

Slamaier, -s 

slampamper, ge- 

slampamperliedjie 

Slams, -e 

slaperig, -e 

slavin, -ne 

Slavis, -te 

slawe o/ slaaf, ge- 

slawearbeid 

slawerny 

Slawies, -e 


236 


Slawonië 

slee, -eë 

Sleeswyk 

Sleeswyker, -s 

Sleeswyk-Holstein 

Sleeswyk-Holsteiner, -s 

Sleeswyk-Holsteins, -e 

Sleeswyks, -e 

sleggerig o/ slegterig 

slegsê, slegge- 

slegterig o/ sleggerig 

slegtheid 

slegtigheid 

Sleipnir 

slendang, -s 

slenter, ge- 

slet, -te 

sleutel, -s 

slib 

slib, ge- 
slikgrond 
slimmerd, -s 
slimpraatjie 
slobkous 
slodderig, -e 
slodderjoggem 
slodderkous 
sloep, -e 
sloerie, -s 
slojd 
slons, -e 
slonserig, -e 
sloof o/ slowe, ge- 
slordig, -e 
slotopmerking 
Slowaak, -ake 
Slowaaks, -e 
Slowakye 
slowe o/ sloof, ge- 
Sloween, -ene 
Sloweens, -e 
Slowenië 


slu, slu o/ -e o/ -we; sluer o/ 
sluwer, sluuste 
sluikhandel 
sluk, ge- 

slurf, -urwe, o/ slurp, -e 

slurp, ge- 

slykerig, -e 

slymerig, -e 

slytasie, -s 

slyterig, -e 

smaad, ge- 

smaakloos, -ose 

smaldeel 

smalt 

smarag, -de 
smartlik, -e 
smedig o/ smydig, -e 
smee o/ smeed, ge- 
smeebaar o/ smeedbaar, -are 
smee-eend 
smeerkanis, -se 
smekeling, -e 
smetloos, -ose 
smid, smede o/ smids, o/ 
smit, -te 

smiddae o/ smiddags 
Smirna 

Smirnioot, -iote 
smit, -te, o/ smid, -s o/ 
smede 

Smitswinkelbaai 

smokkelary o/ smokkelry 

smoorklep 

smoorverlief, -de 

smórens o/ smorens 

smous, -e 

smous, ge- 

smoutwerk 

smul, ge- 

smulpaap 

smydig o/ smedig, -e 
smyt, ge- 


237 


s’n ( Anna — ) 

snags 

snaps, -e 

snars o/ sners 

snede, -s o/ snee, sneë 

sneesvraggie 

Sneeuwitjie 

snelskrif 

sners o/ snars 

snert 

sneuwel, ge- 

snikheet o/ snikkendheet 
snit 

snobisme 
snoek, -e 
snoeker ( balspel ) 
snoeperig, -e 
snoeshaan 
snoet, -e 
snoodheid 
snorretjie, -s 

snuf ( die — in die neus kry ) 
snuif o/ snuiwe, ge- 
snuistery, -e 
snuit, -e 
snuit, ge- 

snuiwe o/ snuif, ge- 
sny, -e 
snysel, -s 

sober, sober o/ -e; -der, -ste 
Socrates o/ Sokrates 
soda-as 
sodaloog 

so dat ( doen dit jy dit 

nie hoef oor te doen nie) 
sodat 
sodiak 
sodomie 
sodomieter, -s 
sodra 
soe! 

soebat, ge- 
soebattery 


Soedan 

Soedannees, -ese 
Soedans, -e 
Soefiet, -e 
Soefisme 

soel, soel o/ -e; -er, -ste 
soelte 

Soenda-eilande 
Soendanees, -ese 
Soenniet, -e 
soep o/ sop 
soepee, -s 
soepeer, ge- 

soepel, soepel o/ -e; -er, -ste 
soetamaling o/ soetemaling, -s 
soetdoring 
soetemaling o/ 
soetamaling, -s 
Soetendal 
soeterig, -e 

soetjies o/ suutjies, -e; -er, 
-ste 

soetkoek ( vir — opeet ) 

soetsuurdeeg 

so-ewe 

soewenier, -s 

soewerein, -e 

sofa, -s 

sofis, -te 

sofisme, -s 

sofistery 

sog, -ge o/ sóe 

sogenaamd, -e 

soggens 

soheentoe o/ soontoe 
so iemand 
so iets 
so ja 

sojaboontjie 
so juis ( — pas) 
sokker 

Sokrates o/ Socrates 
sokratien o/ sokratine 


238 


sokratine o/ sokratien 
sol ( musieklerm ) 
solaneïen o/ solaneïne 
solanidaan 
solanideen 

solanien o/ solanine 
solank ( intussen ) 
so lank laas 
solantreen 

solantrien o/ solantrine 
solarimeter 
solarium, solaria 
solaseïen o/ solaseïne 
soldaat, -ate 
soldeer, ge- 
soldeerder, -s 
solder, -s 
soldy 

solenoïde o/ solenoïed 
solesisme, -s 
solfametode 
solidarisme 
solidariteit 
solidêr, -e 
soliditeit 
solidus, solidi 
solied, -e 
solipsisme, -s 
solis, -te 
soliste, -s 
sollisitant, -e 
sollisiteer, ge- 
solo, -’s 
Solon 

Solonies, -e 

solvaat 

solveer, ge- 

solvent, -e 

somaar o/ sommer 

somaarso o/ sommerso 

somatologie 

somatose 


sombrero, -’s 

Somerset-Oos 

Somerset-Wes 

sommer o/ somaar 

sommerso o/ somaarso 

somnambulisme 

soms 

somtyds 

so ’n 

sonate, -s 

Sondae o/ Sondags (bw.) 
Sondag 

Sondags o/ Sondae ( bw .) 

Sondagse 

Sondagskool 

Sondagsrivier 

sondeer, ge- 

sondvloed 

sone, -s 

so nie 

sonkieltjie, -s 
sonkwasriet 
sonneblom 
sonnet, -te 
sonometer 
sononder 
sonoor, -ore 
sonop ( s.nw .) 

son op ( hy loop ) 

sonoriteit 

sonsondergang 

soofiet, -e 

sooibrand 

so ook 

soologie 

soologies, -e 

sooloog, -oë 

soontoe o/ soheentoe 

soortgelyk, -e 

soortlik, -e 

soos 

sop o/ soep 
so pas 


239 


Sophocles o/ Sopholdes 
sopie, -s 
soporatief, -iewe 
sopperig, -e 
sopraan, -ane 
Sorb, -e 

sorbien o/ sorbine 
Sorbies, -e 
sorbine o/ sorbien 
sorbitol 

sóre o/ sorg o/ sorge, ge- 
sorg, -e 

sorg o/ sorge o/ sóre, ge- 

sorgloos, -ose 

sororaat 

sorteer, ge- 

sorteerder, -s 

sosatie, -s 

soseer ( in so ’n mate ) 
so seer (so pynlik ) 
sosiaal, -iale 
Sosiaal-demokraat, 
Sosiaal-demokrate 
sosiaal-ekonomies 
Sosialis (lid van party), -te 
sosialis, -te 
sosiëteit, -e 
sosiologie 
sosioloog, -oë 
so-so 
sosojod'ol 
sosys, -e 
soteriologie 
so te sê 
Sotho 

sotternie, -ieë 
sotterny, -e 
soufflé 

souffleer, ge- 
souffleur, -s 
souffleuse, -s 
soutloos, -ose 
Soutpansberg 


Soutrivier 

soveel 

sover ( — ek weet) 

so ver ( as hy loop) 

sowaar (bw.) 
sowat (ongeveer) 
so wat (so iets) 
sowel 
Sowjet, -s 
sowpreen 
spaander, ge- 
Spaans, -e 
spaansriet 
spaansvlieg 
spaat 
spaghetti 

spandabel, spandabel o/ 
-er, -ste 
Spandaukop 
spandeer, ge- 
Spanjaard, -e 
Spanje 

spanspek, -ke 
sparretjie, -s 
Sparta 

Spartaan, -ane 
Spartaans, -e 
sparteïen o/ sparteïne 
sparteïleen 

spartirien o/ spartirine 
spasieer, ge- 
spasiëring, -e o/ -s 
spasmodies, -e 
spat, ge- 
spatel, -s 

spatulatien o/ spatulatine 
speaker, -s 
spektakel 
spektraalanalise 
spektrografie 
Bpektroskoop, -ope 
spektrum, -s o/ spektra 
spekulant, -e 


240 


spekulasie, -s 
spekuleer, ge- 
spel o/ spelle, ge- 
speld, -e 

speld o/ spelde, ge- 
spelle o/ spel, ge- 
spelonk, -e 
spens o/ dispens 
spermaceti 
spermatofoor, -ore 
spermatosoon, spermatosoa 
o/ spermatosoë 
spermidien o/ spermidine 
spermien o/ spermine 
spesery, -e 
spesiaal, -iale 
spesialis, -te 
spesialiteit, -e 
spesie, -s 
spesifiek, -e 
spesifikasie, -s 
spesiflseer, ge- 
spesiwiteit 
spiccato 

spie, -ieë, o/ spy, -e 
spieël, -s 
spieëleier 

spigelien o/ spigeline 

spikkel o/ sprikkel, -s 

spiksplinternuut 

spilantol 

spinaal, -ale 

spinasie 

spinel, -le 

spinet, -te 

spinnerak, -ke 

spinnewiel 

spinodaal, -ale 

Spinoza 

Spinozisme 

spioen, -e 

spioen, ge- 


spioenasie 
spioeneer, ge- 
spiraal, -ale 
spiraalboor 
spirant, -e 
spiranties, -e 
spiril, -le 
spiritis, -te 
spiritisme 
spiritualieë (mv.) 
spiritualisme 
spiritueel, -uele 
spiritus 

spirocheet, -ete 

spirometer 

spitgraaf 

spits; -er, -ste 

splanggnologie 

spleet, -ete 

splenomegalie 

splinternuut 

splits, ge- 

splyt, ge- 

spodumeen, -ene 

spoe o/ spoeg o/ spu o/ spuug, 

ge- 

spoedeisend, -e 
spoggerig, -e 
sponde, -s 
spondee, -eë 
spondeïes, -e 
spondilitis 
spongiet 
spongioliet 
sponssiekte 

spontaan, -ane; -aner, -aanste 
spontaneïteit 
sporadies, -e 
sporosoon, sporosoa o/ 

sporosoë 
sportbaadjie 
sportief, -iewe 
sportman, -ne 


241 


spotgoedkoop 
spraakloos, -ose 
spraakorgaan 
spreekfout 
spreekwoordelik, -e 
sprei, -e 
sprei, ge- 
spreuk, -e 
Spreuke 

sprikkel o/ spikkel, -s 
springhaas 
sprinkaan, -ane 
sprinkel, ge- 
sprintillamien o/ 
sprintillamine 
sprintillien of sprintilline 
sproei o/ spru ( mondsiekte ) 
sproei, ge- 
sproet, -e 
sprokiesagtig, -e 
sprokiesverteller 
spru o/ sproei ( mondsiekte ) 
spruitjie, -s 

spu o/ spuug o/ spoe o/ spoeg, 
ge- 

spuigate (dit loop die — uit) 

spulletjie, -s 

spurrie 

spuug o/ spu o/ spoe o/ spoeg, 
ge- 

spuwing, -e o/ -s 
spy, -e, o/ spie, -ieë 
spyker, -s 
spysenier, -s 
spyte (ten — van) 
st! 

staaf, -awe 
staaf o/ stawe, ge- 
staander, -s 
staan-staan 

staatsondersteunde skool 
staatsweë (van — ) 
stabiel, -e 


stabiliteit 

staccato 

stad, stede 

stade (te — kom) 

stadhuis o/ stadsliuis 

stadig, -e 

stadigaan 

stadigies 

stadion, -s 

stadium, -s o/ stadia 
stadsaal 

stadshuis o/ stadhuis 
staf, -awe 
staffelmetode 
stafofhsier 
stafrym 

stagidrien o/ stagidrine 
stagiose 

stagirien, -e, o/ stagirine, -s 

Stagiriet 

stagnasie 

stagneer, ge- 

staketsel, -s 

stalagmiet, -e 

stalagmometer 

stalaktiet, -e 

stamboel o/ stramboel (met 
snaar en — ) 
staminodies, -e 
stammetjie, -s 
stamvrug 
stand, -e 

standaard (hoogte, maatstaf), 
-e o/ -s 
stander, -s 

standerd (in ’n skool), -s 

standerd-sesser, -s 

standhou, standge- 

stannaat 

stanniet 

stansa, -s 

stapel o/ stawel, -s 
stapel o/ stawel, ge- <> 


242 


stapclgek o/ stawelgek 

stapelia, -s 

stasie, -s 

stasioneer, ge- 

stasionêr, -e 

stat ( Kafferstat ), -te 

stataries 

Statebybel 

State-Generaal 

statika 

statistiek, -e 

statisties, -e 

statistikus, -se o/ statistici 
statoskoop, -ope 
statutêr, -e 
statuut, -ute 
stawe o/ staaf, ge- 
stawel o/ stapel, -s 
stawel o/ stapel, ge- 
stawelgek o/ stapelgek 
steapsien o/ steapsine 
stearaat 

stearien, -e, o/ stearine, -s 

stearoïel 

stearolsuur 

stearoon 

steatiet 

steatopigie 

stede o/ stee ( in — van ) 
stedelik, -e 

steeds ( aan ’n stad beho- 
rende), -e 
steeds (bw.) 
steekhoudend, -e 
steeks, steeks o/ -e; -er, -ste 
Steenbokskeerkring 
steenbras, -se 
steg, ge- 

steggie o/ stiggie, -s 
stegiometrie 
stegodon, -s o/ -te 
steier, -s 
steier, ge- 


steiergat 

steil ( regop ); -er, -ste 

Steilhoogte 

steilte, -s 

stele, -s 

stelêr, -e 

stellasie, -s 

Stellenbosch 

Stellenbosse ( — orkes) 

stelletjie o/ stilletjie, -s 

stelliet 

stellionaai 

stelt, -e 

stemgeregtig, -de 

stenochromie 

stenograaf, -awe 

stenografie 

stenose 

stenotipis, -te 

stenotipiste, -s 

Stentor 

stentorstem 

steppe, -s 

stereochemie 

stereochroom, -ome 

stereografie 

stereometrie 

stereotiep, -e 

stereotipeur, -s 

stereotipie 

sterf o/ sterwe, ge- 

sterfling o/ sterweling, -e 

steriel, -e / 

sterien, -e, o/ sterine, -s 

steriliseer, ge- 

steriliteit 

sterine, -s, o/ sterien, -e 
sterk drank 

sterkobilien o/ sterkobiline 

sterkobilinogeen 

sterling 

sterol 

sterrebeeld 
243 


sterrometaal 
stervve o/ sterf, ge- 
sterweling o/ sterfling, -e 
stetoskoop, -ope 
steur of stoor, ge- 
steurnis o/ stoornis, -se 
stewe, -ns 

stibien, -e, o/ stibine, -s 

stibium 

stibofeen 

stiebeuel, -s 

stiegriem 

stif, -te 

stifniensuur o/ stifninesuur 
stiggie o/ steggie, -s 
stigma, -s 
stigmasterol 
stigometrie 
stigtelik, -e 
stikdonker 
stiksienig, -e 
stikstof 
stilb, -e 
stilbeen 
stilboëstrol 
stileer, ge- 
stilet, -te 
stilhou, stilge- 
stiliet, -e 
stilis, -te 
stilistiek 

stilletjie o/ stelletjie, -s 
stillewe 

stilopien o/ stilopine 
stilstaan, stilge- 
stilswye o/ stilswyge 
stimuleer, ge- 
stingel, -s 
stinkerd, -s 
stip, -te; -ter, -ste 
stipendium, -s o/ stipendia 
stiptelik 
stiptheid 


stiptisien o/ stiptisine 
stiptol 

stipulasie, -s 
stipuleer, ge- 
stirakol 

stirasien o/ stirasine 

stireen 

stirol 

stiroon 

stoetery, -e 

stoets, stoets o/ -e 

stoffasie 

stofferig o/ stowwerig, - 

stoffering, -e o/ -s 

Stoïes, -e 

stoigiometrie 

Stoïsisme 

Stcïsyn, -e 

Stoïsyns, -e 

stokalleen 

stoksielalleen 

stoksiel-saligalleen 

stokstil 

stokverf o/ stopverf 

stol, ge- 

stolp, -e 

stomatitis 

stommeling, -e 

stommerik, -e 

stommiteit, -e 

stompstertkat 

stonde, -s 

stoof o/ stowe, ge- 

stool, -ole 

stoor o/ steur, ge- 

stoornis o/ steurnis, -se 

stop, ge- 

stopsit, stopge- 

stopstraat 

stopverf o/ stokverf 
storaks 

stormenderhand 
stormloop, stormge- 


244 


Stormsrivier 

Stormsvlei 

Storting 

stoterig, -e 

stouroskoop, -ope 

stovaïen o/ stovaïne 

stovarsol 

stowe o/ stoof, ge- 

stowwerig of stofferig, -e 

straat af 

straat op 

Straatsburg 

strabisme 

Strabo 

Stradivarius 

straf, straf, -awwe; -awwer, 
-afste 

strafloos, -ose 

stramboel o/ stamboel (mef 
snaar en — ) 
stramien 
strand, -e 
strandjut, -te 
Strandloper, -s 
strateeg, -eë o/ -ege 
strategie 
strategies, -e 
stratifikasie 
stratigrafie 
stratografie 
stratosfeer 
strawasie 

streef o/ strewe, ge- 

streekhof 

streeknuus 

streekraad 

stremsel 

streng, streng o/ -e; -er, -ste 
strengel, ge- 

streptolisien o/ streptolisine 
streptomisien o/ 
streptomisine 
strewe o/ streef, ge- 


stribbeling o/ struweling, -e 
o/ -s 

strignidien o/ strignidine 
strignien, -e, o/ strignine, -s 
strigniniensuur o/ 
strignininesuur 
strigninolsuur 
strigninoonsuur 
strignisiensuur o/ 
strignisinesuur 
strignolien o/ strignoline 
strik, -te; -ter, -ste 
striktelik 
striktuur, -ure 
strikvraag 
string, -e 
stroboskoop, -ope 
stroef, -oewe; -oewer, -oefste 
strofantidien o/ strofantidine 
strofantien o/ strofantine 
strofantobiose 
strofe, -s 
strofies, -e 
stronsianiet 
stronsium ( element ) 
strooihuis 
strooiing, -e o/ -s 
strooijonker 
stroois o/ struis, -e 
stroom-op ( b.nw .) 

stroom op ( hy roei ) 

stroperig, -e 
strottehoof 

struif o/ struis ( eiergereg ) 
struis o/ stroois, -e 
struis o/ struif ( eiergereg ) 
struksien o/ struksine 
struktureel, -ele 
struktuur, -ure 
struma 

struweling o/ stribbeling, -e 
o/ -s 
stry, ge- 


245 


stryk ( op — kom) 

stryklaag 

stu, ge- 

studarn 

studeer, ge- 

student, -e 

studentelewe 

studie, -s 

studio, -’s 

stuif o/ stuiwe, ge- 

stuitlik, -e 

stuiwe o/ stuif, ge- 

stukadoor, -oors o/ -ore 

stukkend, -e 

stuksgewys o/ stuksgewyse 
stukvat, -e 
stulp, ge- 

stumper o/ stumperd, -s 
stut, -te 

stuurman, -ne o/ stuurlui 
stuwadoor, -oors o/ -ore 
stuwing, -e o/ -s 

styf, -ywe; -ywer, -yfste 
styf o/ stywe, ge- 
styfloop, styfge- 

styf toe 

styg, ge- 
-styl, -e 

stysel 

stywe o/ styf, ge- 

suaveolien o/ suaveoline 

subatomies 

suberaan 

suberol 

suberoon 

subjek, -te 

subjektief, -iewe 

subjektiwiteit 

subjunktief, -iewe 

subkomitee 

subkommissie 

subliem, -e; -er, -ste 

sublimaat 


sublimeer, ge- 
sumikron 
subordinasie 
subsidie, -s 
subsidieer, ge- 
subsidiêr, -e 
subskripsie, -s 
substansieel, -iële 
substantief, -iewe 
substantiveer, ge- 
substantiwies, -e 
substitueer, ge- 
substituut, -ute 
substraat 

substratum, -s o/ substrata 

subtiel, -e 

subtiliteit 

subtropies 

Sudeteland 

Sudete-Duitser 

Suetonius 

suf, suf o/ suwwe; suwwer, 
sufste 
suffisant, -e 
suffrajet, -s o/ -te 
suggereer, ge- 
suggestie, -s 
suggestief, -iewe 
suggestiwiteit 
sugsloot 
Suid-Afrika 
Suid-Afrikaans 
Suid-Afrikaner 
suidelik, -e; -er, -ste 
suiderbreedte 
Suiderkruis 
Suider-Paarl 
Suidersee 
suidewind 

suidissel o/ seidissel, -s 
suidooster, -s 
suidoostewind 
Suidpoolekspedisie 


246 


Suidsee-eiland 
Suidseevaarder 
Suid-Sotho o/ Sesoeto ( min - 
der wetenskapliklike bena - 
ming) 

suidsuidoos 

Suidwes ( gebied ) 

suidwes ( rigting ) 

Suidwes-Afrika 

Suidweste, die ( landstreek ) 

Suidwester ( persoon ) 

suidwester ( wind ) 

suie o/ suig, ge- 

suigeling o/ suigling, -e 

suite, -s 

suiwel 

suiwelboerdery 

sukade 

sukkelaar, -s 

sukkulent, -e 

sukrose 

sukses, -se 

suksessie 

suksessie-oorlog 

suksesvol, -le 

suksinaat 

sulfaat 

sulfanielsuur 

sulfantimonaat 

sulfarsenaat 

sulfer 

sufide, -s, o/ sulfied, -e 

sulfiet 

sulfinaat 

sulfonaal 

sulfoon 

sulfosianaat 

Sulla 

sult 

sultaam 
sultan, -s 

sultana ( druifsoort ) 
sultane ( vorstin ), -s 


sultoon 
Sumatra 
Sumatraan, -ane 
Sumerië 
Sumeriër, -s 
Sumeries, -e 
superfosfaat 
superieur, -e 
superintendent, -e 
superioriteit 
superlatief, -iewe 
supernaturalisme o/ 
supranaturalisme 
supplement, -e 
suppuratief, -iewe 
supralapsariër, -s 
supranaturalisme o/ 
supernaturalisme 
suprasterol 
supremasie 

surinamien o/ surinamine 
surplus, -se 
surrealisme 
surrogaat, -ate 
suserein, -e 
susereiniteit 
suspendeer, ge- 
suspensoïde, -s o/ 
suspensoïed, -e 
suspisie, -s 
suspisieus, -e 
sustentasiefonds 
sutuur, -ure 

suuramide, -s, o/ suuramied, 
-e 

suurdeeg 

suurdesem 

suurkanol 

suurkaree 

suurstof 

suursuurdeeg 

suurvy o/ suurvyg 


247 


suutjies o/ soetjies, -e; -er, 
-ste 

Swaab, -abe 

swaap, -ape 

swaar; -der, -ste 

swaard, -e 

swaar kry 

swaarweer ( onweer ) 

swael o/ swawel ( voël ), -s 

swael of swawel ( stofnaam ) 

swael of swawel, ge- 

swaer, -s 

Swahili, -’s 

swakkeling, -e 

swartkoppie 

swart lys 

swart mark 

Swartruggens 

swartslang ( soortnaam ) 

Swart-Umfolozi 

swartwitpens 

swastika, -s 

swawel o/ swael ( voël ), -s 

swawel o/ swael ( stofnaam ) 

swawel o/ swael, ge- 

Swede 

Sweed, -ede 

Sweeds, -e 

sweef o/ swewe, ge- 

sweis, ge- 

swem, ge- 

swendel, ge- 

swendelary o/ swendelry 
swenk, ge- 
swerf o/ swerwe, ge- 
swerfling o/ swerweling, -e 
swerk 

swernoot, -ote o/ swernoter, 
-s 

swerwe o/ swerf, ge- 
swerweling o/ swerfling, -e 
swetrioel o/ swetterjoel 
swets, ge- 


swetterjoel o/ swetrioel 

swewe o/ sweef, ge- 

swingel, -s 

Switser, -s 

Switserland 

Switsers, -e 

swoeë o/ swoeg, ge- 

swoel, swoel o/ -e; -er, -ste 

swoelte 

swye o/ swyge 
swye o/ swyg, ge- 
swym 

swyn, -e 

sy ( kant ), -e 
sy (stof) 
sy (vnw.) 
syaansig 
sydelings, -e 
Sy Edele 

syfe. r, -s 
syfer, ge- 
Syferfontein 
sykous 

syne (bes. vnw.) 
sysie, -s 

T 

t, -’s 
ta, -’s 

taai; -er, -ste 

taaipitperske 

taalaangeleentheid 

taaleie 

taalgeografie 

taalkundige, -s 

taalpartikularis 

taalvitter 

taamlik, -e 

tabak ’ 

tabakchlorose 

tabakien o/ tabakine 

tabakoes 


248 


tabberd o/ tawwerd, -s 
tabeetjies ( mv .) 
tabel, -le 
tabellaries, -e 
tabelleer, ge- 
tabernakel, -s 
tablet, -te 
tablo, -’s 
taboe 

tabuleer, ge- 
Tacitus 

taf ( soort systof ) 
tafel, -s 

tafereel o/ tafreel, -ele 
tagatose 
tageometer 
taggentig o/ tagtig 
taggentigjarig o/ tagtigjarig, 
-e 

tagigrafies, -e 
tagimeter 
tagimetries, -e 
tagisterol 
tagistoskoop, -ope 
tagometer 
tagometries, -e 
tagtig o/ taggentig 
tagtigjarig o/ taggentigjarig, 
-e 

tak, -ke 
tak o/ takt 
takadiastase 
takhaar 

takloos o/ taktloos, -ose 
taks 

taksasie, -s 
taksateur, -e o/ -s 
takseer, ge- 
taksien o/ taksine 
taksonomie 
takt o/ tak 
taktiek, -e 
takties, -e 


taktikus, -se o/ taktici 

taktloos o/ takloos, -ose 

taktvol o/ takvol, -le 

talentvol, -le 

talie, -s 

talisman, -s 

talitol 

talk 

talkgneis 

tallium ( element ) 

talm, ge- 

talmery 

Talmoed 

taloonsuur 

talose 

taloslymsuur 
talryk, -e 
talsiet 
tamaai 

tamarinde, -s 
tamarisk, -e 
tamaryn, -e 
tamatie, -s 
Tamboekie, -s 
tamboekiegras o/ 
tamboekiesgras 
tamboer, -e 
tamboeryn, -e 
tambotiehout 
tameletjie, -s 

tampa o/ tampas (speelterm) 

tampan, -s 

tampon, -s 

tamponneer, ge- 

tanasetien o/ tanasetine 

tanasetoon 

tandarts 

tandeborsel 

tandedokter 

tandepasta o/ tandpasta 
tandheelkunde 
tandjie, -s 

tandpasta o/ tandepasta 


249 


tandrat 

tandratonderbreker 
tangens, tangente 
tangensgalvanometer 
tangensiaal, -iale 
tangent ( hamertjie ), -e 
tangetjie, -s 
tanginien o/ tanginine 
tango, -’s 
tannase 
tannie, -s 

tannien o/ tannine 
tannoform 

tannopien of tannopine 

tantaal ( element ) 

tantalaat 

tantaliseer, ge- 

Tantaluskwelling 

tante (tant voor eiename ), -s 

tantomerie 

tapioka 

tapir, -s 

tapisserie, -ieë 

tapyt, -e 

tarbot, -te 

tarentaal, -ale 

tarief, -iewe 

tariefpremie 

tarieweoorlog 

tarra 

Tartaar, -are 
Tartaars, -e 
tartraat, -ate 
tartrasien o/ tartrasine 
tartroonsuur 
tasal 

tasaterwater o/ kasaterwater 

tasbaar, -are; -aarder, -aarste 

Tasmanië 

Tasmaniër, -s 

Tasmanies, -e 

tassin 

tastelik, -e 


tata o/ tatta ( kindertaalterm ) 
tate, -s 

tater ( jou swarte — ) 
tatgai ( struiksoort ) 
tatoeëer, ge- 

tatta o/ tata ( kindertaaïterm ) 

Taung 

Tautesberg 

taverne, -s 

tawwerd o/ tabberd, -s 

te alle tye o/ ten alle tye 

teater, -s 

teatraal, -ale 

tebaïen o/ tebaïne 

tebaïnol 

tebaïnoon 

tebaïsoon 

tebaol 

tebenien o/ tebenine 

te berde bring 

te binne skiet 

te bo kom o/ te bowe kom 

te buite gaan 

tee ( koffie en — ) 

teë ( teësinnig ) 

teëaanval o/ teenaanval 

teëbevel 

teëbewys o/ teenbewys 
teëeet, teëgeëet 
teef, tewe 
teëgaan, teëge- 
teëgif 

teëhanger o/ teenhanger 
teëhou, teëge- 
teëkandidaat o/ 
teenkandidaat 
teëkanting o/ teenkanting 
teëkom o/ teenkom, teëge- o/ 
teenge- 
teel, ge- 
teël, -s 
teelt 

teeltkeus o/ teeltkeuse 


250 


teëmiddel 

Teems 

teen ( voors .) 
teenaan 

teenaanval o/ teëaanval 

teenbewys o/ teëbewys 

te eniger tyd 

tegelyk 

tegelykertyd 

teendeel 

teenhanger o/ teëhanger 
teenkandidaat o/ 
teëkandidaat 

teenkanting o/ teëkanting 
teenkom o/ teëkom, teenge- 
o/ teëge- 
teennatuurlik, -e 
teenoor 

teenoorgestel, -de, o/ 
teenoorgesteld, -e 
teenoormekaarstaande 
teenparty o/ teëparty 
teenpraat o/ teëpraat, teenge- 
o/ teëge- 
teensin o/ teësin 
teenslag o/ teëslag 
teenspoed o/ teëspoed 
teenspreek o/ teëspreek, 
teenge- o/ teëge- 
teenstand o/ teëstand 
teenstander o/ teëstander, -s 
teenstelling o/ teëstelling, 

-e o/ -s 

teenstem of teëstem 
teenstrydig, -e 
teenswoordig ( hedendaags ), 

-e 

teenvoorstel o/ teëvoorstel 
teenwerk o/ teëwerk, teenge- 
o/ teëge- 

teenwoordig ( aanwesig ), -e 
teëparty o/ teenparty 
teëpraat o/ teenpraat, teëge- 
o/ teenge- 


teer, teer o/ tere; -der, -ste 

teerhartig, -e 

teerputs 

teësin o/ teensin 
teëslag o/ teenslag 
teëspoed o/ teenspoed 
teëspreek o/ teenspreek, 
teëge- o/ teenge- 
teëstand o/ teenstand 
teëstander o/ teenstander, -s 
teëstelling o/ teenstelling, 

-e o/ -s 

teëstem o/ teenstem 
teëval, teëge- 
teëvaller, -s 
teëvoeter, -s 

teëvoorstel o/ teenvoorstel 
teëwerk o/ teenwerk, teëge- 
o/ teenge- 
tefrities, -e 
tegelyk 
tegelykertyd 
tegemoet 

tegemoetgaan, tegemoetge- 

tegemoetkomend, -e 

tegemoetkoming, -e of -s 

tegnesium ( element ) 

tegniek 

tegnies, -e 

tegnikologie 

tegnikus, -se o/ tegnici 

tegnologie 

tegnologies, -e 

tegnoloog, -oë 

tegoed ( s.nw .) 

te goeder trou 

te gronde gaan 

te huur 

teikenskiet, teikenge- 
teïs, -te 
teïsme 
teister, ge- 


251 


teïsties, -e 
tekenaar, -s 
tekenend, -e 
tekening, -e o/ -s 
te kenne gee 
te kere gaan 
te koop 
tekort ( s.nw .) 
te kort doen 
tekortkoming, -e o/ -s 
te kort skiet 
teks, -te 
tekskritiek 
tekstielnywerheid 
tekstueel, -uele 
tekstuur, -ure 
tektomorfies, -e 
tektonies, -e 

tektoridien o/ tektoridine 
tektorigenien o/ 
tektorigenine 

te laste lê o/ ten laste lê 
telastelegging o/ 
tenlastelegging 
telefoon, -one 
telefoneer, ge- 
telefonies, -e 
telefonis, -te 
telegonie 
telegraaf, -awe 
telegrafeer, ge- 
telegrafies, -e 
telegrafis, -te 
telegram, -me 
telegramadres 
teleodont, -e 
teleologie 
teleologies, -e 
telepatie 

telepatien o/ telepatine 
telepaties, -e 
telepatine o/ telepatien 
teleskoop, -ope 
teleskopies, -e 


teleurgestel, -de, o/ 
teleurgesteld, -e 
teleurstel, teleurge- 
teleutogonidium 
televisie 

telkemaal o/ telkemale 

telkens 

telluraat 

telluride o/ telluried 
telluries, -e 
telluriet 
tellurigsuur 
telluur ( element ) 
telofase 

teloïdien o/ teloïdine 
tema, -s 
tematies, -e 
tematologie 
Temboe, -s 
Temboeland 

te meer ( des ) 

temerig, -e 
te midde van 
tempelier, -e o/ -s 
tempera 

temperament, -e 

temperatuur, -ure 

tempie (soort gebak), -s 

tempo, -’s 

temptasie, -s 

tempteer, ge- 

temulien o/ temuline 

ten alle tye o/ te alle tye 

ten dele 

tendensie, -s 

tendensieus, -e 

tender, -s 

tender, ge- 

ten derde 

ten eerste 

ten einde 

ten ene male 

tenger o/ tinger; -der, -ste 


252 


ten gevolge van 
tenk, -e o/ -s 
tenkafweergeskut 
ten laaste 
tenlastelegging o/ 
telastelegging 
ten minste 
tennis 
tennisskoen 
tennis speel 
tenoor, -ore 
tensimeter 
ten slotte 
tentakel, -s 
tentamen, -s 
tensy 
tent, -e 

tentoonstel, tentoonge- 

tentoonstellingsterrein 

tentwa 

ten tweede 

ten tyde van 

tenue 

tenuitvoerbrenging 
ten uitvoer bring 
ten volle 

teobromien o/ teobromine 

teodoliet, -e 

teofillien o/ teofilline 

teokrasie, -ieë 

teokraties, -e 

teolaktien of teolaktine 

teologie 

teologies, -e 

teoloog, -oë 

teorbe, -s 

teorema, -s 

teoreties, -e 

teoretikus, -se o/ teoretici 

teoretiseer, ge- 

teorie, -ieë 

teosien o/ teosine 

teosofie 

teosofies, -e 


teosoof, -owe 
te perd 

ter aarde bestel 
teraardebestelling 
terakoonsuur 
terapeut, -e 
terapeuties, -e 
terapie 

terapiensuur o/ terapinesuur 

teratologie 

terbium ( element ) 

terdeë 

ter dood veroordeel 

terdoodveroordeling 

têre o/ terg o/ terge, ge- 

terebeen 

tereftaalsuur 

tereg 

teregkom, teregge- 

teregwys, teregge- 

teresantaalsuur 

terg o/ terge o/ têre, ge- 

tergagtig, -e 

terge o/ têre o/ terg, ge- 

tergend, -e 

tergerig, -e 

tergery, -e 

terggees 

teringlyer 

terloops 

term, -e 

termiet, -e 

terminologie 

terminologies, -e 

terminus, -se o/ termini 

termochemie 

termodinamika 

termoëlektrisiteit 

termoëlement 

termogeen, -ene 

termogenese 

termograaf, -awe 

termoïonisasie 

termokoppel 


253 


termometer 

termopsien o/ termopsine 

termoskaal 

termoskoop, -ope 

termostaat, -ate 

termoterapie 

termyn, -e 

termynversekering 

terneergedruk 

terneergeslae 

ternouernood 

terpeen 

terpenielsuur 

terpentyn 

terpien o/ terpine 

terpineen 

terpineneol 

terpineol 

terpinoleen 

Terpsichore ( muse ) 

terra-cotta 

terrarium 

terras, -se 

terrasvormig, -e 

terrein, -e 

terreingesteldheid 

terriër, -s 

terrigeen, -ene 

territoriaal, -iale 

terroris, -te 

terrorisme 

terselfdertyd 

terset, -te 

tersiêr, -e 

tersine, -s 

tersluiks 

terstond 

tersy o/ tersyde 
tert, -e 
Tertia 
Tertius 
terts, -e 
terug 


terugbetaal, het — 
teruggee, terugge- 
teruggetrokke 
teruggetrokkenheid 
terugtraprem 
terugvertaal, het — 
ter wille van 
terwyl 

tesaam o/ tesame 
tesis, -se 
tesourie 

tesourier, -e o/ -s 
testament, -e 
testamentêr, -e 
testateur, -e o/ -s 
testatrise, -s 
testosteron 
tetanus 

tetrachlooretaan 
tetradekaan 
tetradekanoon 
tetraëder, -s 
tetrakontaan 
tetrakosaan 
tetralien o/ tetraline 
tetrameer, -ere 
tetramilose 

tetrandrien o/ tetrandrine 

tetrarg, -e 

tetraseen 

tetrasool 

tetrasoon 

tetritol 

tetrode 

tetronaal 

tetroolsuur 

tetrose 

teuel, -s 

teug, teue 

Teutoon, -one 

Teutoons, -e 

te veel (bw.) 

teveel (s.nw.) 


254 


tevergeefs 
te voet 
te voorskyn 
tevore 

tevrede, meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
tevredenheid 
tevrede stel 
te water laat 
tewaterlating 
teweegbring, teweegge- 
tewens 
te wete 
Thaba Nchu 
Thabazimbi 
Thalia ( muse ) 

Thebe 

Themis ( godin van die reg ) 
thenardiet 

thermosfles ( handelsnaam ) 

Theseus 

Thespis 

Thessalië 

Thetis ( seenimf ) 

Thor ( Germ . god ) 

Thracië 

Thule 

thunbergien of thunbergine 
tialdien of tialdine 
tiamide of tiamied 
tiantreen 
tiara, -s 

tiasien o/ tiasine 

tiasolien o/ tiasoline 

tiasool 

Tiber 

Tibet 

Tibetaan, -ane 
Tibetaans, -e 
tiekie, -s 

tiekiedraai, tiekiege- 
tiemie 

tien, -e o/ -s 


tiendaags, -e 
tienduisendste 
tiënoon 
tienpondnoot 
tiensielingstuk o/ 
tiensjielingstuk 
tienuur ( tydstip ) 
tien uur ( tydsduur ) 
tienvoud, -e 
tiep, -e, o/ tipe, -s 
tier, -e o/ -s 
tierboskat 
tierelier, ge- 
tierlantyntjie, -s 
tiërseer, ge- 
tifeus, -e 
tifoon, -one 
tifus 

tigliensuur o/ tiglinesuur 

tigogenien o/ tigogenine 

tikmasjien 

tiksotropie 

tikster, -s 

tiloforien o/ tiloforine 

tiloforinien o/ tiloforinine 

tilose 

timbre 

timeen 

timidien o/ timidine 
timien o/ timine 
timmerman, -ne o/ -s 
timmermansambag 
timol 

timpaan, -ane 

timusklier 

tin 

tinfoelie 

tingelingeling 

tingeltangel 

tinger o/ tenger; -der, -ste 
tingerig, -e 
tinktinkie, -s 
tinktuur, -ure 


255 


tint ( kleur ), -e 
tioantimonaat 
tioarsenaat 
tiofaan 
tiofeen 
tiofosfaat 
tiofosgeen 
tiofteen 
tiokseen 
» tiolsuur 
tionaat 

tionien o/ tionine 

tioonsuur 

tiosiaansuur 

tiosianaat 

tiosianogeen 

tiostannaat 

tiosulfaat 

tiotoleen 

tipe, -s, o/ tiep, -e 
tipeer, ge- 
tiperend, -e 
tipies, -e 
tipis, -te 
tipiste, -s 
tipograaf, -awe 
tirade, -s 

tiramien o/ tiramine 
tiran, -ne 
tirannie, -ieë 
tiranniek, -e 
tiranniseer, ge- 
tiroksien o/ tiroksine 
Tirol 

Tiroler, -s 

Tirools, -e 

tirosien o/ tirosine 

tirotoksien o/ tirotoksine 

tirotrisien o/ tirotrisine 

tirotropies 

Tirrheense See 

titaan ( element ) 

titan ( reus ), -e 


titanaat 
titanies, -e 
titaniet 

titanochloride o/ 
titanochloried 
titel, -s 
titelblad 
titrasie 
titreer, ge- 
titrimeter 
tittel, -s 
titularis, -se 
titulatuur 
tituleer, ge- 
tiuraam 

tjakkie-tjakkie ( speelterm ) 

tjalie, -s 

tjank, ge- 

tjankbalie 

tjek, -s 

tjellis, -te 

tjello, -’s 

tjêr-tjêr ( soort voël), -s 

tjienkerientjee, -s 

tjilp, ge- 

tjoekie, -s 

tjoema ( speelterm ) 

tjoepstil 

tjokka ( seekatsoort ), -s 

tjokker, -s 

tjokkerbek-aasvoël 

tjokvol 

tjommel, ge- 

tjou-tjou 

tjou-tjoukonfyt 

tob, ge- 

tobbery 

toboggan, -s 

toddalien o/ toddaline 

toddalinien o/ toddalinine 

toebehore, -ns o/ -s 

toeberei, het — 

toebou, toege- 


9 — Afrlk. Woordely» 


toebroodjie, -s 
toedig, toege- 

toeding o/ toering ( soort 

hoed ), -S 
toeërig, -e 
toef o/ toewe, ge- 
toegangsbewys 
toeganklik, -e 
toegedaan 
toegeeflik, -e 
toegeneë 
toegeneentheid 
toegewend, -e 
toegif, -te 
toejuig, toege- 

toeka o/ hoeka ( van — se 
dae af) 

toeknoop, toege- 
toekomsmusiek 
toelae, -s 

toélatingseksamen 
toe maar 
toenadering 
toenmalig, -e 
toentertyd 
toepaslik, -e 
toerasien o/ toerasine 
toerekenbaar, -are 
toering o/ toeding ( soort 
hoed), -s 
toeris, -te 
toerisme 
toeristebond 
toermalyn 
toernooi, -e 
toesegging, -e o/ -s 
toesig 

toeskietlik, -e 

toestandsverandering 

toetssaak 

toetssteen 

toevlugsoord 

toevou, toege- 


toewe o/ toef, ge- 
toewy, toege- 
toewydíngsplegtigheid 
I feog, -te 
togá, -s 

toienrig Of toiingríg,. -e 
toiens o/ toíings 
toientjies o/ toi.tínkies 
toïíngrig o/ toienríg., -e 
toiings o/ toiens 
toiinkíé» of toíentjies 
toilet, -te 
toiletartikel 
Tokio 

tokkelok, -ke 
tokkelos, -se 
tokkelossie, -s 
toksien o/ toksine 
toksies, -e 
toksigeen, -ene 
toksikogeen,. -ene 
toksikolo'gie: 
toksisterol 
toksofielgroep 
toktokkie, -s 
tolaan 
toleransie 

tolidien o/ tolidine 

tollenaar, -aars o/ -are 

tolletjie, -s 

tollie ( jong bees), -s 

tolueen 

toluïdien o/ toluïdine 
toluïensuur o/ toluïnesuur 
tolvry 

tomahawk, -s 

tonaliet 

tonaliteit 

toneel, -ele 

toneelbenodigdhede 

toneelspel 

toneelspeler 

Tongaland 


257 


l 

tongetjie, -s 
tongstand 
tonies, -e 

tonika ( grondtoon ) 
tonikum ( middel ), -s o/ 
tonika 

tonka o/ konka (blik; kan), 
-s 

tonkaboontjie 

tonnel, -s 

tonnemaat 

tonofosfaan 

tonologie 

tonsilitis 

tonsuur 

tonteldoek 

tonteldoos 

tonyn o/ tornyn, -e 

toom, tome o/ tooms 

toomloos 

Toon Bothasfontein 
toonder, -s 
toondigter, -s 
toonladder ( toonskaal ), -s 
toonleer (tonologie of leer 
van tone) 
toonloos, -ose 
toonset, ge- 
toor o/ tower, ge- 
toordokter 

toordrank o/ towerdrank 
toorgoed 

toorkuns o/ towerkuns 
toormiddel o/ towermiddel 
toorn (kwaadheid) 
toornaar o/ towenaar o/ 
towernaar, -s 
toorts, -e 

toorwoord o/ towerwoord 

topaas, -ase 

topasoliet 

topochemies 

topochemotaksie 


topograaf, -awe 

topografie 

topografies, -e 

toponimie 

topotropie 

topswaar 

torbaniet 

toreador, -s 

torero, -’s 

toria 

toring (op ’n gebou), -s 

toringhoog 

torium (element) 

tornado, -’s 

tornesiet 

tornyn o/ tonyn, -e 

toroïde, -s, o/ toroïed, -e 

torpedeer, ge- 

torpedo, -’s 

torpedojaer, -s 

torring, ge- 

torsiehigrometer 

torulose 

Toskaan, -ane 

Toskaans, -e 

Toskane 

tossel, -s 

totaal, -ale 

totaalindruk 

tot aan 

totalisator, -s 

totaliteit 

tot daarnatoe (dis — — ) 

totdat 

tot dusver 

tot elke prys 

totem, -s 

totemisme 

tot hiertoe 

tot móre o/ tot more 
tot niet gaan 
tot nog toe 
tot nou toe 


258 


tot siens 
tot sover 
totstandbrenging 
tot stand bring 
tot stand kom 
totstandkoming 
tot waar 
tot waarnatoe 
tot weersiens 
toulei, touge- 
tourien o/ tourine 
touspring, touge- 
toustaan, touge- 
toutologie 
toutologies, -e 
toutomeer, -ere 
toutrek, touge- 
Touwsrivier 
touwys 

towenaar o/ towernaar of 
toornaar, -s 
tower o/ toor, ge- 
towerdrank o/ toordrank 
towerfluit 
towerformulier 
towergodin 
towerkrag 

towerkuns o/ toorkuns 
towerlantern 

towermiddel o/ toormiddel 
towernaar o/ toornaar o/ 
towenaar, -s 
towerslag 
towerwêreld 

towerwoord o/ toorwoord 
T-pyp 

traag, traag o/ trae o/ trage ; 

traer o/ trager, traagste 
traagheidstraal 
traagheidswerking 
traak-my-nieagtig 
traanoogkêrel 
tradisie, -s 


tradisioneel, -ele 

traerig o/ tragerig, -e 

tragakantien o/ tragakantine 

tragea, -s 

tragedie, -s 

trageïdaal, -ale 

tragerig o/ traerig, -e 

tragies, -e 

tragiet 

tragikomedie 

tragikomies 

tragoom 

trajek, -te 

traktaat, -ate 

traktasie, -s 

trakteer, ge- 

traktement, -e 

traktementsverhoging 

traliewerk 

tramas ( kinderspelterm ) 

tranedal 

tranerig, -e 

trankiel, -e 

trans, ^e 

transaksie, -s 

transeermes 

transendentaal, -ale 

transep, -te 

transformasie, -s 

transformator, -e o/ -s 

transformeer, ge- 

transfusie 

transitief, -iewe 

transitohandel 

transkribeer, ge- 

transkripsie 

transmissiekoëffisiënt 

transpireer, ge- 

transponeer, ge- 

transport, -e 

transportasiesone 

transporteer, ge- 

transportkoste 


259 


transposisie 
Transsilvanië 
transsubstansiasie 
transversaal, -ale 
trant 

trapesium, -s 

trapesoïde, -s, o/ trapesoïed, 
-e 

trapgewel 
trapmasjien 
Trappis, -te 

trapsgewys o/ trapsgewyse 

trapsoetjies o/ trapsuutjies 

trassie, -s 

trassiebos 

trawal 

trawant, -e 

tree, -eë 

tree, ge- 

trefafstand 

trehalose 

treiler, -s 

trein, -e 

treiter o/ tretter, ge- 

trekkerig, -e 

trekkings (mv.) 

treksaag 

trekvoël 

trem, -me o/ -s 

trens, -e 

treonien o/ treonine 
treose 

treosiensuur o/ treosinesuur 

trepaan, -ane 

trepaneer, ge- 

tretter o/ treiter, ge- 

treurmare 

treurspeldigter 

treurwilg 

treurwilgerboom o/ 
treurwilkerboom 
trewwa, -s 
triade, -s 


triangulasie 

triargie 

trias 

triasetaat 

triasien o/ triasine 

triasobenseen 

triasoloon 

triasool 

tribune, -s 

tributirien o/ tributirine 
Triëst 

triesterig, -e 
triestig, -e 
trifolium 
trigiet 
triginose 
triglief, -iewe 
trigofories, -e 
trigoïsme 

trigonellien o/ trigonelline 

trigonometrie 

trigonometries, -e 

trikarballielsuur 

trikosaan 

triljoen, -e 

trillingswydte 

trilobien of trilobine 

trilogie, -ieë 

trilupien o/ trilupine 

trimeer, -ere 

trimester, -s 

Triniteit 

trio, -’s 

trioksaan 

trioksasool 

trioksiem 

triolet, -te 

triomf, -e 

triomfantlik, -e 

triomfeer, ge- 

trionaal 

triose 

tripaanblou 


260 


tripleer, ge- 
triplekshout 
tripliek 

triplikaat, -ate 
tripliseer, ge- 

triploïde, -s o/ triploïed, -e 
Tripoli 

Tripolitaan, -ane 

Tripolitaans, -e 

trippelaar, -s 

trippens, -e 

tripsien o/ tripsine 

tripsinogeen, -ene 

triptamien o/ triptamine 

triptase 

triptiek, -e 

triptofaan 

triptofanase 

triptofiet, -e 

triptogeen, -ene 

trisilaan 

trisilasaan 

trisiloksaan 

trisiltiaan 

tritiolaan 

tritioonsuur 

tritium 

triton ( seegod ), -s 
trits, -e 

triumviraat, -ate 
triviaal, -iale 
troebadoer, -s 

troebel o/ troewel; -der, -ste 
troebelheidsmeter o/ 
troewelheidsmeter 
troebelrig o/ troewelrig, -e 
troef, -oewe 
troefaas 
troei! o/ tru! 
troepemag 
troepeskip 

troepsgewys o/ troepsgewyse 
Troe-Troe 


troewel o/ troebel; -der, -ste 
troewelheidsmeter o/ 

troebelheidsmeter 
troewelrig o/ troebelrig, -e 
trofee, -eë 
troffel, -s 

trofosoïde, -s, o/ trofosoïed, 

-e 

trofosoïet, -e 
trofotropie 
trog, -ge o/ tróe 
trogee, -eë o/ -ees 
trogeïes, -e 
Trojaan, -ane 
Trojaans, -e 
Troje 
trok, -ke 
trollie, -s 
trom, -me 
trombone, -s 
trombonis, -te 
trombose 
trommel, -s 

trommelvliesontsteking 
trompet, -te 
trompetter, -s 
tromp-op 
tronie, -s 
troonopvolging 
troop ( stylfiguur ), -ope 
troosryk, -e 
troosteloos, -ose 
troosvol, -le 

tropakokaïen o/ tropakokaïne 

trope ( keerkringe ) 

tropeïen o/ tropeïne 

tropien o/ tropine 

tropies, -e 

tropine o/ tropien 

tropinoon 

tropisme 

troposfeer 

tropsluitertjie 


261 


tros, -se 

trots, trots o/ -e; -er, -ste 

trotsaard, -e o/ -s 

trotseer, ge- 

trouakte 

itroueloos, -ose 

trouens 

trouery 

troulik 

troupand, -e 

troupant ( voël ), -e 

tru ! o/ troei ! 

trubeniseer, ge- 

trurat 

trust, -s 

trustakte 

trustee, -s 

Tryntjie 

tsaar, -are 

tsamma, -s 

tsarina, -s 

tsessebe, -s 

tsetsevlieg 

Tsjeg, -ge 

Tsjeggo-Slowaak, -ake 
Tsjeggo-Slowaaks, -e 
Tsjeggo-Slowakye 
Tsonga (taal) 
tsotsi, -’s 

Tswana o/ Setsjoeana ( min - 
der wetensJcaplike benaming 
vir taal) 
í’tjie, -s 

tubaïen o/ tubaïne 
tuberien o/ tuberine 
tuberkel, -s 
tuberkelbasil 
tuberkuleus, -e 
tuberkulose 
Tudorstyl 

tuduramien o/ tuduramine 
tuf-tuf, -fe o/ -s 
tugroede 


ídgteloos, -ose 
tóieïnaker 
tuig, ínié 

tuinboukundigê,' -s 
tuinier, -e o/ -s 
tuiniersalmanak 
tuis 

tuis bly 
tuis gaan 
tuisgemaak, -te 
tuiste, -s 
tuitmierhoop o/ 
tuitmiershoop 
tulband, -e 
tulium ( element ) 
tulle 
tulpbol 
tuniek, -e 
tunika, -s 
turanose 
turbidimeter 
turbine, -s 
turbodinamo 
turisien o/ turisine 
Turk, -e 
Turkestan 
Turkmenistan 
turknaels o/ turksnaels 
turkoois, -e 
Turks, -e 

turksnaels o/ turknaels 
turksrooi 

turksvy o/ turksvyg 

Turkye 

tussen 

tussenbei o/ tussenbeide 

tussendeur 

tussenin 

tussenpoos, -ose 

tussentyd 

tussentyds, -e 

tussenverkiesing 

tussenvoeg, tussenge- 


262 


tutien o/ tutine 
tutokaïen o/ tutokaïne 
twaalf, -s o/ twaalwe 
twaalfde 
twaalfhoek 
twaalfuur ( tydstip ) 
twaalf uur ( tydsduur ) 
twagras 

twak ( sy — is nat; onsin) 

twee, -eë o/ -ees 

tweearmig, -e 

tweed 

tweede 

tweedehands, -e 
tweedekker, -s 
tweederangs, -e 
Tweefontein 
tweehonderdjarig, -e 
tweeklank, -e 
Twee Koppies 
Tweekoppiesfontein 
Tweekuil 
tweekwartsmaat 
twcelingbroer 
tweeloopgeweer 
tweemaandeliks, -e 
tweemanskool 
tweepersoonsbed 
tweereëlig, -e 
tweërlei 

tweespalk o/ tweespalt 
tweestroompolitiek 
tweetaligheidstoets 
tweetandskaap 
tweevoorploeer 
twintig, -e o/ -s 
twintigste eeu 
twintigste-eeus, -e 
twisappel 

twissiek, twissiek o/ -e 
twyfel, ge- 
twyfelmoedig, -e 
twygie, -s 


ty, -e 

tyd, tye 

tyde \ten — van ) 
tydelik, -e 
tydens 
tydig, -e 
tyding 

tyd lank (’n ) 

tydopname 

tydperk 

tydrowend, -e 

tydsbepaling 

tydsbestek 

tydsgenoeg 

tydsomstandighede 

tydstip 

tydsverloop 

tydverkwisting 

tyk ( weefstof ) 

Tzaneen 

u 

M, -’S 

u ( pers . en bes. vnw.) 
U-buis 
udometer 
U Edele 

uiagtig o/ uieagtig, -e 

uiebedding 

uiebeddinkie 

uietjie o/ uitjie 

uilskuiken 

Uilspieël 

uintjie, -s 

uit o/ uiter, ge- 

uit-asem 

uitasem, uitge- 

uitbeeld, uitge- 

uitbeeldingsvermoë 

uitbreidingsbeampte 

uitdaagbeker 

uitdager, -s 

uitdoof o/ uitdowe, uitge- 
uitdraaipad 


263 


uitdroging 

uitdrukkingsvermoë 

uitdruklik, -e 

uitdrywing 

uitdunwedstryd 

uiteengaan, uiteenge- 

uiteenlopend, -e 

uiteensetting, -e o/ -s 

uiteensit, uiteenge- 

uiteinde 

uiteindelik 

Uitenhaags, -e 

Qitenhage 

uiter o/ uit, ge- 

uiteraard 

uitermate 

uiters ( — swak) 

uitflap, uitge- 

uitgangspunt 

uitgawe, -s 

uitgebrei, -de, o/ uitgebreid, 
-e 

uitgebreidheid 

uitgedien, -de, o/ uitgediend, 
-e 

uitgeëet, uitgeëte 
uitgehonger, -de, o/ 
uitgehongerd, -e 
uitgehongerdheid 
uitgelate; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
uitgelatenheid 
uitgeleide 
uitgelese 
uitgemaak, -te 
uitgemergel, -de, o/ 
uitgemergeld, -e 
uitgenome 

uitgeslaap o/ uitgeslape 
uitgesonder, -de, o/ 
uitgesonderd, -e 
uitgesproke; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 


uitgesprokenheid 
uitgestrektheid 
uitgewekene, -s 
uitgewer, -s 
uitgewersmaatskappy 
uitgewery 
uitgifte, -s 
uitgrawing, -e o/ -s 
uithalerspeler 
uithangbord 
uithoudingsvermoë o/ 
uithouvermoë 
uithuwelik, uitge- 
uitjie o/ uietjie 
uitjou, uitge- 

uitkalf o/ uitkalwe o/ uit- 
kalwer, uitge- 
uitkalwing, -e o/ -s 
uitkeringspolis 
uitklophou 
uitkoggel, uitge- 
uitkoms o/ uitkomste 
uitkryt, uitge- 
uitkyktoring 
uitlaatpyp 
uitlander, -s 
uitlatingsteken 
uitleefdrang 
uitleenbiblioteek 
uitlêer, -s 
uitlegging, -e o/ -s 
uitlegkunde 
uitleweringsverdrag 

uit mekaar ( se gedag- 

tes ) 

uitmekaar ( uiteen ) 
uitmond, uitge- 
uitmunt, uitge- 
uitmuntend, -e 
uitnemend, -e 
uitnodigingskaartjie 
uitoorlê, het — 


264 


uitpeul ( uitdop ), uitge- 
uitpeul o/ uitpuil ( uitkom ), 
uitge- 

uitputtingsoorlog 
uitroeiingswerk 
uitroepteken 
uitrusting, -e o/ -s 
uitsaaistasie 
uitset, -te 
uitsettingsvermoë 
uitsig, -te 
uitsit, uitge- 
uitskeiding 
uitskel, uitge- 
uitskuiftafel 
uitslag, -ae 
uitsluitend, -e 
uitsluitlik, -e 
uitsoekerig, -e 
uitsonder, uitge- 
uitsonderingsgeval 
uitspansel 

uitspraakdeskundige 

uitspreiding 

uitstaande ( — skulde ) 

uitstalraam 

uitstekend, -e 

uitstralingsvermoë 

uitsuier, -s 

uittelrympie 

uittrede o/ uittreding 

uittree, uitge- 

uittrektafel 

uitvaardig, uitge- 

uitvaart 

uitveër -s 

uitverkoop, -ope, o/ 
uitverkoping, -s 
uitverkore 
uitverkorene, -s 
uitvinding, -e o/ -s 
uitvindsel, -s 
uitvoerhandel 


uitwan, uitge- 
uitwei o/ uitweie, uitge- 
uitweiding, -e o/ -s 
uleroon 
ulexiet 
ullmanniet 
ulmien o/ ulmine 
Ulster 
ulster, -s 
ultimatum, -s 
ultramaryn 
ultra-Marxisties, -e 
ultramodern 
ultramontaan, -ane 
ultramontaans, -e 
ultraviolet, -te 
umbellariensuur o/ 
umbellarinesuur 
umbelliensuur o/ 
umbellinesuur 
umbelliferoon 
umbelloonsuur 
umbelluliensuur o/ 
umbellulinesuur 
umbelluloon 
Umbrië 
Umbriër, -s 
Umbries, -e 
Umhlanga 
Umkomaas 
umlaut, -e 
Umtata 
unaniem, -e 
unanimiteit 
undekaan 
undekalaktoon 
undekanoon 
undesielsuur 
undesileensuur 
undulasiepunt 
unedoside o/ unedosied 
ungerien o/ ungerine 


265 


uniaal ( aangaande ’n unie), 
-ale 

Uniaal ( aangaande die Unie), 
-ale 

unie, -s 
Uniegebou 
uniek, -e 

uniform ( b.nw .), -e 
uniform, -s 
uniformiteit 
unikum, -s 
unikursaal, -ale 
Unionis, -te 
unisiteit 
Unitariër, -s 
univalent, -e 
univariant, -e 
universeel, -ele 
universiteit, -e 
universiteitsbiblioteek 
universitêr, -e 
universum 
unsiaal, -iale 

unster ( Romeinse weegtoe- 
steï), -s 

uraan ( element ) 

uranaat 

Urania 

uranielsout 

uranien o/ uranine 

uraniet 

uranine of uranien 
uranochloride o/ 
uranochloried 
urasien o/ urasine 
urasol 
urasool 
urbaniteit 
urease 

ureïde o/ ureïed 
uretaan, -ane 
ureter, -s 
ureum 


urgensie 

urgent, -e 

uridielsuur 

uridien o/ uridine 

urien o/ urine 

uriensuur o/ urinesuui 

urikase 

urinaal, -ale 

urinaat, -ate 

urine o/ urien 

urinesuur o/ uriensuur 

urinoïde o/ urinoïed 

urinoir, -s 

urinometer 

urn, -e 

urochroom, -ome 

urokaansuur 

urokanien o/ urokanine 

uronaat 

uroonsuur 

urosien o/ urosine 

uroxantien o/ uroxantine 

ursaansuur 

ursolsuur 

usansie, -s 

usarien o/ usarine 

usarigenien o/ usarigenine 

usarine o/ usarien 

usurpasie 

usurpator, -s 

usurpeer, ge- 

usuwissel 

ut 

uteramien o/ uteramine 

uteroverdien o/ uteroverdine 

uterus 

utilisme 

utilitaris, -te 

utilitarisme 

utiliteit 

utiliteitsbeginsel 
n’tjie, -s 
Utopia 


266 


utopie, -ieë 
utopis, -te 
uurwyser 

uvitiensuur o/ uvitinesuur 
uvitiniensuur o/ uvitininesuur 
uvitoonsuur 
uvula 

uwentwil (om — ) 

V 

V, -’s 

vaag, vaag o/ vae o/ vage; 

vaer o/ vager, vaagste 
vaak 

vaalblaar ( druifsoort ) 

vaalbos 

vaalbrak 

Vaalpens, -e 

Vaalrivier 

vaalvrot 

vaam, vame, o/ vadem, -s 

vaan, vane 
vaandel, -s 
vaandrig, -s 

vaar ( vader v. diere), -s 

vaar, ge- 

vaarlandsriet o/ vaderlands- 
riet 

vaarlandswilg o/ vaderlands- 
wilg 

vaart, -e 

vaartjie (’n aardjie na sy — ) 

vaartuig 

vaarwel 

vaarwel sê 

vaas, vase 

vaatdoek o/ vadoek 
vaatjie, -s 

vaatwerk o/ vatwerk 
vabond o/ vagebond, -e 
vadem, -s, o/ vaam, vame 
vademekum, -s 


vaderlander, -s 
vaderlands, -e 
vaderlandsliefde 
vaderlandsliewend, -e 
vaderlandsriet o/ vaarlands 
riet 

vaderlandswilg o/ vaarlands 
wilg 

vadersnaam (in — ) 
vadoek o/ vaatdoek 
vadsig, -e 

vaevuur o/ vagevuur 
vag, -te 

vagebond o/ vabond, -e 
vagebonderend, -e 
vagevuur o/ vaevuur 
vagina, -s 
vaginoskoop, -ope 
vakansie, -s 
vakant, -e 
vakature, -s 
vakerig, -e 
vakkundige. -s 
vakterminologie 
vakunie 
vakuolêr, -e 
vakuool, -uole 
vakuvim, -s 
valensie, -s 
valeriaansuur 
valeridien o/ valeridine 
valerien o/ valerine 
valerig, -e 
valerileen 

valerine o/ valerien 

valeroon 

validiteit 

valien o/ valine 

valkoog 

vallei, -e 

vallende siekte 

valletjie, -s 

vals ; -er, -ste 


267 


valsaard, -e o/ -s 

Valsbaai 

valskerm 

valslik 

valsmunter 

valsspeler 

vals tand 

valstrik 

valuasie, -s 

valueer, ge- 

valuta 

vampier, -e o/ -s 
van, -ne 
vanaand 
vanadaat 

vanadiensuur o/ vanadinesuur 

vanadiniet 

vanadium ( element ) 

vanaf 

Vanalphensvlei 

vandaan 

van daar ( — — is dit sig- 
baar ) 

vandaar ( gevolglih ) 
vandag 
vandalisme 
vandat 

vandeesjaar o/ vandesejaar 
vandeesmaand o/ 
vandesemaand 

vandeesweek o/ vandeseweek 
Van der Hum-likeur 
vandermerwekruie o/ 
vandermerweskruie 
Vandermerwesrus 
vandesejaar o/ vandeesjaar 
vandesemaand o/ 
vandeesmaand 

vandeseweek o/ vandeesweek 
Vandeventerskraal 
vandisie o/ vendusie, -s 
vaneen 

vaneenskeur, vaneenge- 


vaneffe 

vangdam 

vanielje 

vanielje-ys 

vanillien o/ vanilline 
vanjaar 
van jongs af 
van kleins af 
van mekaar ( — — hoor) 
vanmekaar ( vaneen ) 
vanmelewe o/ vanselewe o/ 
vanslewe 

vanmelewe se o/ vanselewe se 
o/ vanslewe se 
vanmiddag 
vanmóre o/ vanmore 
van ouds 
van oudsher 

van pas (dit kom baie ) 

Vanrhynsdorp 
vanselewe o/ vanslewe o/ 
vanmelewe 

vanselewe se o/ vanslewe se 
o/ vanmelewe se 
vanself 

vanselfsprekend, -e 
vansgelyke 

vanslewe o/ vanmelewe o/ 
vanselewe 

vanslewe se o/ vanmelewe se 
o/ vanselewe se 
vantevore 
van voor af 

van waar ( waarvandaan ) 
vanwaar ( ten gevolge 
waarvan ) 
vanweë 
Vanwyksdorp 
vanwykshout 
Vanzylsrus 
vaporimeter 
varensgesel 
varia (mv.) 


268 


variabel, -e 
variabiliteit 
variant, -e 
variasie, -s 
varieer, ge- 
variété 
variëteit, -e 
varing, -s 
vark, -e o/ -ens 
Varkensvlei 
Varkplaas 
vars; -er, -ste 
vars water 

Varswater ( pleknaam ) 
vas, -te; -ter, -ste 

vas, ge- 
vasal, -le 

vasberade; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
vasberadenheid 
vasbeslote 

vasbind o/ vasbinde, vasge- 
vasel, -s 
vasgeys, -de 
vasgoed 

vasisien o/ vasisine 
vasmaakooi 

vasspeld o/ vasspelde, vasge- 

vasteland, -e 

vastelands, -e 

vastelandsklimaat 

vastheid 

vastigheid 

vastrapplek 

vasys, vasgeys 

vat, vate 
vat, ge- 
Vatikaan 
vatterig, -e 
vatwerk o/ vaatwerk 
vaudeville, -s 

vee o/ veeg, ge- 
veearts 


veeg o/ vee, ge- 
veel, ge- 
veelal 

veelbelowend, -e 
veeleer 
veeleisend, -e 
veelgodedom 

veels ( — geluk; — te veel) 

veelseggend, -e 

veelvlak 

veelvoud, -e 

veelweter, -s 

veengrond 

veer, vere 

veër, -s 

veerbed o/ verebed 

veerboot 

veergewig 

veerkrag 

veerpoothoender 

veertiendaags, -e 

Veertien Strome 

veertiger, -s 

veertigponder, -s 

veerwa o/ verewa 

veeteelt 

vegetariër, -s 

vegetariërsbond 

vegetaries, -e 

vegetarisme 

veggeneraal 

vegtersbaas 

vegvliegtuig 

veil (jou lewe — hê vir iets) 

veiligheidshalwe 

veiligheidskeermes 

veiligheidsmaatreël 

veiling, -e o/ -s 

veins, ge- 

veinsaard, -e o/ -s 

vektor, -e 

vektorsnelheid 

vel, -le 


269 


vel, ge- 

vel-af 

veld, -e 

veldapteek 

veldkornet, -te 

veldmaarskalk 

veldspaat 

velerhande 

velerlei 

velling, -s 

vellosien o/ vellosine 

velskoen 

velum, -s 

velyn 

Venda (taal) 
vendu-afslaer 
vendumeester 
venduregte 

vendusie of vandisie, -s 
veneries, -e 
Venesiaan, -iane 
Venesiaans, -e 
Venesië 

Venezolaan, -ane 
Venezolaans, -e 
Venezuela 
vennoot, -ote 
venster, -s 
vent, -e 
vent, ge- 
venter, -s 
ventiel, -e 
ventilasie 
ventilator, -s 
ventileer, ge- 
venturimeter 
Venus 

venushaarvaring 

venyn 

ver; -der, -ste 
veraangenaam, het — 
verademing 
veraf 


verafgod of verafgood, het — 
verafgoding 

verafgood of verafgod, het — 
verafrikaans, het — 
verafrikaans, -te 
verafsku, het — 
verafskuwing 
veragtelik, -e 

veragter, -de, o/ veragterd, -e 
veral 

veralgemeen, het — 
veranda, -s 
verantwoord, het — 
verantwoordelik, -e 
veras ( verbrand ), het — 
verassureer, het — 
veratraal 

veratridien o/ veratridine 

veratrien o/ veratrine 

veratrool 

verbaal, -ale 

verbaas, het — 

verbaas, -de 

verbaasdheid 

verbakose 

verband, -e 

verbasingwekkend, -e 

verbeel, het — 

verbeelding, -e o/ -s 

verbeeldingskrag 

verbelentheid 

verbena, -s 

verberg, het — 

verbete 

verbetergestig 

verbeteringsgestig 

verbeur, het — 

verbeurd, -e 

verbeurd verklaar 

verbeurdverklaring 

verbindingskanaal 

verbintenis, -se 

verbitter, -de, o/ verbitterd, -e 


270 


verbitterdheid 
verbleek, het — 
verbleik, het — 
verblind o/ verblinde, het — 
verbloem, -de, o/ verbloemd, 
-e 

verblyfkoste 

verbod 

verbode ( — vrug ) 
verboë ( b.nw .) 
verbolgenheid 
verbond, -e 
verbonde ( b.nw .) 
verbondsark 
verborge ( b.nw .) 
verborgenheid, -hede 
verbouereerd, -e 
verbrande ( — vent ) 
verbrandingsproses 
verbrands ! 

verbree o/ verbreed, het — 

verbreed ( b.nw .), -ede 

verbrei, het — 

verbrei, -de, o/ verbreid, -e 

verbreider, -s 

verbreiding 

verbrui, het — 

verbruiksartikel 

verbrysel, het — 

verbuie o/ verbuig, het — 

verbuigbaar, -are 

verbuigingsuitgang 

verbum, verba 

verbygaan, verbyge- 

verbygaande ( b.nw .) 

verbyloop, verbyge- 

verbysterend, -e 

verchroom, het — 

verdaag, het — 

verdag, -te 

verdaging, -e o/ -s 

verdampingstoestel 

verdedigingsmag 


verdeel, -de, o/ verdeeld, -e 

verdeeidheid 

verdelg o/ verdelge, het — 

verdelgingsoorlog 

verdenking 

verderf o/ verderwe, het — 
verderílik, -e 

verderwe o/ verderf, het — 

verdien, -de, o/ verdiend, -e 

verdienstelik, -e 

verdiepskaaf 

verdig, -te 

verdigsel, -s 

verdikkingslaag 

verdink, het — 

verdiskonteer, het — 

verdoemenis 

verdoemlik, -e 

verdof, het — 

verdomp ! 

verdonkermaan, het — 

verdoof o/ verdowe, het — 

verdordheid 

verdorwe ( b.nw .) 

verdorwenheid 

verdowe o/ verdoof, het — 

verdowing 

verdowingsmiddel 

verdra o/ verdraag, het — 

verdraagsaam, -ame 

verdraai, -de, o/ verdraaid, -e 

verdraaidheid 

verdraaiing, -e o/ -s 

verdrag, -ae 

verdriedubbel, het — 

verdriet 

verdroging 

verdroog, -de 

verduits, het — 

verduits, -te 

verduiweld, -e 

verduiwels ! 

verdunningsmiddel 


271 


verdwaal, -de 
verdwaas, -de 
verdwyn, het — 
verdwynpleister 
verebed o/ veerbed 
verdelingsproses 
vereelt, het — 
Vereeniging 
vereenselwig, het — 
vereerder, -s 
vereers o/ vir eers 
vereffen, het — 
vereffening, -e o/ -s 
vereis, het — 
vereis, -te 
vereiste, -s 
verengels, het — 
verengels, -te 
verenigingslewe 
vererend, -e 
vererger, het — 
vereuropees, het — 
vereuropees, -te 
verewa o/ veerwa 
verewig, het — 
verewiging 
verf, verwe 
verf o/ verwe, ge- 
verfilm, het — 
verflens, -te 
verfoei, het — 
verfoeilik, -e 
verfoelie, het — 
verfoes, het — 
verfoes, -de 
verfomfaai, het — 
verg o/ verge, ge- 
vergaan, het — 
vergaan, -ane 
vergaar o/ vergader, het 
vergadering, -e o/ -s 
vergalgste 
vergange 


verganklik, -e 
vergas, hct — 
verge o/ verg, ge- 
vergeef o/ vergewe, het 
vergeeflik, -e 
vergeestelik, het — 
vergeet-my-nietjie, -s 
vergeld o/ vergelde, het 
vergeleke 

vergelykenderwys o/ 
vergelykenderwyse 
vergelykingsmetode 
vergemaklik, het — 
vergenoeg, -de 
vergenoegdheid 
vergesig 
vergesog, -te 
vergewe o/ vergeef, het 
vergewensgesind, -e 
vergewing 
vergiettes, -te 
vergif, -te, o/ vergiwwe 
vergifnis 
Vergiliaans, -e 
Vergilius 
verglaas, het — 
verglaassel 
vergoddelik, het — 
vergoding 
vergoed, het — 
vergoelik, het — 
vergote ( — bloed ) 
vergroot, hct — 
vergroot, -ote 
vergruis, het — 
vergruis, -de 
verguis, het — 
verguis, -de 
verguld, het — 
verguldsel, -s 
verhaal, -ale 
verhaas, het — 
verhaas, -te 


272 


verhaasting 
verhalenderwys o/ 
verhalenderwyse 
verhaler, -s 
verhalfsool, het — 
verhandeling, -e o/ -s 
verhaspel, het — 
verhef, het — 
verheffend, -e 
verheid 

verhemelte o/ gehemelte, -s 

verheug, het — 

verheug, -de 

verhewe 

verhewenheid 

verhoed o/ verhoede, het — 

verhoging, -e o/ -s 

verhollands, het — 

verhollands, -te 

verholpe ( b.nw .) 

verhonderdvoudig, -de 

verhoog, -oë 

verhoog, het — 

verhoog, -de 

verhoudingsgetal 

verhuis, -de 

verhuurder, -s 

verien o/ verine 

verifieer, ge- 

verifikasie, -s 

verine o/ verien 

verjaardag o/ verjaarsdag 

verjaarsmaal 

verjaging 

verjongingskuur 

verkap, -te 

verkeerd, -e 

verkeerdelik 

verkeerdeveerhoender 

verkeersbeampte 

verkenningsdiens 

verketter, het — 

verkiesingstryd 


verkieslik, -e 
verklaarder, -s 
verklaer, -s 
verkleef, -de 
verkleefdheid 
verkleineer, het — 
verkleiningsuitgang 
verkleurmannetjie 
verkluim, -de 
verknog, -te 
verknogtheid 
verknorsing 
verkoopprys 
verkore 
verkose 
verkoue 
verkouentheid 
verkreë ( — regte) 
verkrybaar o/ verkrygbaar, 
-are 

verkwiklik, -e 
verkwis, het — 
verkwistend, -e 
verkwisterig, -e 
verkyker, -s 

ver langes o/ ver langs 
verlange, -ns 
ver langs o/ ver langes 
verlangste, -s 

verlate; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
verlatenheid 
verlê o/ verleg, het — 
verlede 

verleë; meer — o/ -ner, mees 
— o/ -nste 
verleentheid 
verleg o/ verlê, het — 
verleidelik, -e 
verleider o/ verleier, -s 
verleidster of verleister, -s 
verlekker, -de, o/ verlekkerd, 
-e 

verleng, het — 


273 


verlenging 
verlep, -te 
verlief, -de 
verliefdheid 

verlood (met lood dek), het — 
verloof, -de 

verloof o/ verlowe, het — 

verloofring 

verloorder, -s 

verloot ( by lotery — ), het — 

verlossingswerk 

verlowe of verloof, het — 

verlowing, -e o/ -s 

vermaagskap, het — 

vermaaklik, -e 

vermaard, -e 

vermaer, het — 

vermaeringskuur 

vermeende 

vermeer o/ vomeer, het — 
Vermeerbos ( pleknaam ) 
vermeerbossie 
vermeerder, het — 
vermei ( jou vermaak), het — 
vermeld o/ vermelde, het — 
vermeldenswaard o/ 
vermeldenswaardig, -e 
vermenging, -e o/ -s 
vermenigvuldigingstafel 
vermicelli 
vermikuliet 
vermiljoen 
vermink, -te 
vermoë, -ns 
vermoed, het — 
vermoede, -ns 
vermoedelik, -e 
vermoeid, -e 
vermoeiend, -e 
vermoeienis, -se 
vermoënd, -e 
vermolm, het — 
vermoor, het — 


vermoorder, -s 
vermors, -te 
vermuf, -te 

vermurf o/ vermurwe, het — 
vermurwing 

vermy ( ontwyk ), het — 
vermybaar o/ vermydbaar, 
-are 

vermyding 
vernaam, -ame 
vernaam (bw.) 
vernaamlik 
vernael, het — 
vernederlands, -te 
verniet 

vernietigingsoorlog 

vernieu o/ vernuwe, het — 

vernieu, -de 

vernikkel, -de 

vernis ( s.nw .), -se 

vernis ( b.nw .), -te 

vernis, ge- 

veronien o/ veronine 
vernuf, -te 
vernuftig, -e 

vernuwe o/ vernieu, het — 
vernuwing, -e o/ -s 
veronagsaam o/ 

verontagsaam, het — 
veronderstel, het — 
veronderstelling, -e o/ -s 
veronika 
veronreg, het — 
verontagsaam o/ 

veronagsaam, het — 
verontheilig, het — 
verontreinig, het — 
verontrus, het — 
verontskuldig, het — 
verontwaardig, -de 
veroordelaar, -s 
veroorloof o/ veroorlowe, 
het — 


274 


verootmoedig, het — 
verordening, -e o/ -s 
verouder, het — 
verouderd, -e 
verower, het — 
veroweraar, -s 
veroweringsoorlog 
verpag, het — 
verpand, het — 
verpes, het — 
verpestend, -e 
verplaas, -te 

verpleë o/ verpleeg, het — 

verpleeg, -de 

verpleegster, -s 

verpleër o/ verpleger, -s 

verpleging 

verplig, -te 

verpligtend, -e 

verpot, -te 

verraad 

verraderlik, -e 

verras, het — 

verregaande 

verreikend, -e 

Verre Ooste 

verreweg 

verrimpel, -de, o/ verrimpeld, 
-e 

verrinneweer o/ verruïneer, 
het — 
verroes, -te 
verrot, -te 
verrottingsproses 
verruïneer o/ verrinneweer, 
het — 

verruklik, -e 
verrys, het — 
verrysenis 
vers, -e 
versaak, -te 
versadig, -de 
versadigingspunt 


versagting 
verseboek 
verseël, het — 
verseëling 
verseg, het — 
verseil, het — 
versekeringspolis 
versender 
verset 

verset, het — 
versie, -s 

versien (’n huis — ) 

versiende 

versiendheid 

versiersuiker 

versigtigheidshalwe 

versinlik, het — 

versit, het — 

verskans, -te 

verskeep, -te 

verskeidenheid 

verskeie 

verskepingskoste 
verskillend, -e 
verskole 

verskoppeling, -e 
verskote 
verskriklik, -e 
verskuif, -de 
verskuifbaar, -are 
verskuiwing, -e o/ -s 
verskuldig, -de 
verskyn, het — 
verslaaf, het — 
verslaaf, -de 
verslaafdheid 
verslaan, het — 
verslaan, -de o/ verslane 
verslae 

verslaenheid o/ verslaentheid 

verslag, -ae 

verslegting 

verslind o/ verslinde, het — 


275 


verslons, -te 

versmaad o/ versmaai, het — 

versmader, -s 

versnapering, -e o/ -s 

versnellingskas 

versoekskrif, -te 

versoeningsdood 

versoet, het — 

versoet, -e 

versool, het — 

versorg, -de 

versorger, -s 

versorging 

verspied, het — 

verspieder, -s 

verspot 

verspreiding 

versreël 

verstaander 

verstand 

verstande (met dien — ) 
verstandelik, -e 
verstandskies 

versteen, -de, of versteend, -e 

verstekeling, -e 

versteld 

verstelwerk 

versterfreg 

versterkingsmiddel 

verstok, -te 

verstoke 

verstoktheid 

verstoot, -ote 

verstoteling, -e 

verstreke 

verstrooi, -de, of verstrooid, -e 

verstrooidheid 

verstryk, het — 

verstuit, het — 

versuf, -te 

versuftheid 

versuim, het — 


versukkel, -de, o/ 
versukkeld, -e 
verswaer (vermaagskap), 
het — 

verswyg, -de o/ versweë 
verswyging 
vertaaloefening 
verteder, het — 
verteenwoordig, het — 
verteer, het — 
vertikaal, -ale 
vertisien o/ vertisine 
vertisillien o/ vertisilline 
vertoef o/ vertoewe, het — 
vertoog, -oë 
vertoorn, het — 
vertraag, -de 
vertroosting, -e 
vertroud, -e 
vertroue 

vertroueling o/ vertrouling, -e 
vertrouenswaardig, -e 
vertroulik, -e 

vertrouling o/ vertroueling, -e 
vervaag, -de 
vervaard, -e 
vervaardig, -de 
vervalle; meer — o/ -ner, 
mees — o/ -nste 
vervallenheid 
vervals, -te 
vervas o/ vir vas 
verveel, het — 
verveeldheid 
vervelendheid 
verversingslokaal 
vervlaks ! 
vervlakste 
vervloë ( — dae) 
vervloeks ! 
vervloekste 
vervoeg, -de 
vervoermiddel, -s 
vervolgens 


276 


vervolgingswaan 
vervolgverhaal 
vervolmaking 
vervreem o/ vervreemd, 
het — 

vervreem, -de, o/ 
vervreemd, -e 
vervreembaar o/ 
vervreemdbaar, -are 
vervreemding 
verwaaid, -e 
verwaand, -e 
verwaardig o/ verwerdig, 
het — 

verwaarloos, -de 
verwag, -te 
verwant, -e 

verwantskapsverhouding 
verwar, -de, o/ verward, -e 
verwardheid 
verwarmingstoestel 
verwatenheid 
verwe o/ verf, ge- 
verwed, het — 
verweerder, -s 
verwelf, -elwe, o/ verwulf, 
-ulwe 

verwelkoming, -e o/ -s 
rerwen, het — 
verwer, -s 

verwerdig o/ verwaardig, 
het — 

verwerf, -de o/ verworwe 

verwerklik, het — 

verwerwing 

verwery 

verwese 

verwesenlik, het — 
verwikkeling, -e o/ -s 
verwilder, -de, o/ 
verwilderd, -e 
verwittig, het — 
verwoed, -e 


verwoes, -te 
verwoestend, -e 
verwonder, -de, o/ 
verwonderd, -e 
verwonneling, -e 
verwordingsproses 
verworpeling, -e 
verworpenheid 
verworwe 

verwulf, -ulwe, o/ verwelf, 
-elwe 

verwyder, het — 
verwyf, het — 
verwyfdheid 
verwyf, -de 
verwyt, -e 
verydel, het — 
verys, het — 
verys, -de 

ves, -te 
vesel, -s 
vesper 
vestibule, *-s 
vestig, ge- 
vesting, -e o/ -s 
vestrielamien o/ vestrielamine 
Vesuvius 

vet, -te 

vet; -ter, -ste 
vete, -s 
veter, -s 
veteraan, -ane 
veterinêr, -e 
vetivasuleen 
vetiveen 

vetiverien o/ vetiverine 
vetklier 

vetkousie ( plant ) 
veto, -’s 
vetplant 
vetstertskaap 
vetterig, -e 
vetvry 


277 


via 

viaduk, -te 
vibreer, ge- 
Victoria 
Victoriaans, -e 
vief 

vier, -e o/ -s 

vier, ge- 
vierdekker, -s 
vierdemagswortel 
vierderangs, -e 
vierkantswortel 
viermaandeliks, -e 
Vierkleur 
vierkwartsmaat 
vierlavink 
vierlobbig, -e 
vierperdewa 

vierskaar (die — span ) 

vier uur (tydsduur) 

vieruur ( tydstip ) 

viervlak 

viervors 

vierwieler, -s 

vies, vies of -e; -er, -ste 
vieserig, -e 

vieslik, -e 

viets, viets o/ -e; -er, -ste 

viewerig, -e 

vigilante, -s 

viktorie 

vil, ge- 

vilder, -s 

vilet, -te 

villa, -s 

Villieria 

Villiersdorp 

vilt 

vilthoed 
vin, -ne 
vinakoonsuur 
vind o/ vinde, ge- 
vindikasie, -s 


vindingryk, -e 
vingeralleen 
vingerbreed 
vingerhoed 

vingerhoedpol o/ vingerpol 
vingerwysing, -e o/ -s 
vinien o/ vinine 
viniliet 

vinine o/ vinien 
vinjet, -te 
vinkeier 
vinkel 
vinkulum 
vinnig, -e 

violanien o/ violanine 
violantroon 
violet, -te 
violis, -te 
violonsel, -le 

violoxantien o/ violoxantine 

violuursuur 

viool, viole 

viooltjie, -s 

vir 

vir eers o/ vereers 

Virginië 

vir goed 

viridien o/ viridine 

viridinien o/ viridinine 

viriel, -e 

viriliteit 

vir laas 

vir lief neem 

vir oulaas 

vir seker 

vir sover 

vir vas o/ vervas 

virtuoos, -uose 

virtuositeit 

virus, -se 

vis, ge- 

visa, -s 

vise-admiraal 


278 


vise-kanselier 

visenteer, ge- 

vise-president 

visetend, -e 

vise-voorsitter 

visgereedskap 

visianien o/ visianine 

visianose 

visie ( siening ) 

visier, -e o/ -s 

visioen, -e 

visionêr, -e 

visite, -s 

visitekaartjie 

viskose 

viskosimeter 

viskositeit 

visryk, -e 

visserslewe 

vissery, -e 

visserytentoonstelling 

visteelt 

visvang, visge- 
visvangplek 
vit, ge- 
vitaliteit 

vitamien, -e, of vitamine, -s 

viteksien of viteksine 

vitellien o/ vitelline 

vitrioel 

vitterig, -e 

vividiffusie 

viviseksie 

vla (gereg) 

vlaag, -ae 

Vlaams, -e 

Vlaandere 

vlag, -ae 

vlagoffisier 

vlak, -ker, -ste 

vlak agter 

vlak by 

vlakhaas 


vlak naas 
vlaktemaat 
vlakvark 
vlak voor 
vlam, -me 
Vlaming, -e 
vlas 

vlas, ge- 

vlees (meestal figuurlik) 
vleeslik, -e 
vleet (by die — ) 
vleg, ge- 
vlei, -e 

vlei (iemand na die mond 
praat), ge- 
vleiery 
vleis 

vleisetend, -e 
vlek, -ke 
vlekloos, -ose 
vlerk, -e 

vlerksleep, vlerkge- 
vlermuis, -e 
vleuelpiano 
vlie o/ vlieg, ge- 
vlied, ge- 
vlieëbossie 

vlieënd o/ vliegend, -e 

vlieër, -s 

vlieg o/ vlie, ge- 

vlieg, -ieë 

vliegdekskip 

vliegongeluk 

vlierboom 

vlies, -e 

vliet, ge- 

vliet, -e 

vlinder, -s 

Vlissingen 

vloed, -e 

vloeipapier 

vloeistof 

vloek, -e 


279 


vloer, -e 
vlok, -ke 
vlooi, -e 
vloot, -ote 
vlossy 

vlot; -ter, -ste 
vlot, ge- 
vlug, ge- 

vlug, vlug o/ -ge; -ger, -ste 
vlugskrif, -te 
vlugsout 
vlugteling, -e 

vly ( naas mekaar voeg; jou 
neervly), ge- 
vlym, -e 
vlyt 

vod, -de o/ -dens 
voed, ge- 
voedingstof 
voedselskaarste 
voeë o/ voeg, ge- 
voeg, voeë 
voege ( in dier — ) 
voeglik, -e 
voegsaam, -ame 
voel, ge- 
voël, -s 
voëlent 
voelspriet, -e 
voëltjie, -s 
voëlvlug ( in — ) 
voëlvry 
voer 

voering, -s 
voersis 
voert ! 

voertsek o/ voertsik! 

voertuig 

voetbalwedstryd 

voete-ent o/ voetenent 

voetgangersprinkaan 

voetjie-voetjie 

voetjie vir voetjie 


voetslaan, voetge- 

voetstoots 

vog, -te 

vogdigtheidsmeter 

vokaal, -ale 

vokaalsisteem 

vokaliseer, ge- 

vokalisme, -s 

vokatief, -iewe 

Volapiik 

volbloedperd 

volbrenging 

volbring, het — 

voldaan, -ane ( — rekening) 

volder, -s 

voldonge (’n — feit) 
voldrae ( b.nw .) 
voleinder 
volemitol 
volg o/ volge, ge- 
volgeling, -e 
volgenderwys o/ 
volgenderwyse 
volgens 
volgorde 

volgroei, -de, o/ volgroeid, -e 

volhard, het — 

volhou, volge- 

volkekunde 

volkekundige, -s 

volkereg 

volkeregtelik, -e 

volkomenheid 

volkplanting o/ volksplanting, 
-e o/ -s 
volkryk, -e 
volksaak 
volksaard 
volksetimologie 
volkskool 
volkskunde 
volkslcundige, -s 


280 


volksplanting o/ volkplanting, 
-e o/ -s 
Volksraad 
Volksrust 
volleerd, -e 

vollemaan o/ volmaan 

volmaaktheid 

volmaan o/ vollemaan 

volmag, -te 

volop 

volsin 

volslae ( bw .) 

vol staan ( jou plek ) 

volstaan, het — 
volstrek, -te 
volstruis, -e 
volt, -s 
voltameter 
voltammeter o/ 
voltampêremeter 
volteken, het — 
voltmeter 
voltooiing 
voltreffer, -s 
voltrokke 
voluit 
volume, -s 
volume-eenheid 
volumetries, -e 
volumeverhouding 
volwasse 
volwassene, -s 
vomeer o/ vermeer, ge- 
vomisidien o/ vomisidine 
vomisien o/ vomisine 
vomitief, -iewe 
vondeling, -e 
vonds, -te 
vonk, -e 
vonkel, ge- 
vonkprop 

vonkvry ^ 

vonnis, -se 


vont, -e 
voog, -de 
voogdy 

vooraanstaande 
voor af ( van — — ) 
vooraf (tevore) 
voorafgaan, voorafge- 
voorarmdryfhou 
voorarres 
voorasnog 
voorbaat (by — ) 
voorbedag, -te 
voorbedagtheid 
voorbeeld, -e 
voorbeeldeloos, -ose 
voorbehoedmiddel 
voorbehou, het — 
voorbehoud 
voorbereidingsdiens 
voorbestem, -de, o/ 
voorbestemd, -e 
voorchristelik, -e 
voordat 
voordeursleutel 
voordraer, -s 
voordragkuns 
vooreergister 
voorgaan, voorge- 
voorgemeld, -e 
voorgenoem, -de, o/ 
voorgenoemd, -e 
voorgenome (b.nw.) 
voorgeskrewe (b.nw.) 
voorgraads, -e 
voorhaak, voorge- 
voorhande 
voorhê, voorgehad 
voorheen 
voorhistories 
voorhou, voorge- 
- Voor-Indië 
vooringenome 
vooringenomenheid 


281 


voorkom ( gebeur ), voorge- 
voorkom ( verhoed ), het — 
voorkome of voorkoms o/ 
voorkomste 
voorkomend, -e 
voorkomendheid 
voorkoms of voorkomste o/ 
voorkome 
voorlaaste 

voorland ( doocL is jou — ) 
voorligtingsbeampte 
voorloop, voorge- 
voormaals 
voormeld, -e 
voormiddag 
voornaamwoordelik, -e 
voomeme, -ns 

voornoem, -de, o/ voornoemd, 
-e 

vooronderstel, het — 

vooronderstelling, -e o/ -s 

vooroor 

vooroordeel 

voorop 

vooropleiding 
vooropstel, vooropge- 
voorpraat, voorge- 
voorraadkamer 
voorreg, -te 
voorsêer, -s 
voorsegging, -e o/ -s 
Voorsienigheid 
voorsing, voorge- 
voorskoot, -ote 
voorskot, -te 
voorskrif, -te 
voorskyn (te — kom ) 
voorsorgsmaatreël 
voorspieël of voorspiegel, 
het — 
voorspoed 
voorstander, -s 
voorstellingswyse 


voorstewe, -ns 
voort 
voortaan 
voortbrenging 
voortbring, voortge- 
voortdurend, -e 
voortgaan, voortge- 
voortreflik, -e 
Voortrekkermonument 
voortsê, voortge- 
voortsetting, -e o/ -s 
voortsit, voortge- 
voortvarend, -e 
voortvlugtige, -s 
vooruit 

vooruitbestel, het — 
vooruitloop, vooruitge- 
vooruitsig, -te 
vooruitstrewend, -e 
voorvertrek 
voorwaar 

voorwend, voorge- 
voorwendsel, -s 
voorwerpsnaam 
voos; voser, voosste 
vorder, ge- 
vorentoe 

vorm, -e (meestal abstrak ) o/ 
-s (meestaï konkreet) 
vormlik, -e 
vormloos, -ose 
vors, -te 
vors, ge- 
vorstebloed 
vorstedom 
vorstelik, -e 
vort 

vortgaan, vortge- 
vos, -se 
vose, -s 
vosperd 
vou, -e 
I vou, ge- 


282 


vra o/ vraag, ge- 
vraag, -ae 
vraagbaak, -ake 
vraat, -ate 
vraeboek 
vraelys 

vraenderwys o/ vraenderwyse, 
o/ vragenderwys o/ 
vragenderwyse 
vraer, -s 

vragenderwys o/ vragender- 
wyse, o/ vraenderwys o/ 
vraenderwyse 
vrag, -te 
vragvry 

vrank ( suurderig ); -er, -ste 
vrat, -te 
vratjie, -s 
vrederegter 
vredeskonferensie 
vredesnaam ( in — ) 
vredestyd 
vreedsaam. -ame 
vreemd, -e 
vreemde (in die — ) 
vreemdelingeverkeer o/ 
vreemdelingverkeer 
vreesaanjaging 
vreeslik, -e 
vreet, ge- 
vrek ( bw .) 
vrek ( s.nw .), -ke 
vrek, ge- 
vrekkerig, -e 
vreksuinig 
vrekte 
vrek ver 

vreug o/ vreugde 

vreugdevuur 

Vreysrus 

vriend o/ vrind, -e 
vriendekring o/ vrindekring 
vriendelik o/ vrindelik, -e 


vriendin o/ vrindin 
vriendlief 

vriendskap o/ vrindskap 
vriendskaplik o/ 
vrindskaplik, -e 
vriendskapsband o/ 
vrindskapsband 
vries, ge- 

vrind o/ vriend, -e 
vrindekring o/ vriendekring 
vrindelik o/ vriendelik, -e 
vrindin o/ vriendin 
vrindskap o/ vriendskap 
vrindskaplik o/ 
vriendskaplik, -e 
vrindskapsband o/ 
vriendskapsband 
vroed, -e; -er, -ste 
vroedvrou 
vroeëpampoen o/ 
vroegpampoen o/ 
vroepampoen 
vroe-vroe o/ vroeg-vroeg 
vroeër (bw.) 

vroeg, -oeë; -oeër, -oegste 
vroegmis 
vroegpampoen o/ 
vroeëpampoen o/ 
vroepampoen 
vroegte 

vroeg-vroeg o/ vroe-vroe 
vroepampoen o/ 
vroeëpampoen o/ 
vroegpampoen 
vroetel, ge- 
vrolik, -e 
vrome ( s.nw .), -s 
vroom, vroom o/ -ome; -omer, 
-oomste 
vrot; -ter, -ste 
vrotpootjie 
vrou, -e o/ -ens 
vrouagtig, -e 


283 


vrouearbeid 

vrouearts 

vrouedokter 

vrouekoor 

V rouemonument 
vrouestemreg 
vroulief 
vroumens 
vrouspersoon 
vrug, -te 
vrugbrengend, -e 
vrugdraend o/ vrugdragend, -e 
vruggebruik 

vrugteloos, -ose 

vrugtetentoonstelling 

vry, vry o/ -e; -er, -ste 

vry, ge- 

vryasie 

vrybrief 

vrybuiter 

vryburger 

Vrydae o/ Vrydags (bw.) 
Vrydag 

Vrydagse ( b.nw .) 

vrydenker 

vrydom 

vrye ( in die — ) 
vryelik o/ vrylik 
vryf o/ vrywe, ge- 
vrygee, vryge- 
vrygebore ( b.nw .) 
vrygeleide, -s 
vrygesel, -le 
vryhandelstelsel 
vryheidsliefde 
vrykamer 
vrylik o/ vryelik 
Vrymesselaar, -s 

V rymesselaarslosie 
vryskel o/ vryskeld, vryge- 
vryslaapkamer 
Vrystaat 

Vrystaats, -e 


vrystad 

Vrystater, -s 

vrywaar, ge- 

vrywe o/ vryf, ge- 

vrywel 

vrywiel 

v’tjie, -s 

vuig, -e; -er, -ste 
vuilbaard 
vuilgoed 
vuilgoedhoop 
vuilis o/ vullis, -se 

vuil maak ( iets ) 

vuilmaak ( behoefte doen), 
vuilge- 
vuilsiekte 
vuil werk 
vuis, -te 

vuisdik o/ vuistedik 
vuisgeveg 
vuis maak 
vuisslaan, vuisge- 
vuistedik o/ vuisdik 
vul, -le o/ -lens 
vul, ge- 
Vulcanus 

Vulgaat o/ Vulgata 
vulgariseer, ge- 
vulgariteit, -e 
Vulgata o/ Vulgaat 
vulgêr, -e; -der, -ste 
vulgêrheid, -hede 
vulkaan, -ane 
vulkanies, -e 
vulkaniet 
vulkaniseer, ge- 
vulletjie, -s 
vullis o/ vuilis 
vulpiensuur o/ vulpinesuur 
vulsien o/ vulsine 
vulstasie 
vunsig, -e 
vurig, -e 


284 


vurk, -e 

vuurerd o/ vuurherd, -e 
vuurhoutjie, -s 
vuurmaakplek 

vuurspuend o/ vuurspuwend, 
-e 

vuurtoring 
vuurvas, -te 
vuurvastheid 
vy o/ vyg, vye 
vyand, -e 
vyandelik, -e 
vyandig, -e 
vyeboom 

vyf, -e o/ -s o/ vywe 
vyfde 

vyfjaarliks, -e 

vyfjaarplan 

vyfponder, -s 

vyf uur ( tydsduur ) 

vyfuur ( tydstip ) 

vyfvlak 

vygie, -s 

vyl, -e 

vyl, ge- 

vysel, -s 

vywer, -s 

w 

w, -’s 
wa, -ens 
waadbaar, -are 
waag o/ wae, ge- 
waaghals, -e 

waagskaal o/ weegskaal 
(aTles in die — gooi ) 
waagstuk 

waai (v. d. been), -e 
waaierstertmeerkat o/ 
waaierstertmierkat 
waaksaamheidskomitee 
Waal, Wale 


Waals, -e 
waansinnige, -s 
waanwysheid 
waar (b.nw.), ware 
waaraan 
waaragter 
waaragtig, -e 
waarbo 

waarborgfonds 

waarby 

waard (herbergier), -e 
waardeer, ge- 
waardeerder, -s 
waardering, -e o/ -s 
waardeur 
waardevol, -le 
waardin, -ne 
waarheen 
waarheidsin 
waarheidliewend, -e 
waarheidsliefde 
waarin 

waarlanges o/ waarlangs 
waarlik waar 
waarmaker ( — van sy 
woord), -s 
waarmee 
waarmerk, -e 
waarmerk, ge- 
waama 
waarnaas 
waarnatoe 
waarneem, waarge- 
waarnemingsvermoë 
waarnewens 
waarom 
waaromheen 
waaromtrent 
waaronder 
waaroor 
waarop 

waarsê, waarge- 
waarsêer, -s 


285 


waarsegging, -e o/ -s 

waarsku, ge- 

waarskuwer, -s 

waarskuwing, -e o/ -s 

waarskynlikheidsteorie 

waarso 

waarsonder 

waarteen 

waarteenoor 

waartoe 

waartussen 

waaruit 

waarvan 

waarvandaan 

waarvolgens 

waarvoor 

waas, wase 

wa-as 

waatlemoen o/ waterlemoen, 
-e 

waboom 

wae o/ waag, ge- 
waenhuis, -e 
waentjie, -s 
wafel, -s 
wag, -te 
wag hou 
waglys 

wag-’n-bietjie, -s 

wag-’n-bietjie-boom 

wag staan 

wagtery 

wakis 

wakker maak 
wakker skrik 
wakker word 
waks 

Waldense (mv.) 

waldhoring 

walglik, -e 

Walhalla 

Walkure 

Wallis 


wahn, -e 

Walpurgisnag 

walrus, -se 

wals, -e 

Walvisbaai 

walvisvaarder, -s 

walvisvangs 

wan (so dan en — ) 

wanbetaling 

wand, -e 

wandaad 

wandelgang 

wandelinkie, -s 

wandversiering 

wangetjie, -s 

wanhoopsdaad 

wanmasjien 

wanneer 

wanorde 

wans (uit — uit) 

wanskape 

wanskapenheid 

want (s.nw.) 

want (voegw.) 

wantroue 

wantrouig, -e 

wanverhouding 

wapenkundige, -s 

wapenstilstand 

warboel 

ware (mv.) 

warempel 

warmassie (insek), -s 
warmpatat ! 

warmpatats (MnderspeT) 

warmpies 

warmte-eenheid 

warmwaterkraan 

warrelwind o/ dwarrelwind 

wasem, -s 

wasgoed 

wasinrigting 

wasser o/ waster, -s 


286 


wassery, -e 
waster o/ wasser, -s 
wateraar 
waterbok 

waterboukundige, -s 
waterdig, -te 
Watergeus, -e 
waterhoudend, -e 
waterlander, -s 
waterlei, waterge- 
waterleiding, -e o/ -s 
waterlemoen o/ waatlemoen, 
-e 

waternat 

waterpas 

waterpokkies 

waterryk, -e 

watersnood 

waterspieël 

waterstofatoom 

watertand, ge- 

watertrap, waterge- 

Waterval-Bo 

Waterval-Onder 

waterverplasing 

watervlak 

waterwyser 

wat se 

watt, -s 

watte 

watteprop 

watter 

wat wonders 

watwonderse ( dis nie ’n — 
perd nie ) 
wat wou! 
wawyd oop 
wê! 

web, -be 
wed, ge- 
weddenskap, -pe 
wederdiens 
Wederdoper, -s 


wedergeborene, -s 
wederhelf, -te o/ -tes 
wederkerig, -e 
wederom (tot — ) 
wederregtelik, -e 
wederspannig o/ 
weerspannig, -e 
wederstrewig o/ 
weerstrewig, -e 
wedersyds o/ weersyds 
wedervaar, het — 
wedervaring, -e o/ -s 
wedervraag 

wederwaardigheid, -hede 
wedren, -ne 
wedstryd, -e 

weduskap o/ weduweeskap 

weduvrou 

weduwee, -s 

weeduweefonds 

weduweeskap o/ weduskap 

weduweepensioen 

wedywer, ge- 

wee, weë 

wee! 

wee o/ weë o/ weeg, ge- 

weeblaar 

weedom 

weef o/ wewe, ge- 
weefskool 

weeg o/ weë o/ wee, ge- 
weegbaar, -are 
weegskaal o/ waagskaal 
(alles in die — gooï) 
weekblad 

weekdag o/ weeksdag 
weeklaag, ge- 
weeksdag o/ weekdag 
weeldeartikel 
weelderig, -e 
weeluis, -e 
weemoed 

Weenen (in Nataï) 


287 


Weens, -e 
weens (voors.) 
weerbarstig, -e 
weer eens 
weerga 

weergaas, -ase 
weergalm, het — 
weergawe, -s 
weergee, weerge- 
weerhaak 
weerkaats, het — 
weerkundige, -s 
weerlê, het — 

weerlêbaar o/ weerlegbaar, 
-are 

weerprofeet 
weersgesteldheid 
weersiens (tot — ) 
weersinwekkend, -e 
weerskante (van — ; aan — ) 
weerskynboontjie 
weerspannig o/ wederspannig, 
-e 

weerspieël, het — 
weerspieëling, -e o/ -s 
weerstandsvermoë 
weerstrewig o/ wederstrewig, 

-e 

weersverandering 
weersyds o/ wedersyds 
weersye (van — ; aan — ) 
weervoorspelling 
weerwil (in — van) 
weerwolf 

wees, wese 
weesboom 

weesfonds o/ wesefonds 
weesheer 
weeshuisvader 
weeskind 

weet, wis o/ het geweet 

weetal, -le 
weetlus 


weg, weë 

wegbêre, wegge- 

wegbereider, -s 

wegdros 

weggooi-ooi 

wegstoot, wegge- 

wegwyser 

wei (melkdele) 

wei, -e, o/ weide, -s 

wei o/ weie, ge- 

weide, -s, o/ wei, -e 

weids, -e 

weie o/ wei, ge- 

weiering o/ weigering, -e o/ -s 

weifel, ge- 

weigering o/ weiering, -e o/ - s 
weiland, -e 

weinig; minder, minste 
weiveld 
wel (bw.) 
wel (sweis), ge- 
welbegrepe 
welbehae 
welbekend, -e 
weldadigheidsgenootskap 
weldenkend, -e 
weldeurdag, -te 
weldoen, welge- o/ 
welgedaan 
weledelagbare 
weledele 

weledelgestrenge 

weleer 

weleerwaarde 
welf o/ welwe, ge- 
welgedaan, -ane 
welgeleë 
welgemoed 
welgesteld, -e 
welhaas (bw.) 
welig, -e 
weliswaar 
welkom, -e 


10 — Afrik. Woordelys 


288 


welkomswoord 

wellewendheidshalwe 

wellig 

welluidendheidshalwe 
wellusteling, -e 
welopgevoed, -e 
welsand o/ wilsand 
welslae 

welsprekend, -e 

welsyn 

welsynbeampte 

welvaart 

welvarend, -e 

welvoeglikheidshalwe 

welwe o/ welf, ge- 

welwillend, -e 

wen ( toestel op put), -ne 

wen (gewend maak), ge- 

wen o/ win, ge- 

wenakker 

wenas o/ windas 

wend o/ wende, ge- 

wendingspunt 

Wenen ( in Oostenryk) 

Wener, -s 

wenk, -e 

wenkbrou o/ winkbrou, -e 

wenner o/ winner, -s 

wenslik, -e 

wenteltrap 

werd ( b.nw .) 

werda! 

wêreldberoemd, -e 

wêreldgebeurtenis 

wêreldsgesind, -e 

wêreldsgoed 

wêreldtentoonstelling 

werf, werwe 

werf o/ werwe, ge- 

werkdag o/ werksdag 

werkersbond 

werkesel 

werkgewer, -s 


werkklere o/ werksklere 
werklik, -e 
werklik waar 
werkloos, -ose 
werkloosheid 

werkman o/ werksman, -ne o/ 
werkliede o/ werksliede o/ 
werklui o/ werkslui o/ 
werksmense 
werknemer 
werkplaas 
werkplek 

werksdag o/ werkdag 
werksklere o/ werkklere 
werksman o/ werkman, -ne o/ 
werkliede o/ werksliede o/ 
werklui o/ werkslui o/ 
werksmense 

werkswinkel o/ werkwinkel 
werktuigkundige, -s 
werkuur 

werkwinkel o/ werkswinkel 

werkwyse 

werplood 

werskaf, ge- 

werskaffery 

werwe o/ werf, ge- 

werwel, -s 

werwer, -s 

v/erwing, -e o/ -s 

wes 

Wes-Afrika 
Wes-Afrikaans 
wese, -ns 

wesefonds o/ weesfonds 
wesel, -s 

wesenlik o/ wesentlik, -e 
wesenloos, -ose 
wesenstrek 
wesentjie, -s 

wcsentlik o/ wesenlik, -e 

Wes-Europa 

Wes-Europees 


289 


f 

Wesfaals, -e 
Wesfale 

wesgrens o/ westergrens 

wesie, -s 

Wes-Indië 

Wesleyaan, -ane 

Wesleyaans, -e 

Wes-Nederfrankies 

wesmoeson 

wesnoordwes 

wessuidwes 

weste ( rigting ) 

Weste, die ( gebied ) 
westekant 
westelik, -e 

westergrens o/ wesgrens 
westerlengte 
Westerling, -e 
Westers, -e 
westewind 
Wes-Vlaams, -e 
Wes-Vlaandere 
weswaarts 

wetens ( willens en — ) 

wetenskap, -pe 

wetenskaplik, -e 

wetenswaardigheid, -hede 

wetgeleerde, -s 

wetlik, -e 

wetsartikel 

wetsontwerp 

wetteloos, -ose 

wetties, -e 

wettig, -e 

wewe o/ weef, ge- 

wewenaar, -s 

wewenaarsgras 

wewer, -s 

whisky 

wied, ge- 

Wiedou 

wieë o/ wieg, ge- 
wieg, -e o/ wieë 


wiegelied o/ wieglied 
wiegeling 

wieglied o/ wiegelied 
wieletjie, -s 

wielewaai o/ wieliewaai, ge- 
wielewalie o/ wieliewalie, -s 
wieliewaai o/ wielewaai, ge- 
wieliewalie o/ wielewalie, -s 
wielryersbond 
wierook 

wiesewasie o/ wiesiewasie, -s 

wig ( kind ), -te 

wig ( keil ), -ge o/ wie 

wiggelaar, -s 

Wiking, -s 

wild, -e 

wild ( s.nw .) 

wildbok o/ wildsbok 

wilddief 

wildeals 

wildebees 

wilde-eend 

wildegans 

wildekastaiing 

wildsbok o/ wildbok 

wildskut 

wildvreemd 

wilg, -e, o/ wilger o/ wilker, -s 
wilgeboom o/ wilgerboom o/ 
wilkerboom 

wilger o/ wilker, -s, o/ wilg, -e 
wilgerboom o/ wilkerboom o/ 
wilgeboom 
willekeur 

willens ( — en wetens) 

wilsand o/ welsand 
wilsbeskikking 
wilskrag 
wimpel, -s 
win o/ wen, ge- 
wind af 

windas o/ wenas 
windbuks, -e 


290 


winddroog 
winderig, -e 
windhond 

windmaak, windge- 

windmaker 

windmakerig, -e 

wind op 

windsel, -s 

windskeef 

windskerm 

windskut, -te 

windswael o/ windswawel 

wingerd, -e 

wingewes 

wink, ge- 

winkbrou o/ wenkbrou, -e 

winkelbediende 

winkelhaak 

winkelier, -s 

winner o/ wenner, -s 

wins, -te 

wins-en-verliesrekening 

winteraand 

winterhande o/ wintershande 

winterlandskap 

winterore o/ wintersore 

winters, -e 

wintersaffraanpeer 

wintershande o/ winterhande 

wintersore o/ winterore 

wintersvoete o/ wintervoete 

winterweer ' 

wipgatmier 

wipperig, -e 

wipstert ( voelnaam ), -e 

wis ( dis — en seker ) 

wiskundige, -s 

wispelturig, -e 

wisselbou 

wisselkoers 

witborskraai 

witbrood 

witgatspreeu 


witgepleister, -de 
withaak ( boomsoort ) 
witheriet 

without ( boomsoort ) 
witlood 
witmansland 
witmens 

witroes ( plantsiekte ) 

witseerkeel 

Witsieshoek 

witstinkhout 

wittebroodsdae 

witterig, -e 

witvoetjie soek 

witvrot ( plantsiekte ) 

witwortel 

Wladiwostok 

wodka 

woed, ge- 

woekerwins 

woeling, -e 

woelwater 

Woensdae o/ Woensdags 
( bw .) 

Woensdag 
woerts ! 

woer-woer, -e o/ -s 
woes, -te; -ter, -ste 
woestaard, -e o/ -s 
woesteny, -e 
woestheid 
woestyn, -e 
wolf, wolwe 
wolfabrikant 
wolfhond o/ wolfshond 
wolfram ( elemcnt ) 
wolfshond o/ wolfhond 
Wolga 

wolhaarhond 
wolkekrabber, -s 
wolkloos, -ose 
wolkombers 
wollerig, -e 


291 


wolwedoring ( plantsoort ) 

wolwe-ent-dak 

wolwegif 

wond, -e 

wonderkind 

wondermooi 

woningvraagstuk 

woninkie, -s 

woonvertrek 

woonwa 

woordafleiding 

woordarm 

woordeboek 

woordelik, -e 

woorderyk o/ woordryk 

woordeskat 

woordgebruik 

woordontleding 

woordryk o/ woorderyk 

woordvoerder, -s 

word o/ worde, ge- 

wordingsgeskiedenis 

worenien o/ worenine 

wors, -e o/ -te 

worsfabriek 

worsteling, -e 

worstelstryd 

wortelskiet, wortelge- 

wortelskimmel 

worteltrekking 

wortelvrot ( plantsiekte ) 

woud, -e 

wraakgodin 

wraaksug 

wraggies 

wragtie waar 

wragtig waar 

wrang, -e; -er, -ste 

wreed, -ede; -eder, -eedste 

wreef, -ewe 

wrewel 

wring, ge- 

wrintie waar 


wrintig waar 
wrintlik waar 
wroet, ge- 
wrywing, -e o/ -s 
w’tjie, -s 

wuf, -te; -ter, -ste 
wuftheid 

wuif of wuiwe, ge- 
wulfeniet 
wurgsiekte 
wurm, -s 

wy o/ wye ( plegtig in diens 
stel ), ge- 
Wyandotte, -s 
wyd, wye; wyer, wydste 
wyd oop 
wydsbeen 
wydte 

wydvertak, -te 

wye o/ wy ( plegtig in diens 
steT), ge- 
wyf, wywe 
wyfie-eend 
wyfievolstruis 
wyk, -e 

wykverpleegster 

wyl (voegw.) 

wyl o/ wyle ( tydjie ) 

wyle ( oorlede ) 

wynasyn 

wyndruif 

wynoes 

wynruit 

wynsteen 

wynvervalsing 

wys, wys o/ -e; -er, -ste 

wys, ge- 

wys (manier), -e, o/ wyse, -s 
wysbegeerte 

wyse (manier), -s, o/ wys, -e 
wyser o/ wyster, -s 
wysgeer, -ere 
wysie, -s 


292 


wysig, ge- 
wyslik 

wysmaak, wysge- 

wysneus, -e 

wyster o/ wyser, -s 

wysvinger 

wyt, ge- 

wywater 

wywepraatjie 

X 

x, -’e 
Xalanga 
Xanadu 
xantaat 

xantalien o/ xantaline 
xanteen 

xanterien o/ xanterine 
xanthidrol 
Xanthippe 
xantien o/ xantine 
xantiliumsout 
xantine o/ xantien 
xantinien o/ xantinine 
xantofil 

xantogeen, -ene 
xantoon 

xantopterien o/ xantopterine 

xantotoksien o/ xantotoksine 

xatien o/ xatine 

X-bene 

xenieë 

xenograaf, -awe 
xenografie 
xenol 
xenoliet 

xenon ( élement ) 

Xenophon 
xenotiem 
xerofiel, -e 
xerofiet 
Xerxea 


Xhosa o/ Kósa ( minder 
wetenskaplike naam 
vir taal) 

Xhosa o/ Kósa, -s 

a’ie, -s 

xilaan 

xileen 

xilenol 

xilidien o/ xilidine 
xiliensuur o/ xilinesuur 
xilileen 

xilinesuur o/ xiliensuur 
xilitol 

xilofoon, -one 
xilograaf, -awe 
xilografie 

xiloïdien o/ xiloïdine 

xiloketose 

xilol, -e 

xilologie 

xiloliet 

xilometer 

xiloonsuur 

xilose 

xilosiensuur o/ xilosinesuur 
xonoliet 

X-straalfotografie 

Xuxuwa 

Y 

y, -’s 

Yankee, -s 

ydel, ydel o/ -e; -er, -ste 

ydellik 

Yeoville 

yk, ge- 

ykmeester 

yl; -er, -ste 

yi. ge- 

yl (in atler — ) 

ylheidsfaktor 

ylings 


293 


Ymanskraal 

youngbessie 

ys ( s.nw .) 

ys, geys 

Ysel ( rivier ) 

ysingwekkend, -e 

yskoud 

Ysland 

Yslander, -s 

Yslands, -e 

yslik, -e 

Yssee 

ystererts 

Ysterfontein 

ysterhoudend, -e 

ysterindustrie 

ysterokside of ysteroksied 

ystersuur 

ystervark 

y’tjie, -s 

ytterbium ( élement ) 
yttrialiet 

yttrium ( element ) 
yttriumokside o/ 
yttriumoksied 
yttroseriet 
yttrotantaliet 
ywer 

ywerig, -e; -er, -ste 


z 

«, -’e of -’s 

zaratiet 

Zastron 

Zebediela 

Zeebrugge 

Zeerust 

Zeno 

zeppelin, -s 
zero of sero 
Zeus 

Zevenhuizen 
Zimbane 
zits, ge- 

Zoeloe ( minder wetensTcapliJce 
naam vir taal) of Zulu 
Zoeloe, -s 
Zoeloehoof 
Zoeloeland 
zoem 
zoem, ge- 
g’tjie, -s 

Zulu of Zoeloe ( minder weten- 
skaplike naam vir taaï) 
Ziirich 
Zwingli 

Zwingliaan, -iane 
Zwingliaans, -e 
Zwinglianisme LYS VAN AFKORTINGS 


Die lys van afkortings wat hiermee aan die publiek aangebied 
word, maak geen aanspraak op volledigheid nie, hoewel daarna 
gestreef is om dit verteenwoordigend van allerlei vakke en lewens- 
terreine te maak. Verteenwoordigers van verskillende vertakkinge 
van die wetenskap, van staatsdepartemente, van die bankwese en 
die handelswêreld is om inligting genader en geraadpleeg. In 
hierdie verband het die lede van die Taalkommissie ondervind dat 
gebrek aan eenstemmigheid nie alleen onder taalkundiges heers nie, 
want uit die aanbevelings van die persone wat genader is, het 
oortuigend geblyk dat daar die grootste mate van onvastheid in 
die gebruik van afkortings in die sakewêreld en elders bestaan. 
Dit was vir taalkundiges derhalwe uiters moeilik om leiding te gee 
op gebiede waar die vakkundiges dit nie met mekaar eens is nie. 
Gevolglik moes ’n hele aantal afkortings vir min of meer tegniese 
terme voorlopig agterweë bly. 

By die skryfwyse van afkortings moes daar enersyds rekening 
gehou word met die Nederlandse en andersyds met die Afrikaanse 
tradisie, vir sover daar in Afrikaans reeds ’n min of meer gebruik- 
like skryfwyse bestaan. Onder sulke omstandighede is konsekweiï- 
sie nouliks bereikbaar. Hier word derhalwe geen reëls vir die 
skryfwyse van afkortings aangegee nie. Die formulering van reëls 
kon in hierdie verband alleen die betekenis hê van ’n verklaring 
van die beginsels waarop die voorgestelde afkortings berus, en selfs 
van die aangenome beginsels moes telkens om praktiese redes 
algewyk word. So is bv. as grondbeginsels aangeneem om die 
afkortings van woorde wat aaneengeskrywe word, ook aaneen te 
skrywe, maar om tipografiese en ander redes moes daarvan 
afgewyk word by die afkorting van woorde soos aanstaande, 
eerskomende, laaslede. 

Hoewel daar geen poging aangewend is om reëls vir die afkorting 
van woorde aan te gee nie, sal bevind word dat verreweg die meeste 
afkortings aan een van die volgende vier tipes (met onbelangrike 
onderafdelings) beantwoord: 

(1) By die eerste tipe bestaan die afkorting uit die eerste 
lettergreep van die woord plus die volgende konsonant of 
kombinasie van konsonante: aanm.; aant.; aanvr.; abl.; adj. 


296 


(2) By die tweede mees gebruiklike tipe bestaan die afkorting 
uit die eerste letter van twee of meer opeenvolgende letter- 
grepe of woorde (in die geval van sogenaamde „letter- 
name”) : A.C.V.V.; A.T.K.V.; a.u.b. 

(3) Die derde tipe sluit by die tweede aan, en in hierdie geval 
word slegs die verskillende aanvangskonsonante van die 
onderskeie lettergrepe in die afkorting gebruik: bw.; dgl.; 
hs.; mv.; nl. 

(4) By die vierde tipe dien die eerste en die laaste letter van 
die woord as afkorting: ca.; di.; ir.; my.; vt. 

As ’n bepaalde woord in sy afgekorte vorm egter byna voluit 
geskrywe moet word, het die afkorting ten slotte weinig sin. 
Aan die ander kant moet die gewone gebruiker die volle woord in 
sy afgekorte vorm kan herken. Die eis van herkenbaarheid het 
enkele lomp afkortings onvermydelik gemaak, terwyl daarteenoor 
weer staan dat dieselfde afkorting dikwels vir meer as een woord 
moes dien. 

Dit het, behoudens enkele ingeburgerde gevalle, oorbodig gelyk 
om die afkortings van meervoudsvorme aan te gee. In die geval 
van mate, munte en gewigte is sulke meervoudsvorme van afkor- 
tings meestal oorbodig, aangesien die enkelvoudsvorme in baie 
gevalle ook by die meervoud diens kan doeíi. 

Maart 1939. 


In 1939 het die Akademie in brosjurevorm ’n Lys van Afkort.ings 
uitgegee, waarvan die Voorwoord hierbo herdruk is. Soos in die 
geval van die spelling het die Taalkommissie ook by die afkortings 
nie rede gehad om van ons gebruik af te wyk nie: ons eie tradisie 
in albei is vir ons tans belangriker as die invoering van allerlei 
nuwighede en wysigings wat tog nooit almal sal bevredig nie. 

Ons het hoofsaaklik ’n aantal afkortings bygevoeg, veral in 
Verband met die natuurwetenskappe, hoewel daar op hierdie gebied, 
asook op dié van die musiek en die wiskunde, nog ontsaglik baie te 
doen is. Toekomstige arbeiders kan op die Lys van Afkortings en op 
die Woordelys voortbou; ons vertrou dat albei intussen die gewenste 
leiding sal gee. 


DIE TAALKOMISSIE VAN DIE 
SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS. 


1962. 


297 


A 

A of A — A ngstrom. 
a. — aan (kyk by a.b. en 
v.a.b.); aar (kyk by Ha.); 
adjudant (kyk by A.G.); 
adres (kyk by p.a.); Afri- 
kaanse/Afrikaner (kyk by 
A.C.V.V.); aktiewe (kyk by 
A.B.M.); algemeen / alge- 
mene (kyk by A.B. en 
A.A.K.); ander(e) (kyk by 
e.a. en o.a.); anno/annum 
(kyk by A.C. en p.a.); ante 
(kyk by a.d.); antwoord 
(kyk by A.A.U.B.); as (kyk 
by A.A.U.B.). 

A.A.K. — Algemene Arme- 

sorgkommissie. 
aanb. — aanbod. 
aand.- — aandeel. 
aanh.— aanhangsel. 
aank. — aankoms. 
aanm. — aanmerking. 
aant. — aantekening. 
aanvr. — aanvraag. 
aanw. — aanwysend(e). 
aardk. — aardkundig(e). 

Aardk. — Aardkunde. 

Aardr. — Aardrykskunde. 
aardr. — aardrykskundig (e). 
A.A.U.B. — antwoord as u 

blief. 

A.B. — Algemeen-Beskaaf. 
a.b. — aan boord. 

ABC — alfabet. 

abl. — ablatief; ablaut. 

A.B.M. — Aktiewe Burgermag. 
abs. — absoluut/absolute. 
abstr. — abstrak (te). 

A.C. — Anno Christi. 

A.C.V.V. — Afrikaanse Chris- 
telike Vrouevereniging. 


A.D. — Anno Domini. 
a.d. — a dato; ante diem. 
ad inf. — ad infinitum. 
adj.— adjektief/adjektiwies. 
adjt. — adjudant. 
ad lib. — ad libitum. 
admin. — administrasie ; 
administrateur ; 
administratief/ 
administratiewe. 
adml. — admiraal. 
adv. — adverbiaal/adverbiale ; 
adverbium ; advies ; adví- 
seur; advokaat. 
ad val.— ad valorem. 
advt. — advertensie. 

aet. — aetatis. 
afb. — afbeelding. 
afd. — afdeling. 

afdb. — afdelingsbestuur. 

afk. — afkorting. 

afl. — afleiding; aflewering. 
Afr. — Af rikaans (e). 

afs. — afsender. 

A.G. — adjudant-generaal. 
agb. — agbare. 

Akad. — Akademie. 

akk. — akkusatief. 

aks. — akseptasie; aksepteer. 

al. — alias; alinea. 

ald. — aldaar. 

Alg. — Algebra. 

alg. — algebraïes; algemeen/ 
algemene. 

Am,— Amerika; 

Amerikaans(e). 
amp. — ampêre. 

Angl. — Anglisisme. 
anon. — anoniem (e) ; anoni- 

mus. 

anorg. — anorganies ( e). 

A.N.S. — Afrikaans-Nasionale 
Studentebond. 


298 


antw. — antwoord. 
antw. bet. — antwoord betaal. 
A.N.V. — Algemeen Neder- 
landsch Verbond. 
app. — appellant. 
appl. — applikant; applous. 
Apr. — April. 

A.R. — Adviesraad ; 

Adviserende Raad. 
Arab. — Arabies (e). 

Arb. — Arbeider (lid van 

party). 

Arg. — Argeologie. 

arg. — argaïsties ; argeologies. 

Arm.— Armeens(e). 

art. — artikel; artillerie. 

As. — Angel-Saksies (e). 
a.s. — aanstaande. 

A.S.B. — Afrikaanse Studente- 
bond. 

asb. — asseblief. 

A.S.K. — Algemene Sending- 
kommissie. 
ass. — assuransie. 
asst. — assistent. 
asste.— assistente. 

Astr,— Astronomie. 
astr. — astronomies ( e). 

A.T.G. — Afrikaanse Taalge- 
nootskap. 

A.T.K.V. — Afrikaanse Taal- 
en Kultuurvereniging. 
atm.- — atmosfeer ; 

atmosferies(e). 
attr. — attributief / attribu- 
tiewe. 

A.T.V.— Afrikaanse Taalver- 
eniging. 

a.u.b.— as u blief. 

Aug. — Augustus. 
avdps. — avoirdupois. 
a.w. — aangehaalde werk. 


B 

b. — bar (kyk by samestelling 
mb.); bel (kyk by samestel- 
ling db.). 

B.A. — Baccalaureus Artium. 
bal. — balans. 
bar. — barometer ; 

barometries(e). 

bat. — bataljon. 
batt. — battery. 
bb. — bankbiljet. 
bb. of brs. — broeders. 
B.B.B.G. — Britse en Buite- 
landse Bybelgenootskap. 
b.b.a. — betaling by aflewe- 
ring. 

B.B.C. — British Broadcasting 
Corporation. 

B.B.V. — Bybel- en Bidvereni- 
ging. 

B.Ch. — Baccalaureus Chirur- 
giae. 

B.Com,— Baccalaureus Com- 
mercii. 

B.D. — Baccalaureus Divinita- 
tis. 

Bé. — Beaumé. 

B.Econ. — Baccalaureus Eco- 
nomiae. 

B.Ed. — Baccalaureus Educa- 
tionis. 

B.Ed.Ph. — Baccalaureus Edu- 
cationis Physicae. 
bedr. — ^bedrag; bedryf. 
bekl. — beklaagde. 

Belg. — België; Belgies(e). 
ben. — benaming. 
bep. — bepaald(e); bepaling. 
bes. — besending; besitlik(e); 

besonder(e). 
besk. — beskuldigde. 


299 


bes. vnw. — besitlike voor- 
naamwoord. 

bet. — betaal; beteken; beteke- 
nis. 

betr. — betreklik ( e). 
bg. — bogenoemd(e). 

Biol. — Biologie. 
biol. — biologies(e). 

bk. — bank; boek. 

B.L.— Baccalaureus Legum. 

bl. — bladsy(e). 

B.Lit ( t). — Baccalaureus 

Lit(t)erarum. 
B.M. — Baccalaureus Medici- 
nae. 

B.Mus. — Baccalaureus Musi- 
cae. 

b.nw. — byvoeglike naam- 
woord. 

B.O. — bevelvoerende oíRsier. 
b.o. — blaai om. 

B.O.A. — Brits-Oos-Afrika. 

boe. — boesel. 

boekdr. — boekdrukker. 

Boekh. — Boekhou. 
boekh. — boekhandel. 

Bosb. — Bosbou. 

Bot. — Botanie. 
bot. — botanies (e). 

Bouk. — Boukunde. 
bouk. — boukundig(e). 

B.Phil,- — Baccalaureus Philo- 
sophiae. 

Bpk. — Beperk. 

Br. — Brits(e). 

br. — breedte; broeder. 

Brab. — Brabant; Brabants(e). 
brig.-genl. — brigadegeneraal. 
br. in X. — broeder in Christus. 
brs. of bb. — broeders. 

B.Sc. — Baccalaureus Scien- 
tiae. 

B.Sc.Agric. — Baccalaureus 


Scientiae Agriculturae. 
bst. — bostaande. 

B.T.U. — British Thermal 
Unit. 

burg. — burgemeester. 

bv. — byvoorbeeld. 

b. v.p. — been voor paaltjies. 
B.V.Sc.- — Baccalaureus Vete- 

rinariae Scientiae. 

bw. — bywoord; bywoorde- 
lik(e). 

byl. — bylae. 

by v.- — by voeglik ( e). 

B. W. — betaalbare wissel. 

C 

C — Celsius. 

°C — grade Celsius. 

C, - — curie. 

c. — coulomb. 
ca. — circa. 
cal. — kalorie. 
cap. — caput. 

c.c. o/ cm 3 — kubieke senti- 
meter. 

cet. par. — ceteris paribus. 

cf. — confer(atur). 

cg. — sentigram. 

c.g.s. — sentimeter-gram- 
sekonde. 

Ch.B. — Chirurgiae Baccalau- 
reus. 

Chem. — Chemie. 
chem. — chemies (e). 

Ch.M. — Chirurgiae Magister. 
C.H.O. — Christelike Hoër 
Onderwys. 

Chr. — Christus. 

C.J.V. — Christelike Jonge- 
liedevereniging. 
cl. — sentiliter. 


300 


cm. — sentimeter. 
cm 2 — vierkante sentimeter. 
cm 3 o/ c.c. — kubieke senti- 
meter. 

C.M.R. — Christelike Maat- 
skaplike Raad. 

C.N.O. — Christelik-nasionale 
Onderwys. 
corr. — corrigenda. 

cos. — kosinus. 
cosec. — kosekans. 

cot. — kotangens. 
c.p.s. — sentimeter per 

sekonde. 

cresc. — crescendo. 

c. s. — cum suis. 

C. S.V. — Christelike Strewers- 
vereniging; Christen-Stu- 
dentevereniging. 

ct. — sent. 
cwt. — sentenaar. 

D 

D — deka- (kyk by samestel- 
linge Dg., Dl., ens.). 
d — desi- (kyk by samestel- 
linge dg., dl., ens.). 

D. — Doctor (kyk o.a. by D.D. 
en D.Litt.). 

d. — denarius (pennie). 

Dan. — Daniël. 

dat. — datief; datum. 
db. — desibel. 

D.D. — Doctor Divinitatis. 
d.d. — de dato. 

DDT — dichlorodifenieltri- 
chloro-etaan. 
def. — definisie. 
dekl. — deklinasie. 
del. — deleatur; delineavit. 
dep. — depot. 
dept. — departement. 


Des.— Desember. 

Deut. — Deuteronomium. 

D.G. — Dei gratia; Deo 

gratias ; direkteur-generaal. 
Dg. — dekagram. 
dg. — desigram. 
dgl. — dergelike. 

Di. — Dinsdag. 

di. — domini (dominees). 

d.i. — dit is. 

dial. — dialek; dialekties(e). 
Dierk. — Dierkunde. 
dierk. — dierkundig(e). 
digk.- — digkuns. 
dim. — diminuendo; diminu- 
tief. 

disk. — diskonto. 
dist. — distrik. 
div. — dividend. 

Dl. — dekaliter. 

dl. — deel; desiliter. 

D.Lit(t). — Doctor Lit(t)era- 

rum. 

D.Lit(t). et Phil. — Doctor 
Lit(t)erarum et Philoso- 
phiae. 

D.M. — Doctor Medicinae. 

Dm. — dekameter. 

dm. - — desimeter; duim. 

D.Med.Vet. — Doctor Medici- 

nae Veterinariae. 
dnr. — dienaar. 

D.O. — Direkteur van Onder- 
wys. 

Do. — Donderdag. 
do. — dito of ditto. 
dos. — dosyn. 

D.O.W. — Departement van 
Openbare Werke. 

D.P. & T. — Departement van 
Posterye en Telegraafwese. 
D.Phil. — Doctor Philosophiae. 


301 


D.P.W. — Departement van 
Publieke Werke. 

dr. — debiteur; dokter; dok- 
tor; dragme. 

dra. — doktoranda. 

drr. — dokters ; doktore. 

drs. — doktorandus. 

Dr. Theol. — Doctor Theolo- 
giae. 

ds. — dominus (dominee). 

D.Sc. — Doctor Scientiae. 

dt. — debet. 

d.t. — delirium tremens. 

D.T.D. — Dekorasie vir Troue 
Diens. 

D. V. — Deo Volente. 
dw. — deelwoord. 

dw. (dnr.) — dienswillige 
(dienaar). 

d. w.s. — dit wil sê. 
dwt. — pennyweight. 

E 

e. a. — en ander(e). 
e.c. — exempli causa. 

Ed. — Edele. 

ed. — edisie. 

e.d. — en dergelike. 

Ed.Agb. — Edelagbare. 
Ed.Gestr. — Edelgestrenge. 
e.d.m. — en dergelike (dies) 
meer. 

eerw. — eerwaarde. 

Ef. — Efese. 

e.g. — eersgenoemde ; exempli 
gratia. 

eint. — eintlik. 

E. K. — Eerste Kwartier. 
e.k. — eerskomende. 

Ekon. — Ekonomie. 
ekon. — ekonomies(e). 

Eks.— Eksellensie. 


eks. — eksemplaar. 
ekv. — enkelvoud. 
elektr. — elektries (e) ; 

elektrisiteit. 

Em. — Eminensie. 
em. — emeritus. 
e.m.a. — en meer ander(e). 

E.M.K. — elektromotoriese 
krag. 

Eng. — Engeland ; Engels ( e). 

enkl. — enklities (e). 

ens. — ensovoort(s). 

e.o. — ex officio. 

esk. — eskader ; eskadron. 

e.s.m. — en so meer. 

etc. — et cetera. 

Etnol. — Etnologie. 
etnol. — etnologies (e). 
eufem. — eufemisme ; 

eufemisties(e). 

Ev. — Evangelie. 
ev. — eersvolgende ; elektron- 
volt; eventueel. 

e. v. — en volgende. 

E. V.K. — Elektrisiteitsvoor- 
sieningskommissie. 

Ex. — Exodus. 

F 

F — Fahrenheit. 

°F — grade Fahrenheit. 

F. — faraday. 

f. — farad; forte. 

F.A.K. — Federasie van Afri- 
kaanse Kultuurvereniginge. 
fakt. — faktuur. 

Febr. — Februarie. 

fec. — fecit. 

ff. — fortissimo. 

fig. — figuur; figuurlik(e). 

fol. — folio. 

Fonet. — Fonetiek. 


302 


fonet. — foneties(e). 
fonol. — fonologies(e). 
fot. — foto; fotografies(e). 

Fr. — Frankryk; Frans(e); 

frater. 
fr. — frank. 

Fri. — Fries(e). 

PYk.- — Frankies ( e). 
fut. — futurum. 

G 

g. — gallon of gelling (in ver- 
bindinge soos m.p.g.); 
gauss; gram (in verbin- 
dinge soos c.g.s., Kg., ens.). 
Gael. — Gaelies (e). 

Gal. — Galate. 

Gall. — Gallies; Gallisisme. 
gall.- — gallon. 
gcm.- — gram-sentimeter. 
g.c.s. — gram-sentimeter- 
sekonde. 

geadr. — geadresseerde. 
geb.- — gebore; gebou; geboul. 
gebr. — gebroeders. 
geb. wys. — gebiedende wys. 
ged. — gedagteken ; gedateer ; 
gedeelte. 

geïll.— geïllustreer ( de). 
gell. — gelling. 

Gen. — Genesis. 
gen. — genitief ; genoemde. 
Geneesk. — Geneeskunde. 
geneesk. — geneeskundig(e). 
genl. — generaal. 
genl.-maj. — generaal-majoor. 
Geogr. — Geografie. 
geogr. — geograf ies ( e). 

Geol. — Geologie. 
geol. — geologies(e). 

Geref . — Geref ormeerd ( e). 
Germ. — Germaans(e); Ger- 
manisme. 


Ges. — Gesang. 

Gesk. — Geskiedenis. 
gesk. — geskiedkundig(e). 
gest. — gestorwe. 
get. — geteken; getuie. 

gev. — gevang. 

gew. — gewestelik(e); gewig; 
gewoonlik. 

G.G.- — goewerneur-generaal. 
G.G.D. — grootste gemene 
deler. 

ghn. — ghienie. 

gimn. — gimnastiek ; gimnas- 
ties(e); gimnasium. 

G.K. — Gekose Komitee; Goe- 
wermentskennisgewing. 
glos. — glossarium. 
gm. — gram. 
goew. — goewerneur. 
goewt. — goewerment. 

Got.— Goties(e). 

G.R. (S.A.) — Geoktrooieerde 
Rekenmeester (Suid- 
Afrika). 

Gr. — Grieks(e). 
gr. — grein. 

G.S. — Generale Staf. 

G. T. — Greenwichtyd. 

g. v. — goed vir. 

H 

H. — Heilige. 

H — hekto- (kyk by samestel- 
linge soos Hl.). 

h. — henry. 

Ha. — hektaar. 

Hab. — Habakuk. 

Hag.— Haggaï. 

Hand.— Handelinge. 

H.B.S. — Hogere Burger- 

school. 


303 


h.c. — honoris causa. 

Hd. — Hoogduits (e). 

H.d.L. — Heil die Leser. 

Hebr. — Hebreë (rs) ; 

Hebreeus(e). 

H.Ed. — Hoogedele. 

H.Ed.Geb. — Hoogedelgebore. 
H.Ed.Gestr. — Hoogedel- 
gestrenge. 

Heelk. — Heelkunde. 
heelk. — heelkundig(e). 
H.Eerw. — Hoogeerwaarde. 
H.Eks. — Haar Eksellensie. 
her. — heraldiek; heraldies(e). 
Herv. — Hervormd(e). 
hfst. — hoofstuk. 

Hg. — hektogram . 

H.Geb. — Hooggebore. 

H.Gel. — Hooggeleerde. 

H.G.S. — Hoof van die 
Generale Staf. 

H.H. — Haar Hoogheid. 
hh. — here. 

HH.EE. — Hul Eksellensies. 
HH.MM. — Hul Majesteite. 
hist. — histories (e). 

H.J.S.- — Hoër Jongenskool. 
H.K. — hoofkwartier. 

H.K.H. — Haar Koninklike 
Hoogheid. 

H.K.M. — Haar Koninklike 
Majesteit. 

Hl. — hektoliter. 

H.M. — Haar Majesteit. 

Hm. — hektometer. 

H.M.S. — Hoër Meisieskool. 
H.O. — Hoër Onderwys. 

H.O.D. — Hoër Onderwys- 
diploma. 

Holl. — Holland; Hollands(e). 
hoogl. — hoogleraar. 

Hos. — Hosea. 


Hott. — Hottentot; Hotten- 
totisme; Hottentots(e). “ 
H.R. — Hoë Raad. 

H.R.R. — Heilige Roomse Ryk. 
H.S. — Heilige Skrif. 
hs. — handskrif. 
hss. — handskrifte. 

h. t.l. — hier te lande. 
hulpww. — hulpwerkwoord. 
h/v — hoek van. 

H. W.Geb. — Hoogwelgebore. 
hz. — hertz. 

I 

ib(id). — ibidem. 

i. c. — in casu. 
id. — idem. 

Ide. — Indo-Europees/Indo- 
Europese. 

Idg. — Indo-Germaans ( e). 

I. D.(S.M.) — In Diens (van Sy 

Majesteit). 
i.e. — id est. 
iem. — iemand. 
i.e.w. — in een woord. 

I-K.- — intelligensiekwosiënt. 
i.l. — in loco. 

I-M. — In Memoriam. 
imp. — imperatief. 
impf. — imperfektum. 
impr. — imprimatur. 

I.N.D. — In Nomine Dei 
(Domini). 

Ind. — Indië; Indies(e). 
ind. — indeks; indikatief/indi- 
katiewe. 

Indon. — Indonesië; Indo- 
nesies(e). 

inf. — infanterie; infinitief; 
infra. 

inkl. — inklusief/inklusiewe. 
inl. — inleidend(e) ; inleiding. 
ins. — insonderheid. 


304 


insp. — inspeksie ; inspekteur. 
instr. — instruksie; instruk- 
teur; instrumentalis. 
int. — interes. 

intr. — intransitief/intransi- 
tiewe. 

i.p.v. — in plaas van. 
ir. — ingenieur. 
i.s. — insake 

Isr. — Israel; Israelities(e). 

It. — Italiaans(e); Italië. 
it. — item. 
i.v. — in voce. 

i. v.m. — in verband met. 

J 

j. — jaar; joule. 

Jak. — Jakobus. 

Jan.— Januarie. 

Jap. — Japan; Japannees/ 
Japannese; Japans/Japanse. 
Jav. — Java; Javaans(e). 

J.C. — Jesus Christus. 

Jer. — Jeremia. 

Jes. — Jesaja. 
jg— jaargang. 
jhr.— jonkheer. 
jl. — jongslede. 

Joh. — Johannes. 

Jos. — Josua. 
jr. — junior. 
jt. — jaart. 

Jul. — Julie. 

Jun. — Junie. 


K — kelvin. 

K- — kilo- (kyk by same- 
stellinge Kg., Km., Kw., 
ens.). 

kap. — kapitaal; kapittel. 


kapt. — kaptein. 
kar. — karaat. 
karg. — kargadoor. 
kat. — katalogus. 

k.a.v. — koste, assuransie, 
vrag. 

k.b.a. — kontant by aflewe- 
ring. 

Kcal. — kilokalorie. 

Kg. — kilogram. 

K.G.V. — kleinste gemene 
veelvoud. 

Khz. — kilohertz. 

Kie. — Kompanjie. 

KJV. — Kerkjeugvereniging. 
kk. — kerskrag. 

Kl,— kilometer. 
klass. — klassiek (e). 
klemt. — klemtoon. 

K.L.M. — Koninklijke Lucht- 
vaart-Maatschappij. 

Km. — kilometer. 
k.m.b. — kontant met bestel- 
ling. 

kmdt. — kommandant. 

Kol. — Kolossense. 

kol. — kolonel. 

koll. — kollektief/kollektiewe. 

kom. — komitee. 

komm. — kommissaris; kom- 
missie. 

komp. — komparatief. 

Kon. — Koninge. 

kon. — koninklik(e). 

kon j. — kon junksie ; konjunk- 
tief/konjunktiewe. 
konkr. — konkreet/konkrete. 
kons. — konsonant. 
konst. — konstabel. 

Kookk. — Kookkuns. 
koop. — kooperasie; koopera- 
tief /kooperatiewe. 
kooph. — koophandel. 


305 


koopv. — koopvaardy ; koop- 
vaart. 

kopp. — koppeling. 

Kor. — Korinthiërs. 

K.P. — Kaapprovinsie. 

kr. — krediteer; krediteur; 
kroon. 

Krygsk. — Krygskunde. 
krygsk. — krygskundig ( e). 
krygsw.— -krygswese. 

ks. — kortsig. 

k. s.b. — kombuis, spens, bad- 
kamer. 

kt. — kredit. 

kub. — kubiek(e), (kyk ook by 
cc. en cm 3 , ens.). 
kusek. — kubieke voet per 
sekonde. 

Kv. — kilovolt. 

Kva. — kilovolt-ampêre. 

K. v.K. — Kamer van Koop- 
handel. 

Kw. — kilowatt. 
kw. — kwartaal. 

kwal. — kwaliteit; kwalitatief/ 
kwalitatiewe. 

kwant. — kwantiteit; kwan- 
titatief/kwantitatiewe. 

Kwh. — kilowatt-uur. 
kwor. — kworum. 

L 

L. — lumen. 

l. — lees; lengte; links; lira; 

lire; liter. 

Landb. — Landbou (kunde). 
landb. — landboukundig(e). 

Lat. — Latyn(se). 
lb. — libra (pond). 

L.D. — Laus Deo. 


leerl. — leerling. 

lett.— lettere ; letterlik(e). 

letg. — lettergreep. 

Lettk. — Letterkunde. 
lettk. — letterkundig ( e). 

Lev. — Levitikus. 
lg. — laasgenoemde. 
lis. — lisensiaat; lisensie. 
Lit(t).D. — Lit(t)erarum Doc- 
tor. 

L.K. — laaste kwartier. 

1.1. — laaslede, 

LL.B. — Legum Baccalaureus. 
LL.D. — Legum Doctor. 

LL.M. — Legum Magister. 
l.n.r. — links na regs. 

L.O. — Laer Onderwys. 

Log. — Logika. 
log. — logaritme; logies(e). 
L.P.R. — Lid van die Provin- 
siale Raad. 

l s. — langsig. 

L.S. — Lectori Salutem. 
l.s. — loco sigilli. 

L.s.d. — Librae, solidi, denarii 
(ponde, sjielings, pennies). 

lt. -genl. — luitenant-generaal. 
It.-kol. — luitenant-kolonel. 
lugv. — lugvaart. 

luit. — luitenant. 

Luk. — Lukas. 

L.U.K. — Lid van die Uit- 
voerende Komitee. 

Luth. — Luthers(e). 

L.V. — Lid van die Volksraad. 
L.W. — Let Wel. 

Iw. — lidwoord. 

L.W.R. — Lid van die Wet- 
gewende Raad. 

L.W.V. — Lid van die Wet- 
gewende Vergadering. 


306 


M 

M. — mark (Duitse munt); 
maxwell. 

M- — mega- (kyk by same- 
stellinge soos Mcal.). 
m. — meter; minuut (kyk by 
verbindinge soos o.p.m.); 
myl. 

m- — milli- (kyk by same- 
stellinge soos ml., mm.). 
m. o/ ml.- — manlik(e). 
m 2 — vierkante meter. 
m 3 — kubieke meter. 

M.A. — Magister Artium. 

Ma,- — Maandag. 
ma. — milliampêre. 
mag. — magistraat. 
maj. — majoor. 
maks.- — maksimum. 

Mal. — Maleagi ; Maleis ( e). 
Mark. — Markus. 

Matt. — Mattheiis. 
m.a.w. — met ander woorde. 
M.B.— Medicinae Bacca- 
laureus. 

mbar. — millibar. 
m.b.t.— met betrekking tot. 
Mcal,- — megakalorie. 

M.Com. — Magister Com- 
mercii. 

M.D. — Medicinae Doctor. 
md. — maand. 

Me. — Middeleeue; Middel- 
engels(e). 

med. — medies(e); medisyne. 
Meetk. — Meetkunde. 
meetk. — meetkundig ( e). 
mej. — mejuffrou. 
mejj. — mejuffroue. 
metaf. — metafoor; meta- 
fories(e). 

Meteor. — Meteorologie. 


meteor. — meteorologies (e). 
meton. — metonimia; metoni- 
mies(e). 
mev. — mevrou. 
mevv. — mevroue. 
mg. — milligram. 
mgr. — monseigneur. 

Mhd.— Middelhoogduits (e). 
Mhz. — megahertz. 
m.i. — myns insiens. 
mil. — militêr(e). 
min. — minimum; minister; 
minuut. 

Miner. — Mineralogie. 
miner. — mineralogies (e). 
misk,- — miskien. 
m.i.v.- — met ingang van. 
ml. of m. — manlik(e). 

ml. — milliliter. 

mm. — millimeter. 

mm 2 — vierkante millimeter. 
mm 3 — kubieke millimeter. 
m.m. — mutatis mutandis. 
m.n,- — met name. 

Mnl. — Middelnederlands(e). 
mnr. — meneer. 

M.O. — Middelbare Onderwys. 
mol. — (gram)molekule. 

M.P. — militêre polisie. 
m.p.g. — myl per gallon (gel- 
ling). 

m.p.u. — myl per uur. 

mr. — meester (in die regte). 
Mrt. — Maart. 

ms. — manuskrip ; motorskip. 
M.S.B. — Manne-Sendingbond. 
M.Sc. — Magister Scientiae. 
mss. — manuskripte. 

Mus. — Musiek. 

Mus.B. — Musicae Bacca- 
laureus. 

Mus.D. — Musicae Doctor. 
mv. — meervoud. 


307 


My. — Maatskappy. 

mynw. — mynwese. 

N 

N — normaal (by oplossings). 

N. — Noord(e). 

n.— namens; neutrum; new- 
ton. 

n- — nano- (kyk by nf.). 

N. A. — Noord-Amerika ; 
Noord-Amerikaans (e). 

nas. — nasionaal/nasionale. 

Nat. — Natuurkunde. 

nat. — natuurkundig ( e). 

n.a.v. — na aanleiding van. 

N.B. — Nota Bene. 

N.Br. — noorderbreedte. 

n.C. — na Christus. 

N.C.V.V. — Natalse Christelike 
Vrouevereniging. 

Ndl. — Nederland; Neder- 
lands(e). 

Ned,— Nederduits (e). 

Ned. Geref.— Nederduits Ge- 
reformeerd(e). 

Ned. Herv. — Nederduits Her- 
vormd(e). 

Neh.- — Nehemia. 

nf. — nanofarad. 

N.Germ. — Noord-Ger- 
maans(e). 

N.G.K. — Nederduits Gerefor- 
meerde Kerk. 

N.H. of G.— Nederduits Her- 
vormd(e) of Gereformeer- 
d(e). 

N.L.— noorderlengte. 

nl. — naamlik. 

N.L.U. — Natalse Landbou- 
unie. 

N.M. — nuwe maan. 

nm. — namiddag. 


N.N.— nomen nescio. 

N.Ndl. — Noord-Nederland; 

Noord-Nederlands(e). 

Nnl. — Nieu-Nederlands(e). 
N.N.O. — Noordnoordoos. 
N.N.W. — Noordnoordwes. 

N.O. — nomine officii; noord- 
oos. 

no. — nommer. 

N.O.I.K. — Nederlands-Oos- 
Indiese Kompanjie. 
nom. — nominatief. 

Nov. — November. 

N.P. — Nasionale Party. 
nr. — nommer. 

Ns. — naskrif. 

N.T. — Nieu-Testamenties (e) ; 

Nuwe Testament. 

Num. — Numeri. 

N.U.S.A.S. — Nasionale Unie 
van Suid-Afrikaanse Stu- 
dente. 

N.V. — naamlose vennootskap; 
Nuwe Verbond. 

nv. — naamval. 

N.W. — Noordwes. 

nw. — naamwoord. 

N.Z.A.S.M. — Nederlandsch 

Zuid-Afrikaansche Spoor- 
wegmaatschappij. 

N. Z.A.V. — Nederlandsch Zuid- 
Afrikaansche Vereeniging. 

O. 

O. — oersted; Oos. 

o. o/ ons. — onsydig(e). 
o.a.— onder ander(e). 
ob. — obiit. 

obj. — objek ; objektief/objek- 
tiewe. 

Oe.- — Ou(d)-Engels(e). 
oef. — oefening. 


308 


Oerg. — Oer-Germaans (e). 
off. — offisier. 

Of r. — Ou (d)-Frans ( e). 
O.Germ. — Oos-Germaans (e). 
Ogerm. — Ou ( d)-Germaans (e). 
Ohd. — Ou (d)-Hoogduits (e). 
ohm-cm. — ohm-sentimeter. 

O.I. — Oos-Indië; 

Oos-Indies(e). 
o.i. — onses insiens. 

Okt.- — Oktober. 

O.L. — oosterlengte. 
o.m. — onder meer. 

On. — Ou ( d)-Noors ( e). 
onbep.— onbepaald(e). 
onderv.- — on dervoorsitter. 
onderw. — onderwerp. 

Onfr. — Ou(d)-Nederfrankies. 
ong,- — ongeveer. 
ongew. — ongewoon /ongewone. 
O.N.O. — Oosnoordoos. 
onoorg. — onoorganklik (e). 
onpers. — onpersoonlik ( e). 
ons. o/ o. — onsydig(e). 
ontl. — ontleding; ontlening. 
ontv. — ontvang. 
onvolm. — onvolmaak (te). 
onvolt. — onvoltooid ( e). 
oordr. — oordrag; oordragte- 
lik(e). 

oorg. — oorganklik ( e). 
oorl. — oorlede. 

oorspr. — oorsprong; oor- 
spronklik(e). 

oortr. — oortreding; oortref- 
fende. 

O.P. — Oostelike Provinsie. 
op. — opus. 

op. cit. — opere citato. 

Openb. — Openbaring. 
opm.- — opmerking. 
o.p.m. — omwentelinge per 
minuut. 


opt. — optatief. 
ord. — ordonnansie. 

Os. — Ou ( d)-Saksies ( e). 

O.S.O. — Oossuidoos. 
ost. — onderstaande. 

O.T. — Ou Testament; Ou- 
Testamenties(e). 

Oudhk. — Oudheidkunde. 
oudhk. — oudheidkundig (e). 
oudl. — ouderling. 

O.V.- — Ou Verbond. 

O.V.S. — Oranje-Vrystaat. 
O.V.S.B. — Oranje-Vrouesen- 
dingbond. 

O.V.S.L.U. — Oranje - Vry - 
staatse Landbou-unie. 
O.V.S.O.V. — Oranje - Vry - 
staatse Onderwysersvereni- 
ging. 

O.V.V. — Oranje-Vrouevere- 
niging. 

O. W. — Openbare Werke. 

o. w. — onder wie. 
oz. — ons. 

P 

P. — pater. 

p. — pagina; per; piano; pro. 

p piko- (kyk by pf.). 

p.a. — per adres; per annum. 
par. — paragraaf. 

pd.— pond. 

P.D. — Pro Deo. 
p.d. — per dag. 
penm.— penningmeester. 
perf. — perfektum. 

Pers. — Persies(e). 
pers. — persoonlik (e). 
pers. vnw. — persoonlike voor- 
naamwoord. 

Pet. — Petrus. 
pf. — pikofarad. 


309 


Ph.D. — Philosophiae Doctor. 

p.j. — per jaar. 
p.jt. — per jaart. 

P-K. — Provinsiale Kennisge- 
wing. 

Pk. — poskantoor. 

pk. — perdekrag. 

pl. — pluralis. 

Plantk. — Plantkunde. 
plantk. — plantkundig(e). 

P.M. — posmeester. 

p.m. — per maand; per men- 
sem; per minuut; plus- 
minus. 

P.M.G. — posmeester- 
generaal. 

P.O. — posorder. 

P.O.A. — Portugees-Oos- 
Afrika. 

Port. — Portugal; Portugees/ 
Portugese. 

pp. — paginas; pianissimo. 
p.p. — per persoon; per pro- 
curationem. 

p.p.p.d. — per persoon per 
dag. 

pqpf. — plusquamperfectum. 
P.R. — Poste Restante; Pro- 
vinsiale Raad. 

P.R.C. — Post Romam condi- 
tam. 

Pred. — Prediker. 
pred. — predikaat; predikant; 
predikatief/predikatiewe. 

pres. — presens ; president. 

pret. — preteritum. 
prim. — primarius. 
prof,— professor. 
proff,— professore. 
prok. — prokureur. 
prok.-genl. — prokureur- 

generaal. 
prom. — promesse. 


prop. — propedeuties(e) 
(eksamen); proponent. 
Prot. — Protestant ; Protes- 
tants(e); protokol. 
prov. — provinsiaal/provin- 
siale; provinsie. 
prox. — proximo. 

P.S. — Post Scriptum. 

Ps. — Psalm. 

ps. — pseudo. 

p.s. of % — persent (per hon- 
derd); private (pos)sak. 
Psig. — Psigologie. 
psig. — psigologies (e). 

p. st. — pond sterling. 

pt. - — pint; punt. 

P.W. — poswissel ; Publieke 
Werke. 

Q 

q. a. — quod attestor. 
q.e. — quod est. 

q.e.d. — quod erat demonstran- 
dum. 

q.e.f. — quod erat faciendum. 
q.q. — qualitate qua. 

q. v. — quod vide. 

R 

R — Réaumur. 

R. — rontgen. 

r. — radius (straal); reël; 
regs. 

rab. — rabat. 

R.A.F. — Royal Air Force. 
Rdb.- — Reddingsdaadbond. 
red. — redaksie; redakteur. 
redupl. — reduplikasie ; 
redupliserend(e). 

ref . — referensie ; referent. 

reg. — regering. 


310 


Regsg. — Regsgeleerdheid. 

regsg. — regsgeleerde. 

regt. — regiment. 

rek. — rekening. 

Rekenk. — Rekenkunde. 

rekenk.- — rekenkundig ( e). 

rel. — relatief/relatiewe. 

resp. — respektiewelik. 

R.F. — République Frangaise. 

R.I. — Romanum Imperium. 

Rigt. — Rigters. 

R.I.P. — requiescat in pace. 

R.K.- — Rooms-Katoliek (e). 

rl. — radiaal. 

Rom. — Romeine. 

R.S.V.P.— Répondez s’il vous 
plait. 

Rus. — Russies (e). 

R. V.K. — rugbyvoetbalklub. 

S 

S. — Suid. 

s,— sekonde (kyk by c.g.s., 
ens.); sjieling (kyk by 
L.s.d.); sub (kyk by s.v.). 

Sa. — Saterdag. 

S.A. — Suid-Afrika; Suid- 
Afrikaans(e); Suid-Ameri- 
ka; Suid-Amerikaans(e). 

s.a. — sine anno. 

Sag. — Sagaria. 

S.A.L.M. — Suid-Afrikaanse 
Lugmag. 

S.A.L.U. — Suid-Afrikaanse 
Landbou-unie. 

Sam. — Samuel. 

S.A.O.U. — Suid-Afrikaanse 
Onderwysersunie. 

S.A.P. — Suid-Afrikaanse 
Polisie. 

S.A.S. & H. — Suid-Afrikaanse 
Spoorweë en Hawens. 


S.A.S.M. — Suid-Afrikaanse 
Staande Mag. 

S.A.V.F. — Suid-Afrikaanse 
Vrouefederasie. 

S.Br. — suiderbreedte. 
sc. — scilicet. 

S.D.B. — Spesiale Diensbatal- 
jon. 

S.D.G.— Soli Deo Gloria. 

S.Ed. — Sy Edele. 

S.Ed.Agb. — Sy Edelagbare. 
S.Ed.Gestr. — Sy Edelge- 
strenge. 
seem. — seemyl. 

S.Eerw. — Sy Eerwaarde. 

Sef.- — Sefanja. 
sek,— sekonde ; sekundus. 
sekr. — sekretaris. 
sekre. — sekretaresse. 

S.Eks. — Sy Eksellensie. 

S.Em. — Sy Eminensie. 
sen. — senator. 

Sept. — September. 

sers. — sersant. 

sert. — sertifikaat. 
sg. — sogenaamd ( e). 
s.g.— soortlike gewig. 

S.G.O. — Superintendent- 

generaal van Onderwys. 
S.H. — Sy Heiligheid; 

Sy Hoogheid. 

S.H.Ed. — Sy Hoogedele. 
S.H.Eerw. — Sy Hoogeer- 
waarde. 

s.i.- — syns insiens. 
sill. — sillabe. 
sin. — sinus. 
sing. — singularis. 
s.j. — sonder jaartal. 

S.J. — Societatis Jesu. 

Skand. — Skandinawië ; 

Skandinawies(e). 

Skeik. — Skeikunde. 


311 


skeik. — skeikundig(e). 

S.K.H. — Sy Koninklike Hoog- 
heid. 

S.K.M. — Sy Koninklike Majes- 
teit. 

skr. — skrywer. 

Skt. — Sanskrit; Sanskri- 
ties(e). 

Slaw. — Slawies(e). 

S.M. — stasiemeester; Sy 
Majesteit. 
sn. — seun. 

S.Ndl. — Suid-Nederland ; 

Suid-Nederlands (e). 
s.nw. — selfstandige naam- 
woord. 

5.0. — Suidoos. 

So. — Sondag. 

Sp. — Spaans(e); Spanje. 
spes. — spesiaal/spesiale. 
S.P.Q.R. — Senatus Populusque 
Romanus. 

Spr. — Spreuke. 
spr. — spreker. 
sprw. — spreekwoord ; 

spreekwoordelik (e). 

S.R. — Studenteraad. 

sr. — senior. 

ss. — samestelling; stoomskip. 

5.5.0. — Suidsuidoos. 

S.S.W. — Suidsuidwes. 

St. — Sint. 

st. — standerd ; sterk. 
sta. — stasie. 

Staatk. — Staatkunde. 
staatk. — staatkundig(e). 

Stelk. — Stelkunde. 
stelk. — stelkundig (e). 

Sterrek. — Sterrekunde. 
sterrek. — sterrekundig ( e). 

stg. — sterling. 

St.-Gen. — State-Generaal. 

sth. — stemhebbend(e). 


stl. — stemloos/stemlose. 
str. — straat. 
stud. — student; studie. 
subj.— subjek ; subjektief/ 
subjektiewe; subjunktief/ 
subjunktiewe. 
sup. — superlatief/superla- 
tiewe ; supra. 
s.v. — sub voce. 
s.v.p. — s’il vous plait. 

S.V.R. — Spesiale Vrederegter. 
S.W. — Suidwes. 
sw. — swak. 

s. w. — soortlike warmte. 
S.W.A. — Suidwes-Af rika ; 

Suidwes-Afrikaans(e). 

T 

T — (absolute) temperatuur 
(in 0 Kelvin). 

T- — tera- (ter aanduiding 
van biljoenvoud). 

t. — tarra; ton; tyd. 

Taalk. — Taalkunde. 
taalk.— taalkundig (e). 
tab. — tabel. 

taf. — tafel. 
tan. — tangens. 

Tandh.— Tandheelkunde. 
tandh. — tandheelkundig(e). 
t.a.p.— ter aangehaalde 
plaatse. 

t.a.v. — ten aansien van. 
t.á.t. — tout á toi. 
t.á.v. — tout á vous. 
t.b.c. — tuberkulose. 
t.b.v. — ten bate (behoewe) 
van; ter beskikking (be- 
vordering) van. 
t.d.e. — te dien einde. 
teenst. — teenstelling. 
teenw. — teenwoordig ( e). 


312 


tegn. — tegnies (e). 

Tegnol. — Tegnologie. 
tegnol. — tegnologies (e). 
tel. — telefoon. 
tel. ad. — telegramadres. 
telegr. — telegrafies (e) ; 

telegram. 
telw. — telwoord. 
t.e.m. — tot en met. 
temp. — temperatuur. 
tes. — tesourie; tesourier. 
t.g.t. — te geleëner tyd. 
t.g.v. — ten gunste van; ter 
geleentheid van . 

Th(eol).D. — Theologiae Doc- 
tor. 

Thess. — Thessalonicense. 

Tim. — Timotheiis. 
t.l. — ten laaste. 

T.L.U. — Transvaalse Land- 
bou-unie. 

TNT — trinitrotoluol. 

T.O. — Transvaalse Onderwy- 
sersvereniging. 

T.O.D. — Transvaalse Onder- 
wysdepartement. 
toej. — toejuiging. 
t.o.v. — ten opsigte van. 
t.s. — ter sake; ter see. 
t.t. — totus tuus. 

Tvl. — Transvaal ; 

Transvaals(e). 
tw. — tussenwerpsel. 
t.w. — te wete. 

t. w.v. — ter waarde van. 

U 

u. — uur (kyk by verbindinge 
soos m.p.u.). 

U Ed.— U Edele. 
u.i. — ut infra. 
uitbr. — uitbreiding. 


uitdr. — uitdrukking. 

U.K. — Uitvoerende Komitee; 

Universiteit Kaapstad. 
ult. — ultimo. 

UNESCO — United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organisation. 
univ.— universiteit ; universi- 
têr(e). 

U.N.O.— United Nations Or- 
ganisation. 

U.P. — Universiteit Pretoria. 
U.R. — Uitvoerende Raad; 
Unieregering. 

U.S. — Universiteit Stellen- 
bosch. 

u. s. — ut supra. 

U.S.S.R. — Unie van Sosialis- 
tiese Sowjetrepublieke. 
U.V.M. — Unie-Verdedigings- 
mag. 

U. W. — Universiteit Wit- 
watersrand. 

V 

v. — van; vers; vide; vir; volt. 
v. o/ vr. — vroulik(e). 

va. — volt-ampêre. 
v.a.b. — vry aan boord. 
vakt. — vaktaal; vakterm. 
val. — valuta. 

vand. — vandaar. 

vb. — voorbeeld. 
v.b. — van bo. 

v.C.- — voor Christus. 

vc. ^volt-coulomb. 
v.c. — verbi causa. 
v.d. — van die. 

V. D.M.- — Verbi Dei (Divini) 
Minister. 

V.d.S. — Van die Skrywer. 
verb. — verbinding; verbui- 
ging; verbum. 


313 


verg. — vergadering. 
vergr. tr. — vergrotende trap. 
verklw. — verkleinwoord. 
verl. — verlede. 

verl. dw. — verlede deelwoord. 
Verlosk. — Verloskunde. 
verlosk. — verloskundig ( e). 
versk. — verskillend(e) ; 

verskuldig(de). 
vert. — vertaal(de); vertaling; 
vertrek. 

verv. — vervoeging. 

verw. — verweerder. 
v.g. — verbi gratia. 
vgl. — vergelyk. 
v/h. — voorheen. 

v.h.t.h. — van huis tot huis. 

V. K. — Verenigde Koninkryk. 
vk. — veldkornet; vierkant(e). 

VI. - — Vlaams ( e) ; Vlaandere. 
vlg. — volgende. 

vlgs. — volgens. 
v.l.n.r,— van links na regs. 
V.L.U. — Vroue-Landbou- 
unie. 

V.M. — vol(le)maan. 
vm. — voormiddag. 
v.m. — vierkante meter. 

V.N.S. — Vereenvoudigde 
Nederlandse Spelling. 
vnw. — voornaamwoord. 
v.o. — van onder. 
voegw. — voegwoord. 
voetb. — voetbal. 

V.O.C.— Vereenigde Oost- 
Indische Compagnie. 

vok. — vokaal; vokatief. 

vol. — volume. 

Volksk. — Volkskunde. 
volksk. — volkskundig(e). 
volm. — volmaak (te). 
volt. — voltooid(e). 


volt. dw. — voltooide deel- 
woord. 

voors. — voorsetsel ; 

voorsitter. 
voorv. — voorvoegsel. 
voorw. — voorwerp. 
v.o.s. — vry op spoor. 
V.O.T.M.S. — Vereniging van 
Onderwysers in Transvaalse 
Middelbare Skole. 

V.P. — Verenigde Party. 

Vr. — Vrydag. 

V.R. — vrederegter. 

vr. o/ v. — vroulik(e). 
v.r.n.l. — van regs na links. 

vs. — versus. 

V.S.A. — Verenigde State van 
Amerika. 

V.S.B. — Vroue-Sendingbond. 
V.S.V. — Verdedigingskiet- 
vereniging. 

vt. — voet. 

V.V.- — vise-voorsitter. 

V. V.O. — Verenigde Volke- 
organisasie. 

v. v. — vice versa. 

W 

W. — Wes; wissel. 

w. — watt; wys. 
waarsk. — waarskynlik(e). 
wd. — woord. 

wdb. — woordeboek. 
web. — weber. 
wed. — weduwee. 
wederk. — wederkerend (e). 
WelEd. — Weledele. 
WelEd.Gestr. — Weledel- 
gestrenge. 

WelEerw. — Weleerwaarde. 
wetb.- — wetboek. 


314 


w.g. — was geteken. 
wh. — watt-uur. 

W.Germ,— Wes-Germaans (e). 
W.I. — Wes-Indië; Wes- 
Indies(e). 

Wisk. — Wiskunde. 
wisk. — wiskundig(e). 

W.L. — westerlengte. 
wnd. — waarnemend(e). 


W.Nfr. — Wes-Nederfran- 
kies(e). 

W.N.W. — Wesnoordwes. 
Wo. — Woensdag. 
wo. — waaronder. 

W.P. — Westelike Provinsie. 
ww. — werkwoord. 

W.Vl,— Wes-Vlaams (e). 
Wysb.— Wysbegeerte. 


BLADWYSER 


A 

aanmekaar skrywe: verpligtend, 
bl. 29, Reël 42, A(a); soms 
los, aíd., A(b). 

afbreking v. d. vvoord: hiervoor 
word = gebruik, bl. 28, slot- 
reëls. 

afkappingsteken: gebruik, bl. 
17, Reël 20. 

ai/ê, bl. 14, Reël 12, opm. 2. 

algemene uitspraak vorm d. 
grondslag v. d. Afr. spelling, 
bl. 6, Reël 2. 

au/ou, bl. 14, Reël 13. 

B 

b/p op d. end, bl. 17, Reël 21. 

be-/by-, bl. 14, Reël 15(c). 

bepaling v. gesteldheid en rig- 
ting: spelling, bl. 34, Reël 42, 
B(b), 4. 

byvoeglike nvv.: trappe van 
vergelyking, bl. 1, (4). 

b.nvv. vas aan s.nvv. te skrywe, 
bl. 30, Reël 42, A(a), 3. 

C 

c: kom nie voor in eg Afr. 
wde. nie; in verafrikaanste 
wde. vervang deur k, s of tj, 
bl. 17, Reël 22. 

camouflage/kamoefleer, bl. 11 
(c). 

ch: kom nie voor in eg Afr. 
wde. nie; in verafrikaanste 
wde. vervang deur g(g), k, 
s, sj, tj, bl. 18, Reël 23. 

D 

d: kom nie voor op end v. Afr. 
wde. na f, g, s nie, bl. 19, 
Reël 26. 

d voor I, n, r, bl. 18, Reël 24. 

d/t op die end, bl. 17, Reël 21. 


deelteken: gebruik, bl. 16, Reël 
19; teenoor koppelteken, bl. 
35, Reël 42, C. 
dubbelvorme, bl. 7, Reël 2. 

E 

ee/e in ’n oop eindlettergreep, 
bl. 11, Reël 9(b). 
é/ee, bl. 12, Reël 9, opm. 3. 
ê, bl. 13-14, Reël 12. 
ee/eë, bl. 16, Reël 19, opm. 2. 
ei/ee, bl. 14, Reël 14, opm. 1. 
ei/y, bl. 7, Reël 3; bl. 14, Reël 
14. 

e/j voor ng, nk, bl. 16, Reël 18. 
eiename: beperkte opname, bl. 
3 (b, 2). 

e voor -lik/s, -ling, -loos, -nis, 
-rig, bl. 15, Reël 16. 

-er: steeds vas in samestelling 
en samekoppeling, bl. 30, Reël 
42 A(a), 2. 

F 

f/v, bl. 7, Reël 3. 

G 

g: toelaatbaar tussen klinkers, 
bl. .9, Reël 6 (1 en 2). 
g(g): verafrikaansing v. ch, bl. 

18, Reël 23. 

g vir die klank in „berge”, bl. 

19, Reël 27. 

geleentheidsvorminge: spelling, 
bl. 31, Reël 42, A(b), 2, 

opm. 1. 

gelykvormigheid as grondslag 
v.d. Afr. spelling, bl. 8, Reël 
4. 

gh vir die klank in „ghienie”, 
bl. 19, Reël 27. 
gn verafrikaans tot nj, bl. 19, 
Reël 29. 

grondbeginsels v.d. Afr. spel- 
ling, bl. 6-8. 

gu verafrikaans tot gh, ghw, k, 
bl. 19, Reël 29. 


316 
H 

hoofletters: gebruik daarvan, 
bl. 22-25, Reël 39. 

I 

i, bl. 13, Reël 12. 

-ide/-ied en -ien/-ine, bl. 2, (1). 
i/e voor ng, nk, Jal. 16, Reël 18. 
i/ie, bl. 12-13, Reël 11. 

J 

Jan Rap naas janrap, bl. 30, 
Reël 42, A(a), 5, opm. 

Jan Salie, naas jansalie, bl. 30, 
Reël 42, A(a), 5, opm. 

K 

k: verafrikaansing: v. c, bl. 17, 
Reël 22; v. ch, bl. 18, Reël 23. 
k(k): verafrikaansing v. g(g), 
bl. 19, Reël 28. 

koppelteken: verpligtend, bl. 32, 
Reël 42, B(a); minder vas, 
bl. 33, B(b). 

L 

II verafrikaans tot lj, bl. 19, 
Reël 29. 

lettergreepverdeling, bl. 26-28, 
Reël 41. 

-lik/-elik, bl. 15, Reël 16. 

-lik, -liks/-Iyk, -lyks, bl. 14, 

Reël 15 (a). 

-liks/-eliks, bl. 15, Reël 16. 
-ling/-eling, bl. 15, Reël 16. 
-loos/-eloos, bl. 15, Reël 16. 

M 

meervoud deur middel v. d. af- 
kappingsteken, bl 17, Reël 
20 (bepaalde vanne). 
meervoud: vorming, bl. 25-26, 
Reël 40. 

mondvol, mondevol naas mond/ 
monde vol, bl. 31, Reël 42, 
A(b), 5. 


N 

-nis/-enis, bl. 15, Reël 16. 

O 

5, bl. 13, Reël 12 (a). 

opname v. vvoorde in VVoorde- 
lys: alleen wat spellingmoei- 
likheid oplewer, is opgeneem, 
bl. 4, (4). 

P 

p, i.p.v. historiese b, bl. 17, 
Reël 21. 

padlangs naás pad langs, bl. 31, 
Reël 42, A(b), 5. 

persoonsname in plekname: 
spelling, bl. 30, Reël 42, 
A(a), 4, opm. 2; A(b), 7. 

ph verafrikaans tot f, bl. 20, 
Reël 29. 

plekname onverboë en verboë, 
met telw.: spelling, bl. 32, 
Reël 42, A(b), 8. 

Q 

qu verafrikaans tot k, kw, bl. 
20, Reël 29. 

R 

redupliserende formasies: spel- 
ling, bl. 33, Reël 42, B(b), 1. 

rh verafrikaans tot r, bl. 20, 
Reël 29. 

-rig/-erig, bl. 15, Reël 16 (e). 

-ryk/-rik, bl. 14, Reël 15 (b). 

S 

s: verafrikaansing: v. c, bl. 17, 
Reël 22; v. ch, bl. 18, Reël 
23; v. g, bl. 19, Reël 28. 

samekoppeling: wat dit is en 
hoe dit geskrywe word, bl. 29, 
Reël 42; steeds vas, ald. 
A(a); samekoppeling met 
,,en”: spelling, bl. 33, Reël 
42, B(a), 3. 


317 


samestelling: wat dit is en hoe 
dit geskrywe moet word, bl. 
29, Reël 42. 

sc verafrikaans tot s, sk, ss, bl. 
20, Reël 29. 

sch verafrikaans tot sk, bl. 20, 
Reël 29. 

sj: verafrikaansing v. cli, bl. 
18, Reël 23. 

spellingbeleid v. liuidige druk: 

geskrap (want lewer geen 
spellingmoeilikheid op nie), 
bl. l(a); bygevoeg, bl. 2(b); 
gewysig, bl. 3(c). 

ss: waar dit voorkom, bl. 20, 
Reël 30. 

stofaanduidende naamvvoorde: 
spelling, bl. 31, Reël 42, 

A(b), 3, opm. 

swak beklemtoonde e voor uit- 
gange (-lik, ens.), bl. 15, 

Reël 16. 

T 

t i.p.v. historiese d, bl. 17, 

Reël 21. 

t in -tie vervang deur s, bl. 20, 
Reël 31. 

t kom gewoonlik nie voor op 
end v. Afr. wde. ná f, g, s 
nie, bl. 19, Reël 26. 

t kom gewoonlik nie voor op 
end v. Afr. wde. ná k, p nie, 
bl. 19, Reël 26. 

th verafrikaans tot t, bl. 20, 

Reël 29. 

tj verafrikaansing: v. c, bl. 17, 
Reël 22; v. ch. bl. 18, Reël 23. 

toe los en vas, bl. 32, Reël 42, 
A(b), 9. 

ts/s, bl. 20, Reël 32. 

U 

Q, bl. 13, Reël 12 (a). 

V 

v/w in wde. v. vreemde oor- 
jsprong, bl. 20, Reël 34. 


vannc: vorming v. meervoud, 
bl. 26, Reël 40(5). 
ver-/vir, bl. 16, Reël 17. 
verafrikaanste teenoor v r reemde 
spelling, bl. 2(5). 
verdubbeling: v. klinkers, bl. 
11-12, Reël 9; v. mede- 
klinkers, bl. 21-22, Reël 38. 
verkleinwoorde : vorming, bl. 
12, Reël 10. 

verl. deelvvoord sonder ge-: 
(a) by ww. op -eer, bl. 9, 
Reël 6(3) en opm. (1); (b) 
by klein aantal ww. met swak 
beklemtoonde lste letg., bl. 
9, Reël 6 (3, opm. 2). 
verl. deelwoord sonder en met 
d op d. end, bl. 18-19, Reël 25. 
vir goed/vergoed, bl. 16, Reël 
17. 

vir lief/verlief, bl. 16, Reël 18. 
vreemde woorde: opname daar- 
van, bl. 1(3); spelling daar- 
van (3 klasse), bl. 10-11, 
Reëls 7-8. 

W 

wisselvorme: opname daarvan, 
bl. 1 (5); vreemde naas ver- 
afrikaanste spelling; verskil 
in spelling as gevolg v. ver- 
skil in uitspraak, bl. 8, Reël 
5; toelaatbare wisselvorme, 
maar nie in Woordelys opge- 
neem nie, bl. 9, Reël 6. 

X 

x: behou; vervang deur ks, bl. 
21, Reël 35. 

Y 

y/ee, bl. 14, Reël 14, opm. 2. 
y/ei, bl. 14, Reël 14. 
y verafrikaans tot j, bl. 21, Reël 
36. 

Z 

z in eiename en wde. v. vreemde 
oorsprong, bl. 21, Reël 37. 


Gedruk deur Nasionale Ilandelsdrukkery, Bpk. — Elsiesrivier 


A — 55 

2, íl u 3 °! ' 


Ra. 
flýk 3, •